Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 378-395

Okulda Gürültü Farkındalık Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Murat Merkit & Mızrap Bulunuz

ss. 378 - 395   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.18

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 11  |  İndirilme Sayısı: 27


Özet

Bu araştırmanın amacı okulda gürültüye karşı verilen eğitim uygulamalarının ilkokul öğrencileri üzerine etkisini değerlendirmektir. Araştırma yöntemi olarak eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma İzmir’de bir devlet ilkokulunda uygun örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 205 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 20 sorudan oluşan öğrenci anketi kullanılmıştır. Öğrencilerde konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için gönüllü 6 sınıf öğretmeni sınıflarında 10 gürültü faaliyeti yapmıştır. Faaliyetlerin uygulama öncesinde ve sonrasında anket uygulanmıştır. Gürültü eğitim faaliyetleri sonucunda öğrenci görüşlerindeki değişimler için frekans analizi yapılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerde okulda gürültüye karşı farkındalık oluştuğu, fakat eğitimlerin davranış boyutuna geçmediğini göstermiştir. Öğrencilerin davranışlarındaki değişim kısa süreli ve geçici olmuştur.  Okullarda gürültü kirliliğinin engellenmesi için topyekûn bir çalışma gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Gürültü konulu eğitimlere öğretmen, idareci ve veliler de dâhil edilebilir. Olumlu ve sağlıklı bir okul iklimi oluşturulması için eğitimin her kademesinde sakin öğrenme ortamı oluşturulması gerekmektedir. Gürültü konusunda bina içi gürültü kaynaklarıyla ilgili eğitim çalışmalarının yanında bina dışı gürültü kaynakları konusunda da önlemler alınması gerekmektedir. Yapısal önlemler için gerekli yetkili mercilerin konuya ilişkin önlemler almaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sınıf Yönetimi, Okulda Gürültü Kirliliği, Öğrenme Ortamları, Okul Kültürü


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Merkit, M. & Bulunuz, M. (2020). Okulda Gürültü Farkındalık Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 378-395. doi: 10.29329/mjer.2020.322.18

Harvard
Merkit, M. and Bulunuz, M. (2020). Okulda Gürültü Farkındalık Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 378-395.

Chicago 16th edition
Merkit, Murat and Mizrap Bulunuz (2020). "Okulda Gürültü Farkındalık Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):378-395. doi:10.29329/mjer.2020.322.18.

Kaynakça
 1. Abakay, H.,& Bulunuz, M. (2018). Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması. Academy Journal of EducationalSciences, 2(1), 53-65. [Google Scholar]
 2. Al Şensoy, S.& Sağsöz, A. (2015). Öğrenci Başarısının Sınıfların Fiziksel Koşulları ile İlişkisi. Journal of KirsehirEducationFaculty, 16(3). [Google Scholar]
 3. American National Standards Institute. (2002). Acoustical performance criterea, design requirements, and guidelinesforschools (S12.60-2002). Melville, NY: Author. [Google Scholar]
 4. American Speech-Language-HearingAssociation. (2005). Acoustics in EducationalSettings: Technical Report. doi:10.1044/policy.TR2005-00042 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Beyhan, A. (2013). Eğitim örgütlerinde eylem araştırması. Journal of Computerand Education Research, 1(2), 65-89. [Google Scholar]
 6. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik. (2017). T.C. Resmi Gazete, 30082, 31 Mayıs 2017. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-2.htm [Google Scholar]
 7. Boothroyd, A. (1997). Auditory development of the hearing child. Scandinavian Audiology, 26(Supplement 46), 9–16. [Google Scholar]
 8. Bulunuz, M. (2015). 114K738 Nolu TÜBİTAK 1001 Projesi. Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri Ve Kontrol Edilmesi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Bulunuz, M.,& Akyün, C. S.(2020). Bursa’da Bir Devlet Okulundaki Gürültü Düzeyi Ve Akustik Ortamın Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 535-552. [Google Scholar]
 10. Bulunuz, M., Bulunuz, N., &Tuncal, J. K. (2017). Akustik İyileştirme Yapılmış Bir Okulda Gürültü Düzeyinin Değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 13(4), 637-658. [Google Scholar]
 11. Bulunuz, M., Ovalı, D. E., Çıkrıkçı, A. İ., & Mutlu, E. (2017). Anasınıfında gürültü düzeyi ve kontrol edilmesine yönelik eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi: Eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 42(192). [Google Scholar]
 12. Bulunuz, M., Bulunuz, N., Tavşanlı, Ö. F., Orbak, A. Y., & Mutlu, N. (2018). İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 661-671. [Google Scholar]
 13. Bulunuz, N. (2014). Noisepollution in Turkishelementaryschools: Evaluation of noisepollutionawarenessandsensitivitytraining. International Journal of EnvironmentalandScienceEducation, 9(2), 215-234.DOI: 10.12973/ijese.2014.212a [Google Scholar]
 14. Bulunuz, M.,& Güner, F. (2019). Fransa ve Türkiye’deki İlkokullarda Gürültü Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 18(2), 777-787. [Google Scholar]
 15. Bülbül, M.Ş. (2005). Kars il merkezindeki gürültü kirliliğinin ortaöğretim kurumlarının başarısı üzerine etkisinin araştırılması. [Google Scholar]
 16. Cameron, S.,& Dillon, H. (2007). Development of thelistening in spatializednoise-sentences test (LISN-S). Earandhearing, 28(2), 196-211. [Google Scholar]
 17. Christidou, V.,Dimitriou, A., Barkas, N., Papadopoulou, M., &Grammenos, S. (2015). Young noise researchers”: An intervention to promote noise awareness in preschool children. International Journal of Baltic ScienceEducation, 14(5), 569-585. [Google Scholar]
 18. Crandell, C. C.,&Smaldino, J. J. (2000). Classroom acoustics for children with normal hearing and with hearing impairment. Language, Speech, andHearing Services in Schools, 31, 362–370. [Google Scholar]
 19. Cüceloğlu, D. (2002). İletişim Donanımları. İstanbul: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 20. Cüceloğlu, D. (2014). Gerçek Özgürlük. İstanbul: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 21. Dökmen, Ü. (2001). Savaşçı. İstanbul: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 22. Dökmen, Ü. (2009). Varolmak Gelişmek Uzlaşmak. İstanbul: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 23. Edwards, N. C. (2006). School facilities and student achievement: student perspectives on the connection between the urban learning environment and student motivation and performance. DoctorateThesis, Philosophy Department of the Ohio State University, Ohio, America. [Google Scholar]
 24. Engin, A. O., Özen, Ş., & Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarilarini etkileyen bazi temel değişkenler. Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 3, 125-156. [Google Scholar]
 25. Finitzo-Hieber, T.,&Tillman, T. W. (1978). Room acoustics effects on mono syllabic word discrimination ability for normal and hearing-impaired children. Journal of Speech and Hearing Research, 21(3), 440–458. [Google Scholar]
 26. Fraenkel, J. R.,&Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluatere search in education (5th Ed.).New York: Mac GrawHill, Inc. [Google Scholar]
 27. Grebennikov, L. (2006). Preschool teachers’ exposure to classroom noise. International  Journal of Early Years Education, 14(1), 35-44. [Google Scholar]
 28. Güremen, L. (2012). Amasya kentinde ilköğretim okullarında iç ve dış çevre gürültü koşullarının değerlendirilmesi. NWSA Engineering Science, 7(2), 415-435. [Google Scholar]
 29. Güreşçi, E. (2010). Köyden Kente Göçün, Köydeki ve Kentteki Yansımaları: Akpınar Köyü Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 47-55. [Google Scholar]
 30. Klatte, M.,Lachmann, T., &Meis, M. (2010). Effects of noise and reverberation on speech perception and listening comprehension of children and adults in a classroom-like setting. Noise&Health, 12(49), 270–82. doi:10.4103/1463-1741.70506 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Lyons, J. B. (2001). Do school facilities really impact a childs education? http://www.cefpi. org:80/issuetraks.html adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 32. Mealings, K. (2016). An investigation into how the acoustics of open plan anden closed classrooms affect speech perception for kindergarten children. [Google Scholar]
 33. Merkit, M. (2019). İlkokul dördüncü sınıflarda gürültü kirliliği farkındalık eğitimi uygulamalarının etkisinin incelenmesi: İzmir örneklemi (Master's thesis, Bursa Uludağ Üniversitesi). [Google Scholar]
 34. Merkit, M.,& Bulunuz, M. (2019) İlkokul Örnekleminde Gürültü Düzeyi Ölçümü Ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 1-26. [Google Scholar]
 35. Nelson, P. B.,&Soli, S. (2000). Acoustical Barriers to Learning: Children at Risk in Every Classroom. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 31, 356–361. [Google Scholar]
 36. Polat, S. & Buluş-Kırıkkaya, E. (2004). Gürültünün eğitim-öğretim ortamına etkileri XIII.  Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. [Google Scholar]
 37. Ronsse, L. M.,&Wang, L. M. (2013). Relationships between unoccupied classroom acoustical conditions and elementary student achievement measured in eastern Nebraska. The Journal of theAcousticalSociety of America, 133(3), 1480–95. doi:10.1121/1.4789356 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Sala, E.,&Rantala, L. (2016). Acoustics and activity noise in school classrooms in Finland. AppliedAcoustics, 114, 252-259. Periodical for the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic Volume 10/11 Summer 2015, p. 1311- 1332, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8216, Ankara-Turkey 2. [Google Scholar]
 39. Shield, B. M.,Greenland, E. E., &Dockrell, J. E. (2010). Noise in open plan classrooms in primary schools: A review. Noise and Health, 12(49), 225–234. [Google Scholar]
 40. Skarlatos, D.,&Manatakis, M. (2003). Effects of classroom noise on students and teachers in Greece. Perceptualand motor skills, 96(2), 539-544. [Google Scholar]
 41. Şahin, K., Şahin, A., & Bağcı, H. R. (2014). Sinop şehri ve yakın çevresindeki bazı okullarda gürültü kirliliği. Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları, 4(6), 20-31. [Google Scholar]
 42. Vandier, B. (2011). The impact of school facilities on the learning environment. Doctorate Thesis, Capella University, America. [Google Scholar]
 43. Wilson, O. (2002). Classroom acoustics: A New Zealand perspective. Wellington: The Oticon Foundation in New Zealand.  [Google Scholar]