Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 633-661

Fen ve Teknoloji Dersi İle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Araştırma Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması

M. Sabri Kocakülah, Ayşe Turan & Aysel Kocakülah

ss. 633 - 661   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.30

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 37


Özet

Bu çalışmanın amacı, 2005 yılı Fen ve Teknoloji dersi programı ile 2013 yılı Fen Bilimleri dersi programının öğrenci rollerinde ortak olarak ifade edilen araştıran ve sorgulayan bir birey yetiştirmek için gerekli olan araştırma becerilerinin öğrencilere kazandırılma durumlarının incelenmesidir. Tarama modelinde yürütülen bu çalışmada 2005 ve 2013 programları ile öğrenim görmüş öğrencilerin araştırma becerilerinin ortaya konulup karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Balıkesir ilinde öğrenim gören ve tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilmiş 1532 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Araştırma Becerileri Testi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2005 yılı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ile öğrenim gören öğrencilerin araştırma becerilerinin 2013 yılı Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile öğrenim gören öğrencilerden daha fazla geliştiği görülmüştür. Araştırma becerilerinin alt becerileri olarak belirlenen becerilerin de öğrencilere kazandırılma durumları incelenmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin değişkenleri belirleme becerileri arasında anlamlı fark olmadığını ancak araştırılabilir soru belirleme, hipotez kurma, verileri kaydetme ve verileri yorumlama becerilerinde 2005 programı lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Çalışma sonunda yeni Fen Bilimleri programı da araştırma becerilerini kazanım düzeyinde ele alışı açısından değerlendirilmiş ve programın uygulayıcısı öğretmenlere öğrencilerin araştırmayı soru sorup cevap alma olarak görmemesi için sürecin takip edilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma Becerileri, Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Fen ve Teknoloji Dersi Programı, Fen Bilimleri Dersi Programı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kocakulah, M.S., Turan, A. & Kocakulah, A. (2020). Fen ve Teknoloji Dersi İle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Araştırma Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 633-661. doi: 10.29329/mjer.2020.322.30

Harvard
Kocakulah, M., Turan, A. and Kocakulah, A. (2020). Fen ve Teknoloji Dersi İle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Araştırma Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 633-661.

Chicago 16th edition
Kocakulah, M. Sabri, Ayse Turan and Aysel Kocakulah (2020). "Fen ve Teknoloji Dersi İle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Araştırma Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):633-661. doi:10.29329/mjer.2020.322.30.

Kaynakça
 1. Akınoğlu, O. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 10, 74-94. [Google Scholar]
 2. Aksakallı, A. (2020). Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine eleştirel pedagojik ilkeler bağlamında yaklaşım. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 931-944. [Google Scholar]
 3. Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21-39. [Google Scholar]
 4. Başar, T. & Demiral, Ü. (2020). 2013, 2017 ve 2018 Fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 261-292. [Google Scholar]
 5. Benli Özdemir, E. & Arık, S. (2017). 2005 yılı fen ve teknoloji dersi ve 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğretmen değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 31-44. [Google Scholar]
 6. Buluş Kırıkkaya, E. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1),133-148. [Google Scholar]
 7. Burns, J. C., Okey, J. R. & Wise, K. C. (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II, Journal of Research in Science Teaching, 22(2), 169-177. [Google Scholar]
 8. Brotherton, P. N. & Preece, P. F. W. (1995). Science process skills: Their nature and interrelationships. Research in Science & Technological Education, 13, 5-12. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş. (2016). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Cairns, D. (2019). Investigating the relationship between instructional practices and science achievement in an inquiry-based learning environment. International Journal of Science Education, 41(15), 2113-2135. [Google Scholar]
 11. Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20, 37-46. [Google Scholar]
 12. Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Ankara: Eğiten. [Google Scholar]
 13. Çıray, F., Küçükyılmaz, E. A. & Güven, M. (2015). Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 31-56. [Google Scholar]
 14. Dindar, H. & Taneri, A. (2011). MEB’in 1968, 1992, 2000 ve 2004 yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 363-378. [Google Scholar]
 15. Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,7(1), 86-106. [Google Scholar]
 16. Doğan, Y. & Yılmaz, M. (2013). Yapılandırmacı Programın Öğrencileri Fen ve Teknoloji Okuryazarı Yapma Rolü ve Programın Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 119-229. [Google Scholar]
 17. Ecevit, T. & Kaptan, F. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının argümantasyon destekli araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yeterliklerinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 18(4), 2041-2062. [Google Scholar]
 18. Eskicumalı, A., Demirtaş, Z., Gür Erdoğan, D. & Arslan, S. (2014). Fen ve teknoloji dersi öğretim programları ile yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. International Journal Human of Sciences, 11(1), 1077-1094. [Google Scholar]
 19. Güneş, F. (2010). Eğitimde yapılandırıcı yaklaşımla gelen yenilikler. Eğitime Bakış Dergisi. 6(16), 3-9. [Google Scholar]
 20. Güneş, F. (2018). Öğretmen Yetiştirmede Beceri Yaklaşımı. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi. 3(2), 1-16  [Google Scholar]
 21. Griffiths, A. K. & Thompson, J. (1993). Secondary school students’ understandings of scientific processes: An interview study. Research in Science & Technological Education, 11, 15-26. [Google Scholar]
 22. Herrington, J. & Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. Educational Technology Research and Development, 48(3), 23-48. [Google Scholar]
 23. Hotaman, D. (2020). Eleştirel düşünme becerisi açısından öğrenme kuramları, öğrenme ortamları ve öğretmen davranışlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştrımalar Dergisi,13(72), 637, 647. [Google Scholar]
 24. Hsu, P. L. & Espinoza, P. (2018). Cultivating constructivist science internships for high school students through a community of practice with cogenerative dialogues. Learning Environments Research. 21, 267–283. [Google Scholar]
 25. Irwanto, Rohaeti, E. & Prodjosantoso, A. K. (2018). Undergraduate students’ science process skills in terms of some variables: A perspective from Indonesia. Journal of Baltic Science Education, 17(5), 751-764. [Google Scholar]
 26. İşman, A., Baytekin,Ç., Balkan, F., Horzum, M. B. & Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online of Educational Techonolog, TOJET, 1(1), 41-47. [Google Scholar]
 27. Kapıcı, H. Ö., Akçay, H. & de Jong, T. (2019). Hands-on and virtual laboratories alone or together-which works better for acquiring knowlege and skills? Journal of Science Education and Technology, 28, 231-250. [Google Scholar]
 28. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Karatay, R., Timur, S. & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 234-264. [Google Scholar]
 30. Kılıç Bağcı, G., Haymana, F. & Bozyılmaz, B. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının bilim okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerileri acısından analizi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 53-63. [Google Scholar]
 31. Koyunlu-Ünlü, Z. (2020). Improving pre-service teachers’ science process skills and views about scientific inquiry. Journal of Theoretical Educational Science, 13(3), 474-489. [Google Scholar]
 32. Küçüköner, Y. (2011). 2005 Fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 11-37. [Google Scholar]
 33. Lim, B. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the web: Online professional development of educators. Unpublished Ph D Thesis, Indiana University, Department of Instructional Systems Technology, Bloomington. [Google Scholar]
 34. Lorsbach, A. & Tobin, K. (1992). Constructivism as a referent for science teaching. NARST Newsletter, 30, 5-7. [Google Scholar]
 35. MEB. (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım kitapçığı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu. [Google Scholar]
 36. MEB. (2006).  İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7, ve 8. sınıflar) öğretim programı,  Ankara: MEB Yayınevi. [Google Scholar]
 37. MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu. [Google Scholar]
 38. MEB. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 39. Michura, E. (2019). Sustainable development in education model for Kenya vision 2030. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 29(3), 1-10. [Google Scholar]
 40. Nasir, M., Fakhrunnisa, R. & Nastiti, L. R. (2019). The implementation of project-based learning and guided inquiry to improve science process skills and student cognitive learning outcomes. International Journal of Environmental & Science Education,14(5), 229-238. [Google Scholar]
 41. National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press. [Google Scholar]
 42. National Research Council (NRC). (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academy Press. [Google Scholar]
 43. Oliver, R. (2007). Exploring an inquiry-based learning approach with first-year students in a large undergraduate class. Innovations in Education and Teaching International, 44(1), 3-15. [Google Scholar]
 44. O’Loughlin, M. (1992). Rethinking science education: Beyond Piagetian constructivism toward a sociocultural model of teaching and learning, Journal of Research and Science Teaching, 29(8), 791-820. [Google Scholar]
 45. Özden, M. ve Cavlazoğlu, B. (2015). İlköğretim fen dersi öğretim programlarında bilimin doğası: 2005 ve 2013 programlarının incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 40-65. [Google Scholar]
 46. Özer, Ü. (2014).  İlköğretim Öğrencilerinin Araştırma Becerilerinin Veli Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 47. Ruzaman, N. & Rosli, D. (2020). Inquiry-based education: Innovation in participatory inquiry paradigm. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(10), 4-15. [Google Scholar]
 48. Saban, Y. Aydoğdu, B. & Elmas, R. (2014). 2005 ve 2013 fen bilgisi öğretim programlarının 4. ve 5. sınıf düzeylerinin bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,32, 62-85. [Google Scholar]
 49. Semerci, N. & Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim programlarındaki ortak temel becerilere ilişkin öğretmen görüşleri: Elazığ ili örneği. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 8(2), 47-54. [Google Scholar]
 50. Seetee, N., Coll, R. K., Boonprakob, M., & Dahsah, C. (2016). Exploring integrated science process skills in chemistry of high school students. Veridian E-Journal, 9(4), 247–259. [Google Scholar]
 51. Temiz, B. K. (2020). Assessing skills of identifying variables and formulating hypotheses using scenario-based multiple-choice questions. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(1), 1-17. [Google Scholar]
 52. Toraman, S. & Alcı, B. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 1(1), 11-22. [Google Scholar]
 53. Tüysüz, C. & Aydın, H. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji programına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 37-54. [Google Scholar]
 54. Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183-202. [Google Scholar]
 55. Yalaki, Y., Çakmakçı, G., Şen Gümüş, B., Yahşi, D., Gürel, A., Kavak Yüksel, G. & İnce Sungur, İ. (2014). Development of a Multiple Choice Test for Measuring Inquiry Skills of Fifth Graders: Inquiry Skills Test, Conference Paper Presented at NARST Annual International Conference, April 14-17, 2016, Baltimore, USA [Google Scholar]
 56. Yaşar, Ş. & Duban, N. (2009). Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri. İlköğretim Online, 8(2), 457-475.  [Google Scholar]
 57. Zaphir, L. (2020). Rationality, bias, and prejudice: Developing citizens’ ability to engage in inquiry, Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1811680. [Google Scholar]