PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 147-158

Dik Temel Yazıyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Nuri Karasakaloğlu & Berker Bulut

ss. 147 - 158   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.8   |  Makale No: MANU-1809-15-0001.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 216  |  İndirilme Sayısı: 288


Özet

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan saha araştırmaları sonucu alınan karar gereği; 2005-2006 eğitim-öğretim döneminden beri bitişik eğik yazı ile yürütülen okuma-yazma öğretiminin yerini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibari ile uygulamaya konulan “Dik Temel Harflerle Ses Esaslı Okuma Yazma Öğretimi” almıştır. Buna göre ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harflerin kullanılmasının uygun olduğu görüşü benimsenmiştir. Öte yandan öğrencilerin ilkokul üçüncü sınıftan itibaren bitişik eğik el yazısı eğitimi almaya devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Benzer olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde okuma-yazma öğretimine dik temel yazıyla başlanmakta, üçüncü sınıfta ise bitişik eğik yazıya geçilmektedir. Yeni uygulamanın amacı öğrencilerin bitişik eğik yazıda karşılaştıkları yazma güçlüklerini gidermek ve buna bağlı olarak da nitelikli bir okuma-yazma eğitimi vermektir. Bu çalışmada da “Dik Temel Harflerle Ses Esaslı Okuma Yazma Öğretimi” ile eğitim veren ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda bu yöntemle eğitim alan öğrencilerin okuma-yazma düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın ili Efeler ilçesindeki ilkokullarda görev yapan ilkokul birinci sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Tarama yönteminin benimsendiği araştırmada veri toplama aracı olarak “Okuma-Yazma Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Okuma ve yazma boyutları olmak üzere iki bölümden oluşan formda, öğrencilerden beklenen davranışlara yönelik ifadelere yer verilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri, “Evet”, “Kısmen”, “Hayır” olmak üzere 3’lü Likert şeklinde toplanmıştır. Sonuç olarak öğretmenler okuma yazma öğretiminde dik temel harflerin kullanılmasının daha kolay bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin bu süreçte en çok karşılaştıkları problemin de ses gruplarının sıralaması olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dik temel yazı, okuma-yazma, sınıf öğretmeni


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karasakaloglu, N. & Bulut, B. (2018). Dik Temel Yazıyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 147-158. doi: 10.29329/mjer.2018.172.8

Harvard
Karasakaloglu, N. and Bulut, B. (2018). Dik Temel Yazıyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 147-158.

Chicago 16th edition
Karasakaloglu, Nuri and Berker Bulut (2018). "Dik Temel Yazıyla Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma-Yazma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):147-158. doi:10.29329/mjer.2018.172.8.

Kaynakça
 1. Akman, E., & Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-18. [Google Scholar]
 2. Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 209-220. [Google Scholar]
 4. Aytaş, Y. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470. [Google Scholar]
 5. Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 164-181. [Google Scholar]
 6. Bayat, S. (2015). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin sesli okuma becerilerinin okula başlama yaşına göre değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 243-255.  [Google Scholar]
 7. Bulut, P., Kuşdemir, Y., & Şahin, D. (2016). İlkokul ve ortaokulda yazı tercihi: Öğrenci ve öğretmenler hangi yazı türünü kullanıyor? Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 98-115. [Google Scholar]
 8. Coşkun, E., & Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 209-223. [Google Scholar]
 9. Duran, E., & Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 817-838. [Google Scholar]
 10. Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69. [Google Scholar]
 11. Durukan, E., & Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 274-284. [Google Scholar]
 12. Ekin, K. H. (2018). Öğretmenlerin bitişik eğik yazı kullanımına dönük düşünceleri: Esenyurt ilçesi örneği. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 13. Elkatmış, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarını ses temelli cümle yönteminin yetişkinlere uygulanmasına ilişkin görüşlerinin analizi. Milli Eğitim Dergisi, 43 (197), 114-128. [Google Scholar]
 14. Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195. [Google Scholar]
 15. Güneş, F. (2006). Niçin bitişik el yazı? MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71, 17-19. [Google Scholar]
 16. Güneş, F. (2013). Okuma yazma öğrenme yaşı. Journal of Theory and Praçtice in Education, 9 (4), 280-298. [Google Scholar]
 17. Güneş, F. (2014). Okuma-Yazma öğretiminde cümlenin önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 39-48. [Google Scholar]
 18. Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 1-20. [Google Scholar]
 19. Güney, N. (2016). Öğretmenlerin yazma eğitimine yönelik düşünceleri. Uluslararası Türkçe                Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (2), 970-985. [Google Scholar]
 20. Kanmaz, A. (2007). Ses temelli cümle yöntemini uygulayan yazıyla birinci sınıf öğretmenlerinin yöntem hakkındaki görüşleri ve öğrencilerin okuma yazma becerilerini değerlendirmeleri: Denizli ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 21. Karabay, A. (2012). Eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe öğretmeni adaylarının akademik başarılarına ve eleştirel okuma-yazma düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 22. Karagöz, B. (2018). Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş sürecinde sınıf öğretmenlerinin dik temel yazı öğretimine ilişkin görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 22(73), 395-413. [Google Scholar]
 23. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: MEB. [Google Scholar]
 25. Kırmızı, F., & Kasap, D. (2013). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1167-1186. [Google Scholar]
 26. Rasinski, T. (2004). Creating fluent readres. Educational Leadership, 61(6), 46-51. [Google Scholar]
 27. Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığına genel bir bakış. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 6 (22), 30-39. [Google Scholar]
 28. Tuğran, M., & Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinim değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138. [Google Scholar]
 29. Tutal, Ö. (2013). İlk okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. [Google Scholar]
 30. Ulusoy, M., Ertem, İ. S., & Dedeoğlu, H. (2011). Öğretmen adaylarının 1-5. sınıf öğrencilerine yönelik hazırladıkları sesli okuma kayıtlarının prozodi yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 759-774. [Google Scholar]
 31. Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), 461-472. [Google Scholar]
 32. Yaşar, Ş., & Güvey Aktay, E. (2015). Okuma becerisi açısından cümle yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi. Turkish Studies, 10 (7), 1-18. [Google Scholar]
 33. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Yılmaz, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmede planlı yazma modelinin önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 321-330. [Google Scholar]
 35. Yılmaz, F., & Cımbız, A. F. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 567-592. [Google Scholar]