PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 82-106

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi

Mecit Aslan & Gürol Zırhlıoğlu

ss. 82 - 106   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.5   |  Makale No: MANU-1812-09-0001.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 102  |  İndirilme Sayısı: 330


Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerinin Q metodu ile incelenmesidir. Çalışmada öğretmenlik uygulamasında yaşanan sorunların ve önem sıralarının belirlenmesi için karma araştırma yöntemi ve gömülü desen kullanılmıştır.  Çalışmanın verileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulamasına devam eden 27 öğretmen adayından toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın ışığında hazırlanan 22 maddelik anket kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde PQ Method programı kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının üç faktör altında toplandıkları belirlenmiştir. Birinci ve ikinci faktörlerdeki öğretmen adaylarına göre en önemli sorun öğretmenlik uygulamasının süresinin yetersiz olmasıdır. Üçüncü faktördeki öğretmen adaylarının ise özellikle uygulama öğretmeni ile ilgili konularda sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öğretmenlik uygulaması süresinin arttırılması ve ilgili paydaşların katılımıyla öğretmenlik uygulaması programının/ders yönergesinin hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları ile öğretmenlerin süreçte daha etkin olmaları için hizmet içi eğitimler ve seminerler ile eğitilmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, Q metodu


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aslan, M. & Zirhlioglu, G. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 82-106. doi: 10.29329/mjer.2019.202.5

Harvard
Aslan, M. and Zirhlioglu, G. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 82-106.

Chicago 16th edition
Aslan, Mecit and Gurol Zirhlioglu (2019). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):82-106. doi:10.29329/mjer.2019.202.5.