PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 523-541

Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi

Muhammet Ercoşkun

ss. 523 - 541   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.24   |  Makale No: MANU-2001-31-0002.R1

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 11  |  İndirilme Sayısı: 27


Özet

Bu çalışmada öğretmen adaylarının akademik ve ALES (akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı) başarı puanlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanı ve ALES puan türlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, ALES puan türleri ile lisans akademik başarı puanları arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve lisans akademik başarı puanının ALES puan türlerini yordayıp yordamadığı araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının akademik ve ALES başarısının betimlenmesi amaçlandığından, bu araştırma için en iyi yöntemin betimsel tarama yöntemi olduğuna karar verilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden mezun olup ALES’e girmiş 401 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın alt problemlerine uygun olarak aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre; öğretmen adaylarının ALES puan türleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanları ile cinsiyet değişkeni arasında kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının Sözel Ağırlıklı ALES puanları ile lisans akademik başarı puanları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanları ile diğer ALES puan türleri (Sayısal Ağırlıklı ALES ve Eşit Ağırlıklı ALES) arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanlarının, Sözel Ağırlıklı ALES puan türünü düşük düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının lisans akademik başarı puanlarının, Sayısal Ağırlıklı ALES ve Eşit Ağırlıklı ALES puan türlerini yordamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Akademik Başarı, ALES (Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ercoskun, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 523-541. doi: 10.29329/mjer.2020.272.24

Harvard
Ercoskun, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 523-541.

Chicago 16th edition
Ercoskun, Muhammet (2020). "Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):523-541. doi:10.29329/mjer.2020.272.24.

Kaynakça
 1. Abdioğlu, C. & Çevik, M. (2017). ALES’in akademik ve idari personel görüşlerine göre değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 719-732. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29416/314708  [Google Scholar]
 2. Ağıralioğlu, N. (2013). Türkiye’de lisansüstü öğretim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(1), 1-9. DOI: https://doi.org/10.5961/jhes.2013.053 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Ahmadi, M., Raiszadeh, F., & Helms, M. (1997). An examination of the admission criteria for the MBA programs: A case study, Education, 117(4), 540-546. [Google Scholar]
 4. Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12),  15-28. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.5706  [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Akgeyik, T. (2015). Doğum sırasının başarıya etkisi: Kamu çalışanları örneklemi üzerine bir araştırma. İktisat Fakültesi Mecmuası, 65(2), 1-13. [Google Scholar]
 6. Aliustaoğlu, F. & Tuna, A. (2016). Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) matematik sorularının MATH taksonomisine göre analizi (2013 İlkbahar Dönemi Örneği). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-137.   [Google Scholar]
 7. Altun, A. (2014). Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES)’ndaki maddenin yerel bağımlılığının nedenlerine ilişkin sınava katılanların görüşleri. Qualitative Studies, 9(2), 19-31. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaqual/issue/20057/213590 DOI: https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.E0020 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Arapgirlioğlu, H., Zahal, O., Gürpınar, E. & Özhan, U. (2014). Lisansüstü programlara başvuran adayların ALES, yabancı dil ve mezuniyet not ortalamaları arasındaki ilişkiler (İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 30-40. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inujgse/issue/8717/108866 [Google Scholar]
 9. Arıcı, H. (1997). Bilim insanı yetiştirme: Lisansüstü eğitim ve sorunları-Sosyal bilimler alanında. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Toplantı Serileri: 7. [Google Scholar]
 10. Ay, M. (2014).  Doğum sırası ve başarı arasındaki ilişki: Bir alan araştırması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, İstanbul.  [Google Scholar]
 11. Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz yeterlilik ve sınav kaygısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 12. Aykaç, N, Bilgin, H. & Toraman, Ç. (2015). Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1) , 127-148. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebader/issue/44719/555734  [Google Scholar]
 13. Balcı, E. Ö. & Tengilimoğlu, D. (2013). Yüksek lisans alanında örgün öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrencilerin eğitim sistemleri hakkında düşüncelerinin karşılaştırılmasına yönelik bir alan çalışması. İstanbul Journal of Social Sciences, (4), 10-22. [Google Scholar]
 14. Başol, G. & Zabun, E. (2014). Seviye belirleme sınavında başarının yordayıcılarının incelenmesi: Dershaneye gitme, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 63-87. DOI: https://doi.org/10.12738/estp.2014.1.1980 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Cömertoğlu, S. (2012). Mühendislik yönetimi öğrencilerinin başarısına etki eden faktörlerin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.  [Google Scholar]
 16. Çelebi, Ö. (2010). PISA 2006 Uluslararası öğrenci değerlendirme programı’nda insan kaynakları ve fiziksel kaynakların öğrencilerin fen okuryazarlığına olan etkisinin kültürlerarası karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretimi Bölümü, Ankara. [Google Scholar]
 17. Çetin, B. (2007). What is measured with student selection interview: A conjoint analysis study. World Applied Sciences Journal, 2(5), 470-475. [Google Scholar]
 18. Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2002). Lisansüstü eğitim programlarına girişte lisansüstü eğitim giriş sınavı (LES) sonucunun ve diğer ölçütlerin kullanımına ilişkin bir tarama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 61-70. DOI: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000064 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Demirhan İşcan, C. & Hazır Bıkmaz, F. (2012). Eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim programlarının analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 107-138. DOI: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001238 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitiminin öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programı ve Öğretim Anabilim Dalı, Elazığ. [Google Scholar]
 21. Dilekmen, M., Ercoşkun, M. H.  & Nalçacı, A. (2005). Öğretmen adaylarının akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 304-315. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2772/37091 [Google Scholar]
 22. Doğan, N., Koyuncu, İ., Gökdemir, P. & Kahveci, M. (2016). Öğrencilerin eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü programlarına kabul durumlarının yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 114-131. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huner/issue/36362/411245  [Google Scholar]
 23. Duruhan, K. & Çapuk, S. (2015). Eğitim programları ve öğretim bilim dalı alanında lisansüstü eğitim çerçeve program önerisi. TYB Akademi, 5(13), 145-175. [Google Scholar]
 24. Ekpenyong, D. B. (2015). Empirical analysis of the relationship between students’ attributes and performance: Case study of the University of Ibadan (Nigeria) MBA Programme. Journal of Financial Management and Analysis, 28(1), 71-80. [Google Scholar]
 25. Ercoşkun, M. H. & Nalçacı, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS, akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 479-486. [Google Scholar]
 26. Erkuş. A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları. [Google Scholar]
 27. ETS (2016). https://www.ets.org/gre  [Google Scholar]
 28. Gedikoğlu, T. (2012). Yükseköğretimde hesap verebilirlik. Yükseköğretim Dergisi, 2(3), 142-150. DOI: https://doi.org/10.2399/yod.12.019 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Gibb, S.J., Fergusson, D.M., & Horwood, L.J. (2008). Gender differences in educational achievement to age 25. Australian Journal of Education, 52(1), 63-80. DOI: https://doi.org/10.1177/000494410805200105 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Good, V. C. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw Hill Book Company. [Google Scholar]
 31. Gökay Çiçekli, U. & Karaçizmeli, A. (2013). Bulanık analitik hiyerarşi süreci ile başarılı öğrenci seçimi: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 71-94. DOI: https://doi.org/10.18354/esam.81730 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Gümüş, S., & Bellibaş, M. Ş. (2013). Eğitim yönetimi doktora eğitiminde uygulama temelli bir yaklaşım: Eğitim doktorası (Ed.D.). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(1), 7-29. [Google Scholar]
 33. Gür, R. & Gülleroğlu, H. D. (2015). TÜBİTAK bursiyer belirleme puanlarının bursiyerlerin yüksek lisans genel akademik başarılarını yordama gücü. İlköğretim Online, 14(4), 1428-1438. Retrieved from http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1249/1105 DOI: https://doi.org/10.17051/io.2015.18094 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Güzel, İ. Ç. (2006). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı’nda (PISA 2003) insan ve fiziksel kaynakların öğrencilerin matematik okuryazarlığına olan etkisinin kültürler arası karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretimi Bölümü, Ankara. [Google Scholar]
 35. Güzeller, C. & Kelecioğlu, H. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme sınavının sınıflama geçerliği üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 140-148. [Google Scholar]
 36. Hancock, T. (1999). The gender difference: Validity of standardized admission tests in predicting MBA performance. Journal of Education for Business, 75(2), 91-93, DOI: https://doi.org/10.1080/08832329909598996 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Hatipoğlu, M. T. (1998). Yükseköğretim mevzuatı. Ankara: Selvi Yayınları. [Google Scholar]
 38. Kablan, Z. (2010). Akademik mezuniyet ortalama puanı ile KPSS başarı puanı arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173493  [Google Scholar]
 39. Kan, A. (2004). ÖSS’nin sınıflama geçerliği üzerine bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 51-60. [Google Scholar]
 40. Karakuş, M. (2004). Lisansüstü eğitim için başvuran öğrencilerin üniversitedeki akademik başarıları ile LES puanları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya [Google Scholar]
 41. Karakütük, K. (2001). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme: Lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 42. Kayahan Karakul, A. & Karakütük, K. (2014). Lisansüstü öğretime öğrenci seçiminde kullanılan ölçütlere ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2),  179-200. DOI: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001343 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Kilmen, S. (2007). Lisansüstü eğitimi giriş sınavının ve lisans diploma notunun yüksek lisans başarısını yordama gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 177-189. [Google Scholar]
 44. Lynn, R. (1999). Sex differences in intelligence and brain size: A developmental theory.  Intelligence, 27(1),  1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-2896(99)00009-4 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Ma, X., & Klinger, D. A. (2000). Hierarchical linear modeling of student and school effects on academic achievement. Canadian Journal of Education, 25, 41-55. DOI: https://doi.org/10.2307/1585867 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Matthews, J.S., Morrison, F.J., & Ponitz, C.C. (2009). Early gender differences in selfregulation and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 101(3), 689-704. DOI: https://doi.org/10.1037/a0014240 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Memiş, P. & Sağır, A.  (2013). Yükseköğretimde yeni(lenmiş) istihdam örneği olarak ÖYP. International Journal of Human Sciences. 10(1), 74-100. [Google Scholar]
 48. Oğuz, E. & Karakaya, İ. (2009). Lisansüstü eğitim programlarının değerlendirilmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği). 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler. Ayşe Çakır İlhan, Müge Artar, H. Hüseyin Aksoy (Ed). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 193-204.    [Google Scholar]
 49. Ortaş, İ. (2009). ÖSS sınav sonuçları ve ülkemizin bilimsel geleceği. Retrieved from http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=191949&rn=7M   [Google Scholar]
 50. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. (2018, 9 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 30590). Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm [Google Scholar]
 51. ÖSYM (2007). Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı (ALES) 2007 ilkbahar dönemi kılavuzu. Retrieved from https://www.osym.gov.tr/Eklenti/2275,ales2007ilkklvzpdf.pdf?0 [Google Scholar]
 52. ÖSYM (2016). 2016 Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) başvuru kılavuzu.  Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/ALESILKBAHAR/ALESKILAVUZ28032016.pdf  [Google Scholar]
 53. ÖSYM, (2015). 2015 Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) başvuru kılavuzu. Retrieved from https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/ALESSONBAHAR/BasvuruKilavuzu.pdf [Google Scholar]
 54. ÖSYM, (2019). 2019 Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) kılavuzu. Retrieved from https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ALES-3/kilavuz17092019.pdf  [Google Scholar]
 55. Özkan, R. & Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet başarı notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim Fakültesi örneği). Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 30, 269-281. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16971/177334  [Google Scholar]
 56. Öztürk, N & Anıl, D. (2012). Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı puanlarının eşitlenmesi üzerine bir çalışma, Eğitim ve Bilim, 37(165), 180-193. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1141/421 [Google Scholar]
 57. Öztürk, N. (2010). Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı puanlarının eşitlenmesi üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 58. Özyakışır, D. (2007). Bulmacayı çöz akademisyen ol! Retrieved from http://www.radikal.com.tr/radikal2/bulmacayi-coz-akademisyen-ol-875737/  [Google Scholar]
 59. Peiperl, M. A. & Trevelyan, R. (1997). Predictors of performance at business school and beyond: Demographic factors and the contrast between individual and group outcomes, Journal of Management Development, 16(5), 354-367, DOI: https://doi.org/10.1108/02621719710174534 [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Sayan, Y. & Aksu, H. (2005). Akademik personel olmadan lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel bir çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi-Balıkesir Üniversitesi durum belirlemesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 59-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268402  [Google Scholar]
 61. Sevindik, H. (2009). Akademik başarı puanlarının seviye belirleme sınavı (SBS) 2008 puanları ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 62. Sulaiman, A. & Mohezar, S. (2006). Student success factors: Identifying key predictors. Journal of Education for Business, 81(6), 328-333, DOI: https://doi.org/10.3200/JOEB.81.6.328-333 [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı Basım Yayım Dağıtım. [Google Scholar]
 64. Templer, D. I. & Tomeo, M. E. (2002). Mean graduate record examination (GRE) score and gender distribution as function of academic discipline. Personality and Individual Differences, 32(1), 175-179. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00022-8 [Google Scholar] [Crossref] 
 65. TÜBA (1995). Üniversitelerde akademik yükseltmeler. TÜBA Bilimsel Yayınlar Serisi: 4. [Google Scholar]
 66. Varış, F. (1972). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamalı Alanlarında. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 51-74  DOI: https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000336 [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Verim, A. (2006). İlköğretim düzeyindeki bazı başarı ölçülerinin ortaöğretim kurumları öğrenci seçme sınavını yordama gücü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 68. Voyer, D., & Voyer, S.D. (2014). Gender differences in scholastic achievement: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 140(4), 1174-1204. DOI: https://doi.org/10.1037/a0036620 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Walker, G. (2009). Admission and graduation requirements for special education doctoral programs at top 20 American Universities. International Journal of Special Education, 24(1), 53-63. [Google Scholar]
 70. Wright, R. E. & Palmer, J. C. (1994). GMAT scores and undergraduate GPAs as predictors of performance in graduate business programs. Journal of Education for Business, 69, 344-348. DOI: https://doi.org/10.1080/08832323.1994.10117711 [Google Scholar] [Crossref] 
 71. Yakar, L. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS puanları ve akademik başarı puanları değişimlerinin izlenmesi ve SBS puanlarının kestirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Bolu. [Google Scholar]
 72. Yang, B. & Lu, D. R. (2001). Predicting academic performance in management education: An empirical ınvestigation of MBA success. Journal of Education for Business, 77(1), 15-20. DOI: https://doi.org/10.1080/08832320109599665 [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Yenilmez. K. & Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 251-268. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49945/640052  [Google Scholar]
 74. YÖK, (2017). YÖK ALES’TE köklü değişikliğe gidiyor: ALES daha yalın ve işlevsel hale getiriliyor. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/ales-te-koklu-degisiklik  [Google Scholar]
 75. YÖK, (2017a). ÖYP 2017 bahar lisansüstü eğitim kontenjanları. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30808973/2017_Bahar_OYP_Lisansustu_Aciklamalar.pdf [Google Scholar]
 76. Zırhlıoğlu, G. & Atlı, M. (2011). Beden eğitimi bölümü özel yetenek sınavı puanlarının akademik başarı üzerindeki yordama geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36(161), 176-185. [Google Scholar]