PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 366-376

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İlişkin Algıları

Osman Ferda Beytekin & Ayşegül Palta

ss. 366 - 376   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.15   |  Makale No: MANU-1811-22-0008.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 99  |  İndirilme Sayısı: 257


Özet

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algılarını incelemektir. Araştırma, tarama ve ilişkisel modeldedir. Araştırmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş Ege Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan 240 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma bulguları; cinsiyetlerine göre pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algı puanlarından sadece uyum puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Fakültelerine göre pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algı puanları anlamlı farklılık göstermemektedir. Pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algı puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönde ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü eğitim, kimlik işlevi, öğrenci


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Beytekin, O.F. & Palta, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İlişkin Algıları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 366-376. doi: 10.29329/mjer.2019.185.15

Harvard
Beytekin, O. and Palta, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İlişkin Algıları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 366-376.

Chicago 16th edition
Beytekin, Osman Ferda and Aysegul Palta (2019). "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İlişkin Algıları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):366-376. doi:10.29329/mjer.2019.185.15.

Kaynakça
 1. Adamou, T. M. (2003). Multicultural education and democratic enhancement. Paper presented in the Annual Meeting of the American Political Science Association. August 28-31, Philadelphia. [Google Scholar]
 2. Ambe, E. B. (2006). Fostering multicultural appreciation in pre service teachers through multicultural curricular transformation. Teaching and Teacher Education, 22, 690-699. [Google Scholar]
 3. APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html. [Google Scholar]
 4. Aybek, B. (2018). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 282-292. [Google Scholar]
 5. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82. [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 7. Brookhart, S. M. ve Freeman, D. J. (1992). Characterics of entering candidates. Review of Educational Research, 62(1), 37-60. [Google Scholar]
 8. Banks, J. A. (2009). Multicultural Education: Characteristics and Goals. In J. A. Banks ve C. A. M. Banks (Eds.), Multicultural educaiton: Issues and perspectives (3-26). USA: John Wiley ve Sons. [Google Scholar]
 9. Bryan, A. (2009). The intersectionality of nationalism and multiculturalism in the Irish curriculum: teaching against racism? Race Ethnicity and Education, 12(3), 297-317. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş, Kılıç, E., Akgün,Ö., Karadeniz,Ş. ve Demirel,F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Cogan, J. J. ve Morris, P. (2001). The Development of Civics Values: An Overview. International Journal of Educational Research, 35, 1- 9. [Google Scholar]
 12. Day, C. (2002). School reform and transitions in teacher professionalism and identity. International Journal of Educational Research, 37, 677–692. [Google Scholar]
 13. Demir, İ. (2011a). Kimlik işlevleri ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 571-586.  [Google Scholar]
 14. Demir, İ. (2011b). Gençlerde yaşam doyumu ile kimlik işlevleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 99-113. [Google Scholar]
 15. Demir, S. ve Başarır, F. (2013). Çok kültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal Of Social Science. 6(1), 609-641. [Google Scholar]
 16. Fay, B. (2012). Çağdaş sosyal bilimler felsefesi (İ. Türkmen Çev.). İstanbul: Ayrıntı.  [Google Scholar]
 17. Herring, R.D. ve White, L.M. (1995). School counselors, teachers, and the culturally compatible classroom: Partnerships in multicultural education. Journal of Humanistic Education and Development, 34(2), 52-65.  [Google Scholar]
 18. Koçak, S. ve Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü.  İlköğretim Online, 2015, 14(4), 1352-1369. [Google Scholar]
 19. Köknel, Ö. (1983). Kişilik. Altın Kitaplar Yayınevi: İstanbul.  [Google Scholar]
 20. Lasky, S. (2005). A sociocultural approach to understanding teacher identity, agency and professional vulnerability in a context of secondary school reform. Teaching and Teacher Education, 21, 899–916.  [Google Scholar]
 21. Levent, B. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin iletişim becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 22. Malvern, D. D. (1991). Assessing the personal qualities of applicants to teacher traning. Studies in Educational Evaluation, 17(2-3), 239-253. [Google Scholar]
 23. Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558. [Google Scholar]
 24. Mcmillan, J.H. ve Schumacher, S. (2001). Research in education. A conceptual introduction (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman. [Google Scholar]
 25. Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 154 – 164. [Google Scholar]
 26. Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects. Intercultural Education, 19(6), 481-491.  [Google Scholar]
 27. Quezada, R. ve Romo, J. J. (2004). Multiculturalism, peace education and social justice in teacher education. Multicultural Education, 2, 1-11. [Google Scholar]
 28. Say, Ö. (2017). Çokkültürlülük kavramı ve anlamın çokluğu. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 29-39. [Google Scholar]
 29. Serafini, T.E. ve Adams, G.R. (2002). Functions of identity: Scale construction and validation. Identity: An International Journal of Theory Research, 2, 361–389. [Google Scholar]
 30. Sezer, G. ve Kahraman, P. (2017). Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ Üniversitesi Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 550-560. [Google Scholar]
 31. Totan, T., Aysan, F. ve Bektaş, M.  (2010). Öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özellikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 19-43.  [Google Scholar]
 32. Türkan, A. Aydın, H. ve Üner, S. (2016). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 148-159.  [Google Scholar]