Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 494-509

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları, Fen’e ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Oğuz Serin, Teoman Kesercioğlu & Asuman Seda Saracaloğlu

ss. 494 - 509   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.23

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 22  |  İndirilme Sayısı: 39


Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine yönelik algılamaları, fen(bilimlerin)'e ve bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın diğer bir amacı da problem çözme,  fen’e yönelik tutum, bilgisayara yönelik tutum ve genel başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde  öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri ve lisansüstü programlarına devam eden toplam 743 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, “t”, Tek Yönlü Varyans Analizi  Scheffe ve Korelasyon Test Teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, uyarlaması  Şahin,  Şahin ve  Heppner tarafından (1993) yapılan"Problem Çözme Envanteri"; Gürdal (1997) tarafından geliştirilen "Fen Tutum Ölçeği", Aşkar ve Orçan (1987) tarafından geliştirilen "Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çalışmadan elde edilen bulgulardan, kız öğrencilerin problem çözme alt ölçeği aceleci yaklaşım ile kaçıngan yaklaşım arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Öğretmen adaylarının cinsiyete göre fen tutumları,  bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.Öğretmen adaylarının bölümlere göre problem çözme becerisi, Fen Tutumlarına  ve bilgisayara yönelik tutumlarına ilişkin puan Ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.Yapılan korelasyon analizinde, öğrencilerin fen ve bilgisayara yönelik tutumlarının problem çözme becerileri ile ilişkili olduğu ve ayrıca tutumlarla başarı arasında da olumlu yönde bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, Fen Tutumu, Bilgisayar Tutumu, Öğretmen Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Serin, O., Kesercioglu, T. & Saracaloglu, A.S. (2020). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları, Fen’e ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 494-509. doi: 10.29329/mjer.2020.322.23

Harvard
Serin, O., Kesercioglu, T. and Saracaloglu, A. (2020). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları, Fen’e ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 494-509.

Chicago 16th edition
Serin, Oguz, Teoman Kesercioglu and Asuman Seda Saracaloglu (2020). "Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları, Fen’e ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):494-509. doi:10.29329/mjer.2020.322.23.

Kaynakça
 1. Aşkar, P.ve Orçan, H. (1987). The development of an attitude scale toward computers. Journal of Human Science Education, 1(2), 19-23. [Google Scholar]
 2. Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim. 14(76), 16-27 [Google Scholar]
 3. Bulut Serin, N., ve Derin, R. (2008). İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim odağı düzeylerini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1),1-18. [Google Scholar]
 4. Bozkurt, N., Serin, O., ve Emran, B. (2003). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problem çözme, iletişim becerileri ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1373-1392. [Google Scholar]
 5. Evrekli, E., İnel, D., ve Türkmen, L. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 167-178.  [Google Scholar]
 6. Genç, S. Z., ve Kalafat, T. (2007). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile problem. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 10-22. [Google Scholar]
 7. Gürdal, A. (1997). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fene karşı tutumları ve fen öğretiminde entegrasyonun önemi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 237-253. [Google Scholar]
 8. Güven, A., ve Akyüz, M. (2001). Teacher candidates views relevant to communication and problem solving skills. Journal of Ege Faculty of Education, 1(1), 13-22. [Google Scholar]
 9. Henderson, D. G., Fisher, D. L., ve Fraser, B. J. (1998). Learning Environments in Senior Secondary Environmental Science Classes. The Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education. Adelaide, South Australia, November. [Google Scholar]
 10. Kadijevich, D. (2000). Gender Differences İn Computer Attidude Among Ninth-Grade Students. Journal of Educational Computing Research, 22(2), 145-154. [Google Scholar]
 11. Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınları. [Google Scholar]
 12. Kahyaoğlu, M., ve Yangın, S. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 3(6), 203-220. [Google Scholar]
 13. Kaptan, F., ve Korkmaz, H. (2001). Mevcut fen bilgisi programı ile 2001-2002 öğretim yılında uygulanacak olan yeni fen bilgisi programlarının karşılaştırılması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 273, 33-38. [Google Scholar]
 14. Kesercioğlu, T. (2001). Günümüz fen bilgisi eğitiminde yeni öğretim teknikleri & dijital çağda başarılı bir fen bilgisi eğitimcisinin yeni rolleri. Özel Okullar Birliği, Fen Bilgisi Eğitimi Seminerleri.  [Google Scholar]
 15. Mc Comas, W. F. (1989). The issues of effective and valid student evaluation. Education and Urban Society, 22(1), 72-82, November. [Google Scholar]
 16. McGinnis, J. R., Kramer, S., Roth-McDuffie, A., ve Watanabe, T. (1997). Charting, the attitude and belief journeys of teacher candidates in a reform-based mathematics and science. A paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Diego, California. April 13-17.  [Google Scholar]
 17. Saracaloğlu, A. S., ve Kaşlı, A. F. (2001). Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. E.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 1. [Google Scholar]
 18. Saracaloğlu, A. S., Serin, O., ve Bozkurt, N. (2000). Öğretmen adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi IV. Fen Bilimleri Kongresi. 7-9 Eylül 2000 Ankara [Google Scholar]
 19. Saracaloğlu, A. S., Serin, O., ve Serin, U. (2001). İlköğretim okullarındaki öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7-9 Haziran 2001, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bolu. [Google Scholar]
 20. Saracaloğlu, A. S., Serin, O., ve Bozkurt, N. (2005). Eğilim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin problem çözme ve denetim odağı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dokıız Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayıl), 17, 237-242. [Google Scholar]
 21. Seferoğlu, S. S., ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 193-200. [Google Scholar]
 22. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 23. Serin, O., Bulut Serin, N., ve Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’nin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(2), 446-458 [Google Scholar]
 24. Serin, O., Bulut Serin, N., ve Saygılı G. (2009). The effect of educational technologies and material supported science and technology teaching on the problem solving skills of 5th grade primary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences,1(1), 665-670.  [Google Scholar]
 25. Serin, N. B., Ozbulak, B. E., & Serin, O. (2012). The Relationships Among Negative Thoughts, Problem Solving and Social Skills of School Psychological Consultants. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 12(49 A), 67-82. [Google Scholar]
 26. Serin, O. (2011). The effects of the computer- based instruction on the achievement and problem solving skills of the science and Technology students. The Turkish Online Journal of EducationalTechnology,10(1) 183-201.  [Google Scholar]
 27. Sezen, G., ve Paliç, G. (2011, April). Lise öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının belirlenmesi. In Antalya: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (27-29 April) [Google Scholar]
 28. Şahin, N.; Şahin, N. H., ve Heppner, P. P. (1993). Psychometric proporties of the problem solving ınventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396. [Google Scholar]
 29. Şeb, G., & Bulut Serin, N. (2017). KKTC'de satranç eğitimi alan ve almayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 6(3), 58-67 [Google Scholar]
 30. Tartıcıoğlu, S. (1990). Assesment of a junior high school basic programming course with respect to achievement, attitudes and the opinions of people ınvolved in various degrees at arı lycee. Unpub. MA Thesis. Ankara:METU. [Google Scholar]
 31. Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları,  (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 32. Timmermans, R. E., Van Lieshout, E. C., ve Verhoeven, L. (2007). Gender-related effects of contemporary math instruction for low performers on problem-solving behavior. Learning and Instruction, 17(1), 42-54. [Google Scholar]
 33. Totan, T., ve Kabasakal, Z. (2012). Problem çözme becerileri eğitiminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları ve becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online, 11(3), 813-828 [Google Scholar]
 34. Tümkaya, S., ve İflazoğlu, A., (2000). Ç.Ü. sınıf öğretmenliği öğrencilerinin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 143-158 [Google Scholar]
 35. Türkmen, L. (2006), Fen ve teknoloji öğretimi. 1. Baskı, Bölüm 2: Bilimsel Bilginin Özellikleri ve Fen-Teknoloji-Toplum Okuryazarlığı, (Editör: Mehmet Bahar), Ankara: Pegem A Yayıncılık.,. [Google Scholar]
 36. Yaşar, Ş. (1992). Öğrencilerin bilgisayara ilişkin genel tutumları. Eskişehir: Anadolu Ün. Yayınları, No: 638, Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 17.   [Google Scholar]
 37. Yenice, N. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının fene yönelik tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3. [Google Scholar]
 38. Zohor, A., ve Gershikov, A. (2008). Gender and Performance in Mathematical Tasks: Does the Context Make a Difference? International Journal of Science and Mathematics Education, 6, 677-693. [Google Scholar]