Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 125-158

İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğunun Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Hamiyet Erözeren & Nihan Demirkasımoğlu

ss. 125 - 158   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.7

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 99  |  İndirilme Sayısı: 208


Özet

Bu araştırmada, ilkokul bahçelerinin mevzuata uygunluğunun okul yöneticilerinin görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda okul bahçelerine ilişkin mevzuat incelenerek okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ilkokul bahçelerinin ilgili mevzuata uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu 2017-2018 akademik yılında Çankaya ilkokullarında çalışan 59 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin mevzuata ilişkin görüşleri, TS 9518 standartları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”na dayalı olarak geliştirilen “Okul Yöneticilerinin İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Görüşleri Anketi” ile; ilkokul öğretmenlerinin okul bahçelerine görüşleri ise; literatüre dayalı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ” İlkokul Öğretmenlerinin Okul Bahçelerinin Kullanımına İlişkin Görüşleri Anketi” formu ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde Sosyal Bilimleri için İstatistik Paket Programı 20 (IBM SPSS Statistics 20) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama gibi teknikleri içeren betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, Çankaya ilçesindeki okul bahçelerinin mevcut durumları ile mevzuatta yer alan okul bahçeleri arasında bazı uyumsuzlukların olduğu, okul bahçelerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: okul bahçesi, okul bahçesi mevzuatı, okul bahçesi standartları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Erozeren, H. & Demirkasimoglu, N. (2020). İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğunun Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 125-158. doi: 10.29329/mjer.2020.234.7

Harvard
Erozeren, H. and Demirkasimoglu, N. (2020). İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğunun Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 125-158.

Chicago 16th edition
Erozeren, Hamiyet and Nihan Demirkasimoglu (2020). "İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğunun Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):125-158. doi:10.29329/mjer.2020.234.7.

Kaynakça
 1. Akgül-Gök, Z. (2012). İlköğretim okul bahçelerinin öğrencilerin tercihleri ve doğa bilinci gelişimini destekleyici yaklaşımlar doğrultusunda tasarımı: Isparta kenti örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. [Google Scholar]
 2. Algan, H. (2008). İlköğretim okul bahçelerinin tasarlanmasına paydaş katılımı: Adana Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 3. Aral, N. , Gürsoy, F. (2001). Çocuk hakları çerçevesinde çocuk ihmal ve istismarı. Milli Eğitim Dergisi, 151(5), 1-25. [Google Scholar]
 4. Arslan Muhacir, E. S. , Yavuz Özalp, A.  (2011). Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 172-184.  [Google Scholar]
 5. Ata, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekanda oyun uygulamaları ve çocukların dış mekanda oyun oynamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 6. Başar, M. A. (2003). İlköğretim kurumlarının olanakları (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 7. Başbay, A. M.  (2012).  Ankara ili sınırları içindeki özel ve resmi anasınıfı ve anaokulu bahçelerinin kullanım yönünden incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 8. Bitiktaş, G. (2015). İlkokul ve ortaokul bahçelerinin peyzaj tasarım ilkeleri açısından mevcut durumun belirlenmesi: Eğirdir ilçesi örneği (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. [Google Scholar]
 9. Brynjegard, S. (2001). School Gardens: Raising Environmental Awareness in Children. https://eric.ed.gov/?id=ED452085 adresinden 13/03/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 10. Çocuk Hakları Sözleşmesi (1998, 27 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 22184) Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf adresinden 17/03/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 11. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye https://www.unicef.org/turkey/pdf/_cr23.pdf    adresinden 09/01/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 12. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (1994, 11 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 22138). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22138.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22138.pdf adresinden 17/03/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 13. http://ipaworld.org/childs-right-to-play/the-childs-right-to-play/ adresinden 03/03/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 14. Gülay, E. (2013). İlk ve orta okullarda kaynakların etkili kullanımı (Düzce ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 15. Gündüz, İ. (2011). İlköğretim okullarının fiziki yeterlilik standartlarına (TSE 9518) göre 2000 yılından sonra yapılan okulların yetersizlik düzeyleri (Uşak ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak. [Google Scholar]
 16. Huz, Ç.  (2015). Eko-okullar etiketi bulunan ve eko-okullar etiketi bulunmayan anaokullarının bahçe özellikleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.  [Google Scholar]
 17. Kılıç, Z. (2013). Anasınıfına devam eden çocukların okul bahçesinde görmek istedikleri ortam özelliklerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 18. Kuş, C.  (2001). Ankara kenti Yenimahalle İlçesi’nde okul bahçeleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 19. Malkoç, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 20. MEB Bayrak Törenleri Yönergesi’ne http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/536.pdf adresinden 04/04/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 21. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2013, 07 Eylül). Resmi Gazete (Sayı : 28758). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ortaogrkurumyon_1/ortaogrkurumyon_1.html adresinden 01/05/2017 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 22. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014, 26 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı : 29072). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html adresinden 01/05/2017 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 23. MEB Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’ne http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1561.pdf adresinden 10/04/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 24. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (2013, 07 Eylül). Resmi Gazete (Sayı:28758). Erişim adresi:  https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/06162448_Yzel_YYretim_kurumlarY_yYnetmeliYi.pdf adresinden 17/03/2018 tarihinde erişildi. [Google Scholar]
 25. MEB Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği ( 1998, 24 Ekim). Resmi Gazete (Sayı: 23503). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/23503_0.html adresinden 18/02/2018 de erişilmiştir. [Google Scholar]
 26. MEB 2015-2019 Stratejik Plan’a http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf  adresinden 24/02/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 27. Milletler Arası Sözleşme (1995). Resmi Gazete (Sayı: 22184). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf  [Google Scholar]
 28. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973, 24 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 14574). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden 11/03/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 29. Okul / kurum Bina ve Eklentilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Çalışmaları”na http://muradiye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/27101718_okullarda_isg.pdf adresinden 07/06/2017 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 30.  Okullar Hayat Olsun Projesi, (2011). http://okullarhayatolsun.meb.gov.tr/?islem=bilgi_detay&id=31#.XH04WNQzbIU  adresine 04/03/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 31. Olgan, R., ve Kahriman-Öztürk, D. (2011). Ankara’daki devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının açık oyun alanlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(161), 85-97. [Google Scholar]
 32. Özaktan, Ö. (2014). İlkokul öğretmenlerinin okul bina ve bahçelerinin çocukların haklarına uygunluğuna ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 33. Özdemir, A. (2011). Okul bahçesi peyzaj tasarım anlayışındaki değişim ve bu değişimin uygulamaya yansımalarının Bartın kenti örneğinde irdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(19), 41-51. [Google Scholar]
 34. Öztürk, H. (2016). Mimari özellikleri farklı ilk ve ortaokullarda öğrenci ve öğretmenlerin okullarının bina ve bahçe hakkındaki görüşlerinin incelenmesi İstanbul (Yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Özyaba, M. (1998). İlköğretim okulları açık alan tasarım ilkeleri ve standartlarının tespiti (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 36. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (2017, 03 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30113). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.htm adresinden 07/05/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 37. TC. Anayasası (1982). https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf adresinden 08/05/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 38. Tekkaya, E. (2001). Tasarlanmış çocuk hakları: Ankara çocuk oyun alanları. Milli Eğitim Dergisi, 151.  [Google Scholar]
 39. TS 9518 “İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar” a (200) TSE’den bizzat ulaşılmıştır. [Google Scholar]
 40. UNICEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf adresinden 7.05.2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 41. Vural, H. (2016). Erzurum kenti okul bahçelerinin fiziki yeterlilikleri ve peyzaj tasarım sonrası eğitime katkılarının analizi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 42. Yılmaz, A. (2012). İlköğretim okullarının fiziksel yapılarının eğitim ve öğretim açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(28), 77-107. [Google Scholar]
 43. Young, S. D. (1997). Children's behaviours in a school play environment: a case study at Victoria Public School (Doktora Tezi). Guelph Üniversitesi, Guelph. [Google Scholar]
 44. Zengin, F. (2001). İlköğretim okullarında açık alan performansının değerlendirilmesi ve okul oyun alanları için tasarım kriterleri (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 45. Willis, T. L.  (2001). Using school grounds for nature studies: an exploratory study of elementary teachers’ experiences (Doktora Tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir. (UMI No. 3039998). [Google Scholar]
 46. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (1983, 18 Ekim). Resmi Gazete (Sayı:18195). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2918-20140206.pdf adresinden 05/03/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 47. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (1961, 05 Ocak). Resmi Gazete (Sayı : 10705). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf adresinden 02/07/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 48. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012, 30 Haziran). Resmi Gazete (Sayı : 28339). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 49. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun), (2005, 07 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı:25868). Erişim adresi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050707-2.htm adresinden 03/03/2018 tarihinde erişilmiştir.  [Google Scholar]
 50. 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012, 30 Mart). Resmi Gazate (Sayı: 28261). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm  adresinden 01/03/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 51. 24301423-918.99-E.8310247 sayı 26.04.2018 tarihli  “Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması” konulu genelgeye http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1935.pdf adresinden 25/12/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 52. 38473911-756.99-E.11634245 sayılı ve 19/10/2016 tarihli “Okul Bahçelerinin Kullanımı Hakkında resmi yazısına https://www.memurlar.net/haber/620228/meb-den-okul-bahcelerinin-kulanilmasi-yazisi.htmlhttp://besiri.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/28103132_okul_bahcelerinin_kullanimi_hk_.pdf adresinden 24/02/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 53. 69543144/755/11821130 sayılı ve 18/11/2015 tarihli “Okul Bahçeleri” konulu resmi yazısına https://bodrum.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/05022650_okulbaheleri.pdf adresinden 24/02/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 54. 68520429-2831 sayılı ve 01/08/2013 tarihli “Engellilere ait düzenlemeler” konulu genelgeye  http://webdosya.csb.gov.tr/db/yapiisleri/webmenu/webmenu10983.pdf adresinden 22/04/2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 55. 10. Kalkınma Planı (2013, 02 Temmuz). Resmi Gazete ( Sayı: 28699 (Mükerrer)). Erişim adresi: https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf adresinden ve www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706m1-1-1.doc adresinden  24/02/2019 tarihinde erişilmiştir.  [Google Scholar]
 56. https://www.unicefturk.org/yazi/tarihce adresine UNICEF tarihçesi için 27/02/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 57. https://www.unicefturk.org/yazi/ne-yapiyoruz adresine UNICEF görevleri için 27/02/2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]