PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 559-572

Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Muamber Yılmaz & Ömer Faruk Kadan

ss. 559 - 572   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.27   |  Makale No: MANU-1808-21-0001.R2

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 91  |  İndirilme Sayısı: 234


Özet

Süreç temelli yazma yaklaşımı, yapılandırmacı öğrenme kuramı anlayışına göre önceden aşamalandırılmış yazma sürecini öğretmenlerin bilişsel desteği ile düzenlemeyi hedeflemektedir. Süreç temelli yazma, öğrencinin yazma sürecini planlama, geliştirme ve düzeltme becerisi kazanmasına yardım etmektedir. Süreç temelli yazma, öğrencinin yazma sürecinin her aşamasına ilişkin bilişsel farkındalık becerisi kazanmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin süreç temelli yazma çalışmalarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise rastgele küme örnekleme yoluyla seçilen 101 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen süreç temelli yazma uygulamalarını değerlendirmeye yönelik 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi anket formu kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması yapılmış, faktör yük değeri %40’in altındaki maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden aritmetik ortalama, standart sapma ve t- testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin süreç temelli yazma konusunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, farklılığın kadın öğretmenler lehine olduğu belirlenmiştir. Süreç temelli yazma konusunda mezun olunan fakülteye göre anlamlı bir farklılık olduğu, farklılığın eğitim fakültesinden mezun olanların lehine olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mesleki kıdem değişkenine göre 1-10 yıl ile 11 yıl ve yukarısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu, farklılığın 11 yıl ve yukarısı lehine olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Süreç temelli yazma, sınıf öğretmeni, eğitim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yilmaz, M. & Kadan, O.F. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 559-572. doi: 10.29329/mjer.2019.185.27

Harvard
Yilmaz, M. and Kadan, O. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 559-572.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Muamber and Omer Faruk Kadan (2019). "Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):559-572. doi:10.29329/mjer.2019.185.27.

Kaynakça
 1. Aksu, Ö. (2015). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin performans görevlerini hazırlamalarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 2. Arslan, A. (2009). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve Türkçe öğretimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 143-154. [Google Scholar]
 3. Aşıkcan, M. ve Pilten, G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yazılı anlatım çalışmalarının süreç temelli yazma modeli odaklı değerlendirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 255-276. [Google Scholar]
 4. Ata, M. (2017). The impact of process-based writing instruction on L2 learners' writing performances and self-efficacies. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Bayat, N. (2014). The effect of the process writing approach on writing success and anxiety. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 1133-1141. [Google Scholar]
 6. Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd ed.). New York: Addison Wesley Longman. [Google Scholar]
 7. Caudery, T. (1995). What the "process approach" means to practicing teachers of second language writing. TESL-EJ, 1(4). http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume1/ej04/ej04a3/ adresinden 08 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 8. Ceyhan, N. G. (2014). Süreç-odaklı yazma yaklaşımının yazma dersindeki yeri ve etkisi. Dil Dergisi, 163, 46-63. [Google Scholar]
 9. Çakır, Ö. (2003). Yazma öğretiminde süreç yaklaşımına dayalı programın yazılı anlatım becerisini geliştirmedeki rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. TÖMER Dil Dergisi, 122, 31-51. [Google Scholar]
 10. Dokchandra, D. (2018). The effects of process writing approach on performance of an overcrowded EFL writing class at a university in Thailand. KnE Social Sciences, 3(4), 191-206. [Google Scholar]
 11. Erdem, E. (2001). Program geliştirmede yapılandırmacı yaklaşım. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 12. Erdoğan, Ö. ve Yangın, B. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 438-459. [Google Scholar]
 13. Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 14. Ghoorchaei, J. (2005). Second language learning as mediated process. Language Teaching, 33, 79-96. [Google Scholar]
 15. Graham, S. ve Sandmel, K. (2011). The process writing approach: A meta-analysis, The Journal of Educational Research, 104, 396-407. [Google Scholar]
 16. Johari, S. K. (2018). The Effects of Task-Based Process Writing Approach on the Academic Writing Skills among Second Language Tertiary Learners. Journal of ELT Research, 3(1), 1-20. [Google Scholar]
 17. Kansızoğlu, H. B. ve Cömert, Ö. B. (2017). Süreç odaklı yazma yaklaşımlarının yazma başarısına etkisi: bir meta analiz. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 541-586. [Google Scholar]
 18. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Karatay, H. ve Aksu, Ö. (2017). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modeli’nin 8. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerini hazırlamaya etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 313-335. [Google Scholar]
 20. Karatay, H. (2011). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3), 1029-1047.  [Google Scholar]
 21. Kaya, B. (2016). The effect of the process based writing focused on metacognitive skills- oriented to fourth grade students' narrative writing skill.  (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 22. Latif, A. (2017). Using process writing approach to improve the ability of MTS students in writing a recount text. Premise: Journal of English Education, 1(1), 36-43. [Google Scholar]
 23. Lee, Y. J. (2006). The process-oriented ESL writing assessment: Promises and challenges. Journal of Second Language Writing, 15, 307-330. [Google Scholar]
 24. Olson, A. A. (2004). Teaching writing effectively: Using the six traits with process approach to writing. MA Thesis, The Faculty of Pacific Lutheran University, USA. [Google Scholar]
 25. Onozawa, C. (2010). A study of the process writing approach: A suggestion for an eclectic writing approach. Research Note, s. 153-163. http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa2.pdf adresinden 08 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 26. Selanikli, E. (2015). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin performans görevlerini ve proje ödevlerini hazırlamalarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 27. Sever, E. (2013). Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.   [Google Scholar]
 28. Sezgin, N. (2016). Süreç temelli yazma öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin yazma becerisine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.  [Google Scholar]
 29. Sheir, A. A., Zahran, F. A. A., and Koura, A. A. (2011). The effectiveness of process writing approach in developing efl writing performance of esp college students. Educational Sciences Journal. [Google Scholar]
 30. Storch, N. (2005). Collaborative writing: Product, process, and students’ reflections. Journal of Second Language Writing, 14(3), 153‐173. [Google Scholar]
 31. Şentürk, N. (2009). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 32. Tabak, G. ve Göçer, A. (2013). 6-8. sınıflar Türkçe dersi öğretim programının ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (2), 147-169. [Google Scholar]
 33. Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2018). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin süreç temelli yazma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 859-876. [Google Scholar]
 34. Toapanta, S. G. T. (2018). The process approach and the development of the English language writing skill in students of second semester of the career of Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros of Human Science and Education Faculty of Ambato Technical University, in Ambato city, Tungurahua province . Yayımlanmamış Lisans Tezi. Universidad Tècnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaciòn, Ecuador.  [Google Scholar]
 35. Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472. [Google Scholar]
 36. Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 37. Üstüner, A. ve Şengül, M. (2004). Çoktan seçmeli test tekniğinin Türkçe öğretimine olumsuz etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 197-208. [Google Scholar]
 38. Xu, X., & Li, X. (2018). Teaching academic writing through a process-genre approach: A pedagogical exploration of an EAP program in China. TESL-EJ, 22(2), 1-21. [Google Scholar]
 39. Yaylı, D. (2009, Ekim). Hizmet öncesi Türkçe öğretmenleri ile bir süreç yazma uygulaması. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 40. Yetkin, D. ve Daştan, Ö. (2008). İlköğretim programı 1-5. sınıflar. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Yılmaz, M. (2012). İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmede planlı yazma modelinin önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 321-330. [Google Scholar]
 42. Yılmaz, M. ve Aklar, S. (2015). Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 223 - 234 [Google Scholar]