PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 125-146

Sınıf Dışı Ortamların Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Murat Genç & Benzegül Durak

ss. 125 - 146   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.7   |  Makale No: MANU-1809-14-0004.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 150  |  İndirilme Sayısı: 365


Özet

Bu çalışmanın amacı; sınıf dışı ortamlarda yapılan çalışmaların öğrencilerin bilişüstü becerilerine ve problem çözme becerilerine etkisini araştırmaktır. Araştırma kapsamında, bir ortaokulda bilim kurulu oluşturularak sınıf dışı çalışmalar yapılmıştır. Katılımcılar 6., 7. ve 8. sınıflardan rastgele belirlenerek çalışmaya dahil edilen 30 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler 12 hafta boyunca araştırmacılar tarafından belirlenen konular hakkında incelemeler yapıp tartışmışlardır. Uygulamaya başlamadan önce öğrencilere Problem Çözme Becerileri Envanteri ve Bilişüstü Beceriler Anketi öntest olarak uygulanmıştır. Çalışmalar boyunca araştırmacılar tarafından öğrencilere makaleler verilmiştir. Oturumları araştırmacılar yönetmiştir. 12 haftalık uygulamadan sonra sontestler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular SPSS paket programı sayesinde analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, uygulama sonrasında öğrencilerin problem çözme becerileri ve bilişüstü becerilerinin anlamlı düzeyde artış gösterdiğini ifade etmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin sınıf ve cinsiyetleri bakımından, uygulama sonrası problem çözme becerileri ve bilişüstü becerileri açısından aralarında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf dışı öğrenme, bilişüstü beceriler, problem çözme beceriler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Genc, M. & Durak, B. (2018). Sınıf Dışı Ortamların Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 125-146. doi: 10.29329/mjer.2018.172.7

Harvard
Genc, M. and Durak, B. (2018). Sınıf Dışı Ortamların Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 125-146.

Chicago 16th edition
Genc, Murat and Benzegul Durak (2018). "Sınıf Dışı Ortamların Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):125-146. doi:10.29329/mjer.2018.172.7.

Kaynakça
 1. Al-Hilawani, A. Y., Easterbrooks, R. S., Marchant, J. G. (2002). Metacognitive ability from a theory-of-mind Perspective: A cross-cultural study of Students with and without hearing loss, American Annals of the Deaf, Washington, Cilt:147, N:4. [Google Scholar]
 2. Altıntaş, F. (2014). Doğa ve toprağa yönelik hazırlanan informal öğrenme ortamının ilköğretim öğrencileri üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 3. Atkins, L. J., Velez, L., Goudy, D., & Dunbar, K. N. (2009). The unintended effects of interactive objects and labels in the science museum. Science Education, 93(1), 161-184. [Google Scholar]
 4. Baird, J.R. & White, R.T. (1996). Metacognitive strategies in the classroom. In Treagust, D.F., Duit, R. & Fraser, B.J. (Ed.), Improving teaching and learning in science and mathematics. USA: Teachers College Press. (190-200).  [Google Scholar]
 5. Baker-Graham, A. (1994). Can outdoor education encourage creative learning opportunities? Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 11(4), 23– 5. [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntem, Teknik ve İlkeler (4.Baskı). Ankara: PagemA Yayıncılık [Google Scholar]
 7. Bancroft, S., Fawcett, M., ve Hay, P. (2008). Researching children researching the world: 5x5x5=creativity. Stoke-on-Trent, UK: Trentham [Google Scholar]
 8. Bednarik, K. (2011) Tuula Sixth graders' understanding of their own learning: A case study in environmental education course. International Journal of Environmental and Science Education, 6(1):59-78. [Google Scholar]
 9. Bennett, L., & Scholes, R. (2001). Goals and attitudes related to technology use in a Social Studies method course. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(3) 373-385. [Google Scholar]
 10. Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev: A. F. Oğuzkan). Milli Eğitim Basımevi. İstanbul. [Google Scholar]
 11. Birişçi, S., & Karal, H. (2011). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 203-219. [Google Scholar]
 12. Bozdoğan, A. E. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini fen öğretimi açısından değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 19-41. [Google Scholar]
 13. Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. (2009). Determining the Influence of a Science Exhibition Center Training Program on Elementary Pupils' Interest and Achievement in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(1). [Google Scholar]
 14. Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign, IL: Human Kinetics. [Google Scholar]
 15. Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilis. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 21-27. [Google Scholar]
 16. Çakıroğlu, Ü., Sarı, E. ve Akkan, Y. (2011). The View of the Teachers About The Contribution Of Teaching Programming To The Gifted Students In The Problem Solving, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (22-24 September), Elazığ: Fırat University [Google Scholar]
 17. Cantürk Günhan, B. ve Başer, N. (2008). Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1) 119-134. [Google Scholar]
 18. Carr, M. & Biddlecomb, B.(1998). Metacognitive in mathematics from a constructivist perspective. In D. J. Hacker, J. Dunlosky ve A. C: Graesser (Ed). Metacognition in educational theory and practice (pp. 69-92). USA:Lawrance Erlbaum Ass, Inc. [Google Scholar]
 19. Çetinkaya, P. (2000). Metacognition: Its assessment and relationship with reading comprehension, achievement and aptitude for sixth grade students, Thesis of Master, Boğaziçi University, Educational Science, Istanbul. [Google Scholar]
 20. Coştu, B., Ünal, S. ve Ayas, A. (2007). Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207. [Google Scholar]
 21. Creswell, J W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson. [Google Scholar]
 22. D’Avanzo, C. (2003). Application of research on learning to college teaching: Ecological examples, Bioscience Washington, Cilt:53, N:11. [Google Scholar]
 23. Demirci, C.(2000). Eleştirel düşünme. Ankara: Eğitim ve Bilim, Türk Eğitim Derneği,115(25). [Google Scholar]
 24. Demirel, Ö. (2000). Öğrenme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık [Google Scholar]
 25. Demirel, Ö. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme öğretme sanatı, Pegem A Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 26. Desoete, A., Roeyers, H. & Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities, 34 (5), 435-449. [Google Scholar]
 27. Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M.Y., Sanders, D. et al. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111. [Google Scholar]
 28. Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35) 98-110. [Google Scholar]
 29. Ellis, S. & Siegler, R. (1994). Development of problem solving. In R. J. Sternberg (Ed.) Thinking and Problem Solving: Handbook of Perception and Cognition. NY: Academic Press, 333-367 [Google Scholar]
 30. English & Halford. (1995). Mathematics education: Models and processes. USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. [Google Scholar]
 31. Fields, D. A. (2009). What do students gain from a week at science camp? Youth perceptions and the design of an immersive, research‐oriented astronomy camp. International Journal of Science Education, 31(2), 151-171. [Google Scholar]
 32. Fontana, A., & Frey, J. (1994). The Art Of Science. The Handbook Of Qualitative Research, pp. 361-76.  [Google Scholar]
 33. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education (3th ed ). Mc Graw Hill Higher Education. New York, ABD. [Google Scholar]
 34. Gartenhaus, A. R. (2000). Yaratıcı düşünme ve müzeler. (R. Mergenci ve B. Onur Cev.) Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. [Google Scholar]
 35. Goodwin, K., Kennedy, G. & Vetere, F. (2010). Getting together out-of-class: Using technologies for informal interaction and learning. In Proceedings of ASCILITE - Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual Conference, 387-392. [Google Scholar]
 36. Guisasola, J., Morentin, M., & Zuza, K. (2005). School visits to science museums and learning sciences: A complex relationship. Physics Education, 40(6), 544. [Google Scholar]
 37. Hazır-Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde öz-yeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eğitim Araştırmaları, 6 (25), 34–44. [Google Scholar]
 38. Heppner, P.P. & Peterson, C.H. (1982), The development and implications of a personal-problem solving inventory, Journal of Counseling Psychology, 29,66-75. [Google Scholar]
 39. Kara, E. (2010). Fen ve Teknoloji eğitiminde informal bilimsel liderlik (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan [Google Scholar]
 40. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11.Baskı). Ankara: Nobel  Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 41. Karataş, A. (2011). Çevre bilincinin geliştirilmesinde doğa tarihi müzelerinin rolü. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-15. [Google Scholar]
 42. Kassas, M. (2002). Environmental education: biodiversity. The Environmentalist, 22, 345-351. https://doi.org/10.1023/A:1020766914456 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 89-90. [Google Scholar]
 44. Malkoç, S. & Kaya, E. (2015). The usage of non-classroom environments in social studies education. Elementary Education Online, 14(3), 1079-1095, http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.40410 [Google Scholar]
 45. McGrath, D. (2002). Getting Started With Project Based Learning. Learning and Leading With Technology, 30(3)42-45. [Google Scholar]
 46. Melber, L.H. ve Abraham, L.M. (1999). Beyond the classroom: Linking with informal education. Science Activities, 36, 3-4. [Google Scholar]
 47. Metcalfe, J. & Shimamura, P. (1994). Preface. In J. Metcalfe & P. Shimamura (Ed.), Metacognition: Knowing about knowing. United States of America: MIT Press, VIII-XIII. [Google Scholar]
 48. Oğuz, M. (2002). İlköğretim fen bilgisi dersinde yaratıcı problem çözme yönteminin başarıya ve tutuma etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.  [Google Scholar]
 49. Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 125-138. [Google Scholar]
 50. Özsoy, G. (2007). İlköğretim besinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 51. Phillips, S. D. & Pazienza, N.J. (1984) Decision making styles and problem solving appraisal, Journal of Counselling Psychology, 4, 497-502. [Google Scholar]
 52. Polya, G. (1957). How to solve it, 2nd ed., Princeton University Press, 1957, ISBN 0-691-08097-6. [Google Scholar]
 53. Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal of Environment Education, 17(3), 13-15. [Google Scholar]
 54. Pugalee, D. K. (2001). Writing, mathematics, and metacognition: Looking for connections through students’ work in mathematical problem solving. School Science and Mathematics, 101 (5), 236-45. [Google Scholar]
 55. Richmond, D., Sibthorp, J., Gookin, J., Annarella, S. & Ferri, S. (2018). Complementing classroom learning through outdoor adventure education: out-of-school-time experiences that make a difference, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 18(1), 36-52, DOI: 10.1080/14729679.2017.1324313 [Google Scholar]
 56. Saracaloğlu, A. S., Serin, O. & Bozkurt, N. (2011). Dokuz eylül üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile başarıları arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 121-134. [Google Scholar]
 57. Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ertem Matbaacılık. Ankara. [Google Scholar]
 58. Simkins, M., Cole, K., Tavalin, F. & Means, B. (2002). Increasing Student Learning Through Multimedia Projects. United Kingdom: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 59. Solomon, G. (2003). Project based learning: A primer. Technology and Learning, 23(6), 20-20. [Google Scholar]
 60. Sönmez, Ö. F., Gökbulut, Y. & Sapsağlam, Ö. (2015). Okul dışı akademik iklim çalışmalarına bir model: Çocuk üniversitesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), s. 96-109. [Google Scholar]
 61. Sözen, E., & Coşkun, M. (2017). Evaluating the fatih project applications in the turkish educational system according to teachers' viewpoints (Turkey). Educational Research and Reviews, 12(12), 617-626. [Google Scholar]
 62. Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4). [Google Scholar]
 63. Taylan, S,. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 64. Tekşan, K. (2013). Ömer Seyfettin’in üç hikâyesinde problem çözme yöntemi ve bu hikâyelerin türkçe öğretiminde kullanılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 310-341. [Google Scholar]
 65. Tonbuloğlu, B. , Aslan, D., Altun, S. & Aydın, H. (2013).  Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin bilişüstü becerileri ve öz-yeterlik algıları ile proje ürünleri üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 10(23), 97-117.  [Google Scholar]
 66. Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59. [Google Scholar]
 67. Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in science: The role of the interactive science centres. Physics Education, 25 (5). [Google Scholar]
 68. White, C.J. (1999). The metacognitive knowledge of distance learners. Open Learning, 14(3), 37-46. [Google Scholar]
 69. Xiaodong, L. (2001). Designing metacognitive activities. Educational Technology Research and Development, 49 (2), 23-40. [Google Scholar]
 70. Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2) 249-265. [Google Scholar]
 71. Yardımcı, E. (2009). Yaz bilim kampında yapılan etkinlik temelli doğa eğitiminin ilköğretim 4 ve 5. sınıftaki çocukların doğa algılarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu. [Google Scholar]
 72. Yavuz, M. ve Balkan Kıyıcı, F. (2012). İnformal öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin fene karşı kaygı düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Hayvanat bahçesi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde. [Google Scholar]