PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 481-504

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Demokrasi Algılarına İlişkin Kavram Ağları

Burcu Ökmen, Şeyma Şahin & Abdurrahman Kılıç

ss. 481 - 504   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.23   |  Makale No: MANU-1908-22-0001.R1

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 48  |  İndirilme Sayısı: 139


Özet

Bireylerin sahip oldukları demokrasi algıları, demokrasinin toplumdaki varlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle demokrasinin özellikle öğrencileri yetiştiren öğretmenler tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığının belirlenmesinin ve onların bu konudaki algılarının ortaya konulmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırma ile; hepsi öğretmenlik yapan yüksek lisans öğrencilerinin seçmeli “Demokrasi ve İnsan Hakları” dersi öncesi ve sonrasında demokrasiye ilişkin algılarının belirlenmesi ve bu algılarına ilişkin kavram ağlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin Eğitim Programları ve Öğretim ile Eğitim Yönetimi yüksek lisans programlarından seçmeli “Demokrasi ve İnsan Hakları” dersini alan 16 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak projeksiyon tekniklerinden biri olan “kelime çağrışım tekniği” kullanılmıştır. Ders öncesi ve ders sonrası toplanan veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Hangi anahtar kavramlar için hangi kelimelerin ya da kavramların kaçar defa tekrarlandığını gösteren ders öncesine ve ders sonrasına ait iki kelime ilişkilendirme tablosu hazırlanmıştır. Oluşturulan bu kelime ilişkilendirme tabloları doğrultusunda ders öncesine ve ders sonrasına ilişkin kavram ağları oluşturulmuştur. Kavram ağları yorumlanarak araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Demokrasi Algısı, Yüksek Lisans Öğrencileri, Kavram Ağları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Okmen, B., Sahin, S. & Kilic, A. (2020). Yüksek Lisans Öğrencilerinin Demokrasi Algılarına İlişkin Kavram Ağları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 481-504. doi: 10.29329/mjer.2020.234.23

Harvard
Okmen, B., Sahin, S. and Kilic, A. (2020). Yüksek Lisans Öğrencilerinin Demokrasi Algılarına İlişkin Kavram Ağları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 481-504.

Chicago 16th edition
Okmen, Burcu, Seyma Sahin and Abdurrahman Kilic (2020). "Yüksek Lisans Öğrencilerinin Demokrasi Algılarına İlişkin Kavram Ağları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):481-504. doi:10.29329/mjer.2020.234.23.

Kaynakça
 1. Akgül, M. E. (2010). Kuvvetler ayrılığı ilkesinin dönüşümü ve günümüz demokratik rejimlerindeki anlamı. Ankara Barosu Dergisi, 68(4), 79-101. [Google Scholar]
 2. Aktaş, M. (2015). Demokrasi kavramına eleştirel bir bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 87-105. [Google Scholar]
 3. Aliefendioğlu, Y. (2005). Temsili demokrasinin “seçim” ayağı. TBB Dergisi, 60, 71-96. [Google Scholar]
 4. Assiotis, A. and Sylwester, K. (2015). Does democracy promote the rule of law?. Journal of Economic Development, 40(1), 63-92. [Google Scholar]
 5. Ateş, (2017). İslam ve demokrasi üzerine. TESAM Akademi Dergisi, 215-224. [Google Scholar]
 6. Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji (Üçüncü baskı). Ankara: Usak Yayınları. [Google Scholar]
 7. Bakioğlu, A. ve Kurt, T. (2009). Öğretmenlerin demokrasi vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 19-39. [Google Scholar]
 8. Bal, M. S. ve Yiğittir, S. (2013). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 195-220. [Google Scholar]
 9. Boddy, C., Bond, D. and Ramsey, E. (2011). Projective techniques: Are they a victim of clashing paradigms? Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33331/MPRA Paper No. 33331. [Google Scholar]
 10. Büke, A. (2016). Kuvvetler ayrılığının parlamenter sistemde siyasal partilerin faaliyetlerine etkisi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 225-239. [Google Scholar]
 11. Bülbül, S. (1989). Demokrasi Eğitiminde Öneriler (Panel II). Demokrasi İçin Eğitim. Ankara: TED Yayınları. [Google Scholar]
 12. Büyükkaragöz, S. (1989). Ortaöğretimde demokrasi eğitimi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. [Google Scholar]
 13. Corbin, J. and Straus, A. (2008). Basics of qualitative research: Technique and procedure for developing grounded theory. USA: Sage Publication. [Google Scholar]
 14. Cresswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach. USA: Sage Publication. [Google Scholar]
 15. Çetin, H. (2003). Siyasetin evrensel sorunu: İktidarın meşruiyeti-meşruiyet iktidarı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3), 61-88. [Google Scholar]
 16. Çitçi, O. (1989). Yerel yönetimlerde temsil-Belediye örneği. Ankara: TODAİE Yayınları. [Google Scholar]
 17. Daht, R. (2001). Demokrasi üstüne. (Çev. B. Kadıoğlu). Ankara: Phoenix Yayınları. [Google Scholar]
 18. Demir, N. (2010). Demokrasinin temel ilkeleri ve modern demokrasi kuramları. Ege Akademik Bakış, 10(2), 597-611. [Google Scholar]
 19. Demirtepe, M. T. ve Özertem, H. S. (2013). Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları. Bilig, 65, 95-118. [Google Scholar]
 20. Dewey, J. (2001). Democracy and education. USA: The Pennsylvania State University. [Google Scholar]
 21. Doğan, İ. (2001). Vatandaşlık demokrasi ve insan hakları. Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 22. Duman, B. (2004). Öğrenme öğretme sürecindeki entelektüel şizofrenizm. I. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 23. Duman, B. (2008). Öğrenme-öğretme sürecindeki entelektüel şizofrenizm. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 287-321. [Google Scholar]
 24. Ertürk, S. (1981). Diktacı tutum ve demokrasi. Ankara: Yelkentepe Yayınları. [Google Scholar]
 25. Eryıldız, S. (1989). Yerel yönetimde yeniden yapılanma. Ankara: TÜSES Yayınları. [Google Scholar]
 26. Fortuna, P. and Panizza, U. (2015). Democracy, education and the quality of government. J Econ Growth, 20, 333-363. [Google Scholar]
 27. Gözler, K. (2016). Elveda kuvvetler ayrılığı, elveda Anayasa 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa değişikliği teklifi hakkında bir eleştiri. Ankara Barosu Dergisi, 4, 25-36. [Google Scholar]
 28. Gözlügöl, S. V. (2013). Uluslararası hukuk boyutuyla hukukun üstünlüğü. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(1-2), 1423-1453. [Google Scholar]
 29. Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Ankara: TÜDAV Yayınları. [Google Scholar]
 30. Gözütok, F. D. (2004). Öğretmenliğimi geliştiriyorum. (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 31. Gündoğan, A. O. (2002). Çoğulculuk ve değer bunalımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8. [Google Scholar]
 32. Hatemi, H. (2005). Adalet kavramının içeriği ve mutlaklığı ve değişmezliği. Köprü Dergisi, 92. [Google Scholar]
 33. İşten, İ. (2014). Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2), 285-313. [Google Scholar]
 34. Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 143-162. [Google Scholar]
 35. Karslı, M. D. (2006). Etkili okul yöneticiliği. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 36. Keohane, R. and Joseph, S. N. (1989). Power and Interdependence. New York: Harper Collins Publishers [Google Scholar]
 37. Khare, N. (2017). Separation of power and rule of law in india, unswerving deepening of democracy. International Journal of Recent Research Aspects, 4(8), 114-117. [Google Scholar]
 38. Kıncal, R. Y. ve Işık, H. (2003). Demokratik eğitim ve demokratik değerler. Eğitim Araştırmaları, 11, 54-58. [Google Scholar]
 39. Koyuncu, A. A. (2015). Dört farklı perspektiften İslam demokrasi tartışmaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(3), 705-727. [Google Scholar]
 40. Kuçuradi, İ. (2009). İnsan haklarının felsefi temelleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 41. Lind, G. (1984). Inhalts und struktur des moralischen urteilens. (Unpubliplished doctorate thesis), Universtitaet Konstanz, Germany. [Google Scholar]
 42. Miri, L. R. (2006). Using projective techniques in the evaluation of groups for children of rehabilitating drug addicts. Issues in Mental Health Nursing, 27(5), 519-535. [Google Scholar]
 43. Nicolescu-Waggonner, C. (2016). No rule of law, no democracy: Conflicts of interest, corruption, and elections as democratic deficits. USA: State University of New York Press. [Google Scholar]
 44. Nielsen, K. (1979). Radical egalitarian justice: Justice as equality. Social Theory and Practice, 5(2), 209-226. [Google Scholar]
 45. Novak, J. M. (1994). Democratic teacher education: Programs, processes, problems, and prospects. Albany: State University of New York Pres. [Google Scholar]
 46. Olatunji, F. O. (2013). Democracy and the challenge of the rules of law in developing Democratic society. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3(2), 67-79. [Google Scholar]
 47. Osler, A. and Starkey, H. (1994). Fundamental issues in teacher education for human rights: A European perspective. Journal of Moral Education, 23, 349-360. [Google Scholar]
 48. Palombella, G. and Morlino, L. (2010). Rule of law and democracy: Inquiries into internal and external issues. Leiden: Brill NV. [Google Scholar]
 49. Post, R. (2005). Commentaries: "thinking about democracy" democracy and equality. Law, Culture and the Humanities, 1, 142-153. [Google Scholar]
 50. Reidy, D. A. (2001). Pluralism, liberal democracy, and compulsory education: Accommodation and assimilation. Journal of Social Philosophy, 32(4), 585-609. [Google Scholar]
 51. Ritchie, J., Lewis, J. and Elam, G. (2003). Designing and selecting sample. In Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers, Ed. Jane Ritchie ve Jane Lewis, 77-108, London: Sage. [Google Scholar]
 52. Sadık, F. ve Sarı, M. (2011). Öğretmen adayları ve demokrasi: Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi algılarının metaforlar yoluyla değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayını. [Google Scholar]
 53. Sadık, F. ve Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 1(1), 48-62. [Google Scholar]
 54. Sadykova, G. ve Tutar, H. (2014). Örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 1-16. [Google Scholar]
 55. Savcı, B. (1995). Anayasacılığımızın gelişim çizgisi üzerine. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50 (3). [Google Scholar]
 56. Sencer, M. (1992). Hak ve özgürlük kavramı. TODAİE, 14, 1-12.  [Google Scholar]
 57. Sezal, İ. (1981). Sosyal bilimlerde temel kavramlar. Ankara: Birlik Yayınları. [Google Scholar]
 58. Sezer, B. U. (1984). Political participation and the influence of the family on participation. Turkish Yearbook of Human Rights, 5, 1-37. [Google Scholar]
 59. Şişman, M. (2006). Eğitimde demokrasi ve sosyal adalet: Türkiye eğitim sisteminin değişmeyen miti. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Bildiriler Kitabı, 4-5 Kasım, Ankara: Eğitim Bir-Sen Yayınları. [Google Scholar]
 60. Tuncel, G. ve Balkan, S. (2013). Türkiye demokrasisinin aksak ayağı: Muhalefet. Journal of Yasar University, 8(31), 5341-5370. [Google Scholar]
 61. Tunç, H. (2008). Demokrasi türleri ve müzakereci demokrasi kavramı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 1113-1132. [Google Scholar]
 62. Vander Hook, S. (2011). Democracy. USA: Abdo Consulting Group, Inc. [Google Scholar]
 63. Verba, S. (2006). Fairness, equality, and democracy: Three big words. Social Research, 73(2), 499-540. [Google Scholar]
 64. Yargıcı, A. (2007). Kur'an'a göre şura ve demokrasi. Dini Araştırmalar, 9(27), 171-183. [Google Scholar]
 65. Yavuz, B. (2009). Çoğulcu demokrasi anlayışı ve insan hakları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 283-302. [Google Scholar]
 66. Yeşil, R. (2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 67. Yeşil, R. (2004). İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem. G.Ü. Kışehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 35-41. [Google Scholar]