PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 291-313

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği

Hüseyin Ulus

ss. 291 - 313   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.14   |  Makale No: MANU-1906-14-0001.R2

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 93  |  İndirilme Sayısı: 152


Özet

Genel eğitim programının önemli bir bölümünü oluşturan Görsel Sanatlar dersinin salt amacı sanatçı yetiştirmek değil, çevresinde bulunan güzellikleri fark eden, estetik duyarlılığa sahip, bünyesinde barındırdığı yaratıcı gücü kullanabilen ve en önemlisi farklı düşünebilme cesaretine sahip bireyler yetiştirmektir. Nihai amacı çok nitelikli sanatsal ürünler ortaya koyabilen yetenekli bireyler yetiştirmek olmayan bir disiplin alanının yalnızca uygulama çalışmalarına yönelik yöntem ve tekniklerden beslenmesi düşünülemez. Bu nedenle Görsel Sanatlar eğitimi alanında yeni öğretim yöntemlerinin ortaya konması ve/veya var olan yöntemlerin geliştirilerek eğitim sistemine kazandırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu gerekçelerden hareketle salt uygulama disiplini kapsamında tüm dönemin yürütüldüğü geleneksel öğretim yöntemleri ile sanatta çağdaş bir öğrenme metodu olan Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin karşılaştırılması ve bu yöntemde dramatizasyon etkinliğinin uygulanabilirliğini ortaya koymak bu araştırmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşabilmek için çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi kapsamında dramatizasyon etkinliğinden yararlanılabileceği, Görsel Sanatlar dersinin böyle bir etkinlik için oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi, Yaratıcı Drama, Dramatizasyon


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ulus, H. (2020). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 291-313. doi: 10.29329/mjer.2020.234.14

Harvard
Ulus, H. (2020). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 291-313.

Chicago 16th edition
Ulus, Huseyin (2020). "Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):291-313. doi:10.29329/mjer.2020.234.14.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, H. Ö. (2006), Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları, Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 1 Sayı 1. [Google Scholar]
 2. Alakuş, A. (2002). İlköğretim okulları 6. sınıf resim-iş dersi öğretim programındaki grafik konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemiyle ve bu yönteme uygun düzenlenmiş bir ortamda uygulanması. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi: Ankara. [Google Scholar]
 3. Anderson, T. (1993). Defining and structuring art criticism for education. Studies in Art Education, Vol 34, No 4, 199-208. [Google Scholar]
 4. Artut, K. (2009). Sanat eğitimi, kuramları ve yöntemleri (6. Baskı).  Anı Yayınları: Ankara. [Google Scholar]
 5. Aydemir, H. (2016), Çocuğun sanat eğitimi, Gece Kitaplığı Yayınları: Ankara. [Google Scholar]
 6. Aykut, A. (2006). Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21 Yıl: 2006/2 (s. 33-42). [Google Scholar]
 7. Balcı, F. (2013), Sanat eleştirisine giriş. Kriter Yayınları: İstanbul. [Google Scholar]
 8. Bilhan, Saffet. “Devlet politikası olarak eğitim sorunu.” Eğitim Bilimleri Birinci Kongresi, Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1993: 31-33. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk vd. (2014), Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 10. Clark, vd. (1987). Examining discipline-based art education as a curriculum construct. ERIC Publications, pp.36. Erıc N. ED338540. Erişim adresi: https:// eric.ed.gov/?id=ED338540 (25 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 11. Debre, İ. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde ders anlatım stratejisi olarak dramatizasyonun kullanılmasının öğrencinin başarı düzeyine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi: İstanbul. [Google Scholar]
 12. Delacruz, E. ve Dunn, P. (1996). The evaluation of discipline based art education. The Journal of Aesthetic Education, Vol. 30, No. 3 (Autumn,1996), 67-82, University of Illinois Press, Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/pdf. [Google Scholar]
 13. Derickson, J. A. (1985). Use of dıscıpline-based art currıculum in correctional instıtutıons. (Master Thesis), The University of Arizona: Arizona.  [Google Scholar]
 14. Eısner, E. W. (1989). Structure and magic in discipline-based art education. Critical Studies in Art and Design Education. D. Thistlewood (Ed.), Hong Kong: Longman Group UK Limited. [Google Scholar]
 15. Gökay, M. (1998). Birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemine göre ilköğretim 2. basamağında sanat eleştirisinin uygulanması ve sonuçları. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi: Konya. [Google Scholar]
 16. Hurwitz, AL and Day, M. (1985). Children and their art (Methods for elementary school), Florida: Harcourt Brace College Publishers. [Google Scholar]
 17. Kavcar, C. (1985). “Örgün eğitimde dramatizasyon”. Eğitim ve Bilim, TED Yayınları, 56, 32-41.  [Google Scholar]
 18. Koncina, A. ve Ulus, H. (2019), Herbert Read’in sanat yoluyla eğitim kuramı’nın disiplinlerarası yaklaşım ve sanatsal yaratıcılık bağlamında ilişkisel çözümlemesi, Bildiri, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir.  [Google Scholar]
 19. Münevver G. (2009), Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi: İstanbul. [Google Scholar]
 20. Özsoy, V. (2015). Görsel sanatlar eğitimi, (3. Baskı). Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 21. Özsoy, V. (2016), Görsel sanatlar eğitimi makaleleri, (2. Baskı). Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 22. Rısattı, H. (1989). Art criticism in discipline-based art education. Discipline-Based Art Education. R.A. The Journal of Aesthetic Education. Vol. 21, No. 2, (Special Issue). 217-225. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable.  [Google Scholar]
 23. San, İ. (2006), Tiyatroya rağmen yaratıcı drama, Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 1. Sayı 1. [Google Scholar]
 24. Smith, R. A. (1989), Discipline based art education: origins, meaning and development. Urbana, IL: Champaign: University of Illinois Press. [Google Scholar]
 25. Subaşı, S. (2014), Çok alanlı sanat eğitimi yönteminin çocuğun resimsel yaratıcılığına katkıları. (Yüksek Lisans Tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale. [Google Scholar]
 26. Şahan, M. (2004). İlköğretim 6. sınıflarda üç boyutlu çalışma konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemiyle uygulanması. (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi: Ankara. [Google Scholar]
 27. Şenyavaş, T. G. (2018), Görsel sanatlar eğitimcisi yetiştirmede bir yöntem olarak yaratıcı drama: eylem araştırması. (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi: Eskişehir. [Google Scholar]
 28. Tekerek, N. (2007), Yaratıcı dramanın özgürlüğü, alışkanlıkların kalıpları ve bir uygulama örneği, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1), 189-219. [Google Scholar]
 29. Ünver, E. (2016). Neden ve nasıl sanat eğitimi, İdil Dergisi, 5 (23), s.831-878. [Google Scholar]
 30. Üstündağ, T. (1997), The advantages of using drama as a method of education in elementary schools. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13): 89-94. [Google Scholar]
 31. Yolcu, E. (2009), Sanat eğitimi - kuramları ve yöntemleri, (2. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara. [Google Scholar]