PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 294-320

Avustralya ve Türkiye İlkokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Saadet Aylin Yağan

ss. 294 - 320   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.14   |  Makale No: MANU-1910-25-0001.R2

Yayın tarihi: Eylül 28, 2020  |   Okunma Sayısı: 8  |  İndirilme Sayısı: 30


Özet

Bu araştırmanın amacı, Avustralya ve Türkiye ilkokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırma, genel özellikler ile program ögeleri olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve ölçme değerlendirme bağlamında yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Veriler, doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Her iki ülkenin eğitim sistemleri ve öğretim programlarıyla ilgili bilgiler resmî kurumların web sitelerinden ya da bilimsel araştırmalardan edinilmiştir. Öne çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır: Türkiye matematik öğretim programında kazanımlar Avustralya’ya göre daha yapılandırılmıştır. Avustralya matematik öğretim programı öğrenme-öğretme durumları açısından Türkiye’ye göre daha esnek ve teknolojiyle daha entegredir. Avustralya öğretim programında farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip bölgelerde ve farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenciler için programın nasıl uygulanabileceğine yönelik tartışmalara yer verilmiştir. Avustralya öğretim programının ölçme değerlendirme bölümünde öğretmenlere rehber olarak öğrenci dosyalarından örnekler sunulmuştur. Türkiye matematik öğretim programı ölçme değerlendirme bölümünde bilişsel özelliklerin yanı sıra duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçümü de önemsenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avustralya, Karşılaştırmalı Eğitim, Matematik Öğretimi, Program Değerlendirme, Türkiye


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yagan, S.A. (2020). Avustralya ve Türkiye İlkokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 294-320. doi: 10.29329/mjer.2020.272.14

Harvard
Yagan, S. (2020). Avustralya ve Türkiye İlkokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 294-320.

Chicago 16th edition
Yagan, Saadet Aylin (2020). "Avustralya ve Türkiye İlkokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):294-320. doi:10.29329/mjer.2020.272.14.

Kaynakça
 1. Abid, A. A. O. (2017). İlköğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye ve Libya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir. (Tez No: 507163). [Google Scholar]
 2. ACARA. (2015). Australian curriculum. [Web-site].  https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/ adresinden 25.8.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 3. Arslan, S. (2018). Avustralya ile Yeni Zelanda’da vatandaşlık eğitimi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(12), 1-27. [Google Scholar]
 4. Austrade. (2019). Australian education system. [Web-site]. https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/education-system adresinden 10.07.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 5. Australian Explorer. (2017). Australian school systems. [Web-site]. https://www.australianexplorer.com/australian_school_systems.htm adresinden 11.07.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 6. Australian Government. (2019). How government works. [Web-site]. https://www.australia.gov.au/about-government/how-government-works adresinden 10.07.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 7. Australian Government Department of Education. (2019). Schooling. [Web-site]. https://www.education.gov.au/schooling-0 adresinden 11.07.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 8. Bressoud, D. M. (2008). Queen of the sciences: A history of mathematics. [Online courses].  https://www.thegreatcourses.com/courses/queen-of-the-sciences-a-history-of-mathematics.html adresinden 17.10.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 9. Brownell, W. A. (2007). The progressive nature of learning mathematics. The Mathematics Teacher, 100, 26-34. [Google Scholar]
 10. Çetinbağ, A. (2019). Türkiye ve Kanada ilkokul matematik öğretim programlarının program ögeleri bağlamında karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi).  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 572471). [Google Scholar]
 11. Erbilge, A. E. (2019). Türkiye, Kanada ve Hong Kong'un ortaokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi).  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 584838). [Google Scholar]
 12. Gliner, J. A., Morgan, G. A., and Leech, N. L. (2009). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis. New York: Routledge. [Google Scholar]
 13. Günay, E., Atılgan, D. ve Serin, E. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de göç yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-60. [Google Scholar]
 14. Hom, E. J. (2013). What is mathematics? [Web-site]. https://www.livescience.com/38936-mathematics.html adresinden 19.9.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 15. Human Development Reports. (2018). Global human development indicators. [Statistics]. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles adresinden 3.7.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 16. International Bureau of Education. (2019). What makes a quality curriculum? [Web-site]. http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/technical-notes/what-makes-quality-curriculum adresinden 12.10.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 17. Karaçay, T. (Haziran, 1985). Matematik öğretiminin bugünkü durumu ve değerlendirilmesi. Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları 3. Öğretim Toplantısı. Ankara: Türk Eğitim Derneği. [Google Scholar]
 18. Karataşlı, E. (2019). Avustralya-Waldorf ve Türkiye ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir. (Tez No: 600572). [Google Scholar]
 19. Kazu, İ. Y. ve Yılmaz, M. (2018). Ülkemizdeki okul öncesi eğitimin bazı veriler açısından OECD ve AB üyesi ülkeleri ile karşılaştırılması. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 64-75. [Google Scholar]
 20. Kul, Ü. ve Aksu, Z. (2016). Türkiye, Singapur, Güney Kore ortaokul matematik dersi öğretim programlarının pedagojik alan bilgisi bileşenleri bağlamında karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 900-921. Doi: 10.17556/jef.35203 [Google Scholar]
 21. Mathematics. (2019). The Merriam-Webster sözlük içinde https://www.merriam-webster.com/dictionary/mathematics adresinden 19.9.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 22. Mollaibrahimoğlu, M. (2016). Türkiye’de yaşam boyu eğitim politikaları. Journal of Life Economics, 3(3), 119-125. Doi: https://doi.org/10.15637/jlecon.145 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Moursund, D. (2007). What is mathematics? [Web-site].  https://pages.uoregon.edu/moursund/Math/mathematics.htm adresinden 19.9.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 24. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). PISA 2015 results in focus. [Statistics]. http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf adresinden 4.7.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 25. Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü. [Google Scholar]
 26. Özçelik, D. A. (2014). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. Ankara: Pegema. [Google Scholar]
 27. Özçelik, T. (2017). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilen farklılaştırılmış matematik dersi öğretim programının etkililiği. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 484072). [Google Scholar]
 28. Özgürlük, B., Ozarkan, H. B., Arıcı, Ö. ve Taş, U. E. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: M.E.B. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf adresinden 4.7.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 29. Resmî Gazete (2019, 5 Temmuz). Okula başlama yaşı. (Sayı: 30822). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190705-1.htm adresinden 3.10.2019 tarihinde erişilmiştir.  [Google Scholar]
 30. Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97–111. [Google Scholar]
 31. Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N. ve Temel, H. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 653-672. [Google Scholar]
 32. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). İlköğretim kurumları (ilkokul-ortaokul) haftalık ders çizelgesi (2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak). [Ders çizelgesi]. https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 adresinden 16.09.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 33. Toluk-Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N. ve Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144. [Google Scholar]
 34. Transferwise. (2017). The Australian education system: An overview. [Web-site].  https://transferwise.com/gb/blog/australian-education-overview adresinden 11.07.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 35. Yazıcı, E. (2004). Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik dersindeki başarı arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi).  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir (Tez No: 153773). [Google Scholar]
 36. Yenen, E. T., Kartal, Ş. ve Bulut, A. (2018). Türkiye ve Şangay eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), 1-24. [Google Scholar]
 37. Yetim-Karaca, S. ve Ada, S. (2018). Öğrencilerin matematik dersine ve matematik öğretmenine yönelik algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 789-800. Doi:10.24106/ kefdergi.413327 [Google Scholar]
 38. Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. ve Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu: 4. ve 8. sınıflar. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf adresinden 4.7.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 39. Yıldız, A. ve Baltacı, S. (2016). Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software. The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 155-166. [Google Scholar]
 40. Yılmaz, Z. ve Danışoğlu, F. (2017). Ekonomik kalkınmada beşerî sermayenin rolü ve Türkiye’de beşerî kalkınmanın görünümü olarak insani gelişim endeksi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51(1), 117-147. [Google Scholar]