Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(37) 26-40

Ortaokul Matematik Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Öğrenci Boyutu

Ayten Pinar Bal & Ufuk Arslan

ss. 26 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.2

Yayın tarihi: Eylül 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 1  |  İndirilme Sayısı: 17


Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik matematik öğretim programını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu, Adana ili merkez ilçelerinde (Seyhan ve Çukurova) basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 473 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizi aşamasında ise sırası ile açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen ölçek 14 madde ve üç faktörden oluşan bir yapıya sahiptir. Ölçeğe uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir seviye olduğu sonucuna ulaşılmıştır (χ2/sd=1.99; RMSEA=.024; SRMR=.020; RMR=.01; GFI=0.93; CFI= 0.94). Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise kazanım alt faktörü için .78; içerik alt faktörü için .75 ve öğrenme öğretme süreci alt faktörü için .76 ve toplam puan için .80 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen ölçeğin matematik öğretim programını değerlendirebilecek nitelikte hem geçerli ve hem de güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Program Değerlendirme, Ortaokul Matematik Öğretim Programı, Ölçek Geliştirme, Öğrenci Boyutu


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bal, A.P. & Arslan, U. (2021). Ortaokul Matematik Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Öğrenci Boyutu . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(37), 26-40. doi: 10.29329/mjer.2021.380.2

Harvard
Bal, A. and Arslan, U. (2021). Ortaokul Matematik Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Öğrenci Boyutu . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(37), pp. 26-40.

Chicago 16th edition
Bal, Ayten Pinar and Ufuk Arslan (2021). "Ortaokul Matematik Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Öğrenci Boyutu ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (37):26-40. doi:10.29329/mjer.2021.380.2.

Kaynakça
 1. Aktan, O. (2019). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 15-36. doi:10.9779/pauefd.523545. [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Aydın, M., Laçi̇n, S., & Keski̇n, İ. (2018). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. International e-Journal of Educational Studies, 2(3), 1-11. DOI: 10.31458/iejes.413967. [Google Scholar]
 3. Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1219-1258. [Google Scholar]
 4. Berkant, H. G., & İncecik, A. (2018). Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches 6, 99-125. [Google Scholar]
 5. Beyendi, S. (2018). 2013-2018 Ortaokul matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırılması . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 177-200. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/39520/450818. [Google Scholar]
 6. Budak, M., & Okur, M. 2012. Teacher views about curriculum of 2005 elementary level mathematic course 6-8. classes. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(4), 8-22. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 9. Çeli̇k, S , Kul, Ü., & Çalık Uzun, S . (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 775-795 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437. [Google Scholar]
 10. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Delil, A., & Güleş, S. (2007). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik programındaki geometri ve ölçme öğrenme alanlarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XX(1), 35- 48. [Google Scholar]
 12. Delil, A., Özcan, B. N., & Işlak, O. (2020). İlkokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS-2019 değerlendirme çerçevesine göre analizi. Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 18(1); 270-282. [Google Scholar]
 13. Demirel, Ö. (2011). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 14. DeVellis, R. (2016). Scale Development Theory And Applications. London: SAGE Publications.  [Google Scholar]
 15. Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan.  [Google Scholar]
 16. Fi̇li̇z, S., & Ergan, S . (2020). İlkokul matematik dersi öğretim programının beş süreç standardına göre değerlendirilmesi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 10 (2), 464-477. https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/56076/671465 [Google Scholar]
 17. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.). New York: Mc Graw HIll.  [Google Scholar]
 18. Genç, S. Z. (2007). Cumhuriyetten günümüze ilköğretimde program geliştirme çalışmaları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-137.  [Google Scholar]
 19. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.  [Google Scholar]
 20. İlhan, A., & Aslaner, R. (2019). 2005’ten 2018’e ortaokul matematik öğretim programlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 394-415. [Google Scholar]
 21. Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: User’s Guide. Chicago: Scientific Software.  [Google Scholar]
 22. Kablan, Z., Baran, T., & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışların bilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 347-366. [Google Scholar]
 23. Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şt.  [Google Scholar]
 24. Karabey, B., Tunalı, C., Olkun, S., & Ergut, G. (2019). 2009-2013-2017 Ortaokul matematik öğretim programlarının sayı duyusu bileşenlerine göre karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1760-1774. [Google Scholar]
 25. Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Publications, Inc.  [Google Scholar]
 26. Kuzu, O., Çil, O., & Şimşek, A. S. (2019). 2018 Matematik dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 129-147. Doi numarası: 10.17556/erziefd.482751. [Google Scholar]
 27. MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf [Google Scholar]
 28. Ocak, G., & Tepe, M. E. (2019). Evaluation of 5th grade Turkish mathematics curriculum according to students’ and teachers views. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 7 (1), 23-34. [Google Scholar]
 29. Ornstein, C. A., & Hunkins, P. F. (2016). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. USA: Pearson Education. [Google Scholar]
 30. Öksüz, C. (2015). İlkokul matematik programını değerlendirme ölçeği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 21- 33. [Google Scholar]
 31. Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I. Eskişehir Nisan Kitabevi. [Google Scholar]
 32. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.  [Google Scholar]
 33. Raykov, T., & Marcoulides, G.A. (2008). An Introduction to Applied Multivariate Analysis. New York: Routledge. [Google Scholar]
 34. Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. USA: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 35. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. [Google Scholar]
 36. Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128. [Google Scholar]
 37. Tabachnick, B. G., & Fidell L. S. (2012). Using Multivariate Statistics. USA: Pearson.  [Google Scholar]
 38. Taşpınar, M., & Halat, E. (2009). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik programının ölçme değerlendirme kısmının öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 551-572. [Google Scholar]
 39. Umay A., Akkuş, O. ve Duatepe- Paksu, A. (2006). Matematik dersi 1-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198-211. [Google Scholar]
 40. Uşun, S. (2016). Eğitimde Program Değerlendirme Süreçler-Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 41. Uysal, R , İnci̇kabı, L . (2018). Son dönem matematik dersi öğretim programlarının genel amaçları üzerine bir araştırma . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 223-247. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/35216/358121. [Google Scholar]
 42. Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Alkım Yayınevi. [Google Scholar]
 43. Wiles, J., & Bondi, J.(2002). Curriculum Development A Guide to Practice. New Jersey: Merrill Prentice Hall. [Google Scholar]
 44. Yalçınkaya, Y. (2018). Yenilenen 9. sınıf matematik dersi öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3),100-110. https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/41379/500223. [Google Scholar]