PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 222-244

ınıf Öğretmenlerinin Matematiğe ve Öğretmenliğe İlişkin İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Şahin Danişman, Engin Karadağ & Abdurrahman Kılıç

ss. 222 - 244   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.11   |  Makale No: MANU-1908-11-0001.R1

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 29


Özet

Öğretmen inançları, öğretmenlerin öğretim sürecindeki uygulamaları üzerinde etkili olup bu inançların ortaya çıkarılarak farklı değişkenler açısından incelenmesi, inançların bu değişkenlerle etkileşimini ortaya koymak açısından katkı sağlayacaktır. Bu açıdan eldeki çalışmada, öğrencilerin matematiksel temellerinin oluşturulmasında önemli rolü olan sınıf öğretmenlerinin matematiğe ve öğretmenliğe ilişkin inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu tarama çalışmasının katılımcı grubu 510 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma verileri, Matematik Odaklı Epistemolojik İnanç, Matematik Odaklı Pedagojik İnanç, Öğretmenlik Yeteneği İnancı ve Öğretmenlik Bilgisinin Önemi İnancı ölçekleri aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin matematiğin günlük yaşamla ilişkili olduğu, matematiğin yapılandırmacı yaklaşımla öğretilmesi gerektiği, öğretmenlik yeteneğinin sonradan kazanıldığı ve öğretmenlikte sınıf yönetimi bilgisinin önemli olduğu inanç puanları yüksek bulunmuştur. Ayrıca, matematiğin günlük yaşamla ilişkisi, öğretmenlik yeteneğinin sonradan kazanıldığı, çocuk gelişimi ve öğrenci bilgisi ile sınıf yönetimi bilgisinin önemli olduğu inançları cinsiyete göre; matematiksel bilginin kesinliği inancı ise lisansüstü eğitim alıp almamaya göre farklılık göstermektedir. Son olarak, öğretmenlerin kıdem değişkeniyle, matematiğin günlük yaşam ilişkisi, matematiksel bilginin kesinliği, öğretmenlik yeteneğinin doğuştan olduğu, sonradan kazanıldığı veya hem doğuştan gelip hem de sonradan kazanıldığı inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pedagojik İnanç, Epistemolojik İnanç, Öğretmenlik Yeteneği, Öğretmenlik Bilgisi, Matematik Öğretimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Danisman, S., Karadag, E. & Kilic, A. (2020). ınıf Öğretmenlerinin Matematiğe ve Öğretmenliğe İlişkin İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 222-244. doi: 10.29329/mjer.2020.272.11

Harvard
Danisman, S., Karadag, E. and Kilic, A. (2020). ınıf Öğretmenlerinin Matematiğe ve Öğretmenliğe İlişkin İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 222-244.

Chicago 16th edition
Danisman, Sahin, Engin Karadag and Abdurrahman Kilic (2020). "ınıf Öğretmenlerinin Matematiğe ve Öğretmenliğe İlişkin İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):222-244. doi:10.29329/mjer.2020.272.11.

Kaynakça
 1. Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.  [Google Scholar]
 2. Ağaoğlu, E. (2012). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Kaya, Z. (ed.), Sınıf Yönetimi (pp.1-14). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Akiba, M., LeTendre, G. K. & Scribner, J. P. (2009). Teacher quality, opportunity gap, and national achievement in 46 countries. Educational Researcher, 36, 369-387. [Google Scholar]
 4. Akpınar, B. ve Gezer, B. (2010). Öğrenen merkezli yeni eğitim yaklaşımlarının öğrenme öğretme sürecine yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12. [Google Scholar]
 5. Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısınadn değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 18-30. [Google Scholar]
 6. Bhasin, K. (2003). Toplumsal cinsiyet: Bize yüklenen roller (Çev. K. Ay). İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 7. Boulton, M. J. (2014). Teachers’ self-efficacy, perceived effectiveness beliefs, and reported use of cognitive-behavioral approaches to bullying among pupils: effects of in-service training with the I DECIDE program. Behavior Therapy, 45(3), 328-343.  [Google Scholar]
 8. Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (2001). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. [Google Scholar]
 9. Brophy, J. (1985). Interactions of male and female students with male and female teachers. In L. C. Wilkinson & C. B. Marrett (Eds.), Gender influences in classroom interaction (pp. 115-142). Orlando, FL: Academic Press. [Google Scholar]
 10. Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning: A teacher's guide to statistics and research design. London: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 11. Burkley, M., Parker, J., Stermer, S. P., & Burkley, E. (2010). Trait beliefs that make women vulnerable to math disengagement. Personality and Individual Differences, 48(2), 234-238. [Google Scholar]
 12. Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approach to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221. [Google Scholar]
 13. Chadwick, A. M. (2013). Affectıve barriers to student achievement in developmental mathematıcs classes. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 3595281). [Google Scholar]
 14. Chai, C. S., Teo, T., & Lee, C. B. (2010). Modelling the relationships among beliefs about learning, knowledge, and teaching of pre-service teachers in Singapore. The Asia-Pacific Education Researcher, 19(1), 25-42.   [Google Scholar]
 15. Chan, K.W. & Elliot, R.G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831. [Google Scholar]
 16. Chi-Kin Lee, J., Zhang, Z., Song, H. & Huang, X. (2013). Effects of Epistemological and pedagogical beliefs on the instructional practices of teachers: A Chinese perspective. Australian Journal of Teacher Education, 38(12), 119-146.  [Google Scholar]
 17. Cochran, K. F., DeRuiter, J. A., & King, R. A. (1993). Pedagogical Content Knowing: An Integrative Model for Teacher Preparation. Journal of Teacher Education, 44, 263-272. [Google Scholar]
 18. Danişman, Ş. & Karadağ, E. (2019). Teaching Ability Beliefs Scale: Adapting into Turkish and testing the construct validity. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 577-603. [Google Scholar]
 19. Danişman, Ş. (2015). Sınıf öğretmenlerinin matematiğe ve öğretmenliğe ilişkin inançlarının etkileşimi ve bu inançların öğrencilerin matematik başarısına etkisi. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 20. Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230. [Google Scholar]
 21. Dweck, C. S. (2006). Is math a gift? Beliefs that put females at risk. In S. J. Ceci & W. Williams (Eds.), Why aren’t more women in science? Top researchers debate the evidence (pp. 47-55). Washington, DC: American Psychological Association.  [Google Scholar]
 22. Dweck, C.S., & Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95 (2), 256-273. [Google Scholar]
 23. Ercikan, K., McCreith, T., & Lapointe, V. (2005). Factors associated with mathematics achievement and participation in advanced mathematics courses: An examination of gender differences from an international perspective. School Science and Mathematics, 105(1), 5-14.  [Google Scholar]
 24. Ernest, P. (2013). The psychology of mathematics: How it is Learned and Used. Amazon, UK: Kindle Books. [Google Scholar]
 25. Fives, H. & Buehl, M. (2008). What do teachers believe? Developing a framework for examining beliefs about teachers’ knowledge and ability. Contemporary Educational Psychology, 33(2), 134-176.  [Google Scholar]
 26. Fives, H. & Buehl, M. M. (2013, April). Exploring differences in practicing teachers’ valuing of pedagogical knowledge based on teaching ability beliefs. Accepted as a Paper Presentation for Division C Section 2a of the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA. [Google Scholar]
 27. Fosnot, C. T. & Perry, R. S. (2005). Constructivism: A psychological theory of learning. In C. T.Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, perspectives, and practice (pp.8-38). New York: Teachers College Press. [Google Scholar]
 28. Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1159-1177. [Google Scholar]
 29. Grossman, P. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. New York: Teachers College Press. [Google Scholar]
 30. Hall, R. A. (2010). Affective assessment: The missing piece of the educational reform puzzle. Delta Kappa Gamma Bulletin, 77(2), 7-10.  [Google Scholar]
 31. Haney, J. J., Lumpe, A. T., & Czerniak, C. M. (2003). Constructivist beliefs about the science classroom learning environment: Perspectives from teachers, administrators, parents, community members, and students. School Science and Mathematics, 103(8), 366-377. [Google Scholar]
 32. Henderson, V. L., & Dweck, C. S. (1990). Motivation and achievement. In S. S. Feldman & G. R. Elliott (Eds.), At the threshold: The developing adolescent (pp. 308-329). Harvard University Press.  [Google Scholar]
 33. Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353-383. [Google Scholar]
 34. Hofer, B. K. (2008). Personal epistemology and culture. In M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs: Epistemic studies across diverse cultures (pp. 3-24). Amsterdam, Netherlands: Springer.  [Google Scholar]
 35. Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67, 88-140. [Google Scholar]
 36. Hong, Y. Y., Chi-yue, C. & Dweck, C. (1999). Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 588-599. [Google Scholar]
 37. Hong, Y., Chiu, C., Dweck, C. S., Lin, D. M. S., & Wan, W. (1999). Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 588-599. [Google Scholar]
 38. Hopf, D., & Hatzichristou, C. (1999). Teacher gender-related influences in Greek schools. British Journal of Educational Psychology, 69, 1-18. [Google Scholar]
 39. Iversen, S. M. (2006). Modeling interdisciplinary activities involving mathematics and philosophy. The Montana Mathematics Enthusiast, 3(1), 85-98. [Google Scholar]
 40. James, J. G. (2010). Teachers as mothers in the elementary classroom: Negotiating the needs of self and other. Gender and Education, 22(5), 521-534. [Google Scholar]
 41. Johnson, M. (2012). Bilingual degree teachers’ beliefs: A case study in a tertiary setting. Puls, 35, 49-74. [Google Scholar]
 42. Jones, M. G. & Araje, L. B. (2002). The impact of constructivism on education: Language, discourse and meaning. American Communication Journal, 5(3), 1-10. [Google Scholar]
 43. Kılıç, A. & Şahin, Ş. (2017). Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğrenme öğretme süreçlerinin öğrenci merkezli anlayışa göre düzenlenmesi. Eğitim ve Bilim, 42, 269-286. [Google Scholar]
 44. Kienhues,  D.,  Bromme, R., & Stahl, E. (2008). Changing epistemological  beliefs: The unexpected impact of a short-term intervention. British Journal of Educational Psychology, 78, 545-565. [Google Scholar]
 45. Koç, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 240-255. [Google Scholar]
 46. Kozloff, M. A. (1998). Constructivism in education: Sophistry for a new age. Retrieved from https://pennance.us/home/documents/Constructivism.pdf  [Google Scholar]
 47. Leahey, E. & Guo, G. (2001). Differences in mathematical trajectories. Social Forces, 80(2), 713-732.  [Google Scholar]
 48. Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 49. Malikow, M. (2006). Teaching in theaffective domain: Turning a crierinto a crier. Kappa Delta Pi Record, 43(1), 36-38. [Google Scholar]
 50. Maor, D. & Taylor, P. C. (1995). Teacher epistemology and science inquiry in computerized classroom environments. Journal of Research in Science Teaching, 32, 859-854. [Google Scholar]
 51. Marzano, J. R., Marzano, S. J., Pickering, D. (2003). Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. USA: ASCD [Google Scholar]
 52. Meece, J. L. (1987). The influence of school experiences on the development of gender schemata. In L. S. Liben & M. L. Signorella (Eds.), Children’s gender schemata (pp. 57-73). San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 53. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (MEB-TTKB). (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul). Ankara: MEB. [Google Scholar]
 54. Moir, A. & Jessel, D. (2002). Beyin ve cinsiyet (Çev., T. Demirkan). İstanbul: Pencere. [Google Scholar]
 55. Neber, H., & Schommer, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability Studies, 13(1), 59-74.  [Google Scholar]
 56. Ocak, G. (2012). Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı kurma başarılarının öğretmenve öğretmen adaylarınca değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 25-40.  [Google Scholar]
 57. Ojimba, D. P. (2013). Teacher quality and senior secondary school students’ achievement in mathematics in Rivers State, Nigeria. Educational Research International, 1(3), 41-47.  [Google Scholar]
 58. Oliver, R. M., & Reschly, D.J. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development. [Çevrim-içi: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543769.pdf]E [Google Scholar]
 59. Öztürk, B. (2001). Derse giriş davranışlarının öğretmenler tarafından kullanılma durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 25, 107-124. [Google Scholar]
 60. Paglia, C. (2004). Cinsel kimlikler (Çev., D. Atay & A. Hazaryan). Ankara: Epos. [Google Scholar]
 61. Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332. [Google Scholar]
 62. Phan, H. P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75-93. [Google Scholar]
 63. Phillips, D. C. (2000). Constructivism in education: Opinions and second opinions on contoversialissues. Chicago, Illionis: The University of Chicago Press. [Google Scholar]
 64. Plaks, J. E, Grant, H. & Dweck, C. S. (2005). Violations of ımplicit theories and the sense of prediction and control: Implications for motivated person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 88 (2), 245-262.  [Google Scholar]
 65. Popham, W. J. (2011). Classroom assessment: What teachers need to know. Boston, MA: Pearson. [Google Scholar]
 66. Reilly, E., Dhingra, K., & Boduszek, D. (2014). Teachers' self-efficacy beliefs, self-esteem, and job stress as determinants of job satisfaction. The International Journal of Educational Management, 28(4), 365-378.   [Google Scholar]
 67. Rodriguez, L., & Cano, F. (2007). The learning approaches and epistemological beliefs of university students: A cross-sectional and longitudinal study. Studies in Higher Education, 32(5), 647-667. [Google Scholar]
 68. Roesken, B., Pepin, B., & Toerner, G. (2011). Beliefs and beyond: Affect and the teaching and learning mathematics. ZDM Mathematics Education, 43, 451- 455. [Google Scholar]
 69. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504. [Google Scholar]
 70. Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85, 1-6. [Google Scholar]
 71. Schommer, M. (1994). Synthesising epistemological belief of research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6, 293-319. [Google Scholar]
 72. Shively, R. L. & Ryan, C. S. (2013). Longitudinal changes in college math students’ implicit theories of intelligence. Social Psychology of Education, 16, 241-256. [Google Scholar]
 73. Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harward Educational Review, 57(1), 1-22. [Google Scholar]
 74. Sinatra, G. M., & Kardash, A. M. (2004). Teacher candidates’ epistemic beliefs, dispositions, and views on teaching as persuasion. Contemporary Educational Psychology, 29, 483-498.  [Google Scholar]
 75. Smith, D. C., & Neale, D. C. (1989). The construction of subject matter knowledge in primary science teaching. Teaching & Teacher Education, 5(1), 1-20. [Google Scholar]
 76. Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and Teacher Education, 4, 99-110. [Google Scholar]
 77. Tanışlı, D. & Danişman, Ş. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programlarında duyuşsal özellikler. M. F. Özmantar, H. Akkoç, B. Kuşdemir Kayıran, & M. Özyurt (Ed.), Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme içinde (s.423-456). Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 78. Todor, I. (2014). Investigating ‘the old stereotype’ about boys/girls and mathematics: Gender differences in implicit theory of intelligence and mathematics self-efficacy beliefs. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 159, 319-323.  [Google Scholar]
 79. Walling Froehlich, S. (2007). Gender differences in intelligence theory, achievement motivation and attributional style: Effects on choice of science, math and technology careers (Master’s thesis). State University of New York, Department of Psychology, New York. [Google Scholar]
 80. Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation of dilemmas: an analysis of the conceptual, pedagogical, cultural and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72(2), 131- 175. [Google Scholar]