Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 530-544

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Elif Burunsuz & Murat İnce

ss. 530 - 544   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.25

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 174  |  İndirilme Sayısı: 416


Özet

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP) uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Zonguldak İli Devrek İlçesi’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında farklı okul ve branşlarda görev yapan 12 öğretmen ile görüşmeler yapılmıştır. Nitel olarak şekillenen araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları belirlenirken önce alanyazın taranmıştır. Yapılan araştırmalardan sonra taslak maddeler oluşturulmuştur. Görüşme formuna son halini vermeden önce 6 uzman görüşünden yararlanılmıştır. Ses kaydına alınarak gerçekleştirilen görüşmelerin süresi 15-20 dakikadır. Veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, kaynaştırma uygulaması ve BEP uygulama sürecine yönelik olarak süre sıkıntısı, velilerin bilinçsiz olması, uygulamada yaşanan aksaklıklar, verilen hizmet içi eğitim ve seminerlerin yetersiz olması, bilgi eksikliği, rapor verilme aşamasında yaşanan sıkıntılar gibi çeşitli sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. Öğretmenler, kaynaştırma eğitiminin mevcut haliyle faydalı olduğunu düşünmemektedir. Eğitimlerin yeterli hale getirilmesi, destek odalarının her okulda bulunması, okul ve aile iş birliğinin kuvvetlendirilmesi öğretmenlerin ifade ettiği çözüm önerileri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Öğretmen Görüşleri, Olgubilim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Burunsuz, E. & Ince, M. (2020). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 530-544. doi: 10.29329/mjer.2020.234.25

Harvard
Burunsuz, E. and Ince, M. (2020). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 530-544.

Chicago 16th edition
Burunsuz, Elif and Murat Ince (2020). "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):530-544. doi:10.29329/mjer.2020.234.25.

Kaynakça
 1. Avramidis, E. And Efrosini, K. (2010). The Influence of Teaching Experience and Professional Development on Greek Teachers' Attitudes Towards Inclusion. European Journal of Special Needs Education, Vol 22 No 4, p. 367-389. [Google Scholar]
 2. Babaoğlan, E. ve Yılmaz Ş. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimindeki Yeterlikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 18 Sayı 2, s.345-354. [Google Scholar]
 3. Batu, S. (2000). Kaynaştırma, Destek Hizmetler Ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, Cilt 2 Sayı 24, s.35-45. [Google Scholar]
 4. Demirezen, S. ve Akhan, N. E.  (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16, s. 1206-1223. [Google Scholar]
 5. Deniz, E. (2018). “Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Meta-Sentez Çalışması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. [Google Scholar]
 6. Duran, D. A. (2018). “ İlkokullarda Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 7. Eripek, S. (2004). Türkiye’de Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmalarına İlişkin Olarak Yapılan Araştırmaların Gözden Geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 5 Sayı 2, s.25-32. [Google Scholar]
 8. Ersoy, A. (2014). İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 s. 47-60. [Google Scholar]
 9. Ertunç, E. N. (2008). “Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan İlköğretim İkinci Kademede Görev Alan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ve Sınıflarındaki Engelli Öğrencilere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Adana İli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 10. Esmer, B., Yılmaz, E., Güneş, M. A., Tarım, K. ve Delican, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitimine İlişkin Deneyimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 25 Sayı 4, s.1601-1618. [Google Scholar]
 11. Güven, D. (2009). “İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamalarına Katılan Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 12. Güven, Y. ve Balat, G. U. (2006). Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Rehber Öğretmenler ve Rehberlik Araştırma Merkezi Çalışanlarının Görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 24 s.95-108. [Google Scholar]
 13. Güzel, N. (2014). “Kaynaştırma Öğrencisi Olan İlköğretim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yaşadıkları Sorunlar (Beykoz İlçesi Örneği)”, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 14. Hasting, R.. P. and Oakford S. (2010). Student Teachers' Attitudes Towards the Inclusion of Children with Special Needs. Educational Psychology, Vol 23 No 1. [Google Scholar]
 15. İra, N. ve Ayan, B. E. (2016). Ortaöğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 31 s.145-160. [Google Scholar]
 16. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 17. Pamuk, Y. (2016). “Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 18. Praisner, C. L. (2000). “Attitudes of Elemetary School Pricilpals Toward to Inclusion of Students with Disabilities in General Education Classes”, Leigh University, USA. [Google Scholar]
 19. Şahin, S. (2017). “İlköğretim Kaynaştırma Ortamlarında Eğitim Alan Özel Gereksinimli Öğrencilerin Veli ve Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Görüşleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 20. Thompson, S. J, Thurlow M. L. and Whetstone P. J. (2001). Addressing standards and assessments on the IEP. Assessment for Effective Intervention, Vol 26 No 2 p.77-84. [Google Scholar]
 21. Topçu, E. ve Katılmış A. (2013). Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Düşünceleri. Sakarya University Journal of Education, Cilt 3 Sayı 3 s. 48-81. [Google Scholar]
 22. Yazıcıoğlu, T. (2018). Kaynaştırma Uygulamalarının Tarihsel Süreci ve Türkiye’de Uygulanan Kaynaştırma Modelleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E-ISSN: 2149-3871 s. 92-110. [Google Scholar]
 23. Yılmaz, E. ve Batu S. E. (2016). Farklı Branştan İlkokul Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Yasal Düzenlemeler ve Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 17 Sayı 3.  [Google Scholar]
 24. Yorulmaz, A. (2015). “Kaynaştırma Eğitimi Veren İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştığı Problemler Batman İl Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]