Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 337-356

İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

Melehat Gezer & Mustafa İlhan

ss. 337 - 356   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.16

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 38


Özet

Bu çalışmada, Li ve Monroe (2018) tarafından geliştirilen İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği’nin (İDÖUÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma, 453 üniversite öğrencisinden oluşan üç ayrı çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında ölçeğin Türkçe ve İngilizce formundan alınan puanlar arasında pozitif yönlü yüksek korelasyonlar saptanmıştır. İDÖUÖ’nün Türkçe formunun yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanarak test edilmiştir. AFA’da ölçeğin üç boyutlu orijinal formuyla örtüşen ve toplam varyansın %51.37’sini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Birinci düzey DFA’da ölçeğin orijinal formundaki üç boyutlu yapının Türk kültürü için de geçerli olduğu belirlenmiştir. İkinci düzey DFA sonucunda ise iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik umudun; bireysel alandaki isteklilik ve çözüm yolları bulma inancı, toplumsal alandaki isteklilik ve çözüm yolları bulma inancı ile isteksizlik ve çözüm yolu bulmada inançsızlık boyutlarıyla ölçülebileceği tespit edilmiştir. İDÖUÖ ile toplanan ölçümlerin güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa ve bileşik güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Alt ölçeklerdeki madde sayıları dikkate alındığında, hesaplanan güvenirlik değerlerinin ölçümlerin güvenirliğine kanıt oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. Madde analizi sonuçları, madde korelasyonlarının İDÖUÖ’deki tüm maddeler için .30 eşik değerini aştığını göstermiştir. Araştırmaya ilişkin bu sonuçlar, ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir ölçümler ürettiğini yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, İklim Değişikliğinin Önlenmesi, Umut, Ölçek Uyarlama


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gezer, M. & Ilhan, M. (2020). İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 337-356. doi: 10.29329/mjer.2020.322.16

Harvard
Gezer, M. and Ilhan, M. (2020). İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 337-356.

Chicago 16th edition
Gezer, Melehat and Mustafa Ilhan (2020). "İklim Değişikliğinin Önlenmesine Yönelik Umut Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):337-356. doi:10.29329/mjer.2020.322.16.

Kaynakça
 1. Aksu, G., Eser, M. T., & Güzeller, C. (2017). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modeli uygulamaları. Ankara: Detay.  [Google Scholar]
 2. Atabay, S., Karasu, M. & Koca, C. (2014). İklim değişikliği ve geleceğimiz. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Bachman, L. F. (2004). Statistical analyses for language assessment book. Cambridge: Cambridge University.  [Google Scholar]
 4. Bağ, M. (2020). Mısır'ın can damarı Nil Nehri, kirlilik, çevresel atık ve iklim değişikliği tehdidi altında. Euronews, 15.05.2020 tarihinde https://tr.euronews.com/2020/03/21/misirin-can-damari-nil-nehri-kirlilik-cevresel-atik-ve-iklim-degisikligi-tehdidi-altinda adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 5. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215. [Google Scholar]
 6. Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. Bursa: Ezgi. [Google Scholar]
 7. BBC, (2018). İklim değişikliği: Kuzey Kutbu'ndaki ren geyiklerinin sayısı yarıdan fazla azaldı. 15.05.2020 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46538426 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 8. BBC, (2020). İklim değişikliği: 7 grafikte krizin neresindeyiz, her birimiz neler yapabiliriz? 15.05.2020 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51133428 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 9. Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861–865. DOI: 10.1037/h0037562 [Google Scholar]
 10. Black, B. C. & Weisel, G. J. (2010). Historical guides to controversial issues in America: Global warming. California: Greenwood [Google Scholar]
 11. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University. [Google Scholar]
 12. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 14. Dal, B., Alper, U., Özdem Yılmaz, Y., & Sönmez, D. (2015). A model for pre-service teachers' climate change awareness and willingness to act for pro-climate change friendly behavior: Adaptation of awareness to climate change questionnaire. International Research in Geographical and Environmental Education, 24(3), 1-17. https://doi.org/10.1080/10382046.2015.1034456 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Duffy, P. B. (2008). Internal climate variability. In S. G. Philander (Eds.), Encyclopedia of global warming and climate change, 1-3 (pp. 545-546). California: Sage.  [Google Scholar]
 16. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. London: SAGE. [Google Scholar]
 18. Gezer, M., & İlhan, M. (2019). İklim değişikliği bilgi testinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı, s. 505–514. [Google Scholar]
 19. Herth, K. A. (1992). Abbreviated instrument to measure hope: Development and psychometric evaluation. Journal of Advanced Nursing, 17, 1251–1259. DOI: 10.1111/j.1365-2648.1992.tb01843.x [Google Scholar]
 20. İnan, M. (2020). Hava kirliliği virüse yarıyor. 15.05.2020 tarihinde https://www.milliyet.com.tr/gundem/hava-kirliligi-viruse-yariyor-6169722 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 21. Kadıoğlu M. (2012). Türkiye'de iklim değişikliği risk yönetimi. Türkiye’nin İklim Değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. [Google Scholar]
 22. Li, C., & Monroe, M. C. (2018). Development and validation of the climate change hope scale for high school students. Environment and Behavior, 50(4), 454–479. https://doi.org/10.1177/0013916517708325  [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Lynch, W. F. (1974). Images of hope: Imagination as healer of the hopeless. Notre Dame, IN: University of Notre Dame. [Google Scholar]
 24. Mercan, M. (2016). Türkiye için karbon emisyonlarının tahmini: Zaman Serisi analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(1), 4–19. [Google Scholar]
 25. Meyers, L. S, Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. London: SAGE. [Google Scholar]
 26. Miller, J. F., & Powers, M. J. (1988). Development of an instrument to measure hope. Nursing Research, 37, 6–0. [Google Scholar]
 27. O’Rourke, N., & Hatcher, L. (2013). A Step-by-Step approach to using SAS for factor analysis and structural equation modeling. Cary, NC: SAS. [Google Scholar]
 28. Ojala, M. (2012). Hope and climate change: The importance of hope for environmental engagement among young people. Environmental Education Research, 18, 625–664. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/13504622.2011.637157 [Google Scholar]
 29. Ojala, M. (2015). Hope in the face of climate change: Associations with environmental engagement and student perceptions of teachers’ emotion communication style and future orientation. Journal of Environmental Education, 46, 133–148. https://doi.org/10.1080/00958964.2015.1021662 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Australia: Australian Copyright. [Google Scholar]
 31. Raines-Eudy, R. (2000). Using structural equation modeling to test for differential reliability and validity: An empirical demonstration. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 7(1), 124–141. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0701_07  [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma: Ankara: Anı. [Google Scholar]
 33. Seligman, M. E. P. (1991). Learned optimism. New York, NY: Knopf. [Google Scholar]
 34. Sipahi, B., Yurtkoru, S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta. [Google Scholar]
 35. Snyder, C. R. (1994). The psychology of hope. New York, NY: Free. [Google Scholar]
 36. Snyder, C. R., Irving, L. M., & Anderson, J. (1991). Hope and health. In C. R. Snyder & D. R. Forsyth (Eds.), Handbook of social and clinical psychology: The health perspective (pp. 285-305). Elmsford, NY: Pergamon. [Google Scholar]
 37. Snyder, C. R., Rand, K. L., King, E. A., Feldman, D. B., & Woodward, J. T. (2002). “False” hope. Journal of Clinical Psychology, 58, 1003–1022. https://doi.org/10.1002/jclp.10096 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 39. Stoner, M. (2004). Measuring hope. In M. Frank-Stromborg & S. J. Olsen (Eds.) Instruments for clinical health-care research. Sudbury, MA: Jones and Bartlett. [Google Scholar]
 40. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–74. [Google Scholar]
 41. Şahin, İ. (2009). Değişen toplum-çevre ilişkisinin bir göstergesi: İklim değişikliği. Bilimname, 16(1), 107–139. [Google Scholar]
 42. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, MA: Pearson Education, Inc. [Google Scholar]
 43. Temelli, A., Kurt, M. & Kurt, S. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin küresel ısınmaya ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 208–220. [Google Scholar]
 44. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.  [Google Scholar]
 45. Türküm, S. (1999). Stresle başaçıkma ve iyimserlik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 46. Urbina, S. (2004). Essentials of psychological testing. New Jersey: John Wiley & Sons. [Google Scholar]