Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(24) 294-312

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi

Demet Deniz & Levent Akgün

ss. 294 - 312   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.16

Yayın tarihi: Temmuz 27, 2018  |   Okunma Sayısı: 977  |  İndirilme Sayısı: 1078


Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme problemlerini çözme becerilerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerinde yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma “matematiksel modelleme” dersi kapsamında öğrenim gören ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yürütülmüştür ve katılımcıların belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıştır. Bu çalışmada öğretmen adayları dörder kişilik gruplar halinde çalışmışlardır. Veri toplama araçları olarak literatürdeki matematiksel modelleme problemlerinden “Maksimum Hacimli Kutu”, “Nasıl Depolayalım?” ve “Hangi Konutu Almalı?” problemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının matematiksel modelleme problemlerine adapte olamadıkları ve zorlandıkları görülmüştür. Verilen problemlerde öğretmen adaylarının modelleme sürecinin ilk basamaklarını doğru bir şekilde tamamlayamamalarının sonraki basamakları da olumsuz etkilediği görülmüştür. Verilen modelleme problemleri sırasıyla incelendiğinde, grupların son problemde modelleme basamaklarının kısmen takip edilme sayısının arttığı tespit edilmiştir. Matematiği günlük hayatla ilişkilendirmede önemli bir rolü olan matematiksel modelleme yönteminin daha iyi uygulanabilmesi ve öğretmen adaylarının eksiklerini giderebilmeleri için modelleme etkinliklerine öğretimin her kademesinde daha fazla yer verilmesi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, matematiksel modelleme becerisi, öğretmen adayları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Deniz, D. & Akgun, L. (2018). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 294-312. doi: 10.29329/mjer.2018.147.16

Harvard
Deniz, D. and Akgun, L. (2018). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), pp. 294-312.

Chicago 16th edition
Deniz, Demet and Levent Akgun (2018). "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (24):294-312. doi:10.29329/mjer.2018.147.16.

Kaynakça
 1. Ang, K. C. (2001). Teaching mathematical modelling in Singapore schools. The Mathematics Educator, 6(1), 63-75.  [Google Scholar]
 2. Anhalt, C. O., & Cortez, R. (2016). Developing understanding of mathematical modeling in secondary teacher preparation. Journal of Mathematics Teacher Education, 19(6), 523-545. [Google Scholar]
 3. Antonius, S., Haines, C., Jensen, T. H., Niss, M., and Burkhardt, H. (2007). Classroom [Google Scholar]
 4. activities and the teacher. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss [Google Scholar]
 5. (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: 14 th ICMI Study [Google Scholar]
 6. (pp. 295-308). New York: Springer. [Google Scholar]
 7. Baş, S. (2016). İlkokul matematik dersi öğretim programlarının matematiksel modelleme bağlamında incelenmesi. M.F. Özmantar, A. Öztürk & E. Bay (Ed.), Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları (s. 425-454). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 8. Chan, C. M. E. (2013). Students’ Designing an Ideal Tourism Route as Mathematical Modelling. In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum and J P. Brown (Eds.) Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice (pp. 153-163).  Springer Science & Business Media. [Google Scholar]
 9. Çiltaş, A. (2011). Dizi ve seriler konusunun matematiksel modelleme yoluyla öğretiminin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğrenme ve modelleme becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 10. Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.  [Google Scholar]
 11. Deniz, D. (2017, Mayıs). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının trafik lambası problemi’ne yönelik matematiksel modelleme becerilerinin incelenmesi. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prague - Czech Republic. [Google Scholar]
 12. Deniz D., & Akgün, L. (2017). Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 95-117. [Google Scholar]
 13. Duran, M., Doruk, M., & Kaplan, A. (2016). Matematik Ögretmeni Adaylarinin Matematiksel Modelleme Süreçleri: Kaplumbaga Paradoksu Örnegi 1. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(4), 55. [Google Scholar]
 14. English, L. D. (2006). Mathematical modeling in the primary school: children's [Google Scholar]
 15. construction of a consumer guide. Educational Studies in Mathematics, 63(3), 303-323. [Google Scholar]
 16. Erbaş, K. A., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Çakırğolu, E., Aydoğan Yenmez, A., Şen Zeytun, A., Korkmaz, H., Kertil, M., Didiş, M. G., Baş, S., & Şahin, Z. (2016). Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. [Google Scholar]
 17. Galbraith, P., and Clatworthy, N. J. (1990). Beyond standard models—meeting the challenge of modelling. Educational Studies in Mathematics, 21(2), 137-163. [Google Scholar]
 18. Hıdıroğlu, Ç. N., Tekin Dede, A., Kula, S. & Bukova Güzel, E. (2014). Matematiksel modelleme süreci çerçevesinde öğrencilerin kuyruklu yıldız problemine ilişkin çözümleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(31), 1-17. [Google Scholar]
 19. Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 20. Maaß, K. (2004). Mathematisches modellieren im unterricht. Hildesheim: Franzbecker. [Google Scholar]
 21. Mrayyan, S. (2016). How to develop teachers' mathematical molding teaching skills, Journal of Education and Practice, 7(12), 119-123. [Google Scholar]
 22. Özer Keskin, Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 23. Özturan Sağırlı, M. (2010). Türev konusunda matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ve öz-düzenleme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 24. Tekin Dede, A. (2017). Modelleme yeterlikleri ile sınıf düzeyi ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3). [Google Scholar]
 25. Tekin Dede, A., & Yılmaz, S. (2013). İlkoğretim matematik öğretmeni adaylarının modelleme [Google Scholar]
 26. yeterliliklerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(3), 185-206. [Google Scholar]
 27. Park J.Y. (2017). A Commognitive Perspective on Pre-service Secondary Teachers’ Content Knowledge in Mathematical Modelling. In G. A. Stillman , W. Blum, G. Kaiser (Eds). Mathematical modelling and applications. ınternational perspectives on the teaching and learning of mathematical modelling(pp. 289-299). Springer, Cham. [Google Scholar]
 28. Yin, R. K. (2002). Case study research design and methods (3. Baskı). London: Sage [Google Scholar]
 29. Publication. [Google Scholar]
 30. Zawojewski, J. S., Lesh, R., and English, L. D. (2003). A models and modelling [Google Scholar]
 31. perspective on the role of small group learning. In R. A. Lesh and H. Doerr [Google Scholar]
 32. (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on [Google Scholar]
 33. mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 337-358). Mahwah, [Google Scholar]
 34. NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]