Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 274-293

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri

Ayşe Derya Işık

ss. 274 - 293   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.13

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 36


Özet

Bireyler yaşamları boyunca karşılaştıkları durumlara uyum sağlamaktadırlar. Mesleki hayata atılmadan önce alınan eğitimin son basamağı olan üniversite yaşamı da öğrencilerin uyum sağlamakta zorlandıkları bir durum haline gelmektedir. Birçok öğrenci ailelerinden ilk kez ayrılmakta, farklı bir kente gelmekte, yeni arkadaşlıklar kurmakta ve belki de en önemlisi eğitim hayatlarında ilk kez yetişkin bir birey olarak sorumluluk almaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği adaylarının üniversite yaşamına uyum düzeylerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Batı Karadeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında okumakta olan 86 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler anketi ve Aslan (2015) tarafından geliştirilen Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Akademik Uyum olmak üzere üç faktörden oluşmuştur. Araştırma sonunda sınıf öğretmenliği lisans programında okuyan öğretmen adaylarının Üniversite yaşamına uyum düzeylerinin yüksek olduğu, üniversite yaşamına uyum düzeylerinin onların cinsiyetine, mezun oldukları lisenin türüne, kaldıkları yere, aylık harcama tutarlarına, çalışma durumlarına ve okudukları bölümü tercih etme sıralarına göre farklılaşmadığı, sınıf düzeyine, mezun oldukları lisenin bulunduğu yerleşim türüne,  bölümden memnun olma durumlarına ve okudukları bölümü tercih etme nedenlerine göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşamı, Uyum, Sınıf Öğretmeni Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Isik, A.D. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 274-293. doi: 10.29329/mjer.2020.322.13

Harvard
Isik, A. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 274-293.

Chicago 16th edition
Isik, Ayse Derya (2020). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):274-293. doi:10.29329/mjer.2020.322.13.

Kaynakça
 1. Abdullah, M. C., Elias, H., Mahyuddin, R., & Uli, J. (2009). Adjustment amongst first year students in a Malaysian university. European Journal of Social Sciences, 8(3), 496-505. [Google Scholar]
 2. Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 107-110. [Google Scholar]
 3. Aslan, S. (2015). Üniversite yaşamına uyum ölçeği’nin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30(4), 132-145. [Google Scholar]
 4. Atwater, E. (1987). Psychology of adjustment: Personal growth in a changing world (3rd ed.). NJ: Prentice Hall.. [Google Scholar]
 5. Beydağ, K. D., Gündüz, A. & Özer, F. G. (2008). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 1(3), 137- 142.  [Google Scholar]
 6. Blimling, G. S. & Miltenberg, L. J. (1981). The resident assistant: Working with college students in residence halls (2nd ed.). Dubuque, IA: Kendall/Hunt. [Google Scholar]
 7. Bülbül, T., & Acar Güvendir, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 397-418. [Google Scholar]
 8. Ceyhan, A. A. (2006). An investigation of adjustment levels of turkish university students with respect to perceived communication skill levels. Social Behavior and Personality; 34(4), 367-379. [Google Scholar]
 9. Clinciu, A. I. (2013). Adaptation and stress for the first year university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78, 718-722. [Google Scholar]
 10. Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Erol Ofset. [Google Scholar]
 11. Dilekmen, M. (2007). Orientation program and adaptation of university students. Psychological reports, 101(3), 1141-1144. [Google Scholar]
 12. Duru, E. (2016). Üniversiteye uyum sürecinde yalnızlığı yordamada sosyal destek ve sosyal bağlılığın doğrudan ve dolaylı rolleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, (29) 13-22. [Google Scholar]
 13. Enochs, W. K., & Roland, C.B. (2006). Social adjustment to college freshmen: the importance of gender and living enviromnent. College Student Journal, 40(1), 63–72.  [Google Scholar]
 14. Erdoğan, S., Şanlı, H. S. & Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi üniversitesi, eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496. [Google Scholar]
 15. Gadzella, B. M., & Carvalho, C. (2006). Stress differences among university female students. American Journal of Psychological Research, 2(1), 21-27. [Google Scholar]
 16. Gadzella, B. M., Masten, W. G. & Stacks, J. (1998). Students’ stress and their learning strategies, test anxiety, and attributions. College Student Journal, 32, 416–422. [Google Scholar]
 17. Karahan, T. F., Sakdoğan, M., Özkamalı, E. & Dicle, A. N (2005b). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerinin denetim odağı ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 6-15. [Google Scholar]
 18. Karahan, T. F., Sardoğan, M.E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyokültürel etkinlikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (30), 63- 71. [Google Scholar]
 19. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 20. Khamis, A., Yaakub, N. F., Shaari, A., Zailani, M. & Yusoff, M. (2002). Adjustment to college life and academic performance among Universiti Utara Malaysia Students. Unpublished Manuscript, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia. [Google Scholar]
 21. Mercan, Ç. S. & Yıldız, S. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. HAYEF Journal of Education, 8(2), 135-154. [Google Scholar]
 22. Özkan, S., & Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171. [Google Scholar]
 23. Sevinç, S. (2010). Mersin Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin akademik, sosyal, kişisel ve kurumsal uyumlarını olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. [Google Scholar]
 24. Sivrikaya, K. (1992). Fatih eğitim fakültesi beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin uyum düzeylerinin belirlenmesi ve uyum düzeyleri arasındaki farklılıkların araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 25. Sürücü, M. & Bacanlı, F. (2010). Üniversiteye uyumun psikolojik dayanıklılık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 30(2), 375-396. [Google Scholar]
 26. Wintre, M. G. & Yaffe M. (2000). First-year students’ adjustment to university life as a function of relationship with parents. Journal of Adolescent Research, 15(1), 9–37. [Google Scholar]
 27. Yalım, D. (2007). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin uyumu: psikolojik sağlamlık, başa çıkma, iyimserlik ve cinsiyetin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]