PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 123-141

Yunus Emre İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

Beytullah Karagöz & İzzet Şeref

ss. 123 - 141   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.6   |  Makale No: MANU-1901-18-0003

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 323  |  İndirilme Sayısı: 440


Özet

Toplumların ortak değerlerinden biri de tarihsel şahsiyetlerdir. Tarihsel şahsiyetler milletlerin kültürel belleklerini geliştirmeleri  ve kimliklerini inşa etmelerine katkıda bulunur. Bu niteliğiyle Yunus Emre Türk milletinin en önemli tarihsel şahsiyetlerinden biridir. Bu çalışmada Türk kültürünün tarihsel değerlerinden biri olan Yunus Emre ile ilgili akademik araştırmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırmanın modeli durum çalışmasıdır. Çalışma, Scopus veri tabanından çekilen Yunus Emre çalışma alanındaki yayınlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sosyal ağ görselleştirmeleri için VOSviewer (Version 1.6.9) paket programı kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak Yunus Emre ile ilgili akademik yayınlar toplam yayın sayısı, yayın dili, yayın türü, yazarların kurumları, yayın yapılan aktif dergiler, aktif araştırma yapılan ülkeler, makalelerin aldığı atıflar, makalelerdeki kaynak türleri ve anahtar kelimeler açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Yunus Emre üzerine 1959-2017 yılları arasında toplam 31 yayın yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların yayın dili genel olarak Türkçedir. En sık yayın yapılan belge türleri makale, inceleme ve kısa incelemedir. Çalışma alanına en çok katkı yapan kurumlar Gazi Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi’dir. Çalışma alanındaki en aktif dergi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi; en aktif ülkeler ABD ve Türkiye’dir. Yunus Emre araştırmalarında en çok atıf yapılan kaynak türü kitaptır. Makalelerin aldığı atıf sayılarının ise düşük olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, bibliyometri, bibliyometrik analiz.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karagoz, B. & Seref, I. (2019). Yunus Emre İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 123-141. doi: 10.29329/mjer.2019.185.6

Harvard
Karagoz, B. and Seref, I. (2019). Yunus Emre İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 123-141.

Chicago 16th edition
Karagoz, Beytullah and Izzet Seref (2019). "Yunus Emre İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):123-141. doi:10.29329/mjer.2019.185.6.

Kaynakça
 1. Akdemir, Y., ve Kavruk, H. (2012). Yunus Emre'de Türkçe. Turkish Studies, 7(3), 115-125. [Google Scholar]
 2. Al, U., ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47. [Google Scholar]
 3. Alkan, G. (2014). Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52. [Google Scholar]
 4. Angadi, M., Koganuramath, M.; Kademani, B. S.; Kalyane, V. L. and Sen, B. K. (2004). Scientometric Portrait of Nobel Laureate Leland H. Hartwell. http://eprints.rclis.org/4853/1/Hartwell-revised_version_26th_ May_2004.pdf. adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 5. Atılgan, D., Atakan, C., ve Bulut, B. (2008). Türkçe kütüphanecilik dergilerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 22(4), 392-413. [Google Scholar]
 6. Bakkalbasi, N., Bauer, K., Glover, J., ve Wang, L. (2006). Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science. Biomedical digital libraries, 3, 7. [Google Scholar]
 7. Cin, A., ve Babacan, V. (2013). Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiyye’si ve Divan’ı Üzerine Yeni Bir İnceleme. Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 57-69. [Google Scholar]
 8. Cronin, B. (2001). Bibliometrics and beyond: some thoughts on web-based citation analysis. Journal of Information science, 27(1), 1-7. [Google Scholar]
 9. Demir, N. (2011). Türk düşünce dünyasında Hazret-i Ali. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 60, 85-104. [Google Scholar]
 10. Dilçin, C. (1992). Yunus Emre’nin Şiirlerinde Türkçenin Gücü. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2 (487), 30-49. [Google Scholar]
 11. Dileepkumar, V. & Sudhier, K.G.P. (2014). Research contributions of Prof. P. R. Sudhakaran to Biochemistry: A scientometric study. International Journal of Information Dissemination and Technology, 4(4), 262-267. [Google Scholar]
 12. Dixit, G. P., ve Jange, S. (2018). Scıentometrıc Portraıt of Prof. Gajanan R. Naık. Current Research in Life Sciences, 7(04), 1599-1602. [Google Scholar]
 13. Enginün, E. (1991). Yunus Emre, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2 (480), 440-443. [Google Scholar]
 14. Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178(4060), 471-479. [Google Scholar]
 15. Gölpınarlı, A. (1968). . Yunus Emre. Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 19 (207), 376-384. [Google Scholar]
 16. Güzel, A. (1991). Yunus Emre'de İnsan Kavramı. Vakıf Haftası Dergisi, 8, 83-96. [Google Scholar]
 17. Hacıeminoğlu, N. (2008). Edebiyat Tahlilleri. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 18. İnceoğlu, Ç. (2014). Türkiye’de Sinemayı Konu Alan Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 21, 31-50. [Google Scholar]
 19. Kalyane, V. L., Prakasan, E. R., ve Kumar, V. (2001). Scientometric portrait of Ranjit Kumar Mitra. ILA Bulletin, 37(2), 39-53. [Google Scholar]
 20. Kalyane, V. L., ve Sen, B. K. (2003). Research productivity of Tibor Braun: An analytical chemist-cum-scientometrician. Annals of Library and Information studies, 50(2), 47-61.  [Google Scholar]
 21. Kaya, M. (2014). Yunus Emre Divanı’nın Türkçe Öğretimi Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, 9(12), 423-442. [Google Scholar]
 22. Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe Derslerinde Değerler ve hoşgörü eğitimi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, 93-208. [Google Scholar]
 23. Koley, S. ve Sen, B. K. (2016). Biobibliometric study of Professor A. S. Paintal, a celebrated medical physiologist, Library Herald, 54 (2), 174-190. [Google Scholar]
 24. Kula, O. B. (2018). Türkiye’de aydınlanma ve Atatürk devrimleri. İstanbul: Tekin Yayınevi. [Google Scholar]
 25. Kumar, K., ve Reddy, T. T. (2012). Citation analysis of dissertations submitted to the department of library and information science, sri venkateswara university, tirupati. International Journal of Digital Library Services, 2(2), 44-84. [Google Scholar]
 26. Kuri, R. ve Ravı, B.  (2014). Scientometric Portrait of Dr. B Ramesh Babu. International Journal of Library and Information Studies, 4(4), 60-68. [Google Scholar]
 27. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 28. Moed, H. F. (2012). The use of Big Datasets in bibliometric research. Research Trends. 30. Erişim adresi: https://www.researchtrends.com/issue-30-september-2012/the-use-of-big-datasets-in-bibliometric-research/ [Google Scholar]
 29. Parvathamma, N., ve Banu, N. (2013). Research Contribution of Prof Atul H. Chokshi to Materials Science: A Scientometric Study. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 33(5), 378-384. [Google Scholar]
 30. Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of documentation, 25(4), 348-349. [Google Scholar]
 31. Sakaoğlu, S. (1991). Yunus Emre’nin İki Dünyası: Sevgi ve Bilim. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2 (480), 444-458. [Google Scholar]
 32. Şakar, G. D., ve Cerit, A. G. (2013). Uluslararası alan indekslerinde Türkiye pazarlama yazını: bibliyometrik analizler ve nitel bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-62. [Google Scholar]
 33. Tatcı, M (2007). Bu Yolda Acâib Çok: -Yûnus Emre’nin Bir Şiirinin Yorumu, Turkish Studies 2/4, 740- 749. [Google Scholar]
 34. Tatçı, M. (1990). Yunus Emre Divani. Ankara: Akçağ Yayınları. [Google Scholar]
 35. Thompson, D. F. (2018). Bibliometric Analysis of Pharmacology Publications in the United States: A State-Level Evaluation. Journal of Scientometric Research,7 (3), 167-172. [Google Scholar]
 36. Tonta, Y., ve Al, U. (2008). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 9(1), 41-66. [Google Scholar]
 37. Tunç, G. (2007). Fakelore kavramı merkezinde Yunus Emre. Milli Folklor, 10(75), 17-23. [Google Scholar]
 38. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB], (2012). Türkiye’de Banknot Basımının Tarihçesi. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. [Google Scholar]
 39. Ünver, İ. (2006). Yunus Emre Üzerine. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19(19), 489- 497. [Google Scholar]
 40. Van Eck, N. J. ve Waltman, L. (2018). VosViewer manual. Erişim adresi: http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.8.pdf https://www.elsevier.com/tr-tr/solutions/scopus [Google Scholar]
 41. Yalçın, H ve Yayla, K. (2016). Folklor disiplininin temel dinamikleri: bilimetrik bir analiz. Milli Folklor, 112, 42-60. [Google Scholar]
 42. Yardımcı, M., ve Güven, A. Z. 13. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde Ahlâki Anlayış. Folklor/Edebiyat, (64), 181-191. [Google Scholar]
 43. Zan, B. U. (2012). Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması, Yüksek lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 44. http://www.unesco.org.tr [Google Scholar]
 45. https://www.elsevier.com/tr-tr [Google Scholar]
 46. https://www.datawrapper.de [Google Scholar]
 47. https://wordart.com/ [Google Scholar]