Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 176-190

Bavul Müze ile Sosyal Bilgiler” Projesi Kapsamındaki Tasarım Süreçlerine İlişkin Öğrenci Deneyimleri

Özlem Ulu Kalın & Arcan Aydemir

ss. 176 - 190   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.8

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 13  |  İndirilme Sayısı: 34


Özet

Araştırmanın temel amacı “Bavul Müze ile Sosyal Bilgiler” projesi kapsamında gerçekleştirilen tasarım atölyelerindeki tasarım süreçlerine ilişkin, bu süreçlerde yer alan öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu atölye tasarım sürecine katılan toplam 21 ortaokul 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. “Bavul Müze ile Sosyal Bilgiler” projesi kapsamında ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 3 ayrı tasarım atölye çalışması (tablet yazma, müzik aleti tasarlama ve kıyafet oluşturma) gerçekleştirilmiştir. Tasarım atölyelerinde üretilecek ürünlerin içeriği ve tasarım sürecinin nasıl gerçekleştirileceği önceden katılımcılara anlatılmıştır. Tasarım sürecinde kullanılacak araç-gereçler katılımcılara hazır bir şekilde sunulmuştur. Tasarım süreçleri araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Araştırmada yöntem olarak durum çalışması kullanılmıştır. Tasarım atölyeleri sonucunda katılımcıların görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla alınmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmış, veriler tablolarla ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcılar atölyelerden zevk aldıklarını, konuyu daha kolay öğrendiklerini, sosyal bilgiler dersinin kendileri için keyifli hale geldiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım Süreci, Bavul Müze, Sosyal Bilgiler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kalin, O.U. & Aydemir, A. (2020). “Bavul Müze ile Sosyal Bilgiler” Projesi Kapsamındaki Tasarım Süreçlerine İlişkin Öğrenci Deneyimleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 176-190. doi: 10.29329/mjer.2020.322.8

Harvard
Kalin, O. and Aydemir, A. (2020). “Bavul Müze ile Sosyal Bilgiler” Projesi Kapsamındaki Tasarım Süreçlerine İlişkin Öğrenci Deneyimleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 176-190.

Chicago 16th edition
Kalin, Ozlem Ulu and Arcan Aydemir (2020). "“Bavul Müze ile Sosyal Bilgiler” Projesi Kapsamındaki Tasarım Süreçlerine İlişkin Öğrenci Deneyimleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):176-190. doi:10.29329/mjer.2020.322.8.

Kaynakça
 1. Alım, M. (2012). Coğrafya dersleri için materyal tasarımı. Doğu Coğrafya Dergisi, 17(27), 73-84. [Google Scholar]
 2. Ata, A. (2017). Etkili video ders çekim ve tasarım sürecinin incelenmesi: bir model önerisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 3. Çoban, M. & Göktaş, Y. (2013). Üç boyutlu sanal dünyalarda öğretim materyalleri geliştiren tasarımcıların karşılaştıkları sorunlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 275-287. [Google Scholar]
 4. Danışan, K. (2013). Tasarım sürecinde, öğrencilerin yaratıcılığını etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.  [Google Scholar]
 5. Demirkan, H. & Hasırcı, D. (2009). Hidden dimensions of creativity elements in design process. Creativity Research Journal, 22, 228-235. [Google Scholar]
 6. Durusoy, O. (2019). Öğretim materyali tasarım sürecini matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 7. Garvin, W.L. (1964). Creativity and design process. Journal of Architectural Education (1947-1974), 19, 3-4. [Google Scholar]
 8. Gökçe, N. (2009). Genel fiziki coğrafya dersinde öğretim materyali hazırlama projesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20, 20-41. [Google Scholar]
 9. Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 28-37. [Google Scholar]
 10. Larsen, L. J. (2018). Juicing the game design process: towards a content centric framework for understanding and teaching game design in higher education. Educational Media International, 55(3), 231-254. [Google Scholar]
 11. Lee, J. S. & Jirousek, C. (2015). The development of design ideas in the early apparel design process: a pilot study. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 8(2), 151-161. [Google Scholar]
 12. Meb (2018). 2023 eğitim vizyonu, Retrieved from: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf  [Google Scholar]
 13. Özdemir, C. D. (2013). Lisans düzeyinde moda tasarımı eğitimi alan öğrencilerin tasarım sürecinde etkilendikleri faktörlere ilişkin görüşler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Sünbül, A.M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (5.baskı). Konya: Eğitim Kitabevi. [Google Scholar]
 15. Tekin, A. (2012). Matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinliği tasarım süreçleri ve etkinliklere yönelik görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 16. Ünal, Ç. & Çelikkaya, T. (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 197-212. [Google Scholar]
 17. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]