PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 174-194

Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz: Bilim Merkezleri/Müzeleri Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makaleleri

Aykut Emre Bozdoğan

ss. 174 - 194   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.9   |  Makale No: MANU-1910-21-0003

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 64  |  İndirilme Sayısı: 152


Özet

Bu çalışmanın amacı bilim merkezleri/müzeleri ile ilgili bilimsel makalelerin bibliyometrik göstergeler açısından incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Bibliyometrik veriler, Clarivate Analytics tarafından üretilen WoS veri tabanından alınmıştır. Tarama aralığı 1975-1 Ekim 2019 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizlerde 1975-2019 yılları arasında WoS veri tabanında kayıtlı 63.487.408 çalışmadan 2.842’sinin bilim merkezleri/müzeleri ile ilgili çalışmalar olduğu görülmüştür. Bu kayıtlardan 204’ünün (%7.17) eğitim/eğitim araştırmaları kategorisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde bilim merkezleri/müzeleri ile ilgili en çok karşılaşılan yayın türünün 156 çalışma ile makale olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yayınlanan makalelerin yaklaşık yarısının son beş yılda yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu oran bilim merkezleri/müzeleri ile ilgili eğitim araştırmalarının son yıllarda ivme kazandığını göstermektedir. Yine yapılan analizlerde alana katkı sağlayan 387 farklı yazar olduğu görülmüştür. 156 makale de toplam 307 farklı anahtar kelime kullanıldığı ve en etkin derginin “Science Education” dergisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde 29 farklı ülkeden araştırmacıların alana katkı sağlayan makaleler yayınladıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda en etkin ülkenin ABD’de olduğu, bunu İngiltere ve Kanada’nın takip ettiği görülmüştür. Türkiye’nin 6 makale ile 29 farklı ülke arasında 8. sırada yer alması bu alanla ilgili ciddi yayınlar yaptığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilim merkezi, Bibliyometre, Web of Science.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bozdogan, A.E. (2020). Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz: Bilim Merkezleri/Müzeleri Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makaleleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 174-194. doi: 10.29329/mjer.2020.234.9

Harvard
Bozdogan, A. (2020). Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz: Bilim Merkezleri/Müzeleri Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makaleleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 174-194.

Chicago 16th edition
Bozdogan, Aykut Emre (2020). "Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz: Bilim Merkezleri/Müzeleri Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makaleleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):174-194. doi:10.29329/mjer.2020.234.9.

Kaynakça
 1. Alkan, G. (2014). Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52.  [Google Scholar]
 2. Aydın, B. (2014). Yükseköğretim kurulu tez merkezinde (yöktez) yiyecek i̇çecek i̇şletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik anal¬izi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.  [Google Scholar]
 3. Baker, B. (2002). Using science centres as a resource. Australian Primary & Junior Science Journal. 18(1), 20-23. [Google Scholar]
 4. Becerikli, S. Y. (2013). Türkiye’de sağlık i̇letişimi üzerine yazılan lisansüstü te¬zlerin bibliyometrik analizi: Eleştirel bir bakış. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 25-36.  [Google Scholar]
 5. Beşel, F. (2017). Türkiye’de maliye alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bibli¬yometrik analizi (2003-2017). International Journal of Public Finance, 2(1), 27-62.  [Google Scholar]
 6. Bordons, M., ve Barrigón, S. (1992). Bibliometric analysis of publications of Spanish pharmacologists in the SCI (1984–89). Part II. Scientometrics, 25(3), 425-446. [Google Scholar]
 7. Bozdoğan, A. E. (2007). Role and Importance Of Science And Technology Museum in Education. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Enstitude of Educational Science. Ankara, Turkey. (Unpublished Doktoral Dissertation). [Google Scholar]
 8. Burkut, E.B. (2018). Bilim merkezlerinin mekânsal tasarım-kullanım bağlamında incelenmesi: Konya Bilim Merkezi örneği. Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, 8-11 Mayıs, Konya, 1018-1028. [Google Scholar]
 9. Chao, C. C., Yang, J. M., ve Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), 268-279.  [Google Scholar]
 10. Chiu, W. T., ve Ho, Y. S. (2007). Bibliometric analysis of tsunami research. Scientometrics, 73(1), 3-17. [Google Scholar]
 11. Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.  [Google Scholar]
 12. Dileepkumar, V. & Sudhier, K.G.P. (2014). Research contributions of Prof. P. R. Sudhakaran to Biochemistry: A scientometric study. International Journal of Information Dissemination and Technology, 4(4), 262-267.  [Google Scholar]
 13. Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında yayım¬lanan turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongre¬si bildiri kitabı (s. 250-267) içinde. Ankara: Detay Yayıncılık.  [Google Scholar]
 14. Hotamışlı, M., ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 1-20. [Google Scholar]
 15. Hsieh, W. H., Chiu, W. T., Lee, Y. S., ve Ho, Y. S. (2004). Bibliometric analysis of patent ductus arteriosus treatments. Scientometrics, 60(2), 205-215. [Google Scholar]
 16. İnceoğlu, Ç. (2014). Türkiye’de sinemayı konu alan doktora tezleri üzerine bibliyometrik bir çözümleme. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 21, 31-50.  [Google Scholar]
 17. Kalyane, V. L., ve Sen, B. K. (2003). Research productivity of Tibor Braun: An analytical chemist-cumscientometrician. Annals of Library and Information studies, 50(2), 47-61. [Google Scholar]
 18. Karagoz, B. ve Seref, I. (2019). Yunus Emre İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 123-141. doi: 10.29329/mjer.2019.185.6  [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Karagöz, B. ve Koç Ardıç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435. [Google Scholar]
 20. Koley, S. ve Sen, B. K. (2016). Biobibliometric study of Professor A. S. Paintal, a celebrated medical physiologist, Library Herald, 54 (2), 174-190.  [Google Scholar]
 21. Li, K., Rollins, J. ve Yan, E. (2018) Web of science use in published research and review papers 1997–2017: A selective, dynamic, cross-domain, content-based analysis. Scientometrics, 115, 1–20. [Google Scholar]
 22. Liu, X., Zhang, L., ve Hong, S. (2011). Global biodiversity research during 1900–2009: a bibliometric analysis. Biodiversity and Conservation, 20(4), 807-826. [Google Scholar]
 23. Lu, P. H., Wang, G. F., Wan, Y., Liu, J., Liu, Q., ve Ma, F. C. (2011). Bibliometric trend analysis on global graphene research. Scientometrics, 88(2), 399-419. [Google Scholar]
 24. Macías-Chapula, C., ve Mijangos-Nolasco, A. (2002). Bibliometric analysis of AIDS literature in Central Africa. Scientometrics, 54(2), 309-317.  [Google Scholar]
 25. Mutlu, H. H. (2018). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1196-1209.  [Google Scholar]
 26. Parvathamma, N., ve Banu, N. (2013). Research Contribution of Prof Atul H. Chokshi to Materials Science: A Scientometric Study. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 33(5), 378-384. [Google Scholar]
 27. Pinto, M., Fernández-Pascual, R., Caballero-Mariscal, D., Sales, D., Guerrero, D., ve Uribe, A. (2019). Scientific production on mobile information literacy in higher education: a bibliometric analysis (2006– 2017). Scientometrics, 120(1), 57-85.  [Google Scholar]
 28. Rapp, W. (2005). Inquiry-Based environments for the inclusion of students with exceptional learning needs. Remedial And Special Education. Vol. 26 (5), 297–310. [Google Scholar]
 29. Swain, D. K. (2014). Journal bibliometric analysis: A case study on quality as¬surance in education. Indian Streams Research Journal, 4(4), 1-14.  [Google Scholar]
 30. Şakar, G. D., ve Cerit, A. G. (2013). Uluslararası alan indekslerinde Türkiye pazarlama yazını: bibliyometrik analizler ve nitel bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-62. [Google Scholar]
 31. Şeref, İ.; Karagöz, B. (2019a). A bibliometric profile of literature of Turkish language education-teaching: A case study of 9th international language education-teaching conference. European Journal of Alternative Education Studies, 4(1), 106-124. [Google Scholar]
 32. Şeref, İ.; Karagöz, B. (2019b). Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (14), 298-313. DOI: 10.29000/rumelide.541024  [Google Scholar]
 33. Thompson, D. F. (2018). Bibliometric Analysis of Pharmacology Publications in the United States: A State-Level Evaluation. Journal of Scientometric Research,7 (3), 167-172. [Google Scholar]
 34. Tsay, M. Y. (2008). A bibliometric analysis of hydrogen energy literature, 1965–2005. Scientometrics, 75(3), 421-438.  [Google Scholar]
 35. Tsay, M. Y., ve Yang, Y. H. (2005). Bibliometric analysis of the literature of randomized controlled trials. Journal of the Medical Library Association, 93(4), 450-458. [Google Scholar]
 36. TÜBİTAK. (2018). Bilim Merkezleri. www.tubitak.gov.tr  adresinden 15.01.2019 tarihinde indirilmiştir.  [Google Scholar]
 37. Ünalan, Z. (2011). Bilim merkezleri. Bilim ve Teknik. Ağustos, 31-41. [Google Scholar]
 38. Van Eck, N., ve Waltman, L. (2009). “Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping”. Scientometrics, 84(2), 523-538. [Google Scholar]
 39. Varışoğlu, B., Şahin, A., ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781. [Google Scholar]
 40. Wang, M. H., Yu, T. C., ve Ho, Y. S. (2009). A bibliometric analysis of the performance of water research. Scientometrics, 84(3), 813-820. [Google Scholar]
 41. Wang, W. M., ve Ho, Y. S. (2017). “Bibliometric analysis of art exhibit reviews in the Arts & Humanities Citation Index”. Malaysian Journal of Library & Information Science, 22(1), 59-68. [Google Scholar]
 42. Yalçın, H ve Yayla, K. (2016). Folklor disiplininin temel dinamikleri: bilimetrik bir analiz. Milli Folklor, 112, 42-60.  [Google Scholar]
 43. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]