Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 573-590

E-Okul Sistemi Uygulamasının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması

Savaş Varlık & İlhan Günbayı

ss. 573 - 590   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.27

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 27


Özet

Bu meta analiz çalışmasında, e-okul sistemi uygulamasının etkililiğinin ortalama etki büyüklüğünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan taramalar neticesinde araştırma problemine dönük olarak ve araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan dokuz çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar bir araya getirilerek toplam 3134 örneklem grubu elde edilmiştir. Araştırmanın etki büyüklükleri hesaplanmadan önce yayım yanlılığı olup olmadığına ilişkin huni grafiği çizilmiş ve yayım yanlılığına ilişkin diğer istatistiki hesaplamalar yapılmıştır. Yayım yanlılığının olmadığının tespitinden sonra etki büyüklüğüne ilişkin heterojenlik testi ile model seçimine geçilmiştir. Rasgele etkiler modeli kullanılarak yapılan analiz sonucunda e-okul uygulamasının etkililik düzeyinin küçük düzeyde bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada belirlenen unvan değişkeninin moderatör etkisinin anlamlı olmadığı ancak yayım türü değişkenin moderatör olarak anlamlı etkisinin olduğu saptanmıştır. Yayım türü moderatör etkisinde araştırmaya dâhil edilen makalelerin lehine etki büyüklüğünde bir artışın söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: E-Okul, Etkililik, Meta Analiz


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Varlik, S. & Gunbayi, I. (2020). E-Okul Sistemi Uygulamasının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 573-590. doi: 10.29329/mjer.2020.322.27

Harvard
Varlik, S. and Gunbayi, I. (2020). E-Okul Sistemi Uygulamasının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 573-590.

Chicago 16th edition
Varlik, Savas and Ilhan Gunbayi (2020). "E-Okul Sistemi Uygulamasının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):573-590. doi:10.29329/mjer.2020.322.27.

Kaynakça
 1. Afriat, S. (1999). In the economic context: Concerning efficiency. Working Paper, Quaderni del Dipartimento di Economia Politica. Università degli Studi di Siena, No: 254. [Google Scholar]
 2. Akar, H., Arslan, M.,& Ersözlü, Z.N. (2012). Primary school teachers’ and administrators’ opinions about success of “e-school” application in Turkey. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(3):263-269  ISSN 2039‐2117 Doi: 10.5901/mjss.2012.v3n3p2 [Google Scholar]
 3. Aydoğan, N. (2011). İlköğretimde İdareci ve Öğretmenlerin E-Okul Sistemi Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi: Kocaeli Örneği, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 4. Başol, G. (2016). "Turkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi" konusunda Dincer (2016) "Editöre Mektup"a cevaben. International Journal of Human Sciences, 13 (1), 1395-1401. [Google Scholar]
 5. Bayrakçı, M. (2005). Avrupa Birliği ve Türkiye eğitim politikalarında bilgi ve iletişim teknolojileri ve mevcut uygulamalar. Millî Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 167. [Google Scholar]
 6. Becker, B. J. (2005). Failsafe n or file-drawer number. H. R. Rothstein, A. J. Sutton & M. Borenstein (Eds.), in Publication Bias in Meta-Analysis: Prevention, Assessment and Adjustments, (p. 111-126). West Sussex: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 7. Borenstein, B., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-analize Giriş. (Cev. S. Dincer). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Bronson, D. E., & Davis, T. S. (2011). Finding and Evaluating Evidence: Systematic Reviews and Evidence-Based Practice. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 9. Chalmers, I., Hedges, L. V., & Cooper, H. (2002). A brief history of research synthesis. Evaluation & The Health Professions, 25(1), 12-37. [Google Scholar]
 10. Codagnone, C., & Undheim, T. (2008). Government efficiency and effectiveness: The theory and practice of benchmarking and measurement. European Journal of ePractice, 1(4), 4-18. [Google Scholar]
 11. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. New York: Routledge. [Google Scholar]
 12. Cooper, H. (2017). Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-By-Step Approach. Washington: Sage. [Google Scholar]
 13. Demirli, C., Demirkol, M.,& Varol, F. (2011). E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine İlişkin Veli Görüşleri,  6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey [Google Scholar]
 14. Durlak, J. A. (2003). Basic principles of meta-analysis. M. C. Roberts & S. S. Ilardi (Eds.), in Handbook of Research Methods in Clinical Psychology, (p. 196-210). Oxford: Blackwell Publishing. [Google Scholar]
 15. Durlak, J. A., & Lipsey, M. W. (1991). A practitioner's guide to meta-analysis. American Journal of Community Psychology, 19 (3), 291-332. [Google Scholar]
 16. Duval, S. & Tweedie, R. (2000). A nonparametric "trim and fill" method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95 (449), 89-98. [Google Scholar]
 17. Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and The Interpretation Of Research Results. New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 18. Ersoy, E. (2010). Eğitim Yöneticilerinin E-Okul Sisteminin İşleyişine İlişkin Görüşleri ve Memnuniyet Düzeyleri, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul. [Google Scholar]
 19. Goldstein, D. R., & Guerra, R. (2010). A brief introduction to meta-analysis, genetics and genomics. R. Guerra & D. R. Goldstein (Eds.), in Meta-analysis and Combining Information in Genetics and Genomics, (p. 3-20). Boca Raton: CRC Press. [Google Scholar]
 20. Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2012). An Introduction to Systematic Reviwes. Los Angeles: Sage. [Google Scholar]
 21. Gültekin, N. (2010). Öğretmen ve İdarecilerin e-Okul Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Elazığ. [Google Scholar]
 22. Gunbayi, I. (2020). Knowledge-constitutive interests and social paradigms in guiding mixed methods research (MMR). Journal of Mixed Methods Studies, Issue 1, 44-56 [Online] www.jomesonline.comDOI: 10.14689/jomes.2020.1.3 [Google Scholar]
 23. Günbayı, İ. & Sorm, S. (2020). Social Paradigms In Guiding Management, Social Development and Socıal Research. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 24. Günbayi, İ. & Turan, F. (2013). School principals, teachers, students and their parents’ views on e-school implementation in the ministry of national education information management system: a case study. Elementary Education Online, 12(1), 1-22. [Google Scholar]
 25. Gürel, E. (2016). E-Okul Sisteminin İlkokul Yöneticileri ve Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 26. Hedges, L. V. (1982). Estimation of effect size from a series of independent experiments. Psychological Bulletin, 92 (2), 490-499. [Google Scholar]
 27. Huedo-Medina, T. B., Sanchez-Meca, J., Marin-Martinez, F., & Botella, J. (2006). Assessing heterogeneity in meta-analysis: Q statistic or I2 index? Psychological Methods, 11 (2), 193-206. [Google Scholar]
 28. İbil, H. (2012). E-Okul Sistemi Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]
 29. Kanadlı, S. (2019). Sosyal Bilimlerde Teoriden Uygulamaya Araştırma Sentezi Nicel, Nitel ve Karma Yöntemler. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 30. Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174. [Google Scholar]
 31. Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical Metaanalysis. California: Sage.  [Google Scholar]
 32. Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 33. MEB (2003). Avrupa Eğitim Sistemlerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonunu Sağlamaya Yönelik Kararlar. http://meb.gov.tr/duyurular adresinden 15.05.2020 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 34. MEB (2007). E-Okul Projesi Kullanım Kılavuzu. http://e-okul.meb.gov.tr adresinden 16.05.2020 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 35. MEB (2008). E-Okul Sisteminin Ortaöğretim Kurumlarında da Uygulanması (2008/76 Sayılı Genelge). http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1237.pdf adresinden 16.05.2020 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 36. Orwin, R. G. (1983). A fail-safe N for effect size in meta-analysis. Journal of Educational Statistics, 8 (2), 157-159. [Google Scholar]
 37. Özkan, Y. (2011). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul Uygulamasına Yönelik Algıları, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Van. [Google Scholar]
 38. Özkan, Y.,& Akbaba, A. (2013). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul uygulamasına yönelik algıları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 181-204 [Google Scholar]
 39. Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, 34, 1189-1208. [Google Scholar]
 40. Petitti, D. B. (2000). Meta-analysis, decision analysis, and cost-effectiveness analysis: Methods for quantitative synthesis in medicine. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 41. Pigott, T. D. (2012). Advances in Meta-Analysis. New York: Springer. [Google Scholar]
 42. Rosenthal, R. (1979). The "file drawer problem" and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86 (3), 638-641. [Google Scholar]
 43. Şahin, A. (2019). Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet. İstanbul: Atlas Akademi. [Google Scholar]
 44. Torgerson, C. (2003). Systematic Reviews. London: Continuum.  [Google Scholar]
 45. Turan, F. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak e-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Google Scholar]
 46. Viechtbauer, W., & Cheung, M. W. L. (2010). Outlier and influence diagnostics for meta-analysis. Research Synthesis Methods, 1 (2), 112-125. [Google Scholar]
 47. Wenzel, H. (2008). Effectiveness, Efficiency and Equity. In L. Kovacic & L. Zaletel- Kragelj (Ed.) (pp. 68- 83), Management in health care practice. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. Forum For Public Health In South Eastern Europe. Zagreb. [Google Scholar]
 48. Yıldırım, A. (2019). E-Okul Sisteminin Ortaokul Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul. [Google Scholar]
 49. Zengin, O. (2011). Verimlilik: Kuramsal Bir Çözümleme ve Kamu Yönetimi Disiplini, (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]