PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017, Cil. 11(22) 1-22

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği

Hikmet Dursun & Ahmet Akkaya

ss. 1 - 22   |  Makale No: MANU-1712-11-0001.R2

Yayın tarihi: Aralık 24, 2017  |   Okunma Sayısı: 614  |  İndirilme Sayısı: 504


Özet

Suriye’de 2011 yılının mart ayında başlayan kargaşadan ötürü milyonlarca insan evlerini terk etmiştir. Bu kargaşa ortamında yaklaşık üç milyon Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Bu araştırma; Şanlıurfa’da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin dil ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemine göre düzenlenen bu çalışmanın katılımcılarını Şanlıurfa’da yaşayan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 36 Suriyeli sığınmacı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve bu araştırma sonucunda sığınmacıların Türkçe öğrenme dil ihtiyaçlarının eğitim, ekonomi ve sosyal olmak üzere üç alt boyuttan olduğu tespit edilmiştir: Suriyelilerin en çok ihtiyaç duyduğu dil becerisinin ise “konuşma” olduğu tespit edilmiştir. Sığınmacıların sözel iletişim becerilerine önem verdiği görülmüştür. Sığınmacıların Türkiye’de bulunma sürelerinin uzamasıyla orantılı olarak sığınmacıların sosyal ihtiyaçlarında artış gözlenmiş, eğitim durumunun artışına bağlı olarak ekonomik ihtiyaçlarda artış olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmada Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istedikleri ve bu isteğin Türkçe öğrenme açısından geçici koruma altındaki Suriyeliler için önemli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dil ihtiyaçları, Suriyeliler, Yabancılara Türkçe Öğretimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Dursun, H. & Akkaya, A. (2017). Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 1-22.

Harvard
Dursun, H. and Akkaya, A. (2017). Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), pp. 1-22.

Chicago 16th edition
Dursun, Hikmet and Ahmet Akkaya (2017). "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (22):1-22.

Kaynakça

  Ayrancı, B. B. (2016). Konuşma, konuşma eğitimi ve Türkçe programlarındaki Yeri. Karaelmas Journal of Educational Sciences, (4), 15-24.

  Bölükbaş, F. (2016). Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının analizi: İstanbul örneği. Journal of International Social Research, 9(46).

  Dudley-Evans, T. & St. John, M. J. (1998). Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.

  Durmuş, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi. Ankara: Grafiker Yayınları.

  Durukan, E. & Maden, S. (2013). "Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı". Durmuş ve Okur (Ed.). Yabancılara Türkçe Öğretimi Programı Geliştirme. Ankara: Grafiker Yayınları, 511-526.

  Göçer, A. & Moğul, S. (2011)  Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3) Summer, 797-810.

  Gözüyeşil, E. (2014). An analysis of engineering students’ english language needs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4182-4186.

  Grosjean, F. (1982). Life with two languages: An introduction to bilingualism. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

  Iwai, T., Kondo, K., Lim, D. S., Ray, G., Shimizu, H., & Brown, J. D. (1999). Japanese language needs analysis 1998-1999. http://nflrc.hawaii.edu/NetWorks/NW13.pdf

  Jılta, G. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenene yönelik dil ihtiyaç analizi: Kosova örneği. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

  Long, M. H. (2005). Second language needs analysis. New York: Cambridge University Press.

  Mete, F., & Bağcı Ayrancı. B. (2016). Lisans öğrencilerinin dinleme becerisi üzerine görüşleri. Journal of Human Sciences, 13(3), 4959-4972.

  Read, J. (2008). Identifying academic language needs through diagnostic assessment. Journal of English for Academic Purposes, 7(3), 180-190.

  Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Ernst Klett Sprachen. USA: Cambridge University Press.

  Van Avermaet, P., & Gysen, S. (2008). Language learning, teaching and assessment and the integration of adult immigrants. The importance of needs analysis. https://www.coe.int/t/dg4 /linguistic/Source/Piet_Migr_NeedsFull_EN.doc

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.