Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 1-14

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran, Serdar Arcagök, Çavuş Şahin & Şirin Çetin

ss. 1 - 14   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 277  |  İndirilme Sayısı: 849


Özet

Bu araştırmanın amacı temel eğitim bölümünde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının empatik eğilimlerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017 - 2018 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde non parametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama () ve Standart Sapma (Ss) değerleri de veri analizinde kullanılan diğer analiz teknikleridir. Elde edilen araştırma bulguları sonucunda temel eğitim bölümündeki öğretmen adaylarının empatik eğilimlerini belirlemede cinsiyet ve sınıf değişkeninin etkili olduğu saptanmıştır. Buna karşın anabilim değişkeninin öğretmen adaylarının empatik eğilimlerini belirlemede etkili bir değişken olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğilim, empati, temel eğitim bölümü


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Boran, G., Arcagok, S., Sahin, C. & Cetin, S. (2018). Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 1-14. doi: 10.29329/mjer.2018.172.1

Harvard
Boran, G., Arcagok, S., Sahin, C. and Cetin, S. (2018). Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 1-14.

Chicago 16th edition
Boran, Goksel, Serdar Arcagok, Cavus Sahin and Sirin Cetin (2018). "Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):1-14. doi:10.29329/mjer.2018.172.1.

Kaynakça
 1. Ahmetoglu ve Acar, I. H. (2016). The Correlates of Turkish Preschool Preservice Teachers’ Social Competence, Empathy and Communication Skills, Eur. J. Contemp. Educ., 16 (2),pp. 188–197, 2016.  [Google Scholar]
 2. Akçalı, Ö. (1991). Kaygı Seviyesinin Empatik Beceri Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1991.  [Google Scholar]
 3. Akyol, A. K.  ve Çiftçibaşı, H. K. (2005).  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi” Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı: 21, Ankara: 2005. [Google Scholar]
 4. Alexander, K.L. (2000).  Prosocial Behaviors of Adolescent in Work and Family Life: Empathy and Conflict Resolution Strategies With Parents and Pers, Ph.D. The Ohıo State University. UMI Proquest Digital Dissertations. [Google Scholar]
 5. Alisinanoğlu, F. ve Köksal, A. (2000). Gençlerin Ben Durumları (Ego State) ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, s.11–16 [Google Scholar]
 6. Alver (2005). Psikolojik Danısma ve Rehberlik Eğitimi Alan Oğrencilerin Empatik Beceri ve Karar Verme Stratejilerinin Cesitli Değiskenlere Göre İncelenmesi, Muğla Universitesi [Google Scholar]
 7. Alver, B. (2003).  Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Empatik Becerileri, Karar Stratejileri ve Psikolojik Belirtileri Arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003. [Google Scholar]
 8. Bar-On, R. (1997) EQ-I: The Emotional Quotient Inventory Manual: A Test of Emotional Intelligence, Multi-Health Systems, Toronto. [Google Scholar]
 9. Barut, Y. (2004). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma eğilimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 6–9 Temmuz, Malatya. [Google Scholar]
 10. Bozkurt, A. (1997). Cinsiyetleri, Fakülteleri ve Uyum Düzeyleri Farklı Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 11. Bryant, B. K. (1982). An index of empathy for children and adolescents. Child Development, 53, 413–425. [Google Scholar]
 12. Bulut, H. ve Düşmez, İ. (2014). Öğretmenlerin Empatik Eğilim Becerilerinin Demografik ve Mesleki Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 105-115. [Google Scholar]
 13. Colombini, S. (2015). Empathy as An Educational Tool. Education Sciences & Society, 137-153.  [Google Scholar]
 14. Cohen, D., Strayer, J. (1996). Empathy in Conduct Disordered Youth,. Developmental Psychology, 32, 988-998. [Google Scholar]
 15. Çiçek, A. (2006).  Sağlık Çalışanlarının Empatik Eğilim ve Becerilerinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Istanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006. [Google Scholar]
 16. Darder, A. (2012). Culture and power in the classroom: Educational foundations for the schooling of bicultural students. London, UK: Paradigm Publishers [Google Scholar]
 17. Decety, J. & Lamm, C. (2006). Human empathy through the lens of social neuroscience. Scientific World Journal. 6, 1146–1163. [Google Scholar]
 18. De Kemp, R. A. T., Overbeek, G., De Wied, M., Engels, R. C. M. E., & Scholte, R. H. J. (2007). Early adolescent empathy, parental support, and antisocial behavior. The Journal of Genetic Psychology, 168, 5–18. [Google Scholar]
 19. Dökmen, Ü. (1990). Yeni Bir Empati Modeli ve Empatik Becerinin İki Farklı Yaklaşımla Ölçülmesi, Psikoloji Dergisi, (24), 42-50. [Google Scholar]
 20. Duru, E. (2002).  Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyinin Bazı Psikososyal Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 21-34.  [Google Scholar]
 21. Eisenberg N. (2000) Emotion, regulation, and moral development. Annual Review of Psychology. Vol. 51:665–697. [Google Scholar]
 22. isenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T., Fabes, R.A., [Google Scholar]
 23. Losoya, S., Valiente, C., Reiser, M., Cumberland, A., [Google Scholar]
 24. & Shepard, S.A. (2005). The relations of problem [Google Scholar]
 25. behavior status to children’s negative emotionality, [Google Scholar]
 26. effortful control, and impulsivity: Concurrent rela- [Google Scholar]
 27. tions and prediction of change. Developmental Psy- [Google Scholar]
 28. chology, 41, 193–211 [Google Scholar]
 29. Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T., Fabes, R.A.,Losoya, S., Valiente, C., Reiser, M., Cumberland, A.,& Shepard, S.A. (2005). The relations of problembehavior status to children’s negative emotionality,effortful control, and impulsivity: Concurrent rela-tions and prediction of change. Developmental Psy-chology, 41, 193–211 [Google Scholar]
 30. Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen Adaylarının Empatik ve Elestirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, İlkoğretim Online, 9(2), 816-827.  [Google Scholar]
 31. Ercoşkun, M. H. (2005).  Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. [Google Scholar]
 32. Erçoban, S. (2003). İlköğretim II. kademesindeki branş öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 33. Farstad - Peck, N.E. (2012). Preschool teachers’ perspectives of empathy and parent–teacher partnership in early childhood education. Unpublished Doctoral Thesis, Iowa State University, Human Development and Family Studies of Department, Iowa. [Google Scholar]
 34. Feshbach, N. D. & Feshbach, S. (2009). Empathy and education. In J. Decety & W. Ickes (Eds.), The social neuroscience of empathy (pp. 85–98). Cambridge, MA: The MIT Press. [Google Scholar]
 35. Genç, S. Z. ve  Kalafat, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Empatik becerilerinin değerlendirilmesi Üzerine bir Araştırma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 211-222.  [Google Scholar]
 36. Hatcher, S. L., Nadeau, M. S., Walsh, L. K., Reynolds, M., Gala, J. ve Marz, K. (1994). The teaching of empathy for high school and college students: Testing Rogerian methods with the Interpersonal Reactivity Index. Adolescence, 29, 961–974. [Google Scholar]
 37. Hoffman, M. L. (2000). Empathy and Moral Development. New York: Cambridge University Press.  [Google Scholar]
 38. Hughes, M. (2017). The Power of Empathy: A Critical Narrative Inquiry of Cultural Competencies in New Teachers, Unpublished Doctoral Thesis, Loyola Marymount University, Faculty of the School of Education,2017.  [Google Scholar]
 39. Jesson, J. (2017). Empathy: Do Levels Vary By Years Of Servıce, Age Or Gender ? Doctoral Dissertation, The Graduate College of the University of Nebraska, Omaha, Nebraska, 2017.  [Google Scholar]
 40. Kalliopuska, Mirja. Empathy Amoung Children In Music, Perceptural and Motor Skills. (72), 1991. [Google Scholar]
 41. Kapıkıran, N. A. ve Kapıkıran, Ş. (1998). İletişim Becerileri Eğitiminin Anaokulu Öğretmenliği Öğ- rencilerinin Empatik Eğilim Ve Empatik Becerileri Üzerindeki Etkisi. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.  [Google Scholar]
 42. Karakaya, D. A. (2001). Akdeniz üniversitesi’ndeki hemşirelik öğrencilerin empati becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Istanbul. [Google Scholar]
 43. Karakaya, D. A. (2001). Akdeniz Üniversitesi’ndeki Hemşirelik Öğrencilerin Empati Becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 44. Karakoyun, Y. (2011).  İlköğretim Öğrencilerinin Kulüp Faaliyetlerine İlişkin Tutumları İle Empatik Eğilimleri Arasında ki İlişki (Bağcılar İlçesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011. [Google Scholar]
 45. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 46. Kehale, D. (2002).  “Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Davranışları, Kendilik Algısı ve Empatik Beceri Düzeyleri ve Bunlar Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 47. Kesicioğlu, O. S. ve  Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1371-1383. [Google Scholar]
 48. Köksal, A. (2000). Müzik Eğitimi Alma, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Uyum Düzeylerinin İncelenmesi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, Ankara: 2000. [Google Scholar]
 49. Mehmet, M., Özgan, H. ve  Arslantaş, H. İ. (2005).  Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları ile Ders Başarıları Arasındaki İlişki, Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 2005.  [Google Scholar]
 50. Mehrabian, A. & Epstein. N. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of Personality. 40.525 — 543. [Google Scholar]
 51. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Ankara.  [Google Scholar]
 52. Morse J., Anderson G., Botter J., Yonge O.,Obrien B.ve Solberg S. (1992).Exploring empathy: a conceptual fit for nursing practice? Image: Journal of Nursing Scholarship 24, 273 280. [Google Scholar]
 53. Oğuz, A., ve Altun, E. ( 2011).  Öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya-Turkey 1545-1552. [Google Scholar]
 54. Ottinowski, G. A. (2000).  Effects of Empathy Training on The Peer Approval of Third Graders, Doctoral Dissertation, University of San Francisco, 2000. [Google Scholar]
 55. Öner, N. (2001). Farklı Cinsiyet Rol Yönelimli Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması, (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001. [Google Scholar]
 56. Öz, F. (1998).  Hemşirelikte Özgecilik (Yardım Edicilik), Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (1), 1998. [Google Scholar]
 57. Öz, F.(1998). Son Sınıf Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri, Empatik Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2), 32-38.  [Google Scholar]
 58. Pala, A. (2008) Öğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13–23. [Google Scholar]
 59. Rehber, E. (2007). İlkoğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine gore çatısma çözme davranıslarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Adana. SBE Dergisi, (14), 19-34.  [Google Scholar]
 60. Sönmez, V ve Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:  Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 61. Squiver, W.R. (1990).  A Model of Empathic Understanding and Adherence to Theatsment Regimers Prectitoner-Patient Relationship , Soc-SciMed, 30 (3), 325-339.  [Google Scholar]
 62. Stephan, W. C. ve  Finlay, K. (1999). The Role of Empathy in Improving Intergroup Relations. Journal of Social Issues, 55(4), 729-747. [Google Scholar]
 63. Türk Dil Kurumu (2018).  Büyük Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr (1 Mayıs 2018). [Google Scholar]
 64. Ünal, G. (1997).  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Empatik Eğilimlerinde Gözlenen Değişmeler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 65. Warren, C. ve Lessner, S. (2014). Who has family business? Exploring the role of empathy in student-teacher interactions. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 11(2), 122–131. [Google Scholar]
 66. Williams, C. (1990). Biopsychosocial elements of empathy: A multidimensional model. Issues in Mental Health Nursing. 11 (2), 155-174. [Google Scholar]
 67. Wispe L. G. (1986). The Distinction Between Sympathy and Empathy: To Call Forth a Concept, a Word is Needed, Journal of Personality and Social Psychology, 50, pp. 314–321. [Google Scholar]
 68. Yıldırım, İ. (1992).  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencileri ile Psikoloji Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, Ankara: 1992. [Google Scholar]
 69. Yüksel, A. (2004). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 329–340. [Google Scholar]