PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 220-248

Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli ve Türk Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Deneyimleri Üzerine Bir Yaşam Öyküsü Araştırması

Sümeyye Evran, Martina Riedler & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 220 - 248   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.12   |  Makale No: MANU-2001-03-0002

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 28  |  İndirilme Sayısı: 89


Özet

Bu araştırmada geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Türk ve Suriyeli sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik deneyimleri üzerine bir yaşam öyküsü araştırması yapılarak öğretmenlerin geçici eğitim merkezindeki tecrübelerinin günlük yaşantılarında ve meslek hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bulunan bir geçici eğitim merkezinde görevli 4 Türk, 4 Suriyeli sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan Yaşam Öyküsü deseni kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniklerinden olan görüşme ve gözlem teknikleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlere yapılan görüşmelerde geçici eğitim merkezindeki deneyimleri ve bu deneyimlerin günlük yaşantılarında ve meslek hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığına dair sorular sorulmuş ve örneklendirerek cevaplamaları istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geçici Eğitim Merkezi, Yaşam Öyküsü, Sınıf Öğretmenleri, Entegrasyon, PICTES


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Evran, S., Riedler, M. & Eryaman, M.Y. (2020). Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli ve Türk Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Deneyimleri Üzerine Bir Yaşam Öyküsü Araştırması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 220-248. doi: 10.29329/mjer.2020.258.12

Harvard
Evran, S., Riedler, M. and Eryaman, M. (2020). Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli ve Türk Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Deneyimleri Üzerine Bir Yaşam Öyküsü Araştırması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 220-248.

Chicago 16th edition
Evran, Sumeyye, Martina Riedler and Mustafa Yunus Eryaman (2020). "Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli ve Türk Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Deneyimleri Üzerine Bir Yaşam Öyküsü Araştırması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):220-248. doi:10.29329/mjer.2020.258.12.

Kaynakça
 1. Balkar, B., Şahin,S., Işıklı Babahan, N., (2016).  Geçici eğitim merkezlerinde görev yapan suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1290-1310. [Google Scholar]
 2. Baykara Acar, Y.(2004). Cinsel suçtan hükümlü çocukların yaşam öyküsü çalışması ve grupla sosyal hizmet uygulaması ( Doktora tezi). Hacattepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. [Google Scholar]
 3. Beyhan, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi kapsamında geçici eğitim merkezlerinde görev yapan dil öğreticilerinin dil öğretirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi). Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt. [Google Scholar]
 4. Boylu, E. ve Işık, P. (2019).  Suriyeli mülteci çocuklara yabancı dil olarak türkçe öğretenlerin yaşadıkları durumlara ilişkin görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 39, 895-936. [Google Scholar]
 5. Bruner, J. (1987). Life as Narrative. Social Research, 54(1), 11-32. Retrieved April 20, 2020, from www.jstor.org/stable/40970444 [Google Scholar]
 6. Eryaman, M. Y. & Evran, S. (2019). Syrian Refugee Students’ Lived Experiences at Temporary Education Centres in Turkey. In Khalid Arar, Jeffrey S. Brooks, Ira Bogotch (Eds) Education, Immigration and Migration: Policy, Leadership and Praxis for a Changing World. Emerald Publishing Limited. [Google Scholar]
 7. Gencer, Tahir E. (2017). Göç ve eğitim ilişkisi üzerine bir değerlendirme: suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, 839- 851. [Google Scholar]
 8. Kaya, A. (2019). Suriyeli mülteci çocukların eğitimi üzerine bir araştırma: geçici eğitim merkezleri ve müfredatları (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Keskinkılıç Kara, Sultan B., Şentürk Tüysüzer, B.(2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 236-250. [Google Scholar]
 10. Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararsı Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1426-1449. [Google Scholar]
 11. Özdemir,E. (2017). Suriyeli mülteciler krizinin türkiye’ye etkileri. Ankasam  Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1 (3) , 114-140. [Google Scholar]
 12. Sönmez, R.(2018). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre geçici eğitim merkezlerinin sorunları ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 13. UNİCEF&Gap Çalıştay Final Raporu (2016). Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi İçin Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı. 4-5 Mayıs 2016. Hilton Otel/ Şanlıurfa. [Google Scholar]
 14. Usta, Mehmet E., Arıkan,İ., Şahin,Y. ve Çetin,Mustafa S. (2018). Suriyeli eğitimcilerin gözünden geçici eğitim merkezlerinde karşılaşılan sorunların incelenmesi. Mukaddime, 9(1), 173-188. [Google Scholar]
 15. Yapıcı, S.(2019). Suriyeli öğretmen ve veli görüşlerine göre geçici eğitim merkezlerinin değerlendirilmesi: nitel bir araştırma (Yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 16. Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları [Google Scholar]