PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 19-32

Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Tutumlarının İncelenmesi: Hatay İli Örneği

Ali Mazı

ss. 19 - 32   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.2   |  Makale No: MANU-1903-25-0004

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 152  |  İndirilme Sayısı: 320


Özet

Bu araştırmanın amacı Hatay İli Reyhanlı İlçesinde görev yapan öğretmenlerin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay İli Reyhanlı İlçesinde farklı okul türlerinde çalışan 1460 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle rasgele seçilen çalışan 99’u kadın ve 98’i erkek toplamda 197 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Tanhan ve Şentürk (2011) tarafından geliştirilen ve 23 maddeden oluşan “Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlara Yönelik Öğretmen Tutumu Ölçeği (SİDÖTÖ)” ile birlikte öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda ise Tukey-HSD testi tercih edilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 21 ve Mplus 7 ile çözümlenmiştir. Verilerin analizine geçmeden önce ölçeğin genelinde normallik incelenmiştir. Skewness değeri -1 ile +1 değerleri arasında olduğu belirlendi ve Q-Q Plot şekli incelenmiş sonuç olarak verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin istenmeyen davranışlara yönelik tutumları “kararsız” düzeyde olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra istenmeyen davranışlara yönelik öğretmenlerin tutumları cinsiyet, medeni durum ve yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değişmediği görülürken, okul türü değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değiştiği bulunmuştur. Öğretmen tutumları okul türü değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılığın sadece ortaokul öğretmenleri ile anaokulu öğretmenleri arasında olmadığı ayrıca lise öğretmenleri ile anaokulu öğretmenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen davranış, öğretmen tutumu, tutum


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Mazi, A. (2019). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Tutumlarının İncelenmesi: Hatay İli Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 19-32. doi: 10.29329/mjer.2019.202.2

Harvard
Mazi, A. (2019). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Tutumlarının İncelenmesi: Hatay İli Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 19-32.

Chicago 16th edition
Mazi, Ali (2019). "Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Tutumlarının İncelenmesi: Hatay İli Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):19-32. doi:10.29329/mjer.2019.202.2.

Kaynakça
 1. Alım M., Doğanay S. & Elikesik M (2007). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15),171-188. [Google Scholar]
 2. Alkan, H. B., (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Yöntemleri ve Okulda Şiddet, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde. [Google Scholar]
 3. Arwood, B.S., Marrow, L., Lane, K. & Joliette, K. (2005). Project improve: improving teachers’ ability to address students social needs. Education and Treatment of Children, 4 (28), 30-443. [Google Scholar]
 4. Balay, R. (2003). 2000’li yıllarda sınıf yönetimi. Ankara: Sandal Yayınları. [Google Scholar]
 5. Browne, M. W. & Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. İçinde K. A. Bollen ve S. Long (Der.) Testing Structural Equation Models: 131- 161. Newbury Park, CA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 6. Burden, P.E. (1995). Classroom management and discipline. methods to facilitate cooperation and instruction. USA: Longman Publishers. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara,  209s. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara,  258s. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara,  258s. [Google Scholar]
 10. Can, N. (2013). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. 2. Baskı. Pegem Akademi, Ankara. [Google Scholar]
 11. Cebeci, B. & Şirin, T. (2017). İlköğretim Kurumlarında Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Dair Öğretmen Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD) / International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). 3. [Google Scholar]
 12. Curwin, R. L. & Mendler, A. A. (1988). Discipline with dignity, E, Broyhers. Inc. (Ed.), Association for superfision and cyrriculum development, USA. [Google Scholar]
 13. Dağlı, A. & Baysal, N. (2014). İlköğretim İl. Kademede Görevli Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunlarina ve Bunların Çözüm Yollarına İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (38), 61-78. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6152/82633. [Google Scholar]
 14. Esen, H. (2006), İlk ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Türleri, (Yayımlanmış yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi, Edirne. [Google Scholar]
 15. Green, S., Salkind, N. & Akey, T. (2000). Using SPSS for Windows: Analysing and Understanding Data. New Jersey: Practice Hall. [Google Scholar]
 16. İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara. Elips yayınları. [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 18. Korkmaz, N., Korkmaz, F. & Özkaya, G. (2009). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi (Bursa İli Örneği). İlköğretim Online, 8 (1), 119-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/8599/107055. [Google Scholar]
 19. Mazı, Ali (2018). Öğretmenlerin Çokkültürlülük Algılarının İncelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş. [Google Scholar]
 20. Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Eğitim Merkezi, Yeni Doğuş Matbaası. [Google Scholar]
 21. Öztürk, B. (2003). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Rosen, L.A., Taylor, S.A., O’Leary, S.G. & Sonderson, W. (1990). A survey of classroom management practices, Journal of School Psychology. 3, (28) 257-269. [Google Scholar]
 23. Şimşek, Ö. F. (2000). Bir Grup Rehberliği Programının Öğretmenlerin Disiplin Anlayışına Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 24. Tanhan, F. & Şentürk, E. (2011). Sınıf İçi̇ İstenmeyen Öğrenci̇ Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumlarının Bazı Sosyo-Demografi̇k Değişkenler Açısından İncelenmesi̇. Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir00559a&AN=tuda.article.406826&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid. [Google Scholar]
 25. Tanhan, F. & Şentürk, E. (2011). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, [S.l.], v. 4, n. 35, apr. 2016. ISSN 1302-1370. Erişim Adresi: . Erişim Tarihi: 22 Aralık 2018. [Google Scholar]
 26. Tosun, U. (2001). Onurlu Disiplin. İstanbul: Beyaz Yayınları. [Google Scholar]