Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 186-197

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği

Çağdaş Caz & Sait Bardakçı

ss. 186 - 197   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.11

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 72  |  İndirilme Sayısı: 402


Özet

Sosyal destek bireyin ruh sağlığı ve maneviyatı açısından önemli bir husustur. Bireyin hissettiği sosyal destek, pek çok kavramla ilişkili olmakla beraber her açıdan olumlu yönde etkiye de sahiptir. Bu düşünceden hareketle mevcut çalışmada, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin algılamış olduğu sosyal desteğin lisansüstü eğitime yönelik tutumu yordama gücü saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam 268 (113 kadın, 155 erkek) öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Schulz ve Schwarzer (2003) tarafından geliştirilen, Kapıkıran ve Kapıkıran (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği” ile Ünal ve İlter (2010) tarafından geliştirilen "Lisansüstü eğitime yönelik tutum ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma testi ve regresyon analizi kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda; öğrencilerin algılamış olduğu desteğin orta seviyede, lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca algılanan elde edilebilir sosyal desteğin, lisansüstü eğitime yönelik tutumu pozitif yönde anlamlı şekilde yordadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim, öğrenci, algılanan destek


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Caz, C. & Bardakci, S. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 186-197. doi: 10.29329/mjer.2019.202.11

Harvard
Caz, C. and Bardakci, S. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 186-197.

Chicago 16th edition
Caz, Cagdas and Sait Bardakci (2019). "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):186-197. doi:10.29329/mjer.2019.202.11.

Kaynakça
 1. Akın, Y.D., & Ceyhan, E. (2005). Investigation of public and private high school students’ self-acceptance levels according to perceived social support levels from family, friends and teachers. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 69-88. [Google Scholar]
 2. Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 3. Bozgeyikli, H., Doğan, H., & Işıklar, A. (2010). Examination of the relationship between gifted students’ career maturity levels and their perceived social support levels. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 133-149. [Google Scholar]
 4. Can, Y., Guven, H., Soyer, F., Demirel, M., Bayansalduz, M., & Şahin, K. (2010). Elit taekwondo sporcularında aile-antrenör,kulüp desteği ve başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 240-252. [Google Scholar]
 5. Çağlayan, H.S., Taşğın, Ö., & Çetin, M.Ç. (2011). Evaluation of perceived social support levels of the students who studied at the department of physical education and sports in terms of some variables. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, Van/Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,189-198. [Google Scholar]
 6. Çakır. Y., & Palabıyıkoğlu, R. (1997). Gençlerde sosyal destek-çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi, 5, 15-24. [Google Scholar]
 7. Çimen, A. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri ve beklentilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Google Scholar]
 8. Hünük, D., Özdemir, R.A., Yıldırım, G., & Aşçı, H. (2013). The role of perceived social support on physical activity participation of 6th to 8th grade students . Education and Science, 38(170), 3-18. [Google Scholar]
 9. İlhan, M., Sünkür-Öner, M., & Yılmaz, F. (2012).  Analysis of primary teacher candidates’ attitudes towards postgraduate education (Dicle University Sample). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 22-42.  [Google Scholar]
 10. İzgi, S. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin lisansüstü eğitime ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 11. Karakütük, K. (1989). Türkiye’de lisansüstü öğretim sorunları ve çözüm önerileri. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1). [Google Scholar]
 12. Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara. [Google Scholar]
 13. Karataş, Z. (2012).  Investigation of adolescents' perceived social support and trait anxiety levels. Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute, 9(19), 257-271. [Google Scholar]
 14. Kay, B. (2002). Zihinsel engelli ve engelli olmayan çocuğa sahip anne ve babaların algıladıkları sosyal destek düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 15. Konokman, G.Y., & Alıcı, D. (2014).  An attitude scale about graduate education: reliability and validity study. International Online Journal Of Educational Sciences,  6 (1), 112-129. [Google Scholar]
 16. Köksalan, B. (1999). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler, Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Google Scholar]
 17. Kutluca, C.A., & Çakmak, E. (2007, Ekim). Eğitim Fakültesi Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Iıı. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Eskişehir: 145-151. [Google Scholar]
 18. Leavy, R.L. (1983). Social support and psychological disorder: a review. Journal Of Community Psychology, 11(1), 3-21. [Google Scholar]
 19. Malecki, C. K., & Demaray., M. K. (2002). Measuring perceived social support: development of the child and adolescent social support scale (casss). Psychology in The Schools, 39(1), 1-17. [Google Scholar]
 20. Oktan, V. (2005). Yalnızlık ve algılanan sosyal destek düzeyinin ergenlerdeki öfkenin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 183-192. [Google Scholar]
 21. Ökdem, Ş., & Yardımcı, F. (2010). The study on the level of perceived social support among university students in terms of certain variables. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 228-234.  [Google Scholar]
 22. Pehlivan, H. (1997). Tutumların doğası ve öğretimi. Çağdaş Eğitim, 22(233), 46-48. [Google Scholar]
 23. Sayan, Y., & Aksu, H. H. (2005). Akademik personel olmayan lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine bir çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi durum belirlemesi. Deü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 7.  [Google Scholar]
 24. Şahin-Nur, G. (2011). Üniversite öğrencilerinin kendini açma, öznel iyi oluş ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.  [Google Scholar]
 25. Şenel, E. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal destek algıları, genel öz yeterlik inançları ve duygusal zekâ düzeylerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.   [Google Scholar]
 26. Türer, B., Balçın, M.D., Sevindik, N., & Er, Ö. (2013). The Attitude Of Prospective Teachers In The Faculty Of Education Towards Graduate Education: The Case Of Demirci Faculty Of Education. Vı. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 61-67. Sakarya.  [Google Scholar]
 27. Ünal, Ç., & İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf öğretmenliği ABD örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-18 [Google Scholar]
 28. Yılmaz, E., Yılmaz, E., & Karaca, F. (2008). Examining the level of social support and loneliness of university students. Genel Tıp Dergisi, 18(2), 71-79. [Google Scholar]