PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 1-16

Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi

Deniz Mertkan Gezgin, Nazire Burcin Hamutoglu, Uğur Başarmak & Ecem Seray Dağlı

ss. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.1   |  Makale No: MANU-2002-07-0002

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 79  |  İndirilme Sayısı: 144


Özet

Mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ile öğretmen ve öğrencilerin iletişimi ve bilgiye erişimi açısından büyük kolaylıklar sağlanmıştır ancak içinde bulunduğumuz çağın yeni olgusu olan ve bireyler için sosyal, psikolojik, zihinsel ve fiziksel bir tehdit oluşturan nomofobi hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Bu çalışma ile okul öncesi öğretmenlerinin nomofobi düzeylerinin mesleki görev süresi, yaş ve akıllı telefon kullanım becerisi değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 624 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Analiz aşamasında mesleki görev süresi ve yaş değişkenlerinin kontrol edilmesi ile öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım becerisine göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek için ANCOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, uzman düzeyde akıllı telefon kullanım becerisine sahip okul öncesi öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin, akıllı telefonlarını acemi ve orta düzeyde kullanan öğretmenlere göre yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, akıllı telefon kullanım becerisinin artmasının nomofobi düzeyindeki artışı da beraberinde getirebileceği riskini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nomofobi, Teknoloji Becerisi, Okul Öncesi, Öğretmen, Yaş


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gezgin, D.M., Hamutoglu, N.B., Basarmak, U. & Dagli, E.S. (2020). Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 1-16. doi: 10.29329/mjer.2020.258.1

Harvard
Gezgin, D., Hamutoglu, N., Basarmak, U. and Dagli, E. (2020). Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Gezgin, Deniz Mertkan, Nazire Burcin Hamutoglu, Ugur Basarmak and Ecem Seray Dagli (2020). "Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):1-16. doi:10.29329/mjer.2020.258.1.

Kaynakça
 1. Adnan, M. ve Gezgin, D. M. (2016). A Modern Phobia: Prevalence of Nomophobia among College Students 1. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 141-158. [Google Scholar]
 2. Ahmed, S., Pokhrel, N., Roy, S., & Samuel, A. J. (2019). Impact of nomophobia: a nondrug addiction among students of physiotherapy course using an online cross-sectional survey. Indian Journal Of Psychiatry, 61(1), 77. [Google Scholar]
 3. Apak, E. ve Yaman, Ö. M. (2019). Üniversite öğrencilerinde nomofobi yaygınlığı ve nomofobi ile sosyal fobi arasındaki ilişki: Bingöl Üniversitesi örneklemi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 609–627. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0078 [Google Scholar]
 4. Argumosa-Villar, L., Boada-Grau, J., & Vigil-Colet, A. (2017). Exploratory ınvestigation of theoretical predictors of nomophobia using the mobile phone ınvolvement questionnaire (MPIQ). Journal Of Adolescence, 56, 127-135. [Google Scholar]
 5. Aşık, N. A. (2018). Aidiyet duygusu ve nomofobi ilişkisi: turizm öğrencileri üzerinde bir araştırma. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, 7(2), 24-42. [Google Scholar]
 6. Bartwal, J., & Nath, B. (2019). Evaluation of nomophobia among medical students using smartphone in north India. Medical Journal Armed Forces India. (In press). https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2019.03.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Bayram, A., Yılmaz, E. Z., Sözen, Ç. ve Bayer, N. (2019). nomofobi'nin (akıllı telefon yoksunluğu) içsel motivasyona etkisi: Giresun üniversitesi öğrencileri örneği. İşletme Bilimi Dergisi, 7(1), 105-130. [Google Scholar]
 8. Bhattacharya, S., Bashar, M. A., Srivastava, A., & Singh, A. (2019). NOMOPHOBIA: NO MObile PHone PhoBIA. Journal of family medicine and primary care, 8(4), 1297. [Google Scholar]
 9. Billieux, J., Maurage, P., Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? An update on current evidence and a comprehensive model for future research. Current Addiction Reports, 2(2), 156-162. [Google Scholar]
 10. Bivin, J. B., Mathew, P., Thulasi, P. C., & Philip, J. (2013). Nomophobia-do we really need to worry about. Reviews of Progress, 1(1).1-5. [Google Scholar]
 11. Bozkurt, A. (2015). Mobil Öğrenme: Her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81. [Google Scholar]
 12. Burucuoğlu, M. (2017). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin nomofobi düzeyleri üzerinde bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 482-489. [Google Scholar]
 13. Büyükçolpan, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde nomofobi, bağlanma biçimleri, depresyon ve algılanan sosyal destek. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Carbonell, X., Chamarro, A., Oberst, U., Rodrigo, B., & Prades, M. (2018). Problematic use of the ınternet and smartphones in university students: 2006–2017. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 15(3), 1-13. [Google Scholar]
 16. Choudhary, A. (2014). Smartphones and their impact on net income per employee for selected u.s. Firms, Review of Business And Finance Studies, 5(2). [Google Scholar]
 17. Cüceloğlu, D. (1993). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi Yayınları [Google Scholar]
 18. De-Sola Gutiérrez, J., Rodríguez de Fonseca, F., & Rubio, G. (2016). Cell-phone addiction: a review. Frontiers in psychiatry, 7, 175. [Google Scholar]
 19. Dongre, A. S., Inamdar, I. F., & Gattani, P. L. (2017). Nomophobia: a study to evaluate mobile phone dependence and impact of cell phone on health. National Journal of Community Medicine, , 8(11), 688-93. [Google Scholar]
 20. Durak, H. Y. (2018a). Investigation of nomophobia and smartphone addiction predictors among adolescents in Turkey: Demographic variables and academic performance. The Social Science Journal.(In press). https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.003. [Google Scholar] [Crossref] 
 21.  Durak, H.Y. (2018b). What would you do without your smartphone? Adolescents’ social media usage, locus of control, and loneliness as a predictor of nomophobia. Addicta: The Turkish Journal On Addictions. [Google Scholar]
 22. Emiroğlu, B. (2017). Değerler eğitiminin gençlerin sağlıklı sosyalleşmelerine etkisi. International Journal Of Eurasian Education And Culture, 2(3), 115-126. [Google Scholar]
 23. Ercan, Ö. ve Tekin, N. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin nomofobi düzeylerinin incelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 2(1), 24-34. [Google Scholar]
 24. Fraenkel R. J., & Wallen E. N. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill, New York. [Google Scholar]
 25. Gezgin, D. M., Şumuer, E., Arslan, O. ve Yıldırım, S. (2017). Nomophobia prevalence among pre-service teachers: a case of Trakya university. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-95. [Google Scholar]
 26. Gezgin, D. M., Şahin, Y. L. ve Yıldırım, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcıları arasında nomofobi yaygınlığının çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(1), 1-15. [Google Scholar]
 27. Gezgin, D. M., Hamutoglu, N. B., Sezen-Gultekin, G. ve Ayas, T. (2018). The relationship between nomophobia and loneliness among Turkish adolescents. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 358-374.  [Google Scholar]
 28. Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Sezen-Gültekin, G. ve Yıldırım, S. (2019). Preservice teachers’ metaphorical perceptions on smartphone, no mobile phone phobia (nomophobia) and fear of missing out (FoMO). Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(2), 733-783 [Google Scholar]
 29. González-Cabrera, J., León-Mejía, A., Pérez-Sancho, C., & Calvete, E. (2017). Adaptation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) to Spanish in a Sample of Adolescents. Actas Esp Psiquiatr, 45(4), 137-44. [Google Scholar]
 30. Griffiths, M. D. (2003). Internet gambling: issues, concerns and recommendations. Journal Of Cyberpsychology & Behavior, 6(6), 557-568. [Google Scholar]
 31. Güler, E. Ö. ve Veysikarani, D.(2019). Nomofobi üzerine bir araştırma: üniversite öğrencileri örneği. Beykoz Akademi Dergisi, 7(1), 75-88. [Google Scholar]
 32. Hoşgör H., Tandoğan Ö. ve Hoşgör Gündüz D. (2017). Nomofobinin günlük akıllı telefon kullanım süresi ve okul başarısı üzerindeki etkisi: sağlık personeli adayları örneği. The Journal of Academic Social Science, 5(46),573-595 [Google Scholar]
 33. Jiang, Q., Li, Y., & Shypenka, V. (2018). Loneliness, individualism, and smartphone addiction among international students in China. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 21(11), 711-718. [Google Scholar]
 34. Jin, B., & Park, N. (2012). Mobile voice communication and loneliness: cell phone use and the social skills deficit hypothesis. New Media & Society. 15(7), 1094-1111. [Google Scholar]
 35. Kılıç, Ö. Ö. ve Ayaz, C. Ö. (2018). 5-6 yaş grubu çocukların değerlere yönelik farkındalık düzeyini arttırmada değerler eğitimi programının etkisi. Journal Of International Social Research, 11(59). [Google Scholar]
 36. King, A. L. S., Valença, A. M., & Nardi, A. E. (2010). Nomophobia: The mobile phone in panic disorder with agoraphobia: reducing phobias or worsening of dependence?. Cognitive And Behavioral Neurology, 23(1), 52-54. [Google Scholar]
 37. Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı:“akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359. [Google Scholar]
 38. Mallya, N. V., Kumar, S. D., & Mashal, S. (2018). A study to evaluate the behavioral dimensions of" nomophobia" and attitude toward smartphone usage among medical students in Bengaluru. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 8(11), 1553-1557. [Google Scholar]
 39. Nath, A. (2018). Comprehensive study on negative effects of mobile phone/smart phone on human health. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 6(1), 575-581. [Google Scholar]
 40. Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1983). Okulöncesi Eğitimi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evi. [Google Scholar]
 41. Ozdemir, B., Cakir, O., & Hussain, I. (2018). Prevalence of Nomophobia among university students: A comparative study of Pakistani and Turkish undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1519-1532. [Google Scholar]
 42. Pavithra, M. B., Madhukumar, S., & Mahadeva, M. (2015). A study on nomophobia-mobile phone dependence, among students of a medical college in Bangalore. National Journal of community medicine, 6(3), 340-344. [Google Scholar]
 43. Peraman, R., & Parasuraman, S. (2016). Mobile phone mania: arising global threat in public health. Journal Of Natural Science, Biology, And Medicine, 7(2), 198-200. [Google Scholar]
 44. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Retrieved 28.12.2019 from http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20 Part1 .pdf [Google Scholar]
 45. Reid, D.J. ve Reid, F., J., M. (2007). Text or Talk? Social anxiety, loneliness, and divergent preferences for cell phone use. CyberPsychology & Behavior,10(3), 424–35. [Google Scholar]
 46. Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57, 321-325. [Google Scholar]
 47. Sırakaya, M. (2018). Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 714-727. [Google Scholar]
 48. SecurEnvoy (2012). 66% of The population suffer from nomophobia the fear of being without their phone. Retrieved 12.12.2019 from  https://www.securenvoy.com/blog/2012/02/16/66-of-the-population-suffer-from-nomophobia-the-fear-ofbeing-without-their-phone/.  [Google Scholar]
 49. Singh, P. R. K. (2018). Impact of insomniac problems and internet smart phones addictive behaviour of youth on their procrastination task persistence and academic performance. A Revised Synopsis Submitted to Dayalbagh Educational Institute (Deemed University) For the Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor Of Philosophy In Education. [Google Scholar]
 50. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5). Boston, MA: Pearson.Tams, S., Legoux, R., & Leger, P. M. (2018). Smartphone withdrawal creates stress: A moderated mediation model of nomophobia, social threat, and phone withdrawal context. Computers in Human Behavior, 81, 1-9. [Google Scholar]
 51. Tan, Ç., Pamuk, M. ve Dönder, A. (2013). Loneliness and mobile phone, Procedia - Social and Behavioral Sciences,103(2013), 606-611. [Google Scholar]
 52. Tanil, C. T., & Yong, M. H. (2019). Mobile Phones: The Effect Of İts Presence On Learning And Memory. Biorxiv, 678094 [Google Scholar]
 53. Tavolacci, M. P., Meyrignac, G., Richard, L., Dechelotte, P., & Ladner, J. (2015). Problematic use of mobile phone and nomophobia among French college students. The European Journal of Public Health, 25(3), 206-212. [Google Scholar]
 54. Türen, U., Erdem, H. ve Kalkın, G. (2017). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) yayılımı: türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 1-12. [Google Scholar]
 55. Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 305-338. [Google Scholar]
 56. Wei, R.i & Lo, V. H. (2006). Staying connected while on the move: cell phone use and social connectedness. New Media & Society, 8(1), 53-72. [Google Scholar]
 57. Yıldırım, C., & Correia, A. P. (2015). Understanding nomophobia: a modern age phobia among college students. In International Conference on Learning and Collaboration Technologies (pp. 724-735). Springer, Cham.  [Google Scholar]
 58. Yıldırım, S. ve Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: nomofobi, netlessfobi, FoMO. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 25(4). [Google Scholar]
 59. Yıldız Durak, H. (2018). What would you do without your smartphone? adolescents’ social media usage, locus of control, and loneliness as a predictor of nomophobia. addicta: The Turkish Journal On Addictions, 5(2), 1–15. [Google Scholar]
 60. Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yildirim, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331.Young, K. (2015). The Digital Drug: Understanding and Treating Mobile Phone Addiction. In Encyclopedia of Mobile Phone Behavior (pp. 780-791). IGI Global.  [Google Scholar]