PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 159-173

Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki

Alper Aytaç & Nihat Uyangör

ss. 159 - 173   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.8   |  Makale No: MANU-1903-16-0001

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 94  |  İndirilme Sayısı: 268


Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bursa’da görev yapmakta olan çeşitli branşlardaki 243 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Chan ve Elliott (2004) tarafından geliştirilen ve Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği” ile Kris (1996) tarafından geliştirilen ve Aktan ve Sezer (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk sorusuna ilişkin bulgulara göre öğretmenlerin ağırlıklı olarak yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışını benimsediği saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin en çok benimsedikleri sınıf yönetimi stillerinin sırasıyla; serbest, yetkeci, otoriter ve ilgisiz sınıf yönetimi stilleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin bulgulara göre öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stillerinin bazı alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin bulgulara göre ise öğretme-öğrenme anlayışlarının, ilgisiz sınıf yönetimi stili dışındaki, diğer sınıf yönetimi stillerini anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışı serbest ve yetkeci sınıf yönetimi stillerini anlamlı şekilde yordarken, geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı ise otoriter sınıf yönetimi stilini anlamlı şekilde yordamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretme-öğrenme anlayışları, sınıf yönetimi stilleri, öğretmenler.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aytac, A. & Uyangor, N. (2020). Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 159-173. doi: 10.29329/mjer.2020.234.8

Harvard
Aytac, A. and Uyangor, N. (2020). Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 159-173.

Chicago 16th edition
Aytac, Alper and Nihat Uyangor (2020). "Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):159-173. doi:10.29329/mjer.2020.234.8.

Kaynakça
 1. Aktan, S., ve Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(2), 439-449. [Google Scholar]
 2. Akyıldız, S. (2018). Lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Milli Eğitim, 217, 77-96. [Google Scholar]
 3. Aslan, S. (2018). Investigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 307-326. [Google Scholar]
 4. Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29. [Google Scholar]
 5. Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 40(182), 111-126. [Google Scholar]
 6. Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 14-26. [Google Scholar]
 7. Baydar, H.Ö., Hazar, M., Yıldız, Ö., Yıldız, M., Tingaz, E.O., ve Gökyürek, B. (2016). An investigation of the class management profiles of students of physical education and sports teaching departments. Educational Research and Reviews, 11(20), 1964-1972. [Google Scholar]
 8. Bosworth et al. (1996). What is your classroom management profile? Teacher Talk. Retrieved 23, 2016 from http://protectiveschools.org/drugstats/tt/vli2/what.htm  [Google Scholar]
 9. Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999). Insearch of understanding: The case for constructivis tclassrooms (Revised ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.  [Google Scholar]
 11. Chan, K-W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs to approaches to learning. Research in Education, 69(1), 36-50. [Google Scholar]
 12. Chan, K-W. (2004). Pre-service teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1). [Google Scholar]
 13. Chan, K-W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20(8), 817-831. [Google Scholar]
 14. Cheng, M. M. H.,Chan, K-W., Tang, S. Y. F., & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education student’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25, 319-322. [Google Scholar]
 15. Coşkun, M.K., ve Grainger, P.(2014). The effect of epistemological beliefs on teaching –learning conceptions of pre-service teachers of religion. Global Journal of Teacher Education, 2(3), 176-184. [Google Scholar]
 16. Çiftçi, A. S. (2015). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetim tarzları ve demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 17. Duffy, G., & Roehler, L. (1986). Constraints on teacher change. Journal of Teacher Education, 35, 55-58. [Google Scholar]
 18. Ekici, G. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 131, 50–60. [Google Scholar]
 19. Ekici, G., Aluçdibi, F., ve Öztürk, N. (2012). Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 13-30. [Google Scholar]
 20. Ektem, İ.Ö. (2018). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algıları arasındaki ilişkiler. Turkish Studies, 13(2), 1583-1594. [Google Scholar]
 21. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 22. Kris, B. (1996). Teacher talk "What is your classroom management profile?". Retrieved November 23, 2016 from the http:// education, indiana.edu / cas/ tt/ vli2/ what, html [Google Scholar]
 23. Kurt, H., Ekici, G., Aksu, Ö., ve Aktaş, M. (2013). Öğretmen adaylarının kişilik tipleriyle sınıf yönetimi profilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 189-198. [Google Scholar]
 24. Morgan, G. A.,Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 25. Ocak, G., Ocak, İ, ve Kalender, M.D.K. (2017). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5), 1851-1864. [Google Scholar]
 26. Otting, H.,Zwaal, W., Tempeleaar, D., & Gijsealaers, W. (2010). The structura lrelationship between students’ epistemological beliefs and conceptions of teaching andl earning. Studies in Higher Education, 35(7), 741-760. [Google Scholar]
 27. Özçelik, D. A. (2014). Eğitim programları ve öğretim (genel öğretim yöntemi). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 28. Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık.  [Google Scholar]
 29. Polat, S., Arslan, Y., ve Satıcı, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile sınıf disiplin modeli tercihleri arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 675-691. [Google Scholar]
 30. Saeed, K., Reza, Z., & Momene, G. (2014). Pre-service English teachers’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. International Journal of Research Studies in Psychology, 3(1), 3-12. [Google Scholar]
 31. Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi.  [Google Scholar]
 33. Sezer, F., Aktan, S., Tezci, E., ve Erdener, M. A. (2017). Öğretmenlerin yaşam stilleri ve sınıf yönetim profillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 12 (33), 167-184. [Google Scholar]
 34. Tezci, E., Erdener, M.A., ve Atıcı, S. (2016). The effect of pre-service teacher’ epistemological beliefs on teaching approaches. Universal Journal of Educational Research 4(12A), 205-215. [Google Scholar]
 35. Wong, A. K., Chan, K-W & Lai, P. (2009). Revisiting the relationships epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning of pre-service teachers in Hong Kong. The Asia Pacific Education Researcher 18(1), 1-19 [Google Scholar]
 36. Yener, D., ve Yılmaz M. (2017). Öğretmen adaylarının öğrenme öğretme anlayışları ve fenöğretimine yönelik özyeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17 (2), 1016-1038. [Google Scholar]
 37. Yılmaz, K. (2009). Primary school teachers’ views about pupil control ideologies and classroom management styles. Cypriot Journal of Educational Sciences, 4, 157-167. [Google Scholar]
 38. Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 21, 147-170.  [Google Scholar]