PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(33) 41-69

Karar Verme Sürecinde Motivasyon ve Yaratıcılığın Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Sibel Güven, Bengü Özden Gediz & Nilay Kosukoğlu

ss. 41 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.272.3   |  Makale No: MANU-2006-06-0003.R2

Yayın tarihi: Eylül 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 28


Özet

Günlük yaşamla iç içe bir kavram olan karar verme, yaşamımızın her anında yaptığımız ya da yapmayı düşündüğümüz eylemler için alternatifler arasından bir seçim yapmaktır. Yapılan bu seçimin etkili olması ve bireye istendik yaşantılar getirmesi ise farklı birçok etmen ile zenginleştirilebilir. Bu etmenlerin en önemlisi şüphesiz bireyin sahip olduğu yaratıcılık özelliğidir. Yaratıcı olmak, genel kabul görmüş bir konu hakkında alışılagelmişin dışında fikir geliştirmek demektir. Bunun için de motivasyon önemli bir araçtır. Bu araştırmanın amacı farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin karar verme sürecinde motivasyon ve yaratıcılığın etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı kademelerde görev yapan 50 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.  Araştırmada motivasyonun yaratıcılığı arttırdığı ve olumlu yönde etkilediği,  yaratıcılığın ve motivasyonun karar verme sürecinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Yaratıcılık, Karar Verme Süreci


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Guven, S., Gediz, B.O. & Kosukoglu, N. (2020). Karar Verme Sürecinde Motivasyon ve Yaratıcılığın Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 41-69. doi: 10.29329/mjer.2020.272.3

Harvard
Guven, S., Gediz, B. and Kosukoglu, N. (2020). Karar Verme Sürecinde Motivasyon ve Yaratıcılığın Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), pp. 41-69.

Chicago 16th edition
Guven, Sibel, Bengu Ozden Gediz and Nilay Kosukoglu (2020). "Karar Verme Sürecinde Motivasyon ve Yaratıcılığın Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (33):41-69. doi:10.29329/mjer.2020.272.3.

Kaynakça
 1. Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166. [Google Scholar]
 2. Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi (9. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Amabile, T.M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do. California Management Review, 40(1), 39-58.  [Google Scholar]
 4. Baloğlu, C. (2020). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki (Kütahya Merkez İlçesi Örneği). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.  [Google Scholar]
 5. Bayraktar, H. V. ve Fırat, B. A. (2019). İlkokul Yöneticilerinin yönetimde kullandıkları örgütsel güç türleri ile ilgili sınıf öğretmenlerinin algılarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 899-929. Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3503 [Google Scholar]
 6. Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 7. Craft, A. (2003). The limits to creativity in education: dilemmas for the educator. British Journal of Educational Studies, 51(2), 1113-1127. Doi: https://doi.org/10.1111/1467-8527.t01-1-00229 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches ( 2. Baskı). USA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 9. Çelikten, M., Gılıç, F., Çelikten, Y., Yıldırım, A. (2019). Örgüt yönetiminde karar verme süreci: bitmeyen bir tartışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 581-592. [Google Scholar]
 10. Çavuşoğlu, D. (2007). Küresel rekabet ortamında örgütlerde yaratıcılık kültürü ve yaratıcılık yönetimine ilişkin tutumların değerlendirilmesi (Okullarda Araştırma). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Doğan, S., Uğurlu, C.T. ve Ay, D. (2013).  Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma),  4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya. [Google Scholar]
 12. Durgut, A.İ. (2020). Etik liderlik, işe adanmışlık ve yönetsel yaratıcılık arasındaki ilişki: yapı malzemeleri sektöründe bir uygulama. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. [Google Scholar]
 13. Emiroğlu, O. (2017). Öğretmen motivasyon kaynaklarına ilişkin okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri. (Doktora Tezi). KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı. [Google Scholar]
 14. Erdem, İ. (Ed.) (2012). Örgütsel davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Ergül, H.F. (2005). Motivasyon ve motivasyon teknikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 67-79. [Google Scholar]
 16. Fidan, M. (2018). Okullarda örgütsel yaratıcılık ve yönetsel inovasyona ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 17. Gılıç, F. (2015). Öğretmenlerin karar verme sürecine katılma düzeyleri, okul kültürü ve öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin. [Google Scholar]
 18. Gömleksiz, M.N., Serhatlıoğlu, B. (2013). Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. TSA, 17(3), 99-127. [Google Scholar]
 19. Güçlü, N., Özer, A., Kurt, T., Koşar, S. (2015). Multilevel analysis of the effects of leardership styles, decision making strategies and personality on decisionmaking process ın schools. International Journal Of Human Sciences, 2(12), 1756-1791. Doi: 10.14687 / ijhs.v12i2.3470 [Google Scholar]
 20. Güzelce, A. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin, yöneticilerin karar alma süreçlerine ilişkin algı ve beklentileri. (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.  [Google Scholar]
 21. Haşit, G. (2003). İşletme başarısında yönetsel yaratıcılığın rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 1-11. [Google Scholar]
 22. Köse, E.K., Taş, A., Küçükçene, M. ve Karataş, E. (2018). Öğretmen motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 255-277. Doi: 10.21764/maeuefd.424729 [Google Scholar]
 23. Kuzgun, Y. (2006). Meslek gelişimi ve danışmanlığı. Ankara: Nobel [Google Scholar]
 24. Lunenburg, F.C. (2010). The decision making process. National Forum of Educational Administration And Supervision Journal, 27(4). [Google Scholar]
 25. Meriç, Ç. (2018). İlkokullarda örgüt kültürü ve örgütsel yaratıcılık ilişkisinin yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Balıkesir ili örneği. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 26. Önen, S.M., Kanayran, H.G. (2015). Liderlik ve motivasyon: kuramsal bir değerlendirme. Birey ve Toplum Dergisi, 5(10), 43-63. [Google Scholar]
 27. Özdemir, S., Cemaloğlu, N. (Ed.) (2017). Örgütsel davranış ve yönetimi. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 28. Özer, M. A. (2012). Örgütsel karar verme ve yönetişim. Türk İdare Dergisi, 475, 147-170. [Google Scholar]
 29. Paksoy, M., Kumral, T., Sarp, P. (2019). The mediating role of knowledge sharing ın the effect of transactional leadership and transformational leadership on the organizational creativity. Press Academia, 9, 69-73. Doi: 10.17261 / Pressacademia.2019.1068 [Google Scholar]
 30. Robbins, S. P., Coulter, M. and DeCenzo,A. D. (2017).  Fundamentals of management, Pearson: England.  [Google Scholar]
 31. Samen, S. (2008). İşletmelerde yaratıcılığın önemi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 363-378. [Google Scholar]
 32. Şişman, M. (2010). Eğitim ve okul yönetimi. Erişim adresi: http://www.gokhandokuyucu.com/yl/eoy.pdf. [Google Scholar]
 33. Tekin, Ö.A., Ehtiyar, V.R. (2010). Yönetimde karar verme: batı Antalya bölgesindeki beş yıldızlı otellerde çalışan farklı departman yöneticilerinin karar verme stilleri üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3394-3414. [Google Scholar]
 34. Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 71-85. [Google Scholar]
 35. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 36. Zor, M.H. (2020). Okul yöneticilerinin iş motivasyon düzeyleri. (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Denizli. [Google Scholar]