Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 45-63

Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeyleri

Nimet Üstündağ Zeyrek & Atilla Ergin

ss. 45 - 63   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.2

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 27  |  İndirilme Sayısı: 51


Özet

Bir öz-düzenleme stratejisi olan yardım isteme, öğrencilerin öğrenme sürecinde başa çıkması gereken problem çözme becerilerinden biridir. Dolayısıyla, bu strateji öğrencinin öğrenme süreçlerine aktif katılımını doğrudan etkiler. İstediği desteği veya yardımı alamayan öğrencinin öğrenme süreçlerinde başarısız olması kaçınılmazdır. Öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alan mevcut araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin, öğrenme sürecinde yardım isteme düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba öğrenim durumu, herhangi bir dersten özel ders alıp almama durumu, öncelik sırasına göre kimden yardım isteyeceği değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Betimsel tarama modelinde olan araştırma, İstanbul ili Fatih, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde, 2018/2019 eğitim öğretim yılında yedi devlet okulunun ortaokul bölümü 6,7 ve 8. sınıflarında öğrenimlerini sürdüren 676 kadın(%52,04) ve 623 erkek(%47,96) toplam 1299 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeği (ÖSYİÖ) ile toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Analiz kapsamında güvenirlik analizi, normal dağılımlar için bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA varyans analizi, normal olmayan dağılımlar için t-testinin non-parametrik karşılığı olan Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır. Regresyon analizi, öğrencilerin yardım alacakları kişilerin sırası ile ilişkilerini öncelik sırasına göre belirlemek için kullanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde ortaokul öğrencilerinin öğrenme sürecinde yardım isteme düzeyleri, cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, anne eğitim durumu, özel ders alma durumu ve yardım istemede önceliklendirme durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna karşın öğrencilerin öğrenme sürecinde yardım isteme düzeyleri baba eğitim durumu ve anne çalışma durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yardım İsteme, Öğrenme Süreci, Ortaokul Öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Zeyrek, N.U. & Ergin, A. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeyleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 45-63. doi: 10.29329/mjer.2020.322.2

Harvard
Zeyrek, N. and Ergin, A. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeyleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 45-63.

Chicago 16th edition
Zeyrek, Nimet Ustundag and Atilla Ergin (2020). "Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeyleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):45-63. doi:10.29329/mjer.2020.322.2.

Kaynakça
 1. Arbreton. A. (1998). Student goal orientation and help-seeking strategy use. In S. A. Karabenick (Eds.). Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 2. Balcı. A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pagem Yayınları [Google Scholar]
 3. Butler. R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory. research. and educational implications. In S. A. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk. Ş.. Çakmak. E. K.. Akgün. Ö. E.. Karadeniz. Ş.. & Demirel. F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yay. [Google Scholar]
 5. Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). American Psychologist, 49, 997-1003. [Google Scholar]
 6. Güvenç & Koç. C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkin katılımı ve yardım isteme eğilimleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2). 347-366. [Google Scholar]
 7. Karasar. N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları [Google Scholar]
 8. Karabenick. S. A.. Dembo. M. H. (2011). Understanding and facilitating self-regulated help seeking. New Directions for Teaching and Learning. 126. DOI: 10.1002/tl. [Google Scholar]
 9. Karabenick. S. A.. Berger. J.L. (2013) Help seeking as a self-regulated learning strategy 237-261. [Google Scholar]
 10. Karabenick S.A.. Newman. R.S. ( 2010) Seeking Help as an Adaptive Response to Learning Difficulties: Person. Situation. and Developmental Influences. [Google Scholar]
 11. Kishali. Y. Pehlivanlı. D. (2007). Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi.(33).121-130.Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35602/395495 [Google Scholar]
 12. Koç. C. (2013). Öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeği (ÖSYİÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online. 12(3). 784-796. [Google Scholar]
 13. Koç. C. (2014).Öğrenme sürecinde etkili yardım isteme: bir öz düzenleme stratejisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (50). (139-160). [Google Scholar]
 14. Koç. C. (2015). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi. 23 (2). 659-678. [Google Scholar]
 15. Körükçü. M.. & Uslu. S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Turkish Studies. 13(19). [Google Scholar]
 16. Nelson-Le Gall. S. (1981). Help-seeking: An understudied problem-solving skill in children. Developmental Review. 1. 224-246 [Google Scholar]
 17. Nelson-Le Gall. S. (1985)Help Seeking Behaivor in Learning. Review of Research in Education. Vol12. 55-90. [Google Scholar]
 18. Nelson-Le Gall. S. & Jones. E. (1990). Child Development. Special Issue on Minority Children. 61. 2. 581-589. [Google Scholar]
 19. Newman. R. S. (1990). Children’s help-seeking in the classroom: The role of motivational factors and attitudes. Journal of Educational Psychology. 1. 71-80. [Google Scholar]
 20. Newman. R.S.. Schwager M.T.(1995) Students' Help Seeking during Problem Solving: Effects of Grade. Goal. and PriorAchievement. [Google Scholar]
 21. Newman. R. S. (2000) Social Influences on the development of children’s adaptive help seeking; The role of parents. teachers and peers. Development Review.350-404 [Google Scholar]
 22. Newman. R. S. (2003). When elementary school students are harassed by peers: A self-regulative perspective on help seeking. The Elementary School Journal. 103.4. [Google Scholar]
 23. Nelson-Le Gall. S. (1985). Help-seeking behavior in learning. Review of Research in Education. 12. 55-90. [Google Scholar]
 24. Ryan. A. M.. Pintrich. P. R. (1997). “Should I ask for help?” the role of motivation and attitudes in adolescent’ help seeking in math class. Journal of Educational Psychology. 2. 329-341. [Google Scholar]
 25. Ryan. A.M.. Hicks. L.. & Midgley. C. (1997). Social Goal. Academis Goal. and Avoiding Seeking Help in The Classroom. Journal of Early Adolescense. Vol.17.152-171. [Google Scholar]
 26. Ryan. A.M.. Gheen. M.H.. & Midgley. C. (1998). Why do some students avoid asking for help? An examination of the interplay among students’ academic efficacy. teachers’ social-emotional role. and the classroom goal structure. Journal of Educational Psychology. 90. 528-535. [Google Scholar]
 27. Ryan. A.M.. Pintrich. P. R.. & Midgley. C. (2001) Journal of Educational Psychology Review.Vol 13. 93-113. [Google Scholar]
 28. Ryan. A. M.. Shin. H. (2011). Help-seeking tendencies during early adolescence: An examination of motivational correlates and consequences for achievement. Learning and Instruction 21. 247-256. [Google Scholar]
 29. Shunk. D. H. (2012). Learning Theories. 435. [Google Scholar]
 30. Ural. A. & Kılıç İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]