PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 234-254

Eğitim Kurumlarında İşte Var Olmamanın (Presenteeism) Azaltılmasında Ödüllendirmenin Rolü

Sevda Seven Şarkaya & Zeynep Meral Tanrıöğen

ss. 234 - 254   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.14   |  Makale No: MANU-1812-17-0004.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 156  |  İndirilme Sayısı: 268


Özet

Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında presenteizm’in azaltılmasında ödüllendirmenin rolünü tespit etmektir. Eğitim kurumlarında presenteizm’in azaltılmasında ödüllendirmenin rolü olup olmadığı ile ilgili yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu çalışmada durum (örnek olay) çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Denizli İlinde farklı öğretim kademelerinde ve farklı görev türüne sahip 17 devlet okulunda görev yapan yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler arasından maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 21 katılımcıdan oluşturmaktadır. Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin eğitim kurumlarında presenteizm’in azaltılmasında ödüllendirmenin rolüne ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak 12 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar betimsel ve içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; presenteizm hem kurumu hem öğretmenleri hem de öğrencileri olumsuz yönde etkilemekte ve öğretmenlerde performans düşüklüğüne sebep olmaktadır. Ödüllendirme presenteizm’in  azaltılmasında olumlu bir etkiye sahiptir. Yönetici, öğretmen ve öğrenciler, presenteizm’in  absenteizm (işe devamsızlık) sorununa göre daha olumsuz etkilere sahip olduğunu düşünmektedirler.  Frederik A. Hezberg’in “Çift Faktör Teorisi” açısından bakıldığında öğretmenlerin güdüleyici faktörleri daha fazla önemsediği ancak bunların okullarda uygulanmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Presenteizm, Ödüllendirme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sarkaya, S.S. & Tanriogen, Z.M. (2019). Eğitim Kurumlarında İşte Var Olmamanın (Presenteeism) Azaltılmasında Ödüllendirmenin Rolü . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 234-254. doi: 10.29329/mjer.2019.202.14

Harvard
Sarkaya, S. and Tanriogen, Z. (2019). Eğitim Kurumlarında İşte Var Olmamanın (Presenteeism) Azaltılmasında Ödüllendirmenin Rolü . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 234-254.

Chicago 16th edition
Sarkaya, Sevda Seven and Zeynep Meral Tanriogen (2019). "Eğitim Kurumlarında İşte Var Olmamanın (Presenteeism) Azaltılmasında Ödüllendirmenin Rolü ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):234-254. doi:10.29329/mjer.2019.202.14.

Kaynakça
  1. Balcı, O. (2016). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenler ve Yöneticilerin Örgütsel Sinizm, Kendini İşe Verememe (Presenteizm) ve Sosyal Kaytarma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ( Arnavutköy İlçesi Örneği), Doktora Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı.  [Google Scholar]
  2. Bayar,A. (2016). Eğitim Kurumlarında İşte var olmamanınAzaltılmasında Ödüllendirmenin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
  3. Baysal, İ. A.(2012).Presenteeism (İşte Varolmama Sorunu) İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
  4. Çiftçi, B. (2010). “İşte Var Olma(ma) Sorunu Ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri”, Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ek. En. İlş.Böl. Çalışma ve Toplum, 1, 153-174. [Google Scholar]
  5. Çoban, Ö. ve Harman, S.(2012). Presenteeism: Nedenleri, Yarattığı Örgütsel Sorunlar, ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alanyazın Taraması, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23, 157-178. [Google Scholar]
  6. Kanbur,E. Ve Kanbur,A. (2018). Presenteizm (İşte Varolamama) ile İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eurasian Conference on Language&Social Sciences, 314-326,  June 27-29, 2018, Antalya, Turkey. [Google Scholar]
  7. Okcu, E.B. (2017). Çalışanların İş Tatminsizlikleri ile İşte var olmamalarıArasındaki İlişki: Bir Uygulama Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Bilim Dalı. [Google Scholar]
  8. Oruç, Ş., (2015). İşte var olmama İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Aksaray: Aksaray Üniversitesi SBE. [Google Scholar]
  9. Özmen, G. (2011), Presenteeism ile Örgütsel Bağ İlişkisi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir. [Google Scholar]
  10. Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]