Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 450-471

Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (2016-2019 Yılları Arası)

Cengiz Kesik & Fatih Mehmet Ciğerci

ss. 450 - 471   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.21

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 25  |  İndirilme Sayısı: 50


Özet

Bu çalışmanın amacı 2016-2019 yılları arasında sınıf öğretmenliği alanında yapılmış doktora tezlerini yıl, üniversite, yöntem, desen, örnekleme yöntemi, örneklem/çalışma grubu, çalışılan disiplin ve bu disiplinlere dayalı alt disiplinler açısından inceleyerek bu alandaki araştırma eğilimlerini ortaya çıkararak bu alanda çalışma yapacak lisansüstü öğrencilere ve araştırmacılara yol gösterecek bir rapor hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp web adresi üzerinden detaylı tarama aracılığı ile bilim dalı olarak “sınıf öğretmenliği bilim dalı”, “sınıf eğitimi bilim dalı”, “sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalı” ve “ilköğretim bilim dalı”; tez türü olarak “doktora tezi”; yıl olarak ise “2016-2019 yılları” arasını seçerek filtreleme yapılmıştır.. Yapılan analizler Excel üzerinde oluşturulan veri setine işlenmiştir. İşlenen veriler SPSS paket programı aracılığı ile yüzde frekans analizine tabi tutularak elde edilen bulgular grafik ve tablolara dayalı olarak açıklamıştır. Sonuç olarak belirlenen yıllar arasından en fazla doktora tezi 2018 yılında yazılmış, doktora tezlerinde yöntem olarak  en fazla karma yöntem; örnekleme olarak en fazla ölçüt örnekleme; örneklem olarak en fazla ilkokul öğrencileri; çalışılan disiplin olarak en fazla Türkçe ve matematik öğretiminin tercih edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Doktora Tezi, Tez İnceleme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kesik, C. & Cigerci, F.M. (2020). Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (2016-2019 Yılları Arası) . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 450-471. doi: 10.29329/mjer.2020.322.21

Harvard
Kesik, C. and Cigerci, F. (2020). Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (2016-2019 Yılları Arası) . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 450-471.

Chicago 16th edition
Kesik, Cengiz and Fatih Mehmet Cigerci (2020). "Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (2016-2019 Yılları Arası) ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):450-471. doi:10.29329/mjer.2020.322.21.

Kaynakça
 1. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 2. Gazi Üniversitesi (2019). Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bilgi Paketi.http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=1&lang=0&baslik=1&FK=81&BK=34&ders_kodu=&sirali=0&fakulte=E%D0%DDT%DDM+B%DDL%DDMLER%DD+ENST%DDT%DCS%DC&fakulte_en=INSTITUTE++OF+EDUCATIONAL+SCIENCES&bolum=SINIF+%D6%D0RETMENL%DD%D0%DD&bolum_en=PRIMARY+SCHOOL+TEACHING&ac=7 adresinden 15.12.2019 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 3. Güven, G. (2019). Descriptive ınvestigation of preschool education in the field of the master’s thesis in Turkey. International Education Studies, 12,11. doi.org/10.5539/ies.v12n11p1 [Google Scholar]
 4. Hacettepe Üniversitesi (2019). Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/tr/menu/hacettepe_universitesi_lisansustu_e-25 adresinden 15.12.2019 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 5. Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Ankara. [Google Scholar]
 6. Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of [Google Scholar]
 7. curriculum and ınstruction (2009-2014). Education and Science, 40, 182, 29-41. [Google Scholar]
 8. Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47. [Google Scholar]
 9. MEB, (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Google Scholar]
 10. MEB, (2019). Matematik Dersi Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Google Scholar]
 11. MEB, (2019). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Google Scholar]
 12. MEB, (2019). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Google Scholar]
 13. MEB, (2019). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Google Scholar]
 14. MEB (2017). Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/www/ilkogretim-ozel-alan-yeterlikleri/icerik/257 adresinden 15.12.2019 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 15. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 16. Sınıf Öğretmenliği Doktora Programını Değerlendirme Çalıştayı Sonuç Bildirgesi (2009). http://www.ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1976/1813 adresinden 15.12.2019 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 17. Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi Türkiye’de eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü öğrencilerinin öz değerlendirmeleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 5(3), 187-205. [Google Scholar]
 18. Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Özenç, E ve Özenç, M . (2018). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yapılan Lisansüstü Eğitim Tez Yönelimlerinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Düzeyinde Bir Analizi, International Journal of Active Learning , 3 (2) , 1-10. [Google Scholar]
 20. Ünal, E. ve Arık, S. (2016). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 2295-2332. [Google Scholar]
 21. YÖK(2019). Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp adresinden 28.11.2019 tarihinde indirilmiştir.  [Google Scholar]