PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 359-378

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Kavramınayönelik Metafor ve Çizimlerinin Belirlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Salih Gülen & İsmai Dönmez

ss. 359 - 378   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.17   |  Makale No: MANU-2001-11-0002.R2

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 28


Özet

Çalışmanın amacı farklı illerdeki ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik metafor ve çizimlerinin incelenmesidir. Çalışma nitel yöntemlerden olgubilim deseni ile yapılmıştır. Çalışma Muş (29) ve Ankara (25) illerindeki devlet okullarından 54 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında metafor-çizim formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel analizlerden betimsel ve içerik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; küresel ısınmaya yönelik en çok tekrar edilen metaforların ateş, soba ve cehennem olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun küresel ısınmayı ısıtan ve yakan olarak gördükleri için bu metaforları belirledikleri tespit edilmiştir. Muş ilindeki öğrencilerin büyük çoğunluğunun küresel ısınmayı ısıtan ve yakan olarak algıladıkları, Ankara ilindeki öğrencilerin ise küresel ısınmayı ısıtan ve yakan, bozan ve eriten, öldüren ve dengesiz olarak algıladıkları tespit edilmiştir.Katılımcıların küresel ısınma ile ilgili çizimlerinde en çok Dünya, Güneş, buz, kutup ayısı ve su gibi kavramlara vurgu yaptıkları belirlenmiştir. İller bazında ele alındığında aynı metaforların olduğu gibi farklı metaforların da olduğu anlaşılmaktadır. Fakat en çok tekrar eden metaforların aynı olduğu geri kalanlarınınise benzer olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çizim, Kavram, Küresel ısınma, Metafor


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gulen, S. & Donmez, I. (2020). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Kavramınayönelik Metafor ve Çizimlerinin Belirlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Çalışma . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 359-378. doi: 10.29329/mjer.2020.272.17

Harvard
Gulen, S. and Donmez, I. (2020). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Kavramınayönelik Metafor ve Çizimlerinin Belirlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Çalışma . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 359-378.

Chicago 16th edition
Gulen, Salih and Ismai Donmez (2020). "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Kavramınayönelik Metafor ve Çizimlerinin Belirlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Çalışma ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):359-378. doi:10.29329/mjer.2020.272.17.

Kaynakça
 1. Aksay, C., Ketenoğlu, O., & Kurt, L. (2005). Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29-42. [Google Scholar]
 2. Arık, S., & Yılmaz, M. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164. [Google Scholar]
 3. Arslan, A., & Zengin, R. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 44, 253-466. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3343 [Google Scholar]
 4. Asan, Ü. (1995). Global iklim değişimi ve Türkiye Ormanları’nda karbon birikimi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 45(1-2), 23-38. [Google Scholar]
 5. Ateş, M, & Karatepe, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin “küresel ısınma” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, (27), 221-241. [Google Scholar]
 6. Bilgiç, Ş. (2019). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin madde döngüleri kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. & Kılıç, E. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 8. Cameron, L. (2010). Discourse context and the development of metaphor in children. Current Issues in Language and Society, 3(1), 49-64. https://doi.org/10.1080/13520529609615452 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Demirkuş, N. (2019). Biyolojide önemli konular. http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/bsk.html  Erişim tarihi: 08.01.2020 [Google Scholar]
 10. Demirkuş, N., & Batıhan Güzel, N. (2019). Biyoloji dersinde bazımakroskobik kavramlara ilişkin ders materyalinin geliştirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1539-1552.http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.171 [Google Scholar]
 11. Demirkuş, N., &Öner, T. (2019). Liselerde okutulan biyoloji kitaplarındakikavramların, internet ortamında biyoloji eğitimine kazandırılışı üzerine bir çalışma. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 897-909.http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.146 [Google Scholar]
 12. Doğan, S., & Erkan, İ. (2019).   Z kuşağının sosyal medyaya yönelik algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Journal of Yasar University, 14 (Special Issue), 147-155. [Google Scholar]
 13. Doğan, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 721-740. [Google Scholar]
 14. Ekici, G. (2016). Öğretmen adaylarının"bilgisayar" kavramına ilişkin metaforik algıları. Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences, 15(3), 755-781. [Google Scholar]
 15. Feinberg, M., &Willer, R. (2010). Apocalypse soon? Dire messages reduce belief in global warming by contradicting just-world beliefs. Psychological Science, 22(1), 34-38. https://doi.org/10.1177/0956797610391911 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş(Trans. Ed.: Ersoy, A., &Yalcinoglu, P.). Ankara: Anı Publishing.  [Google Scholar]
 17. Kahyaoğlu, M. (2015). İlköğretim öğrencilerinin doğa kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.10(11), 831-846. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8526 [Google Scholar]
 18. Kahyaoğlu, M., & Kırıktaş, H. (2016). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin “doğa” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 33, 58-76. [Google Scholar]
 19. Karakuş, U., & Yel, Ü. (2019). The mental models of social studies teacher candidates on global warming. International Journal of Geography and Geography Education, 40, 109-123. [Google Scholar]
 20. Kaya, M. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “küresel ısınma” kavramına yönelik metafor algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(29) , 117-134. [Google Scholar]
 21. Kelleci, D. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının iklim kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun. [Google Scholar]
 22. Levasseur, A., Lesage, P., Margni, M., Deschênes, L., & Samson, R. (2010). Considering time in LCA: Dynamic LCA and its application to global warming impact assessments. Environmental Science & Technology, 44(8), 3169-3174.https://doi: 10.1021/es9030003 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. McGlone, M. S. (2007). What is the explanatory value of a conceptual metaphor? Language and Communication, 27(2), 109-126, https://doi.org/10.1016/j.langcom.2006.02.016 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma tasarımı ve uygulaması için bir rehber(Trans. Ed.: Turan, S.). Ankara: Nobel Publishing. [Google Scholar]
 25. Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). London: Sage Publication. [Google Scholar]
 26. Özbuğutu, E. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının evrim kavramına ilişkin metaforik algıları. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 31(1), 28-43. [Google Scholar]
 27. Platonova, M., (2019). Decoding visual metaphor global warming in public awareness campaigns. Research in Language, 17(2), 147-166. https://doi.org/10.2478/rela-2019-0010 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Sinmez, Ç. Ç., &Aslım, G. (2017). İç Anadolu bölgesindeki hayvanlarla ilgili inanış ve uygulamalar üzerine bir değerlendirme. Bilig, 81, 205-232. [Google Scholar]
 29. Szokolszky, A. (2019). Perceiving metaphors: An approach from developmental ecological psychology. Metaphor and Symbol, 34(1), 17-32, https://doi.org/10.1080/10926488.2019.1591724 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Tol, R. S.J., (2016). Comment on ‘Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature’. Environmental Research Letters, 11, 1-6.https://doi:10.1088/1748-9326/11/4/048001 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Tompkins, P., & Lawley, J. (2002). The magic of metaphor. The Caroline Newsletter, https://www.cleanlanguage.co.uk/Magic-of-Metaphor.html [Google Scholar]
 32. URL-1, (2020). https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/iklim-degisikligi-gronlandda-2019da-rekor-duzeyde-buzul-eridi-41592434 Erişim tarihi 11.09.2020 [Google Scholar]
 33. Uysal, A, Sola Özgüç, C.,&Uzunkol, E. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine ilişkin metaforik algıları. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 48-63. https://doi:10.33400/kuje.554572 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Varol, N., & Ayaz, M. (2012). Küresel iklim değişikliği ve zeytincilik. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1), 11-13 [Google Scholar]
 35. Yıldırım, A. &Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Publishing. [Google Scholar]
 36. Young, N., & Dugas, E. (2011). Representations of climate change in Canadian national print media: The banalization of global warming. Canadian Review of Sociology, 48(1), 1-22.https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2011.01247.x [Google Scholar] [Crossref]