Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 312-336

Yaratıcı Dramayla Edebiyat Öğretmek:  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

Ferah Burgul Adıgüzel

ss. 312 - 336   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.15

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 40


Özet

Bu çalışmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirilen edebiyat eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, Ankara’da bir devlet üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören on beş dördüncü sınıf öğrencisi ile toplam on iki hafta süren tiyatro ve canlandırma dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırma, durum çalışması desenindedir. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları, öğretmen adaylarının öğretim uygulaması boyunca her çalışma sonunda doldurdukları katılımcı günlükleri ve süreç değerlendirme ürünleri/notları ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarıdır. Çalışma kapsamında ulaşılan her türlü veriye katılımcıların sürece ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla içerik analiziyle uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, yaratıcı drama temelli edebiyat öğretimi uyglamalarının TDE öğretmeni adaylarını alana ilişkin farkındalıklarını, meslekî gelişimlerini ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde desteklediği, gerçekleştirilen öğrenme-öğretme sürecinin öğrenmeyi destekleyici nitelikte olduğu belirtilmiştir. Yaratıcı drama temelli edebiyat öğretimi uygulamalarına ilişkin eleştiriler; hazırlık ve araştırma yapmayı gerektirmesi, fazladan zaman ve mekâna ihtiyacı olan, yoğun çalışmaları içermesi olarak belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, Edebiyat Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Adiguzel, F.B. (2020). Yaratıcı Dramayla Edebiyat Öğretmek:  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 312-336. doi: 10.29329/mjer.2020.322.15

Harvard
Adiguzel, F. (2020). Yaratıcı Dramayla Edebiyat Öğretmek:  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 312-336.

Chicago 16th edition
Adiguzel, Ferah Burgul (2020). "Yaratıcı Dramayla Edebiyat Öğretmek:  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):312-336. doi:10.29329/mjer.2020.322.15.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, Ö. (2016). Bir ders ve yöntem olarak yaratıcı drama alanında yapılan çalışma ve gelişmeler. N. Ay- kaç (Ed.), 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi “Ders Drama Yöntem Drama” kitabı içinde (s. 9-13). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.  [Google Scholar]
 2. Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-30.  [Google Scholar]
 3. Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Akcaoğlu Saydım, S. (2009). Öğrencilerin Türk edebiyatı dersine ilgileri. Ankara: MEB EARGED. [Google Scholar]
 5. Akkocaoğlu Çayır T. & Gökbulut, Ö. (2014). Yaratıcı drama yöntemi ile öğretmen yeterliklerinden kişisel gelişim üzerine nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17397/181895 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 6. Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara  [Google Scholar]
 7. Altınova, H. ve Çiftçi, E. (2013). Yaratıcı dramanın kendini tanıma düzeyine etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(1), 28-47. http://dergipark.gov.tr/ydrama/issue/34685/383440 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 8. Ataman, M. (2016). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 60-75.  [Google Scholar]
 9. Arslan, E., Erbay, F., ve Saygın, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (23), 1-8.  [Google Scholar]
 10. Aykaç, M. ve Köğçe, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 7/17, 907- 938. http://dx.doi.org/10.14225/Joh445 [Google Scholar]
 11. Baldwin, P. & Fleming K. (2006). Teaching literacy through drama creative approaches. (3th. edition). London: Routledge.  [Google Scholar]
 12. Bayazıt, Z. (2012). Türk edebiyatı ile dil ve anlatım derslerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 13. Bayrakçı, M. (2007). Okul öncesinde yaratıcı drama etkinliklerinin iletişim becerilerinin gelişmesi üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars. [Google Scholar]
 14. Bidwell, S. M. (1992). Ideas for using drama to enhance reading instruction. The Reading Teacher, 45, 653-654. [Google Scholar]
 15. Binici, B, (2013). İlköğretim okullarında uygulanan mesleki çalışmalarda yaratıcı drama uygulamasının öğretmenlerin iletişim becerilerine etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(1), 104-113. http://dx.doi.org/10.21612/yader.2013.006 [Google Scholar]
 16. Booth, D. (1985). Imaginary gardens with real toads: Reading and drama in education. Theory into Practice, 24, 193-198. [Google Scholar]
 17. Brooks, J., G. ve Brooks, M., G. (1999). The courage to be constructivist. Educational Leadership, 18- 24.  [Google Scholar]
 18. Burgul Adıgüzel, F. ve Süslü, G. (2017). Yaratıcı dramayla kitap kurdu olunur mu? Çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5, 367-394. https://doi.org/10.16916/aded.331238 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Burgul Adıgüzel, F. (2018). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin farkındalıkları ve yaratıcı drama yöntemini derslerinde kullanma durumları. G. Aytaş ve A. Uslu Üsten (Ed.), Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağan’ı içinde (s.242-273). Ankara: Akçağ.  [Google Scholar]
 20. Bütün, M.A., Tüzüner, A. ve Duman, N. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemine ilişkin görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, C10 (1), 1-14. https://www.researchgate.net/publication/304185877_Cografya_Ogretmen_Adaylarinin_Yaratici_Drama_Yontemine_Iliskin_Gorusleri adresinden erişildi. [Google Scholar]
 21. Cremin, M. (1998). Identifying some imaginative processes in the drama work of primary school children as they use three different kinds of drama structures for learning. Research in Drama Education, 3(2), 211-224.  [Google Scholar]
 22. Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi,162, 160-167.  [Google Scholar]
 23. Çöklü Özkan, E. (2018). Okuduğunu anlamada yaratıcı dramanın etkisi ve önemi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6, 343-368. https://doi.org/10.16916/aded.399213 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Demirel, Ö. (1998). Türkçe öğretimde çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri. Eskişehir: AÖF Yayınları. [Google Scholar]
 25. Deniz, İ. (2003). İletişim becerileri eğitiminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin iletişim becerisi düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 26. Erdem, C. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algıları ve tutumları üzerine bir araştırma. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(4), 1727-1747.  [Google Scholar]
 27. Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmelerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi. 6(12), 23-52. [Google Scholar]
 28. Eyüp, B., S. Uzuner ve M. Z. Stebler. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretimine yönelik yapılan akademik çalışmalar üzerine bir inceleme. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(1), 1119-1131. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/337282930_58_ey%c3%bcpbircan_uzuneryurtserap_steblermiriamzeliha_t.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 29. Filosovoff C. (2002). Edebiyat öğretimi, nasıl bir edebiyat eğitimi. İstanbul: ÇYDV  [Google Scholar]
 30. Flennoy, A. J. (1992). Improving communication skills of first grade low achievers through whole language, creative drama, and different styles of writing. (Dissertation theses) https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED352599.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 31. Flynn, R. M. ve Carr, G. A. (1994). Exploring classroom literature through drama: A specialist and a teacher collaborate. Language Arts, 71, 38-43.  [Google Scholar]
 32. Işıksalan, S. N. (2011). 2005 Türk edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 15-40. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907658.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 33. İşleyen, E. (2009). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf Türk edebiyatı dersinde drama yönteminin öğrencilerin ders başarısına katkısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 34. Kaf-Hasırcı, Ö., Bulut, M. S. ve İflazoğlu-Saban, A. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı dramanın bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 63-83. http://www.yader.org/index.php/yader/article/view/yader.2008.011 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 35. Kandemir, Ş. ve Güler M. (2015). Öğretmenlerin drama yöntemine yönelik görüşleri ve öz yeterlik düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 111-130.  [Google Scholar]
 36. Katrancı, (2013). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya ve Türkçe derslerinde yaratıcı drama yönteminden yararlanmaya yönelik görüşleri. İnternational Journal Social Science Research, 2(2), 26-45. http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt16Sayi1/JKEF_16_1_2015_111_130.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 37. Karaçil Kılıçarslan, M., Yayla, A. (2018). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 51-60. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.403976 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Kara, Ö. T., (2014). Dramayla oluşturulmuş öykülerin Türkçe eğitiminde kullanılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013 (11), 659-699. https://doi.org/10.14520/adyusbd.471 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Kara, Ö.T. (2011). Dramayla öykü oluşturma yönteminin Türkçe dersi ikinci kademe öğrencilerinin tutumlarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 239-254. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/182993 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 40. Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 145-155. http://dergipark.gov.tr/hunefd/issue/7804/102319 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 41. Kavcar, C. (1994). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.  [Google Scholar]
 42. Keklik, S. ve Savran, Ö. (2015). Türk dili ve edebiyatı eğitimi üzerine bir bibliyografya denemesi (1923-2014). Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 599-658. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8104 [Google Scholar]
 43. Kelner, L. B., & Flynn, R. M. (2006). A dramatic approach to reading comprehension strategies and activities for classroom teachers. Portsmouth, NH: Heinemann.  [Google Scholar]
 44. Kereks, J., ve King, P. K. (2010). The king’s carpet: drama play in teacher education. International Journal of Instruction, 3 (1), 39-60. [Google Scholar]
 45. Maden, S. (2011). Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanımı ile ilgili sorunlar. Adıyaman Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 107-122. https://doi.org/10.14520/adyusbd.99 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Marshall, J. (1994). Anadili ve yazın öğretimi (Çev. Cahit Külebi). Ankara: Başak Yayınları. [Google Scholar]
 47. McMaster, J. C. (1998). "Doing" literature: Using drama to build literacy. The Reading Teacher, 51(7), 574-584.  [Google Scholar]
 48. Miccinati, J. L. Ve Phelps, S. (1980). Classroom drama for children’s reading: From the page to the stage. The Reading Teacher, 34, 269-272. [Google Scholar]
 49. Miller, E. (1996). Understanding the universal: Using drama to create meaning. The New England Reading Association Journal, 32(3), 7-12.  [Google Scholar]
 50. Norris, J. (2009). Playbuilding as qualitative research: A participatory arts-based approach. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.  [Google Scholar]
 51. Okvuran, A. (2000). Dramaya Yönelik Tutumlar. (Yayımlanmamış doktora lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 52. O’Neill, C. ve Lambert, A. (1995). Drama structures. A practical handbook for teachers. London: Hutchinson Publication.  [Google Scholar]
 53. Ormancı, Ü. ve Şaşmaz, Ö. F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(43),165-191.  [Google Scholar]
 54. Öztürk, A. (2006). Yaratıcı Drama Yazıları 1985-1998. H. Ö. Adıgüzel (Ed.), Öğretmen yetiştirmede yaratıcı drama yöntemiyle işlenecek tiyatro dersinin öğretmen adaylarındaki sözel iletişim becerilerine etkileri içinde (s. 76). Ankara: Naturel. [Google Scholar]
 55. Palavan, Ö. (2017). Dramanın sınıf öğretmeni adaylarının özgüvenlerine ve problem çözme becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 187-202. http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/27737/308327 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 56. Ross, E. P. ve Roe, B. D. (1977). Creative drama builds proficiency in reading. In N.H. Brizendine ve J. L. Thomas (Ed.) Learning through dramatics: Ideas for teachers and librarians (pp.52-57). Phoeniz, AZ: Oryx. [Google Scholar]
 57. Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A. (2002). Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci tutumuna etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.  [Google Scholar]
 58. San, İ. (2002). Yaratıcı drama–eğitsel boyutları: Yaratıcı drama (1985-1995 yazılar). Ankara: Naturel Yayınevi.  [Google Scholar]
 59. Saraç, C. (2009). Öğretmen ve öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı öğretiminden beklentileri. Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 189-199. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/67710 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 60. Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 61. Sever, S. (1998). Dil ve iletişim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31, s.51-66. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000244 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Schneider, J. J. ve Jackson, S. A. W. (2000). Process drama: A special space and place for writing. The Reading Teacher, 54(1), 38-51.  [Google Scholar]
 63. Smith, J. L., & Herring, J. D. (1993). Using drama in the classroom. Reading Horizons, 33(5), 418-426. [Google Scholar]
 64. Sun, P.Y. (2003). Using drama and theatre to promote literacy development: Some basic classroom applications. (ERİC Digest) https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED477613.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 65. Susar Kırmızı, F. (2006). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yöntemine dayalı okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3), 159-177. http://dergipark.gov.tr/ydrama/issue/23801/253642 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 66. Şahin, B. (2006). Mersin il merkezindeki devlet ve özel ilköğretim okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin öğretim etkinliği içerisinde dramayı kullanma düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.  [Google Scholar]
 67. Tanrıkulu, F. (2019). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde masalları drama yöntemiyle işlemenin Türkçe dersine etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2571-2590. http://dergipark.gov.tr/teke/issue/42447/511202 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 68. Tarman, B. ve Kuran, B. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aldıkları drama dersinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 85-100.  [Google Scholar]
 69. Türkel, A. (2013). Yaratıcı dramanın yaratıcı yazma başarısına ve yazmaya karşı tutuma etkisi (ortaokul 8. sınıf örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 1-11. http://dergipark.gov.tr/deubefd/issue/25113/265141adresinden erişildi. [Google Scholar]
 70. Tutuman, O.Y. ve Demirtaş, V. Y. (2013). Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama yeterlilikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 34-49.  [Google Scholar]
 71. Üstündağ, T. (2002). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. İstanbul: Pegem.  [Google Scholar]
 72. Yaffe, S. H. (1989). Drama as a teaching tool. Educational Leadership, 46, 29-32. [Google Scholar]
 73. Yassa, N. A. (1997). A study of the effect of drama education on social ınteraction in high school students. Unpublished Doktoral Dissertation. Ontario: Lakehead University.  [Google Scholar]
 74. Yau, M. (1992). Drama: Its potential as a teaching and learning tool. Scope Research Services, 7(1), 3-6. [Google Scholar]
 75. Yıldırım A., ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 76. Yılmaz, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak dramanın kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 123-145. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907468.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 77. Yüksel, A., Mil, B., Bilim, Y. (2007). Nitel araştırma, neden, nasıl, niçin. Ankara: Detay Yay. [Google Scholar]
 78. Wagner, B., J. (1988). Research currents: Does classroom drama affect the arts of language? Language Arts, 65, 46-55.  [Google Scholar]
 79. Worthman, C. (2002). "The way I look at the world": Imaginal interaction and literacy use at Teen Street. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45(6), 458-468. [Google Scholar]