Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 266-290

Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Dramanın Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: İngilizce Öğretmenliği Adayları

Ayşegül Erçevik & Ayfer Su Bergil

ss. 266 - 290   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.13

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 104  |  İndirilme Sayısı: 208


Özet

Bu araştırma İngilizce öğretmeni adaylarının uygulanan program sonrasında yaratıcı dramaya ilişkin tutumlarını ölçmek ve bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramaya ilişkin düşünce ve değerlendirmelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçüm aracı olarak Yaratıcı Drama Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği ve anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İngilizce öğretmeni adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu ve yaratıcı drama dersine ilişkin tutumun cinsiyete göre farklılaştığı bulunmuştur. Araştırmanın nitel sonuçlarında ise; öğretmen adaylarının çoğunluğunun daha önce yaratıcı drama deneyimi bulunmadığı ve yaratıcı dramanın öğretimde bir teknik olarak kullanılabileceğine dair bilgi düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları yaratıcı dramayı çocuklara yabancı dil öğretirken öğrencilere, ders sürecine ve dersin çıktılarına katkıları nedeniyle kullanmak istemektedir. Öğretmen adayları uygulanan programdan bir birey olarak çoğunlukla pozitif etkilenmiş olup, yaratıcı dramayı bir öğretim yöntemi olarak öğretim sürecine ve öğrencilere katkıları bakımından değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Yaratıcı Drama, İngilizce Öğretmenliği Adayları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ercevik, A. & Bergil, A.S. (2020). Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Dramanın Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: İngilizce Öğretmenliği Adayları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 266-290. doi: 10.29329/mjer.2020.234.13

Harvard
Ercevik, A. and Bergil, A. (2020). Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Dramanın Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: İngilizce Öğretmenliği Adayları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 266-290.

Chicago 16th edition
Ercevik, Aysegul and Ayfer Su Bergil (2020). "Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Dramanın Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: İngilizce Öğretmenliği Adayları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):266-290. doi:10.29329/mjer.2020.234.13.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı drama derslerine (okulöncesinde drama ve ilköğretimde drama) ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2), 5-12. [Google Scholar]
 2. Adıgüzel, H.Ö. (2014) Eğitimde yaratıcı drama (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 3. Akköse, E. (2008). Okul öncesi eğitimi fen etkinliklerinde doğa olaylarının neden-sonuç ilişkilerini belirlemede yaratıcı dramanın etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 4. Altikulaç, A., & Akhan, N. E. (2010). 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(3).53-68 [Google Scholar]
 5. Annarella, L. A. (1992). Creative Drama in the Classroom. Eric  [Google Scholar]
 6. Arieli, B. B. (2007). The integration of creative drama into science teaching. (Doctoral dissertation). Kansas State University, USA. [Google Scholar]
 7. Aşılıoğlu, B. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri konusundaki yeterliliklerine ilişkin algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 1-11. [Google Scholar]
 8. Aykaç, M., & Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Electronic Turkish Studies, 8(9), 671-682. [Google Scholar]
 9. Başçı, Z., & Gündoğdu, K. (2011). Öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin tutumları ve görüşleri: Atatürk Üniversitesi örneği. İlköğretim Online, 10(2), 454,467. [Google Scholar]
 10. Batdı, V., & Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis, EDAM, 15(6), 1459-1470. [Google Scholar]
 11. Bayrakçı, M. (2007). Okul öncesinde yaratıcı drama etkinliklerinin iletişim becerilerinin gelişmesi üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars. [Google Scholar]
 12. Bertiz, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 13. Bertiz, H., Bahar, M., & Yeğen, G. (2010). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumları ve yöntemin fen ve teknoloji eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 30(2). 483-509. [Google Scholar]
 14. Boran, R. (2005). Okul öncesi eğitimde fen ve doğa etkinliklerinde öğretmenlerin dramayı kullanma konusuna yönelik görüşlerinin analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 15. Brouillette, L. (2012). Advancing the speaking and listening skills of K–2 English language learners through creative drama. TESOL Journal, 3(1), 138-145. [Google Scholar]
 16. Bulut-Yılmaz, B. (2010). Çocukların kelime ediniminde yaratıcı drama çalışmalarının etkileri üzerine bir araştırma: Bir örnek-olay incelemesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 17. Cormack, R. (2003). Creative drama in the writing process: The impact on elementary students’ short stories. (Unpublished doctoral dissertation). University of Northern British Columbia, Canada. [Google Scholar]
 18. Cömertpay, B. (2006). Dramanın 5-6 yaş grubu çocuklarının dil edinimine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 19. Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş, (Çev. Ed. M. Sözbilir). Ankara: Pegem [Google Scholar]
 20. Çakır, B. (2008). Anasınıfı Türkçe dil etkinliklerinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 21. Çetingöz, D. (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42), 131-142. [Google Scholar]
 22. Demircioğlu, Ş. (2008). Teaching English vocabulary to young learners via drama. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 23. Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2009). Effects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. The Journal of Educational Research, 102(4), 272-286. [Google Scholar]
 24. Dupont, S. (1992). The effectiveness of creative drama as an instructional strategy to enhance the reading comprehension skills of fifth-grade remedial readers. Reading Research and Instruction, 31(3), 41–52. doi:10.1080/19388079209558087 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Durmuş, E. (2006). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 93-114.  [Google Scholar]
 26. Ellis, G. (2014). ‘Young learners’: clarifying our terms. ELT journal, 68(1), 75-78.  [Google Scholar]
 27. Erbay, F. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına verilen yaratıcı drama eğitiminin çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 28. Erbay, F., & Doğru, S. S. Y. (2010). The effectiveness of creative drama education on the teaching of social communication skills in mainstreamed students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4475-4479. [Google Scholar]
 29. Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 30. Erdoğan, S., & Baran, G. (2009). A Study on the Effect of Mathematics Teaching Provided Through Drama on the Mathematics Ability of Six-Year-Old Children. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(1), 79-85 [Google Scholar]
 31. Erkoca Akköse, E. (2008). Okulöncesi eğitimi fen etkinliklerinde doğa olaylarının neden sonuç ilişkilerini belirlemede yaratıcı dramanın etkililiği. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 7-24. [Google Scholar]
 32. Ernst-Slavit, G., & Wenger, K. J. (1998). Using creative drama in the elementary ESL classroom. Tesol Journal, 7(4), 30-33. [Google Scholar]
 33. Francis, M. (2007). The impact of drama on pupils’ learning in science. School Science Review, 89, 91–102. [Google Scholar]
 34. Gedik, Ö., & Aykaç, N. (2017). Matematik derslerinde kullanılan yaratıcı drama yönteminin farklı öğrenme düzeylerine ve öz-yeterlik algılarına etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 152-165. [Google Scholar]
 35. Gökçearslan Çiftçi, E., & Altınova, H.H.(2012). Sosyal hizmet eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin empati becerisine etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 133-149. [Google Scholar]
 36. Görgülü, F. (2009). Drama destekli kubaşık öğrenme etkinliklerinin okul öncesi 5- 6 yaş çocuklarının iletişim becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 37. Hafezz, M.R., & Asif, S.I. (2010). Impact of dramatics on composition skills of secondary school English language learners, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 688-693. [Google Scholar]
 38. Hendrix, R. (2011). Using creative dramatics to foster conceptual learning in a science enrichment program. (Unpublished doctoral dissertation). Auburn University, Auburn. [Google Scholar]
 39. İspir, E., & Üstündağ, T. (2008). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi ve yaratıcı drama yöntemi. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 89-102. [Google Scholar]
 40. Kaaland-Wells, C. (1993). Classroom teachers’s perception and use of creative drama. (Unpublished doctoral dissertation). University of Washington, USA. [Google Scholar]
 41. Kaf, Ö. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 173-185. [Google Scholar]
 42. Kaf Hasırcı, Ö., Bulut, S., & Saban İflazoğlu, A. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersinin bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 63-88. [Google Scholar]
 43. Kara, Y., & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 145-155. [Google Scholar]
 44. Kırmızı, F. S. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-68. [Google Scholar]
 45. Koç, N. (2009). Eğitimde dramanın altı yaş çocuklarının dil gelişimleri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 46. Köylüoğlu, N. (2010). Using drama in teaching English for young learners. (Doctoral dissertation). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 47. Laurin, S. (2010). The effect of story drama on children’s writing skills. (Unpublished master’s thesis). Concordia University, Canada. [Google Scholar]
 48. Mages, W. K. (2008). Does creative drama promote language development in early childhood? A review of the methods and measures employed in the empirical literature. Review of Educational Research, 78(1), 124-152. [Google Scholar]
 49. McCaslin, N. (2016). Yaratıcı drama: Sınıf içinde ve dışında. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 50. Nurhayati, D.A.W. (2016). Using local drama in writing and speaking: EFL learners’ creative expresssion. Journal of English Language Teaching and Linguistics, 1(1), 51-77. [Google Scholar]
 51. O’Neill, C. (1989). Dialogue and drama: The transformation of events, ideas, and teachers. Language Arts, 66(5), 528-541. [Google Scholar]
 52. Oğuz, A. (2015). Drama. İçinde T. Erdoğan (Ed.) Drama: Okul öncesinden ilköğretime kuramdan uygulamaya (ss.1-18). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 53. Oğuz, A., & Altun, E. (2013). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumlarına ve utangaçlık düzeylerine etkisi. International Journal of Social Science, 6(6), 37-52. [Google Scholar]
 54. Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 55. Ormanci, Ü., & Şaşmaz Ören, F. (2010). Classroom teacher candidates' opinions related to using drama in primary school: An Example of Demirci Faculty of Education. Eğitim Bilimleri Fakütesi Dergisi, 43(1), 165-191 [Google Scholar]
 56. Ölekli, N. (2009). 5-6 Yaş çocuklarında matematiksel şekil algısı ve sayı kavramının gelişiminde drama yönteminin etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 57. San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582. [Google Scholar]
 58. Saraç, G. (2007). The use of creative drama in developing the speaking skills of young learners. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 59. Sezer, T. (2008). Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 60. Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630-634. [Google Scholar]
 61. Solmaz, F. (1997). 6 yaş grubu çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 62. Su-Bergil, A. (2010). İngilizce öğretiminde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik alternatif bir teknik: Yaratıcı drama. (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 63. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (New International Ed.). Harlow: Pearson. [Google Scholar]
 64. Tanrıseven, I., & Aykaç, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 329-348. [Google Scholar]
 65. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times: learning for life in our times. John Wiley & Sons.  [Google Scholar]
 66. Tutkun, Ö. F., & Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 361-371. [Google Scholar]
 67. Tutuman, O. Y. (2011). Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama yeterlilikleri. (Doktora tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 68. Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Eğitimde Yansımalar: VII, s. 149-167. [Google Scholar]
 69. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. [Google Scholar]
 70. Selvi, K., & Öztürk, A. (2000). Yaratıcı drama yöntemi ile fen öğretimi. Eğitim ve Bilim, 25(116). [Google Scholar]
 71. Starbuck, G. H. (2003, April). College teaching styles by gender. In Western Social Science Association Annual Meeting, Las Vegas, NV, April (pp. 9-12).  [Google Scholar]
 72. Ulas, A. H. (2008). Effects of creative, educational drama activities on developing oral skills in primary school children. American Journal of Applied Sciences, 5(7), 876-880. [Google Scholar]
 73. Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220. [Google Scholar]
 74. Uyar, N. (1995). Anaokuluna devam eden 60-72 aylık çocuklarda destekleyici olarak uygulama eğitiminde drama programının çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 75. Uyguç, N. (2003). Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 93-104. [Google Scholar]
 76. Ütkür, N., & Açıkalın, M. (2018). Yaratıcı drama yönteminin Hayat Bilgisi dersinde kullanılmasının öğrencilerin başarılarına etkisinin ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 253-269. [Google Scholar]
 77. Wang, P. (2017). The use of drama in English teaching of Chinese arts colleges, Journal of Arts & Humanities, 6(7), 48-54.  [Google Scholar]
 78. Yılmaz, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak dramanın kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 123-145. [Google Scholar]
 79. YÖK (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama _Yonergesi.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]