Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(35) 146-167

İşbirlikli- Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Bilimi Dersi Başarısı ve Sorgulama Becerileri Üzerine Etkisi

Seda Okumuş

ss. 146 - 167   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.340.7

Yayın tarihi: Mart 25, 2021  |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 81


Özet

Bu araştırmada işbirlikli- argümantasyon uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilimi dersinde akademik başarılarına ve sorgulama becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yarı deneysel desen benimsenmiştir. Araştırma ön test- son test karşılaştırmalı grup deseninde yürütülmüş ve işbirlikli öğrenmenin jigsaw grubu (JG) ve jigsaw-argümantasyon grubu (JAG) olmak üzere iki deney grubu ile çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıfında öğrenim gören 64 fen bilgisi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Çevre Başarı Testi (ÇBT) ve Aldan Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen Sorgulama Becerileri Ölçeği (SBÖ) yardımı ile toplanmıştır. ÇBT’nin güvenirliği KR-20=.70 ve SBÖ’nün güvenirliği α=.87 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve bağımsız örneklem t testi kullanılmış, etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre işbirlikli argümantasyon uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre başarılarını arttırmadığı, işbirlikli grubun (JG) istatistiksel olarak daha başarılı olduğu görülmüştür (p< .05). Ayrıca sorgulama becerilerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p> .05). Buradan sorgulama becerilerini arttırmada argümantasyon modelinin beklenen etkiyi yaratamadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, İşbirlikli Öğrenme, Jigsaw, Argümantasyon, Akademik Başarı, Sorgulama Becerileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Okumus, S. (2021). İşbirlikli- Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Bilimi Dersi Başarısı ve Sorgulama Becerileri Üzerine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), 146-167. doi: 10.29329/mjer.2020.340.7

Harvard
Okumus, S. (2021). İşbirlikli- Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Bilimi Dersi Başarısı ve Sorgulama Becerileri Üzerine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), pp. 146-167.

Chicago 16th edition
Okumus, Seda (2021). "İşbirlikli- Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Bilimi Dersi Başarısı ve Sorgulama Becerileri Üzerine Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35):146-167. doi:10.29329/mjer.2020.340.7.

Kaynakça
 1. Acar, B., & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding. Research in Science Education, 38, 401-420. [Google Scholar]
 2. Akbaş, M., & Çetin, P.S. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin çeşitli sosyobilimsel konulara ilişkin argümantasyon kalitesinin ve informal düşünme becerisinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 12(1), 339-360. Doi: 10.17522/balikesirnef.437794 [Google Scholar]
 3. Aktaş, T., & Doğan, Ö.K. (2018). Argümana dayalı sorgulama öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve argümantasyon seviyelerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 778-798. Doi: 10.17860/mersinefd.342569 [Google Scholar]
 4. Aldan Karademir, Ç., & Saracaloğlu, A.S. (2013). Sorgulama becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asya Öğretim Dergisi, 1(2), 56-65. [Google Scholar]
 5. Alkış Küçükaydın, M. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel bir konuya ilişkin görüşleri ve argüman yapıları. İlköğretim Online, 18(1), 174-189. Doi: 10.17051/ilkonline.2019.527195 [Google Scholar]
 6. Arslan, A., &  Atabey, N. (2018). Biyoteknoloji ve klonlama konusunun işbirlikli öğrenme modeli ile öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının argümantasyon nitelikleri üzerine etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18) 35-45. [Google Scholar]
 7. Atabey, N., & Arslan, A. (2020). The effect of teaching socio-scientific issues with cooperative learning model on pre-service teachers’ argumentation qualities. Elementary Education Online, 19(2), 491-514. Doi:10.17051/ilkonline.2020.689681 [Google Scholar]
 8. Aydeniz, M., Pabuçcu, A., Çetin, T.S., & Kaya, E. (2012). Argumentation and students’ conceptual understanding of properties and behaviours of gases. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 1303-1324. https://doi.org/10.1007/s10763-012-9336-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Bahçeci, E., & Orhan, A.T. (2019). Bilimsel tartışma odaklı etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına, fen tutumlarına ve bilimin doğasını anlama düzeylerine etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(3), 692-711. http://dx.doi.org/10.30703/cije.525260 [Google Scholar]
 10. Bayrakçeken, S., Doymuş, K., & Doğan, A. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Baytelman, A., Iordanou, K., & Constantinou, C.P. (2020). Epistemic beliefs and prior knowledge as predictors of the construction of different types of arguments on socioscientific issues. J Res Sci Teach, 1–29. Doi: 10.1002/tea.21627 [Google Scholar]
 12. Bekmezci, S.M., & Ateş, Ö. (2018). 2013 Fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 57-76. [Google Scholar]
 13. Belge Can, H., & Boz, Y. (2016). Structuring cooperative learning for motivation and conceptual change in the concepts of mixtures. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(4), 635-657. [Google Scholar]
 14. Berg, C.A.R., Bergendahl, C.V.B., Lundberg, B., & Tibell, L. (2003). Benefiting from an open-ended experiment? A comparison of attitudes to, and outcomes of, an expository versus an open-inquiry version of the same experiment. International Journal of Science Education, 25(3), 351–372. [Google Scholar]
 15. Berger, R., & Hanze, M. (2009). Comparison of two small-group learning methods in 12th-grade physics classes focusing on intrinsic. International Journal of Science Education, 31(11), 1511–1527. [Google Scholar]
 16. Bossér, U., & Lindahl, M. (2019). Students’ positioning in the classroom: a study of teacher-student interactions in a socioscientific issue context. Res Sci Educ, 49, 371–390. DOI 10.1007/s11165-017-9627-1 [Google Scholar]
 17. Bülbül, Y. (2007). Ortaöğretim çevre ve insan dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin çevreye yönelik tutumlara ve erişiye etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, F., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (geliştirilmiş 13. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Chowning, J.T., Wu, R., Brinkema, C., Crocker, W.D., Bass, K., & Lazerte, D. (2019). A new twest on DNA extraction: Collaborative argumentation and student protocol design. Science Teacher, 86(6), 20-27. [Google Scholar]
 20. Christenson, N., Rundgren, S.N.C. & Zeidler, D.L. (2014). The relationship of discipline background to upper secondary students’ argumentation on socioscientific issues. Res Sci Educ, 44, 581–601. Doi: 10.1007/s11165-013-9394-6 [Google Scholar]
 21. Cömert, H. (2011). Çevre sorunları ve etkileri konusundaki işbirlikli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin bilgi, tutum ve davranışlarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 22. Demir, T., & Gönen, S. (2019). Argümantasyona dayalı öğretimin 7.sınıf öğrencilerinin kuvvet, iş ve enerji ilişkisini anlamalarına etkisi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(15), 23-38. [Google Scholar]
 23. Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857. [Google Scholar]
 24. Doymuş, K. (2008). Teaching chemical equilibrium with the jigsaw technique. Research in Science Education, 37(5), 249-260. [Google Scholar]
 25. Eilam, E., & Trop, T. (2012). Environmental attitudes and environmental behavior-Which is the horse and which is the cart? Sustainability, 4, 2210-2246. [Google Scholar]
 26. Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M.P. (2008). Argumentation in science education. Perspectives from classroom-based research. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 27. Eroğlu, E., & Yıldırım, H.İ. (2020). Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 42-68. https://dx.doi.org/110.30855/gjes.2020.06.01.003 [Google Scholar]
 28. Eymur, G., & Geban, O. (2017). The collaboration of cooperative learning and conceptual change: Enhancing the students’ understanding of chemical bonding concept. International Journal of Science and Mathematics Education, 15, 853–871. [Google Scholar]
 29. Fan, Y.C., Wang, T.H., & Wang, K.H. (2020). Studying the effectiveness of an online argumentation model for improving undergraduate students' argumentation ability. J Comput Assist Learn, 1–14. Doi: 10.1111/jcal.12420 [Google Scholar]
 30. Fettahlıoğlu, P. (2018). The effects of argumentation implementation on environmental education self efficacy beliefs and perspectives according to environmental problems. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 199-211. [Google Scholar]
 31. Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K., & Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 193-209. [Google Scholar]
 32. Green, S.B., & Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: analyzing and understanding data (4th edition). New Jersey: Pearson. [Google Scholar]
 33. Güney, E. (2004). Çevre sorunları coğrafyası. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Güngör, S. N., & Özkan, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 249-258. [Google Scholar]
 35. Huang, Y.M., Liao, Y.W., Huang, S.H., & Chen, H.C. (2014). Jigsaw-based cooperative learning approach to improve learning outcomes for mobile situated learning. Educational Technology & Society, 17(1), 128–140. [Google Scholar]
 36. Jarjoura, C., Tayeh, P.A., & Zgheib, N.K. (2015). Using team-based learning to teach grade 7 biology: Student satisfaction and improved performance. Journal of Biological Education, 49(4), 401–419. [Google Scholar]
 37. Jimenez-Aleixandre, M.P., & Erduran, S. (2008). Argumentation in science education: An overview. In S. Erduran, & M. P. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (pp. 3 – 28). Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 38. Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (2014). Using technology to revolutionize cooperative learning: An opinion. Frontiers in Psychology, 5, 1-3. [Google Scholar]
 39. Jones, K.A., & Jones, J.L. (2008). Making cooperative learning work in the college classroom: an application of the “five pillars” of cooperative learning to post-secondary instruction. The Journal of Effective Teaching, 8(2), 61–76. [Google Scholar]
 40. Kabataş Memiş, E., & Ezberci Çevik, E. (2018). Argumentation based inquiry applications: small group discussions of students with different levels of success. Journal of Turkish Science Education, 15(1), 25-42. Doi: 10.12973/tused.10219a [Google Scholar]
 41. Karaçöp, A., & Doymuş, K. (2013). Effects of jigsaw cooperative learning and animation techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the particulate nature of matter. Journal of Science Education and Technology, 22(2), 186-203. [Google Scholar]
 42. Karakaş, H., & Sarıkaya R. (2020). Çevre-enerji konularına yönelik gerçekleştirilen argümantasyon temelli öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının argüman oluşturabilmelerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 346-373. Doi:10.9779/pauefd.524850 [Google Scholar]
 43. Keleş, F., & Özenoğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencileri için biyolojik çeşitlilik konusunda ders planı tasarlama. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 41-65. [Google Scholar]
 44. Kim, M., Anthony, R., & Blades, D. (2014). Decision making through dialogue: a case study of analyzing preservice teachers’ argumentation on socioscientific issues. Res Sci Educ, 44, 903–926. Doi: 10.1007/s11165-014-9407-0 [Google Scholar]
 45. Koffman, B.G., Kreutz, K.J., & Trenbath, K. (2017). Integrating scientific argumentation to ımprove undergraduate writing and learning in a global environmental change course. Journal of Geoscience Education, 65, 231–239. Doi: 10.5408/16-232.1 [Google Scholar]
 46. Krystyniak, R.A., & Heikkinen, H.W. (2007). Analysis of verbal interactions during an extended, open-inquiry general chemistry laboratory investigation. Journal of Research in Science Teaching, 44(8), 1160–1186. [Google Scholar]
 47. Lee, O., Hart, J.E., Cuevas, P., & Enders, C. (2004). Professional development in inquiry-based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41(10). 1021-1043. [Google Scholar]
 48. Liu, S.,& Roehrig, G. (2019). Exploring science teachers’ argumentation and personal epistemology about global climate change. Res Sci Educ, Doi: 10.1007/s11165-017-9617-3 [Google Scholar]
 49. Liu, Q.T., Liu, B.W., & Lin, Y.R. (2019). The influence of prior knowledge and collaborative online learning environment on students’ argumentation in descriptive and theoretical scientific concept. International Journal of Science Education, 41(2), 165-187, Doi: 10.1080/09500693.2018.1545100 [Google Scholar]
 50. Lytzerinou, E., & Iordanou, K. (2020). Teachers’ ability to construct arguments, but not their perceived self-efficacy of teaching, predicts their ability to evaluate arguments, International Journal of Science Education. Doi: 10.1080/09500693.2020.1722864 [Google Scholar]
 51. Macpherson, A.C. (2016). A comparison of scientists’ arguments and school argumentation tasks. Science Education, 100, 1062–1091. Doi: 10.1002/sce.21246 [Google Scholar]
 52. McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson. [Google Scholar]
 53. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara. [Google Scholar]
 54. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Ankara.  http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143  [Google Scholar]
 55. Mutlu, A. (2020). Öğrencilerin sorgulama becerilerine yönelik bir karşılaştırma araştırması: takım-oyun-turnuva ve birleştirme teknikleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 127-139. Doi: 10.24315/tred.551112 [Google Scholar]
 56. Okumuş, S., & Doymuş, K. (2019). Jigsaw tekniği ve modellerin koligatif özellikler konusunda akademik başarı ve kavramsal anlamaya etkisi. Ekev Akademi Dergisi, 23(80), 433-463. [Google Scholar]
 57. Okumuş, S., & Doymuş, K. (2020). İyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin altıncı sınıf maddenin tanecikli yapısı ünitesinde uygulanması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 10(1), 87-110. Doi: 10.23863/kalem.2020.150 [Google Scholar]
 58. Okumuş, S., & Öztürk, B. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 9-18. Doi: 10.30900/kafkasegt.587686 [Google Scholar]
 59. Okumuş, S., & Ünal, S. (2012). The effect of argumentation model on students' achievement and argumentation skills in science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 457-461. Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.141 [Google Scholar]
 60. Oyarzun, B.A., & Morrison, G.R. (2013). Cooperative learning effects on achievement and community of inquiry in online education. The Quarterly Review of Distance Education, 14(4), 181–194. [Google Scholar]
 61. Özcan, R., Aktamış, H., & Hiğde, E. (2018). Fen bilimleri derslerinde kullanılan argümantasyon düzeyinin belirlenmesi. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 93-106.     http://dx.doi.org/10.9779/PUJE800 [Google Scholar]
 62. Özdem Yılmaz, Y. (2014). Science teachers’ theory and pedagogy of argumentation in science education: design, implementation, and evaluation of a graduate course through educational design research [Unpublished doctoral dissertation]. Middle East Technical University, Ankara. [Google Scholar]
 63. Palmer, J.A. (2003). Environmental education in the 21st century, theory, practice, progress and promise. New York: Routledge. [Google Scholar]
 64. Reis, P., & Galvão, C. (2009). Teaching controversial socio-scientific issues in biology and geology classes: A case study. Electronic Journal of Science Education, 13(1), 1-24. [Google Scholar]
 65. Sadler, T.D., & Donelly, L.A. (2006). Socioscientific argumentation: the effects of content knowledge and morality. International Journal of Science Education, 28(12), 1463-1488. [Google Scholar]
 66. Sampson, V., Grooms, J., & Walker, J.P. (2010). Argument‐driven inquiry as a way to help students learn how to participate in scientific argumentation and craft written arguments: An exploratory study. Science Education, 95(2), 217-257. Doi. 10.1002/sce.20421 [Google Scholar]
 67. Sandoval, W.A. (2005). Understanding students’ practical epistemologies and their influence on learning through inquiry. Science Education, 89, 634–656. [Google Scholar]
 68. Slavin, R.E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research, 50(2), 315- 342. [Google Scholar]
 69. Slavin, R.E. (1996). Research on cooperative learning and achievement: what we know, what we need to know. Contemporary Educational Psychology, 21, 43–69. [Google Scholar]
 70. Solli, A. (2019). Appeals to science: recirculation of online claims in socioscientific reasoning. Research in Science Education. https://doi.org/10.1007/s11165-019-09878-w [Google Scholar] [Crossref] 
 71. Solmaz, G. (2010). İşbirlikli öğrenme yoluyla kavramsal anlamaya yönelik öğretimin öğrencilerin çevre kavramlarını anlamalarına ve çevre farkındalıklarına etkisi: 7. sınıf “insan ve çevre” ünitesi örneği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 72. Songsil, W., Pongsophon, P., Boonsoong, B., & Clarke, A. (2019). Developing scientific argumentation strategies using revised argument-driven inquiry (rADI) in science classrooms in Thailand. Asia-Pacific Science Education, 5(7), 2-22. https://doi.org/10.1186/s41029-019-0035-x [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum: [Google Scholar]
 74. Topçu, M.S. (2017). Sosyobilimsel konular ve öğretimi (güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 75. Topçu, M.S., Sadler, T.D., & Yılmaz‐Tüzün, Ö. (2010). Preservice science teachers’ informal reasoning about socioscientific issues: the influence of issue context. International Journal of Science Education, 32 (18), 2475- 2495. http://dx.doi.org/10.1080/09500690903524779 [Google Scholar]
 76. Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 77. Ulu, C., & Bayram, H. (2015). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımına dayalı laboratuvar etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin kavram öğrenmelerine etkisi: Yaşamımızdaki elektrik ünitesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 61-75. [Google Scholar]
 78. Uluçınar Sağır, Ş., & Kılıç, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 308–318. [Google Scholar]
 79. Venville, G.J., & Dawson, V.M. (2010). The impact of a classroom intervention on grade 10 students’ argumentation skills, informal reasoning and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 952-977. https://doi.org/10.1002/tea.20358 [Google Scholar] [Crossref] 
 80. Villarroel, C., Garcia-Mila, M., Felton, M., & Miralda-Banda, A. (2019) Effect of argumentative goals in the quality of argumentative dialogue and written argumentation. Journal for the Study of Education and Development, 42(1), 37-86. Doi: 10.1080/02103702.2018.1550162 [Google Scholar]
 81. Walsh, E.M., & McGowan, V.C. (2017) ‘Let your data tell a story:’ climate change experts and students navigating disciplinary argumentation in the classroom. International Journal of Science Education, 39(1), 20-43, Doi: 10.1080/09500693.2016.1264033 [Google Scholar]
 82. Warfa, A.R.M. (2016). Using cooperative learning to teach chemistry: A meta-analytic review. Journal of Chemical Education, 93, 248−255. [Google Scholar]
 83. Yaman, F. (2018). Pre-service science teachers’ development and use of multiple levels of representation and written arguments in general chemistry laboratory courses. Research in Science Education, https://doi.org/10.1007/s11165-018-9781-0 [Google Scholar] [Crossref] 
 84. Yaman, F. (2019). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve fendeki gösterimleri kullanmayla ilgili görüşlerine etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 399-413. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-451118 [Google Scholar]
 85. Yılayaz, Ö., & Barata Aksoy, Ş. (2020). 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi “insan ve çevre” ünitesinin işbirlikli öğrenme modeliyle öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 194-207. [Google Scholar]
 86. Yıldırım, C., & Can, B. (2018). Argümantasyon destekli probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme beceri algılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 251-277. Doi: 10.9779/PUJE.2018.217 [Google Scholar]
 87. Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. [Google Scholar]
 88. Yılmaz Özcan, N., & Tabak, S. (2019). The effect of argumentation-based social studies teaching on academic achievement, attitude and critical thinking tendencies of students.  International Electronic Journal of Elementary Education, 12(2), 213-222. Doi: 10.26822/iejee.2019257669 [Google Scholar]
 89. Zarei, A.A. (2012). The effects of STAD and CIRC on L2 reading comprehension and vocabulary learning. Frontiers of Language and Teaching, 3, 161-173. [Google Scholar]