Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 396-420

Okulların Sosyal Sermayesi ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Fatma Sadık & Sevgi Ergüven Akbulut

ss. 396 - 420   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.19

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 32


Özet

Okulların sosyal sermayesi ile öğretmenlerin akademik iyimserlikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Hatay il merkezinde yürütülen araştırmaya 175 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri Sosyal Sermaye (SSÖ) ve Akademik İyimserlik (AİÖ) ölçekleri ile toplanmış,  Mann Whitney- U, Kruskal Wallis H, Spearman Korelasyon Katsayısı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler görev yaptıkları okulların sosyal sermayesini ve kendi akademik iyimserliklerini genel olarak “yüksek” düzeyde algılamaktadır. Alt sosyo-ekonomik düzeydeki çevrelerde görev yapan öğretmenler okullarının sosyal sermayesini daha düşük algılamış, hizmet süresi artıkça öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyinin arttığı saptanmıştır. Yaşa göre 40 yaşın üstünde, hizmet süresine göre ise 11 yıldan uzun süredir görev yapan öğretmenler akademik iyimserliklerini daha yüksek algılamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre okulların sosyal sermayesi ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve “orta” düzeyde bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Akademik İyimserlik, Sınıf Öğretmeni, İlkokul


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sadik, F. & Akbulut, S.E. (2020). Okulların Sosyal Sermayesi ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 396-420. doi: 10.29329/mjer.2020.322.19

Harvard
Sadik, F. and Akbulut, S. (2020). Okulların Sosyal Sermayesi ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 396-420.

Chicago 16th edition
Sadik, Fatma and Sevgi Erguven Akbulut (2020). "Okulların Sosyal Sermayesi ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):396-420. doi:10.29329/mjer.2020.322.19.

Kaynakça
 1. Akbaba, A., & Erdoğan, H. (2014). Okul yöneticileri ve öğretmen görüşlerine göre okul ikliminin oluşturulması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 211-217. [Google Scholar]
 2. Anderson, J. B. (2007). Social capital and student learning: empirical results from Latin American primary schools. Economics of Education Review, 27, 439-449. doi:10.1016/j.econedurev.2007.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Ashraf, H., & Abtahi, T. (2014). On the relation of locus of control, social and cultural capital and oral proficiency achievement of EFL students: A case of Iranians in Mashad. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 3(2), 242-247. doi:10.7575/aiac.ijalel.v.3n.2p.242 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Aydemir, M. A. (2011). Toplumsal ilişkilerin sosyal sermaye değeri (topluluk duygusu ve sosyal sermaye üzerine bir araştırma).Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 5. Aydoğan, İ. (2006). İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 121-136. [Google Scholar]
 6. Ayral, M., Bozkurt, E., Özdemir, N., Sadıç, Ş., Özarslan, H., Türedi, A., & Ünlü, A. (2012). Veli katılımının öğrencilerin matematik başarısına etkisi. IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs İstanbul/Türkiye [Google Scholar]
 7. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. [Google Scholar]
 8. Barlı, Ö., Bilgili, B., Çelik, S., & Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 391-417. [Google Scholar]
 9. Baş, G. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi:Teori ve Uygulama, 1(2), s. 17-36. [Google Scholar]
 10. Baştürk, Ş. (2011). Türk toplumunda sosyal sermaye, toplumsal ağlar ve sosyal hareketlilik.Doktora tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa. [Google Scholar]
 11. Beard, K. L. (2008). An exploratory study of academic optimism and flow of elementary school teachers.Doctorate dissertation, Ohio State University, Athens. [Google Scholar]
 12. Berg, D. A., & Smith, L. F. (2014). Pre-service teachers’ efficacy beliefs and concerns in Malaysia, England and New Zealand. Issues in Educational Research, 24(1), 21-40. [Google Scholar]
 13. Biber, K. (2003). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğretmen-aile iletişimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(35), 360-373. [Google Scholar]
 14. Bonizzoni, P., Romito , M., & Cavallo, C. (2016). Teachers’ guidance, family participation and track choice: the educational disadvantage of immigrant students in Italy. British Journal of Sociology of Education, 37(5), 702-720. [Google Scholar]
 15. Bourdieu, P. (1986). Sermaye biçimleri.(Şahin, M. M.& Ünal, A. Z., Çev.). Sosyal sermaye kuram uygulama eleştiri (s. 45-75 içinde).İstanbul: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 16. Bourdieu, P. (2015). Pratik nedenler(2. Baskı).İstanbul:Hil Yayın.  [Google Scholar]
 17. Bozkurt, Ö., & Ercan, A. (2017). Akademik iyimserlik ile performans arasındaki ilişkinin akademisyenler açısından değerlendirilmesi(Özel sayı). Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 241-250. [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı(11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 19. Caldas, S. J., & Bankstone, C. (1997). Effect of school population socioeconomic status on individual academic achievement. The Journal of Educational Research, 90(5), 269-277. [Google Scholar]
 20. Cemaloğlu, N., & Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484. [Google Scholar]
 21. Chen, X., Stanton, B., Gong, J., Fang, X., & Li, X. (2009). Personal Social Capital Scale: An instrument for health and behavioral research. Healt Education Research, 24(2), 306-317. doi:10.1093/her/cyn020 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Coleman, J. S. (1988). Beşeri sermaye yaratımında sosyal sermaye.(Şahin, M.M. & A.Z. Ünal, Çev.). Sosyal sermaye kuram uygulama eleştiri (s. 75-119 içinde).İstanbul: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 23. Çağlar, Ç. (2013). Okulların akademik iyimserlik düzeyinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 260-273. [Google Scholar]
 24. Çağlar, Ç. (2014). Okulların akademik iyimserlik düzeyleri ile değişime açıklık düzeyleri arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1), 94-113. [Google Scholar]
 25. Çoban, D. (2010). Okulların akademik iyimserlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki.Bilim uzmanlığı tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Google Scholar]
 26. Çoban, D. & Demirtaş, H. (2011). Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 317-348. [Google Scholar]
 27. Durkan Şimşek, R. (2013). İlkokul ve ortaokullardaki sosyal sermaye düzeyi ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.Yüksek lisans tezi. Okan Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 28. Dussault, M. (2006). Teachers' self-efficacy and organizational citizenship behaviours. Psychological Reports, 98, 427-432.doi:10.2466/PR0.98.2.427-432 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Eagle, E. (1989). Socioeconomic status, family structure, and parental involvement: The correlates of achievement. American Education Research Association, 2-16. [Google Scholar]
 30. Ekinci, A. (2008). Genel liselerdeki sosyal sermaye düzeyinin ÖSS başarısına etkisi.Doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Google Scholar]
 31. Erbil, C., & Öğüt, A. (2016). Örgütsel sosyal sermayenin inşasında çalışanların değişen rolü: Richard Sennett’in perspektifinden yeni kapitalizm örgütlerine bakış. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 192-216. [Google Scholar]
 32. Erdem, M. (2010). Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşam kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 511-536. [Google Scholar]
 33. Ergen, Y., & Elma, C. (2018). Öğretmenlerin akademik iyimserlik ölçeğinin geliştirilmesi:geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 69-90.doi:10.14527/pegegog.2018.004. [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Ergen, H., & İnce, Ş. (2017). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşleri: Mersin örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 37-57. [Google Scholar]
 35. Eşki, H. (2009). Sosyal sermaye -önemi, üretimi ve ölçümü- üzerine bir alan araştırması.Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 36. Field, J. (2008). Sosyal sermaye.(2. Baskı). (B. Bilgen, & B. Şen, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 37. Fine, B. (2008). Sosyal sermaye sosyal bilime karşı bin yılın eşiğinde ekonomi politik ve sosyal bilimler. (A. Kars, Çev.) İstanbul: Yordam Kitap. [Google Scholar]
 38. Fukuyama, F. (1999). Sosyal sermaye ve sivil toplum.(Şahin, M. M. & Ünal, A. Z., Çev.). Sosyal sermaye kuram uygulama eleştiri (s. 143-170 içinde). İstanbul: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 39. Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1), 7-20. [Google Scholar]
 40. Fukuyama, F. (2014). States and democracy. Democratization, 21(7), 1326–1340. [Google Scholar]
 41. Galstyan, M., & Movsisyan, V. (2013). The relationship between years of education and social capital in Armenia. [Çevrim-içi: https://www.academia.edu/5900840/Education_and_social_capital_in_Armenia], Erişim tarihi: 30 Temmuz, 2019  [Google Scholar]
 42. Garcia, D. C. (2004). Exploring connections between the construct of teacher efficacy and family involvement practices implications for urban teacher preparation. Urban Education, 39(3), 290-315. [Google Scholar]
 43. Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 2-13. [Google Scholar]
 44. Goldenberg, B. M. (2014). White teachers in urban classrooms:embracing non-white students' cultural capital for better teaching and learning. Urban Education, 49(1), 111-144. doi: 10.1177/0042085912472510 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Gök, M. (2014). Toplumsal kalkınmanın ve sosyal sermayenin bilinmeyen aktörleri:kadın odaklı sivil toplum kuruluşları.Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 46. Gören, T., & Yengin Sarpkaya, P. (2014). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri (Aydın ili örneği). Eğitim Bilimleri Dergisi, 40, 69-87. [Google Scholar]
 47. Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37-56. [Google Scholar]
 48. Gül, İ., & Aslan, D. (2016). Okul, aile ve toplum ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 203-218. [Google Scholar]
 49. Güllüpınar, F., & İnce, C. (2014). Şanlıurfa'da eğitimsel eşitsizliklerin yeniden üretimi:kültürel yapı, sosyal sermaye ve yapısal faktörlerin sosyolojik analizi. Eğitim Bilim Toplum, 12(46), 84-121. [Google Scholar]
 50. Gültepeaç Ayalp, B. (2010). Sosyal sermaye ve değer ilişkisi:özel bir lise örneği.Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 51. Güngör, G. (2011). İlköğretim okullarının öğretmen görüşlerine göre sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki(Mersin ili Mezitli ilçesi örneği).Yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin. [Google Scholar]
 52. Günkör, C. (2016). Öğretim elemanlarının sosyal sermaye ve eğitim ortamına ilişkin algıları:Gazi Eğitim Fakültesi örneği.Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 53. Halawah, I. (2005). The relationship between efective communication of high school principal and school climate. Education, 126(2), 334-345. [Google Scholar]
 54. Hill, H. C., & Chin, M. (2018). Connections between teachers' knowledge of students, instruction, and achievement outcomes. American Educational Research Journal, 55(5), 1076-1112. [Google Scholar]
 55. Hopson, L. M., Schiller, K. S., & Lawson, H. A. (2014). Exploring linkages between school climate, behavioral norms, social supports, and academic success. Social Work Research, 38(4), 197-209. doi: 10.1093/swr/svu017 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International Journal of Educational Management,18(4), 250-259. [Google Scholar]
 57. Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: a force for stuendet achievement. American Educational Research Journal, 43(3), 425-446. [Google Scholar]
 58. Huang, L. (2009). Social capital and student achievement in Norwegian secondary schools. Learning and Individual Differences, 19, 320-325. doi:10.1016/j.lindif.2008.11.004 [Google Scholar] [Crossref] 
 59. Ilgaz, G., Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1). [Google Scholar]
 60. Iliman Püsküllüoğlu, E. (2015). Öğretmen görüşlerine göre lise müdürlerinin sosyal sermaye düzeyleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki(Muğla ili örneği).Yüksek lisans tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. [Google Scholar]
 61. Joseph, E.E., & Winston, B.E. (2005). A correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust. Leadership & Organization Development Journal, 26(1), 6-22. [Google Scholar]
 62. Kahraman, İ., & Summak, S. (2016). Okullarda sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik bir karma yöntem çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(26), 482-504. [Google Scholar]
 63. Kangal, N. (2013). Sosyal sermaye teorileri ve sosyal sermaye kalkınma ilişkisi:Türkiye örneği.Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 64. Karaçam, A., & Pulur, A. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algısı, akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel saygı düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), s. 1-23. [Google Scholar]
 65. Karahan, Ş., & Uyanık Balat, G. (2011). Özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-14. [Google Scholar]
 66. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi.(18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 67. Karip, E., & Köksal, K. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 2(2), 245-257. [Google Scholar]
 68. Katanalp Biroğul, H., & Deniz, M. E. (2017). Farklı branş öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki benlik saygılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), s. 814-825.doi:10.17051/ilkonline.2017.304737. [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Kerimgil Çelik, S., & Gürol, M. (2015). Sınıf öğretmenlerininakademik iyimserlikleri ile yapılandırmacı öğrenme-öğretme etkinliklerini uygulama düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), s. 1-39. [Google Scholar]
 70. Köşker, Y. (2013). Köyde ve kentte yaşayan 6 yaş çocukların okul olgunluklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.Yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 71. Krasny, M. E., Kalbacker, L., Stedman, R. C., & Russ, A. (2015). Measuring social capital among youth:applications in environmental education. Environmental, 21(1), 1-23. doi: 10.1080/13504622.2013.843647 [Google Scholar] [Crossref] 
 72. Kurz, N. M. (2006). The relationship between teachers' sense of academic optimism and commitment to the profession.Doctorate dissertation, Ohio State University, Athens. [Google Scholar]
 73. Lin, N. (1999). Building a network theory of social capital. Connections, 22(1), 28-51. [Google Scholar]
 74. Meier, A. (1999). Social Capital and School Achievement Among Adolescents. Center for Demography and Ecology, 99(18), 1-38. [Google Scholar]
 75. Menon, M. E., & Anthanasoula-Reppa, A. (2011). Job satisfaction among secondary school teachers:the role of gender and experience. School Leadership & Management, 31(5), 435-450. doi: 10.1080/13632434.2011.614942 [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Namalır, M. M. (2015). Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre sosyal sermayenin okullarda kullanılma düzeyi.Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 77. Nartgün, Ş. S., & Menep, İ. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi:Şırnak/İdil örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 289-316. [Google Scholar]
 78. Oshagbemi, T. (2000). Is lenght of service related to the level of job satisfaction? International Journal of Social Economics, 27(3), 213-226. [Google Scholar]
 79. Özabacı, N., & Acat, M. B. (2005). Sosyo Ekonomik Çevreye Göre İlköğretim Öğrencilerinin Başarsızlık Nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 145-170. [Google Scholar]
 80. Özbay, B. (2006). Sosyal sermaye açısından ortaöğretimde ders geçme ve kredi geçmenin analizi.Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 81. Özdemir, M., & Pektaş, V. (2017). Sosyal adalet liderliği ve okul akademik iyimserliği ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 576-601. [Google Scholar]
 82. Özdemir, S., & Kılınç, A. Ç. (2014). Bürokratik okul yapısı ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), s. 1-23. [Google Scholar]
 83. Özgan, H., & Yılmaz, S. (2009). Müfettişlerin, öğretmenlerin sınıf yönetimindeki eksiklikleri hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 57-65. [Google Scholar]
 84. Pishghadam, R., Noghani, M., & Zabihi, R. (2011). An application of a questionnaire of social and cultural capital to English language learning. English Language Teaching, 4(3), 151-157. doi:10.5539/elt.v4n3p151 [Google Scholar] [Crossref] 
 85. Putnam, R. (1995). Tek başına bowling:Amerika'nın azalan sosyal sermayesi.(Şahin, M. M. & Ünal, A. Z.,Çev.). Sosyal sermaye kuram uygulama eleştiri (s. 121-142 içinde).İstanbul: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 86. Salıcı Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen ve veli görüşlerine göre farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma sürecini etkileme biçiminin değerlendirilmesi.Yüksek lisans tezi.Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 87. Seven, S. (2007). Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davrnış problemlerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(51), 477-499. [Google Scholar]
 88. Sezgin, F. (2009). Relationships between teacher organizational commitment, psychological hardiness and some demographic variables in Turkish primary school. Journal of Educational Administration, 47(5), 630-651. [Google Scholar]
 89. Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Eğitim ve Bilim, 35(156), 143-159. [Google Scholar]
 90. Shiri, N., & Naderi, N. (2015). The significance of social capital in the higher agricultural education system. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(1), 41-49. [Google Scholar]
 91. Smyth, J. (2004). Social capital and the ‘socially just school’. British Journal of Sociology of Education, 25(1), 19-33. doi: 10.1080/0142569032000155917 [Google Scholar] [Crossref] 
 92. Stone, W., & Hughes, J. (2002). Measuring Social Capital: towards a standardised approach. [Çevrim-içi:https://www.aes.asn.au/images/stories/files/conferences/2002/papers/Hughes.pdf], Erişim tarihi 30 Temmuz, 2019 [Google Scholar]
 93. Şan, M. K., & Akyiğit, H. (2015). Sosyal sermaye tartışmaları ve Türkiye'de sosyal sermayenin ölçülmesi sorunu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, s. 123-134. [Google Scholar]
 94. Taner, M., & Başal, H. A. (2005). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 395-420. [Google Scholar]
 95. Tanrıöğen, A. (1995). Öğretmen moraline ilişkin yapılan araştırmalar. Eğitim Yönetimi, 1(1). [Google Scholar]
 96. Toprak, E. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi(Erciyes Üniversitesi örneği).Yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. [Google Scholar]
 97. Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352. [Google Scholar]
 98. Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805. [Google Scholar]
 99. Turgut, E., & Beğenirbaş, M. (2014). İlişkisel sosyal sermayenin yenilikçi davranışa etkisinde örtülü bilgi paylaşımı davranışının aracılık rolü. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 146-160. [Google Scholar]
 100. Tzanakis, M. (2013). Social capital in Bourdieu's, Coleman's and Putnam's theory:emprical evidence and emergent measurement issues. Educate The Journal of Doctoral Research in Education, 13(2), s. 2-23. [Google Scholar]
 101. Uçar, M. E. (2010). Üniversite öğrencileri ve ünivesiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli dğeişkenler açısından incelenmesi.Doktora tezi.Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 102. Uğurlu, C. T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi (Hatay ili örneği).Doktora tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Google Scholar]
 103. Uysal Arpaguş, A. (2011). Okul kültürünün öğretmen davranışlarına etkisi.Yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne. [Google Scholar]
 104. Uzun, G., & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2019). Akademik başarının okul, aile ve öğrenci özellikleri ile ilişkisinin çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-31. [Google Scholar]
 105. Uzun, N., & Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. [Google Scholar]
 106. Van Maele, D., & Van Houtte, M. (2009). Faculty trust and organizational school characteristics an exploration across secondary schools in Flanders. Educational Administration Quarterly, 45(4), 556-589. [Google Scholar]
 107. Wang, M. C., & Haertel, G. D. (2001). Teacher relationships.A digest of research from the Laboratory for Student Success. [Çevrim-içi:https://www.state.nj.us/education/title1/tech/module4/relationships.pdf], Erişim tarihi 30 Temmuz, 2019 [Google Scholar]
 108. Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının öyeterlik düzeyleri ileproblem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36-58. [Google Scholar]
 109. Yeşilyurt, S., & Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 145-162. [Google Scholar]
 110. Yılmaz, E., & Kurşun, A. T. (2015). Okul kültürü ile akademik iyimserlik arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(35), 46-69. [Google Scholar]
 111. Yılmaz, E., Çaycı, N. B., & Gümüş, S. (2016). Akademik iyimserliğin bazı değişkenler çaısından incelenmesi. International Academic Research Congress. [Çevrim-içi: https://www.researchgate.net/publication/316108798_Akademik_iyimserligin_bazi_degiskenler_acisindan_incelenmesi], Erişim tarihi: 21 Ocak, 2018 [Google Scholar]
 112. Yılmaz, E., & Yıldırım, A. (2017). Öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1215-1224. doi:10.14687/jhs.v14i2.4126 [Google Scholar] [Crossref] 
 113. Yüceler, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 446-458. [Google Scholar]