Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 16-38

Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Mesut Tabuk, Ahmet Aydın Aydoğdu, Ayşegül Kalyoncu, Deniz İlter Erten, Kübra Arslan, Nisa Kara & Tansu Arslan

ss. 16 - 38   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.2

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 341  |  İndirilme Sayısı: 613


Özet

Bu makalenin amacı bilgisayar destekli matematik öğretimi ile ilgili yapılmış tezlerin sistematik bir incelemesini yapmak bir içerik analizi sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de 1988 ve 2016 yılları arasında tamamlanan toplam 79 tez içerik analizi sürecine dâhil edilmiştir. Tezler, yayın yılı, tür, üniversite, kurum, araştırma modeli ve tasarımı, örneklem büyüklüğü ve seviyesi, sayfanın numarası gibi bazı değişkenlere göre incelenmiştir. İçerik analizine ait sonuçlar, frekans ve yüzde oranları içeren tablolarla sunulmuştur. Araştırma sonucunda, tezlerin çoğunluğunun 2008 yılından sonra, Türkçe olarak ve eğitim bilimleri enstitülerinde yüksek lisans tezi olarak sunulduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma yöntemi ve araştırma deseni olarak, nicel yöntem ve deneysel desen en sık başvurulan yöntem ve desen olmuştur. Katılımcıların çoğunun ortaokul öğrencileri olduğu ve başarı testinin de en yaygın kullanılan veri toplama aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçların, gelecekte yeni araştırmalar için Türkiye'deki matematik eğitimcileri ve araştırmacılar için bir rehberlik sağlayacağı umulmaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre, matematik eğitimcileri ve araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırma eğilimlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesine yönelik benzer içerik analizi çalışmalarının Türkiye'de her beş yılda bir tekrarlanması özellikle önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli öğretim, matematik öğretimi, içerik analizi ve lisansüstü tezler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tabuk, M., Aydogdu, A.A., Kalyoncu, A., Erten, D.I., Arslan, K., Kara, N. & Arslan, T. (2018). Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 16-38. doi: 10.29329/mjer.2018.153.2

Harvard
Tabuk, M., Aydogdu, A., Kalyoncu, A., Erten, D., Arslan, K., Kara, N. and Arslan, T. (2018). Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 16-38.

Chicago 16th edition
Tabuk, Mesut, Ahmet Aydin Aydogdu, Aysegul Kalyoncu, Deniz Ilter Erten, Kubra Arslan, Nisa Kara and Tansu Arslan (2018). "Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):16-38. doi:10.29329/mjer.2018.153.2.

Kaynakça
 1. Açıkgül, K. ve Aslaner, R. (2014). Bilgisayar destekli öğretim ve matematik öğretmen adayları: Bir literatür incelemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi, 1(1), 41-51. [Google Scholar]
 2. Akgün, M., Koru Yücekaya, G. ve Dışbudak, K. (2016). Türkiye’de akıllı tahta kullanımına yönelik araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 73-94. [Google Scholar]
 3. Baz, F. Ç. (2017). FATİH projesi üzerine bir içerik analizi çalışması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1), 93-103. [Google Scholar]
 4. Cantürk Günhan, B. & Açan, H. (2016). Dinamik geometri yazılımı kullanımının geometri başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 1-23. [Google Scholar]
 5. Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412. [Google Scholar]
 6. Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2015). İçerik analizi editörlerinden. Eğitim ve Bilim, 40(178), i-ii. [Google Scholar]
 7. Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228. [Google Scholar]
 8. Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 565-580. [Google Scholar]
 9. Demir, S. ve Başol, G. (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir metaanaliz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14(5), 2013-2035. [Google Scholar]
 10. Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varısoğlu, B., Akcay, A., Bayrak, N., Baran, M., ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 443-460. [Google Scholar]
 11. Kayhan, M. ve Koca, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72–81. [Google Scholar]
 12. Kutluca, T., Hacıömeroğlu, G. ve Gündüz, S. (2016). Türkiye’de bilgisayar destekli matematik öğretimini temel alan çalışmaların değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1253-1272. [Google Scholar]
 13. Saraç, H. (2017). Türk Eğitim Sisteminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması. Electronic Turkish Studies, 12(4), 445-470. [Google Scholar]
 14. Sözbilir, M., Kutu, H. ve Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon& D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers. [Google Scholar]
 15. Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi II: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89–103. [Google Scholar]
 16. Toptaş, V. ve Karaca, E. T. (2017). Geometri Öğretiminde Uzamsal Düşünme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bilgisayar Yazılımlarına Genel Bir Bakış. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), 405-417. [Google Scholar]
 17. Tseng, Y.H., Chang, C.Y., Tutwiler, M.S., Lin, M.C., & Barufaldi, J.P. (2012). Scientometric analysis of the effectiveness of Taiwan’s educational research projects. Scientometrics, 95(3), 1141-1166. DOI 10.1007/s11192-013-0966-z. [Google Scholar]
 18. Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008).  Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7(3), 614-626. [Google Scholar]
 19. Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, OFMA, Konya. [Google Scholar]