Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(37) 53-73

Matematik Öğretmen Adaylarının Süreklilik Konusunda Kavram İmajları

Meltem Coşkun & Necla Turanlı

ss. 53 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.4

Yayın tarihi: Eylül 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 17


Özet

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” konusuna yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 9 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada “süreklilik” konusuna yönelik bir görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda devam eden, tanım kullanma, süreklilik çeşitleri, limit, türev, integral, grafik, somut ifadeler ve soyut ifadeler olmak üzere 9 kategori oluşturulmuştur. Ayrıca matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” kavramını tanımlar iken imajları doğrultusunda yanıt verdikleri; imajlarında ise “süreklilik” kavramının grafiksel temsillerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının imajlarında var olan grafiksel temsillerde ise herhangi bir kopukluğun olmadığı sürekli fonksiyonların grafikleri ile sınırlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavram İmajı, Süreklilik, Matematik Öğretmen Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Coskun, M. & Turanli, N. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Süreklilik Konusunda Kavram İmajları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(37), 53-73. doi: 10.29329/mjer.2021.380.4

Harvard
Coskun, M. and Turanli, N. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Süreklilik Konusunda Kavram İmajları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(37), pp. 53-73.

Chicago 16th edition
Coskun, Meltem and Necla Turanli (2021). "Matematik Öğretmen Adaylarının Süreklilik Konusunda Kavram İmajları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (37):53-73. doi:10.29329/mjer.2021.380.4.

Kaynakça
 1. Altun, M. (2002). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. [Google Scholar]
 2. Aydın, M., & Kutluca, T. (2010). 12. sınıf öğrencilerinin süreklilikle ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(3), 687-701. [Google Scholar]
 3. Ball, D. L. (1991). Research on teaching mathematics: Making subject matter knowledge part of the equation. In J. Brophy (Ed.), Advances in research on teaching (pp. 1-47). Greenwich: CT: JAI Press. [Google Scholar]
 4. Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching what makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. [Google Scholar]
 5. Baştürk, S., & Dönmez, G. (2011). Mathematics student teachers’ misconceptions on the limit and continuity concepts. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 5(1), 225-249. [Google Scholar]
 6. Bayram, G., & Duatepe-Paksu, A. (2018). Sekizinci sınıf öğrencilerinin paralelkenara ilişkin oluşturdukları örnekler bağlamında kavram imajları ve yaptıkları tanımlar. 27th International Conference on Educational Sciences, (s. 2719-2720). Antalya.  [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Edt.) Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 9. Duran, M., & Kaplan, A. (2016). Lise matematik öğretmenlerinin türevin tanımına ve türev-süreklilik ilişkisine yönelik pedagojik alan bilgileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 795-831. [Google Scholar]
 10. Erşen, Z. B., & Karakuş, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 124-146. [Google Scholar]
 11. Even, R. (1992). The inverse function: Prospective teachers' use of "undoing". International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 23(4), 557-562. [Google Scholar]
 12. Gutierrez, A., & Jaime, A. (1999). Preservice primary teachers’ understanding of the concept of altitude of a triangle. Journal of Mathematics Teacher Education, 2, 253–275. [Google Scholar]
 13. Gürbüz, K., & Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanındaki yeterlilikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(1), 1-22. [Google Scholar]
 14. Güzel, M. (2014). İlköğretim matematik öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin prizma ve silindir kavramlarına dair kavram imajlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. [Google Scholar]
 15. Güzel, M., Bozkurt, A., & Koç, Y. (2014). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin silindir kavramına dair kavram imajlarının incelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), (s. 1062-1067). Konya. [Google Scholar]
 16. Keşan, C., Erkuş, Y., & Coşar, M. Ç. (2017). Öğretmen adaylarının üçgen kavramına yönelik kavram imajlarının görselleştirilmesinde som ve ward kümeleme algoritmalarının kullanımı. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 6(1), 46-57. [Google Scholar]
 17. Kepçeoğlu, İ., & Yavuz, İ. (2017). GeoGebra yazılımıyla limit ve süreklilik öğretiminin öğretmen adaylarının başarısına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 21-47. [Google Scholar]
 18. Matos, J. M. (1994). Cognitive models of the concept of angle. Proceedings of the 18th International Conferenee for Psychology of Mathematics Education, (pp. 263-270). Portugal. [Google Scholar]
 19. MEB (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.  [Google Scholar]
 20. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. [Google Scholar]
 21. NCTM. (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, VA: Author. [Google Scholar]
 22. Niess, M. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509–523. [Google Scholar]
 23. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. [Google Scholar]
 24. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23. [Google Scholar]
 25. Stylianides, A. J., & Stylianides, G. J. (2006). Content knowledge for mathematics teaching: The case of reasoning and proving. Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (s. 201-208). Prague: PME. [Google Scholar]
 26. Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151-169. [Google Scholar]
 27. Turan, S. B., & Erdoğan, A. (2016). Matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” ile ilgili kavramsal yapıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 194-207. [Google Scholar]
 28. Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 95-104. [Google Scholar]
 29. Ural, A. (2012). Fonksiyon kavramı: Tanımsal bilginin kavramın çoklu temsillerine transfer edilebilmesi ve bazı kavram yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 93-105. [Google Scholar]
 30. Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image and the notion of function. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 14(3), 293-305. [Google Scholar]
 31. Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and learning of mathematics. In D. Tall (Ed.), Advanced Mathematical Thinking (pp. 65-81). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 32. Watkins, C., & Mortimore, P. (1999). Pedagogy: What do we know? In P. Mortimore (Ed.), Understanding Pedagogy and Its Impact on Learning (pp. 1-20). London: Paul Chapman Publishing. [Google Scholar]
 33. Wilhelmi, M. R., Godino, J. D., & Lacasta, E. (2007). Didactic effectiveness of mathematical definitions: The case of the absolute value. International Electronic Journal of Mathematics Education, 2(2). [Google Scholar]
 34. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 35. Zazkis, R. & Leikin, R. (2008). Exemplifying definitions: a case of a square. Educational Studies in Mathematics, 69, 131–148. [Google Scholar]