PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 439-471

Okul Müdürlerinin Sevgi, Demokrasi ve Öğrenci Merkezli Eğitim Söylemleri

Şeyma Şahin & Abdurrahman Kılıç

ss. 439 - 471   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.21   |  Makale No: MANU-2002-17-0004.R1

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 23


Özet

Öğrencilerin sevgi ve demokrasi algıları onların gelecekte nasıl birer birey olacaklarını belirlerken, onların mesleki, ahlaki ve toplumsal ilişkilerini de şekillendirecektir. Okul yöneticilerinin çeşitli konularda sahip olduğu algılar ise, öğrencilerin sahip oldukları ve olacakları algıların oluşumunu doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle müdürlerin sevgi, demokrasi ve öğrenci merkezli eğitim algılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; müdürlerin sevgi, demokrasi ve öğrenci merkezli eğitim algılarını ve bunlar arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir. Farklı okul türlerinden dokuz okulda görev yapan 1’i kadın, 7’si erkek toplamda 8 müdür araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında projeksiyon tekniklerinden “hikâye yorumlama tekniği” kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak sevgi, demokrasi ve eğitim konuları ile ilgili üç ayrı “hikâye yorumlama formu” kullanılmıştır. Veriler “söylem analizi” yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, genel olarak müdürlerin demokrasi, koşulsuz sevgi ve öğrenci merkezli eğitim algıları arasında ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Eğitim, Koşulsuz Sevgi, Müdür, Öğrenci Merkezli Eğitim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sahin, S. & Kilic, A. (2020). Okul Müdürlerinin Sevgi, Demokrasi ve Öğrenci Merkezli Eğitim Söylemleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 439-471. doi: 10.29329/mjer.2020.272.21

Harvard
Sahin, S. and Kilic, A. (2020). Okul Müdürlerinin Sevgi, Demokrasi ve Öğrenci Merkezli Eğitim Söylemleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 439-471.

Chicago 16th edition
Sahin, Seyma and Abdurrahman Kilic (2020). "Okul Müdürlerinin Sevgi, Demokrasi ve Öğrenci Merkezli Eğitim Söylemleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):439-471. doi:10.29329/mjer.2020.272.21.

Kaynakça
 1. Aslan, G., Küçüker, E., & Gürbüzler, A. (2014). Seviye sınıfları uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 894-913. [Google Scholar]
 2. Bakan, İ., & Kefe, İ. (2012). Kurumsal açıdan algı ve algı yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 19-34. [Google Scholar]
 3. Balyer, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimin kalitesi üzerindeki etkileri. Educational Administration: Theory and Practice, 19(2), 181-214. [Google Scholar]
 4. Bavelas, J. B., Kenwood, C., & Phillips, B. (2000). Handbook of interpersonal communication. In M. Knapp & J. Daly (Eds.), Discourse analysis (pp. 102-129). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 5. Certel, H. (2010). Din istismarı üzerine. Journal of Islamic Research, 22(1), 1-11. [Google Scholar]
 6. Clifford, M. (2010). Hiring quality school leaders: Challenges and emerging practices. Issue Brief, Learning Point Associates. [Google Scholar]
 7. Collins, W. J. (2013). Education, Democracy, and Social Discourse. Schools: Studies in Education, 10(2), 298-303. [Google Scholar]
 8. Çiftçi, N. (2003). Kohlberg’in bilişsel ahlak gelişimi teorisi: Ahlak ve demokrasi eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-77. [Google Scholar]
 9. Demirtaş, Z., & Kahveci, G. (2015). İlköğretim okulu yöneticilerinin okullarında eğitim öğretim durumu ile ilgili eksikliklerin giderilmesinde izledikleri stratejiler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 35-47. [Google Scholar]
 10. Doğan, S. (2014). Eğitim bilimine giriş. Uğurlu C. T. (Ed.). Eğitimin işlevleri. İstanbul: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 11. Duman, B. (2008). Öğrenme-öğretme sürecindeki entelektüel şizofrenizm. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 287-321. [Google Scholar]
 12. Edelstein, W. (2011). Education for democracy: Reasons and strategies. European Journal of Education, 46(1), 127-137. [Google Scholar]
 13. Eker, S. (2012). Alfred Adler’in Kişilik Kuramı’nın demokrasi düşüncesi açısından önemi. U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 157-180. [Google Scholar]
 14. Eskicumalı, A. (2002). Okul bilgisinin dağıtılması ve eğitimde gruplama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29, 47-68. [Google Scholar]
 15. Gül, G. (2004). Birey toplum eğitim ve öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 223-236. [Google Scholar]
 16. Gündoğan, A. O. (2002). Çoğulculuk ve değer bunalımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 43-52. [Google Scholar]
 17. Harris, J., & Spina, N. (2013). Literature review: Student-centred schools make the difference. Australia: AITSL. [Google Scholar]
 18. İnan, A. (2001). Din istismarı ve din istismarının istismarı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 163-174. [Google Scholar]
 19. Jampolsky, G. (1995). Sevgi korkudan özgürleşmektir (Çev. S. Serin). İstanbul: Pegasus Ajans. [Google Scholar]
 20. Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 143-162. [Google Scholar]
 21. Kemahlıoğlu, Ö., & Keyman, E. F. (2011). Türkiye’de demokrasi algısı. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi. [Google Scholar]
 22. Kesen, İ., Sundaram, D. T., & Abaslı, K. (2019). Öğretim lideri vs. okul müdürü. İstanbul: SETA Yayınları. [Google Scholar]
 23. Kurt, T. (2007). Öğretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 24. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. California: John Wiley & Sons, Inc. [Google Scholar]
 25. Miri, L. R. (2006). Using projective techniques in the evaluation of groups for children of rehabilitating drug addicts. Issues in Mental Health Nursing, 27(5), 519-535. [Google Scholar]
 26. Odhiambo, G., & Hii, A. (2012). Key stakeholders’ perceptions of effective school leadership. Educational Management Administration & Leadership, 40(2) 232–247. [Google Scholar]
 27. Okumuş, E. (2014). Değer ve din istismarı. The Journal of Academic Social Science Studies, 24, 13-31. [Google Scholar]
 28. Okutan, M. (2010). Türk eğitim sisteminde demokrasi eğitimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 938-946. [Google Scholar]
 29. Özdayı, N. (1998). Eğitim yöneticilerinin demokrasi ve hoşgörü tutumları ile liderlik özellikleri arasındaki ilişki. M Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 221-235. [Google Scholar]
 30. Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2010). Duyuşsal alan öğrenilerinden sevgi ve sevgi kuramları (sevgiye dair söylenceler). ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 135-149. [Google Scholar]
 31. Özmen, F. (1999). Etkili eğitimin gerçekleştirilmesinde duyuşsal alanın önemi: Sevgi eğitimi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 193-198. [Google Scholar]
 32. Özpolat, V. (2013). Öğretmenlerin mesleki önceliklerinde öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının yeri. Milli Eğitim, 200, 5-26. [Google Scholar]
 33. Post, S. G. (2003). Unlimited love altruism, compassion, and service. USA: Templeton Foundation Press. [Google Scholar]
 34. Sadık, F., & Sarı, M. (2011). Öğretmen adayları ve demokrasi: Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi algılarının metaforlar yoluyla değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas. [Google Scholar]
 35. Sadık, F., & Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1(1), 48-62. [Google Scholar]
 36. Sönmez, V. (1987). Eğitim ortamında sevgi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 65-77. [Google Scholar]
 37. Şahin, Ş., Arseven, Z., & Kılıç, A. (2016). Öğretmenlerin değerleri zedeleyen davranışları gösterme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 13(2), 3305-3319. [Google Scholar]
 38. Şahin, Ş., Ökmen, B., & Kılıç, A. (2018). Söylem analizi model önerisi. Uluslararası Öğrenme Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya. [Google Scholar]
 39. Şahin, Ş. (2020). Öğrenci, öğretmen ve müdürlerin sevgi, demokrasi ve öğrenci merkezli eğitim algıları (Yayınlanmamış doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Düzce. [Google Scholar]
 40. Şişman, M., Güleş, H., & Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 167-182. [Google Scholar]
 41. Toper, T. (2007). İlköğretim ikinci kademede demokrasi eğitimi: İkinci kademe öğretmenlerinin demokratik tutum ve davranışları sergileme düzeyleri (Kars ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars. [Google Scholar]
 42. Yağan, S. (2010). Bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin ve okul müdürlerinin demokrasi ve demokrasi eğitimine ilişkin görüşleri: Eskişehir il örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 43. Yılmaz, S., Çengel, M., Akar-Vural, R., & Gömleksiz, M. (2009). Düzey derslikleri: İlköğretim 7-8. sınıf öğrencileri üzerine bir durum çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 194-219. [Google Scholar]
 44. Zimmer, R. (2003). A new twist in the educational tracking debate. Economics of Education Review, 22, 307–315. [Google Scholar]