PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 206-221

Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme ile Yaşam Becerilerine Ait Görüşlerinin Bilişötesi Farkındalıklarıyla Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yaşar Gökçek & Yusuf Zorlu

ss. 206 - 221   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.10   |  Makale No: MANU-2001-13-0001.R1

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 22


Özet

Bu araştırma fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının model ve modelleme ile yaşam becerileri konularındaki görüşlerinin bilişötesi farkındalıklarının birer yordayıcısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesindeki fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 416 öğretmen adayıdır. Araştırma verileri Model ve Modelleme Ölçeği, Yaşam Becerileri Ölçeği ve Bilişötesi Farkındalık Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler basit korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının model ve modelleme ile yaşam becerilerine ait görüşlerinin bilişötesi farkındalığın birer yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının model ve modelleme ile yaşam becerilerine ait görüşleri geliştirilerek bilişötesi farkındalıkları da geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişötesi Farkındalık, Model ve Modelleme, Öğretmen Adayları, Yaşam Becerileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gokcek, Y. & Zorlu, Y. (2020). Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme ile Yaşam Becerilerine Ait Görüşlerinin Bilişötesi Farkındalıklarıyla Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 206-221. doi: 10.29329/mjer.2020.272.10

Harvard
Gokcek, Y. and Zorlu, Y. (2020). Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme ile Yaşam Becerilerine Ait Görüşlerinin Bilişötesi Farkındalıklarıyla Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 206-221.

Chicago 16th edition
Gokcek, Yasar and Yusuf Zorlu (2020). "Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme ile Yaşam Becerilerine Ait Görüşlerinin Bilişötesi Farkındalıklarıyla Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):206-221. doi:10.29329/mjer.2020.272.10.

Kaynakça
 1. Abaan, S. ve Altıntoprak, A. (2005). Nurses’ perceptions of their problem solving ability: Analysis of self apprasials. Journal of Hacettepe University School of Nursing, 12(1),  62-76. [Google Scholar]
 2. Akın, A., Abacı, R. ve Çetin, B. (2007). Bilişötesi farkındalık envanteri’nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Kuram ve Uygulama Eğitim Bilgileri Dergisi, 7(2), 655-680. [Google Scholar]
 3. Alemdar, A. (2009). Bilişüstü beceri eğitiminin fen bilgisi öğrencilerinin başarılarına, kavram kazanımlarına, kavramlarının sürekliliğine ve transferine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 4. Altıntaş, E. ve Özdemir, A. Ş. (2014). Geliştirilen farklılaştırma yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 825-842. [Google Scholar]
 5. Aslan, A. ve Yadigaroğlu, M. (2013). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik lisansüstü öğrencilerinin model ve modelleme hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2, 123-132. [Google Scholar]
 6. Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. ve Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-33. [Google Scholar]
 7. Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21.yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Batı, K. (2014). Modellemeye dayalı fen eğitiminin etkinliği; bu eğitimin öğrencilerin bilimin doğası görüşleri ile eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 9. Batmaz Derer, N. (2018). Evrensel tasarıma dayalı öğretimin ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersindeki biliş ötesi farkındalıklarına ve öz yeterlik inançlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. [Google Scholar]
 10. Brown, A. L. (1979). Theories of memory and the problem of development: Activity, growth, and knowledge. In L. S. Cermak & E M. Craik (Eds.), Levels of processing in human memory (pp. 225-258). Hillsdale, N J: Erlbaum. [Google Scholar]
 11. Bolat, Y. ve Balaman, F. (2017). Yaşam becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 22-39. [Google Scholar]
 12. Çavumirza, E. (2018). Model ile fen öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin başarıları, eleştirel düşünme eğilimleri, tutumlarına ve kavram öğrenmelerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 13. Demirçalı, S. (2016). Modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve zihinsel model gelişimlerine etkisi: 7. sınıf 'Güneş Sistemi ve Ötesi - Uzay Bilmecesi' ünitesi örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Dökmen, Ü. (2012). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Ankara: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 15. Ersoy, E. ve Başer, N. (2011). İlköğretim ikinci kademede eleştirel düşünmenin yeri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-10. [Google Scholar]
 16. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inqury. American Psychologist, 34(20), 906-911. [Google Scholar]
 17. Gümüş, İ., Demir, Y., Koçak, E., Kaya, Y. ve Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 65-90. [Google Scholar]
 18. Güneş, B., Gülçiçek, Ç. ve Bağcı, N. (2004). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 35-48. [Google Scholar]
 19. Hıdıroğlu, Ç. N. ve Bukova Güzel, E. (2015). Teknoloji destekli ortamda matematiksel modellemede ortaya çıkan üst bilişsel yapılar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 179-208. https://doi.org/10.16949/turcomat.00708 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Kar, A. K. (2011). Importance of life skills for the professionals of 21st century. The IUP Journal of Soft Skills, 5(3), 35-45. [Google Scholar]
 21. Karamustafaoğlu, S., Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi, İçinde M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Ed.). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (ss. 25-54). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Karasar,  N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Kaya, M. (2016). Yaşam becerileri programının (YBP) 4 yaş çocukların problem davranışlarına ve sosyal becerilerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 24. Kızılaslan-Tunçer, B. (2013). Öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersindeki akademik başarıları, biliş üstü farkındalık düzeyleri, düşünme stilleri ve tutumları arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 25. Kurt, Ü. (2003). Karar verme sürecinde yöneticilerin kişilik yapılarının etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 26. Lai, E. R. ve Viering, M. (2012). Assessing 21st century skills: Integrating research findings national council on measurement in education vancouver, B.C. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/d0a6/4ed0dcbd7ea9c88d8f7148189094e5340c02.pdf?_ga=2.77901917.893179800.1565093887-405132796.1565093887. Erişim Tarihi: Mayıs 2019.  [Google Scholar]
 27. Larson, L. C. ve Miller, T. N. (2011). 21st century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121-123. https://doi.org/10.1080/00228958.2011.10516575 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Lesh, R. ve Fennewald, T. (2010). Modeling: What is it? Why do it. In R. Lesh, P. L. Galbraith, C. R. Haines & A. Hurford (Eds.). Modeling students’ mathematical modeling competencies (pp. 5-10). Springer: Boston, MA. [Google Scholar]
 29. Liu, X. (2009). Beyond science literacy: Science and the public. International Journal of Environmental & Science Education, 4(3), 301-311. [Google Scholar]
 30. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programları (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara. [Google Scholar]
 31. Murat, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM'e yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 32. Ormrod, J. E. (2008). Human Learning (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. [Google Scholar]
 33. Özdemir, A. A. (2017). Eğitim fakültelerindeki fen bilgisi öğretmen adaylarının model ve modelleme hakkındaki düşüncelerinin analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. [Google Scholar]
 34. Özdemir, O. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen okuryazarlığının durumu. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 42-56. [Google Scholar]
 35. Özer Keskin, Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 36. Partnership for 21st Century Learning [P21] (2015). P21 framework definitions. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf. Erişim Tarihi: Mayıs 2019.  [Google Scholar]
 37. Pujar, L. L. ve Patil, S. S. (2016). Life skill development: educational empowerment of adolescent girls. Journal of Applied Research, 2(5), 468-472. [Google Scholar]
 38. Schraw, G. ve Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460-475. [Google Scholar]
 39. Soydan, Ş. (2011). E-öğrenme araçlarının etkinliği ve bilişüstü beceri yaklaşımı uygulaması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 40. Sreekumar, V. N. (2016). Life skill education among adoloscents. International Journal of Development Research, 6(11), 10188-10191. [Google Scholar]
 41. Şahin, N. (2014). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin model oluşturma etkinlikleri üzerindeki düşünme süreçleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 42. Tetik, S.  ve Açıkgöz, A. (2013). Duygusal zeka düzeyinin problem çözme becerisi üzerindeki etkisi: meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(4), 87-97. [Google Scholar]
 43. Ümmet, D. ve Demirci, G. (2017). Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45(45), 153-170. https://doi.org/10.15285/maruaebd.263879 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Ünal Çoban, G. (2009). Modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine, bilimsel süreç becerilerine, bilimsel bilgi ve varlık anlayışlarına etkisi: 7. sınıf ışık ünitesi örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 45. Yabaş, D. ve Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 201-214. [Google Scholar]
 46. Yıldırım, H. İ. (2009). Eleştirel düşünmeye dayalı fen eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 47. Zorlu, F. ve Sezek, F. (2019a). Students' opinions about the effect of the application of learning together and group investigation methods at different intervals on the features of cooperative learning model. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 10-24. [Google Scholar]
 48. Zorlu, F. ve Sezek, F. (2019b). Effectiveness of applying the learning together method at different intervals in teaching science. Acta Didactica Napocensia, 12(2), 195-208. https://doi.org/10.24193/adn.12.2.15 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Zorlu, Y. ve Sezek, F. (2019). Investigation of the effects of group research method of applying modeling based teaching method in the particle structure and properties of matter unit on constructivist learning. Sakarya University Journal of Education, 9(3), 455-475. https://doi.org/10.19126/suje.481295 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Zorlu, Y., Zorlu, F. ve Dinç, S. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaşam becerileri ile bilişüstü farkındalıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 302-327. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.511546 [Google Scholar] [Crossref]