PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 255-275

Halı Desinatörlüğü Dalı Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi: Dacum Tekniği

Recep Kahramanoğlu & Meliha Al

ss. 255 - 275   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.15   |  Makale No: MANU-1810-16-0001.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 127  |  İndirilme Sayısı: 234


Özet

Bu çalışmanın amacı çağın gereksinimlerine ve sektöre cevap verebilecek düzeye erişmesi açısından mesleki ve teknik lise halı desinatörlüğü dalına yönelik mesleki yeterliklerinin belirlenmesidir. Bu yeterlikler mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler olarak belirlenmiştir. Mesleki ve teknik lise halı desinatörlüğü dalına yönelik mesleki yeterlilikler DACUM tekniği ile belirlenmiştir. DACUM tekniğinin kurallarına uygun olarak halı sektöründe en az 6 yıllık tecrübesi olan, halen halı işletmesinde çalışan ve alanına ilgili, gerekli becerilere sahip desen müdürleri, desen şefleri, halı desinatörleri, halı desen tasarım müdürleri ve ARGE çalışanlarından ve küçük, orta ve büyük halı firmalarında çalışan 12 kişiden ölçüt örnekleme uygun olarak seçilmiştir. Ayrıca halı desinatörlüğü mesleğinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin önem derecesini belirlemeye yönelik yeterliliklerin yer aldığı anket formu hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Texcelle kullanımı ana yeterliliğinin en çok mesleki beceriye sahip olduğu görülmektedir. Texcelle ana yeterliliğinden sonra sırasıyla en çok mesleki beceriye sahip olan ana yeterlikler; PSP, Photoshop ve temel sanat eğitimidir. Katılımcılara göre halı desinatörlüğü mesleğinin temeli Texcelle programı olmakla birlikte bunun yanı sıra PSP programı da önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucunda Texcelle ve PSP programlarının yeterli derecede uygulama yapabilecek seviyede öğrenilmesinden sonra ilave olarak photoshop, Adobe illustrator ve Corel draw programlarının da öğrenilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve teknik eğitim, halı desinatörlüğü, mesleki yeterlik, DACUM tekniği


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kahramanoglu, R. & Al, M. (2019). Halı Desinatörlüğü Dalı Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi: Dacum Tekniği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 255-275. doi: 10.29329/mjer.2019.202.15

Harvard
Kahramanoglu, R. and Al, M. (2019). Halı Desinatörlüğü Dalı Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi: Dacum Tekniği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 255-275.

Chicago 16th edition
Kahramanoglu, Recep and Meliha Al (2019). "Halı Desinatörlüğü Dalı Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi: Dacum Tekniği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):255-275. doi:10.29329/mjer.2019.202.15.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, O., ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 220-236. [Google Scholar]
 2. Aktaşlı, İ.; Kafadar, S. ve Tüzün, I.. (2012). Mesleki eğitimde kalite için işbirliği: mesleki ve teknik eğitimde güncellenmiş durum analizi. İstanbul: İmak Ofset. [Google Scholar]
 3. Bilir, Y. (2015). Sektörde çalışan grafik tasarımcı profili ve mesleki yeterlilik analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Çelik, S., (2013), Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin tasarım ve basım endüstrisine etkileri; bu gelişmelerin tasarım programları ve baskı teknolojileri açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Çetin, Ö. (2016). Mesleki eğitim merkezlerinin yerel sanayilerin gelişmesindeki fonksiyonu: problem ve çözüm önerileri konya örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 6. EARGED. (2010). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi 2010 yılı raporu. Ankara. [Google Scholar]
 7. ILO. (2015). Global employment trends for youth 2015: scalingup investments in decent jobs for youth. Geneva: International Labour Office. [Google Scholar]
 8. Karlıklı, M. (2016). Ortaöğretim kurumlarında verilen muhasebe eğitiminin muhasebecilik mesleğine uygunluğunun değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 9. KB. (2014). Onuncu Kalkınma Planı. Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma grubu raporu. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. [Google Scholar]
 10. MEB. (2012). Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı. Ankara: MEB. [Google Scholar]
 11. MEB. (2017). Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/08151328_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017.pdf adresinden 18.08.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 12. MEB. (2018). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin görünümü. http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/12134429_No1_Turkiyede_Mesleki_ve_Teknik_Egitimin_Gorunumu.pdf adresinden 11.02.2019 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 13. MEGEP ve İŞKUR (2006). İş piyasası ve beceri ihtiyaçları incelemesi 2005: Türkiye’nin 31 ili için işletme incelemesi. http://statik.iskur.gov.tr/tr/ rapor_bulten/is_piyasasi_beceri_ihtiyac_analiz_raporu2006.pdf adresinden 18.09.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 14. Mısırlı, İ. (2006). İş analizi tekniği olarak SİSMA (Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi). www.inventa.com.tr/egitim/kurumsalgelişim.html adresinden 18.09.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 15. Norton, R. E. (1997). Dacum Handbook. Ohio State University, Center on Education and Training For Employment: Columbus. [Google Scholar]
 16. Oda, M. Sibel, (2014). Halıcılık sektöründe kullanılan desen tasarım programları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 17. Özata, M. (2012), Osmanlı ipekli kumaşlarının analizi ve jakarlı dokuma makinelerinde tekrar dokunması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 18. Özsoy, C. (2015). Mesleki eğitim istihdam ilişkisi türkiye de mesleki eğitimin kalite ve kantitesi üzerine düşünceler, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu içinde (s. 173-182). Yalova, Türkiye.  [Google Scholar]
 19. Özsoy, C. E. (2015). Mesleki eğitim-istihdam ilişkisi: Türkiye’de mesleki eğitimin kalite ve kalitesi üzerine düşünceler. Electronic Journal of VocationalColleges-4. UMYOS Özel Sayısı, 173-181. [Google Scholar]
 20. Semerci, Ç. ve Semerci, N. (2001). Program geliştirmede delphi, dacum ve meslek analizi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 241-250.  [Google Scholar]
 21. Tazegül, A. (2011). Muhasebe öğretim programının öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: meslek yüksekokullarında bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 22. Türkonfed ve Erg. (2006). Beceriler, yeterlilikler ve mesleki eğitim: politika analizi ve öneriler, İstanbul: İmak Ofset.  [Google Scholar]
 23. TÜSİAD. (1999). Mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. Araştırma raporu. Nisan 26, 2008 tarihinde http://www.tusiad.org.tr adresinden alındı. [Google Scholar]
 24. TÜSİAD (2012). Çalışma raporu. http://tusiad.org/tr/faaliyet-raporlari/item/6299-tusiad-faaliyet-raporu-2012 adresinden 08.04.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 25. Vuranok, T. T. (2017). Mesleki eğitimde istihdam sorunları: (İstanbul Örneği) (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 26. Yağcızeybek, S. (2006). Mesleki ve teknik eğitimin önemi. http://milliegitim.biz adresinden 15.07.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır. [Google Scholar]