PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 34-52

Öğretmenlerin FATİH Projesi'ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ali Semerci & M. Kemal Aydın

ss. 34 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.3   |  Makale No: MANU-1808-13-0002.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 150  |  İndirilme Sayısı: 320


Özet

Bu araştırma, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesine yönelik olarak proje kapsamındaki okullarda görevli öğretmenlerin proje hakkındaki görüşlerinin derinlemesine incelenmesini amaçlamıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından önceden hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak farklı branşlardaki öğretmenlerle yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğretmenlerin büyük bölümü proje çerçevesinde okulların teknolojik altyapıya kavuşturulmasını, öğrenme ve öğretme sürecinde teknoloji kullanımını eğitimde yenilik, çağa ayak uydurma, eğitimde kolaylık, verimlilik ve nitelik artışı sağlaması gibi nedenlerle olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. Araştırmada öğretmenlerin önemli bir bölümü derslerinde etkileşimli tahta kullanımını yararlı bulduklarını belirtirken, tablet bilgisayarların genellikle amaç dışı kullanıldığına vurgu yapmışlardır. Öğretmenlerin tamamına yakını eğitim sürecinde kullanmaya başlanmadan önce tablet bilgisayarların yararlı olacağına yönelik inanç ve beklentilere sahip olduklarını, ancak bu araçları kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra ise tablet kullanımının hayal kırıklığı ile sonuçlandığını ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin önemli bir çoğunluğu, Eğitim Bilişim Ağını yararlı bulmalarına rağmen eğitim içeriklerinin yetersiz olduğu, öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekecek seviyede olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarıya yakını proje kapsamında eğitimden geçirilmiş olmalarına rağmen öğrenme öğretme süreçlerinde bilişim teknolojisi araçlarının etkin kullanımı konusunda kendilerini yeterli görmediklerini, mevcut bilgi ve beceri eksikliklerini giderecek nitelikte eğitimlere ihtiyaç duyduklarının,  bu tür eğitimlerin öğretmenlerin teknolojik yeterlilik düzeyleri dikkate alınarak oluşturulan öğrenme ortamlarında verilmesi gerektiği önerisinde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojisi, FATİH projesi, etkileşimli tahta, tablet bilgisayar, eğitimde BİT kullanımı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Semerci, A. & Aydin, M.K. (2018). Öğretmenlerin FATİH Projesi'ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 34-52. doi: 10.29329/mjer.2018.172.3

Harvard
Semerci, A. and Aydin, M. (2018). Öğretmenlerin FATİH Projesi'ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 34-52.

Chicago 16th edition
Semerci, Ali and M. Kemal Aydin (2018). "Öğretmenlerin FATİH Projesi'ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):34-52. doi:10.29329/mjer.2018.172.3.

Kaynakça
 1. Aydın, M.K., Gürol  M., & Vanderline R. (2016).  Evaluating  ICT  integration  in  Turkish  K-12 schools through teachers’ views. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 12(4), 747-766. DOI: https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1227a.  [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Ayvacı, H., Bakırcı, H., & Başak, M. (2014). FATİH Projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46. [Google Scholar]
 3. Bardakçı, S. & Keser, H. (2017). Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Farklı Amaç, Politika, Uygulama, Etki ve Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Creswell, J.W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. New York: Sage [Google Scholar]
 5. Çakıroğlu, Ö. (2016). Students’ views on the use of ınteractive whiteboards in the secondary schools for enhancing clasrooms learning. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 615-632. [Google Scholar]
 6. Çalışkan, E. (2017). FATİH projesi öğretmen adaylarının öğretim ortam ve yöntemlerine ilişkin görüşlerini nasıl etkilemektedir? Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6 (1), 36-43.  [Google Scholar]
 7. Çetinkaya, L. & Keser, H. (2014). Öğretmen ve öğrencilerin tablet bilgisayar kullanımında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 13-34.  [Google Scholar]
 8. Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 12(1), 227‐240. [Google Scholar]
 9. Çoklar, A. N. & Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Elementary Education Online, 13(1), 48‐61. [Google Scholar]
 10. Dağhan, G., Kibar, P. N., Akkoyunlu, B., & Atanur-Baskan, G. (2015). Approaches and views of teachers and administrators related to the usage of interactive whiteboards and tablet PCs. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 399-417. [Google Scholar]
 11. Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M., & Bozdoğan, A.E. (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 495-511. [Google Scholar]
 12. Dinçer, S. (2012). FATİH Projesi hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. VI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 4-6 Ekim, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep-Türkiye.  [Google Scholar]
 13. Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). “One Laptop per Child” projects and FATIH project: A comparative examination. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26. [Google Scholar]
 14. Duran, M. & Aytaç, T. (2016). Students’ opinions on the use of tablet computers in education. European Journal of Contemporary Education, 15(1), 65-75. [Google Scholar]
 15. Dursun, Ö.Ö., Kuzu, A., Kurt, A.A., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113. [Google Scholar]
 16. EdTech (2016). A brief history of the evolution of classroom technology. Erişim Tarihi: 07.11.2018, https://edtechmagazine.com/k12/article/2016/02/brief-history-evolution-classroom-technology-infographic [Google Scholar]
 17. Elyazgi, M.G., Mahrin, M.N., Rahim, N.Z., & Imtiaz, M.A. (2014). Feasibility study of Tablet PC acceptance among school children in Malaysia. Jurnal Teknologi, 69(2), 39-44. DOI:10.11113/jt.v69.3103 [Google Scholar]
 18. Gökmen, Ö.G., Duman, İ.,  & Akgün, Ö.E. (2018). Teachers' views about the use of tablet computers distributed in schools as part of the Fatih Project. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 21-37. http://dx.doi.org/10.17220/mojet.2018.04.002 [Google Scholar]
 19. Görhan, M.F. & Öncü, S. (2015). Öğretmen ve idareci gözünde etkileşimli tahta: kullanım kolaylığı ve yarar algısı üzerine bir durum çalışması. Journal of Teacher Education and Educators, 4(1), 53 – 77. [Google Scholar]
 20. Gül, K. (2013). Eğitimde teknoloji kullanımı bağlamında ‘FATİH Projesinin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 21. Kalkınma Planları (2018). T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kalkınma Planları.  Erişim Tarihi: 12.11.2018, http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ [Google Scholar]
 22. Kamacı, E. & Durukan, E. (2012). Araştırma görevlilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma: Trabzon örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3), 203-215.  [Google Scholar]
 23. Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S.S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim’11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya.   [Google Scholar]
 24. Keser, H. & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403.  [Google Scholar]
 25. Kuzu, A., Kurt, A., Dursun, A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Evaluation of the application process of FATİH project: Students’ views. World Journal on Educational Technology, 5(3), 395-412. [Google Scholar]
 26. Lee, M. (2010). Interactive whiteboards and schooling: The context. Technology, Pedagogy and Education, 19(2), 133-141. DOI10.1080/1475939X.2010.491215 [Google Scholar]
 27. Maria, M. & Shahbodin, F. (2018). Malaysian higher education system towards industry 4.0-Current trends overview. Conference Paper in AIP Conference Proceedings. DOI: 10.1063/1.5055483 [Google Scholar]
 28. MEB (2018a). Eğitimde FATİH Projesi Hakkında. Erişim Tarihi: 11.11.2018, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/  [Google Scholar]
 29. MEB (2018b). Tablet Bilgisayar. Erişim Tarihi: 11.11.2018, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tablet/ [Google Scholar]
 30. MEB (2018c). Öğretmen eğitimi. Erişim Tarihi: 15.11.2018, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ogretmen-egitimi-2/  [Google Scholar]
 31. MEB (2018d). EBA Hakkında. Erişim Tarihi: 16.11.2018, http://www.eba.gov.tr/hakkimizda [Google Scholar]
 32. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). 24/6/1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete. [Google Scholar]
 33. Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin perspektifinden tablet bilgisayar ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3) 1815-1822. [Google Scholar]
 34. Pardanjac, M.B., Karuovic, D. & Eleven, E. (2018). The interactive whiteboard and educational software as an addition to the teaching process. Tehnički Vjesnik 25, (1), 255-262. doi.org/10.17559/TV-20160310173155 [Google Scholar]
 35. Sarıtepeci, M., Durak, H., & Seferoğlu, S.S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH projesi kapsamında incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(3),601-620. [Google Scholar]
 36. Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.  [Google Scholar]
 37. Semerci, A. (2018). Students’ views on the use of tablet computers in education. World Journal on Educational Technology: Current Issues. 10(2), 104-114. [Google Scholar]
 38. Sözen, E. & Coşkun, M. (2017). Evaluating the Fatih project applications in the Turkish educational system according to teachers’ viewpoints. Educational Research and Reviews, 12(12), 617-626. DOI: 10.5897/ERR2017.3233 [Google Scholar]
 39. Şad, S. N. & Özhan, U. (2012). Honeymoon with IWBs: A qualitative insight in primary students' views on instruction with interactive whiteboard. Computers & Education, 59 (4), 1184-1191. [Google Scholar]
 40. Temelli, D. & Genç, S.Z. (2014). Akıllı tahtaya yönelik öğretmen tutumları: Çanakkale İli Örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 2014, 41-58. [Google Scholar]
 41. Tosuntaş Ş.B., Karadağ E., & Orhan S. (2014). The factors affecting acceptance and use of interactive whiteboard within the scope of FATIH project: A structural equation model based on the unified theory of acceptance and use of technology. Computers & Education, doi: 10.1016/j.compedu.2014.10.009. [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Tüfekçi, S. & Akdeniz, H. (2016). Etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarla öğretim yapılan biyoloji dersi öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 367-378. [Google Scholar]
 43. Türel, Y.K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards ınteractive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423-439. [Google Scholar]
 44. Türel, Y.K. & Johnson, T.E. (2012). Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Educational Technology & Society, 15(1), 381-394.  [Google Scholar]
 45. Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24), 543-559. [Google Scholar]
 46. Vural, A.R. & Ceylan, V.K. (2014). Fatih projesi eğitimde teknoloji kullanım kursunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. INET-TR'1419. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 47. Yaşaroğlu, C. (2018). Öğretmenlerin FATİH projesinden beklentileri ile proje hakkındaki önerilerinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15). [Google Scholar]
 48. Yazar, E. (2015). Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin eğitimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanımına ilişkin görüşleri: Rize ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 832-840. [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 50. Yıldız, B., Ilgaz, H. & Seferoğlu, S.S. (2010). Türkiye’de bilim ve teknoloji politikaları: 1963’den 2013’e kalkınma planlarına genel bir bakış. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi. [Google Scholar]