Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 102-124

Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanım Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet Demirkol & Durmuş Kılıç

ss. 102 - 124   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.6

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 111  |  İndirilme Sayısı: 250


Özet

The aim of this research is to specify use case with several variables of classroom teachers using alternative assessment tools.The population of the research, which was shaped by quantitative research method, comprised of 5230 classroom teachers working in the city center of Diyarbakır in the 2016-2017 academic year. The 1158 classroom teachers selected to represent the research group were identified by graded sampling and simple random sampling methods.Research data has been gathered by using a ‘Scale for classroom teachers using alternative assesment tools.In analysis of data for situation assessment, descriptive statistics and independent samples t-test, one way analysis of variance which are parametric test were used.The results of study shows that classroom teachers having teaching experience up to 5 years, having seminar training for alternative assessment and evaluation tools, teaching in independent classrooms, working in towns and city centers, having a classroom population of 21-40 students are more willing to use of alternative assessment and evaluation tools. On the other hand, male teacher groups holding postgraduate degree,  graduated from faculties other than education faculty, and having a classroom population of 21 or more avoid more from using alternative assessment and evaluation tools.

Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmeni, alternatif ölçme değerlendirme, yönelme, kaçınma


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demirkol, M. & Kilic, D. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanım Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 102-124. doi: 10.29329/mjer.2020.234.6

Harvard
Demirkol, M. and Kilic, D. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanım Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 102-124.

Chicago 16th edition
Demirkol, Mehmet and Durmus Kilic (2020). "Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanım Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):102-124. doi:10.29329/mjer.2020.234.6.

Kaynakça
 1. Acar, M. & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Tübav Bilim Dergisi, 2(3), 354-363. [Google Scholar]
 2. Adanalı, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5.sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 217091) [Google Scholar]
 3. Akarsu, B. (2015). hipotezlerin, değişkenlerin ve örneklemin belirlenmesi. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 21-43). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Akbaşlı S. & Meydan A. (2009, Mayıs). Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin okul-aile toplum ilişkileri sürecinde karşılaştığı güçlükler. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulan sözlü bildiri, Eskişehir [Google Scholar]
 5. Alaz, A. & Yarar, S. (2009, Mayıs). Ölçme değerlendirme sürecinde sınıf öğretmenlerinin tercihleri ve sebepleri. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulan bildiri, Çanakkale. [Google Scholar]
 6. Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61. [Google Scholar]
 7. Arslan, H., Sabah, S. & Göksu, M. Z. (2006). İlköğretim okullarında çalışan ücretli öğretmenlerin verimliliklerinin araştırılması. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 6(24), 33-43. [Google Scholar]
 8. Atak, H .(2011).Örneklem Seçimi. Ö. Çokluk (Ed.), Araştırma yöntemleri içinde (ss. 201-227).  Ankara: Edge Akademi. [Google Scholar]
 9. Ayvaz, Y. (1995). Ana bileşenler analizi ve bir uygulama denemesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye. [Google Scholar]
 10. Bağcı, S. M. (2011). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 298538) [Google Scholar]
 11. Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 228907) [Google Scholar]
 12. Başer, N. , Narlı, S. & Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 129-135. [Google Scholar]
 13. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM.  [Google Scholar]
 14. Bayraktar-Çiftçi, Z., Akgün, L. & Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1),1-21. [Google Scholar]
 15. Bayram, H. (2012). Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme yöntemi olarak portfolyo (öğrenci ürün) dosyası, performans ve proje görevi uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 326883) [Google Scholar]
 16. Benzer, A. &  Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664. [Google Scholar]
 17. Bodner, G. M. (1986). Constructivisim: a theory of knowledge. Journal of Chemical Education, 63(10), 873-878. [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (17.baskı). Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 19. Can, A. (2014).SPSS ile nicel veri analizi, 3.baskı . Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 20. Çakır, İ. , Çimer, S.O. (2007, Kasım). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki yeterlilikleri ve uygulamada karşılaşılan problemler. I. Ulusal İlköğretim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara. [Google Scholar]
 21. Çalık, S. (2007, Eylül). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Tokat. [Google Scholar]
 22. Çelenk, S. , Tertemiz, N. & Kalaycı, N. (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler, program geliştirme ilke ve teknikleri açısından değerlendirilmesi. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 23. Çiftçi, S. , Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295. [Google Scholar]
 24. Çoruhlu, T.Ş. , Nas, S. E., Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141. [Google Scholar]
 25. Doğan, N. (2009). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Uzman-Kariyer. [Google Scholar]
 26. Dokumacı Sütçü, N. , Bulut, İ. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma düzeylerine ilişkin yeterlik algılarının değerlendirilmesi, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 23-45. [Google Scholar]
 27. Duman, B. (2007). Eğitimde çağdaş yaklaşımlar. G. Ocak, (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (ss. 267–385). Ankara: Pegem Akademi  [Google Scholar]
 28. Duran, U. (2017). Sınıf öğretmenlerinin  alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımına ilişkin  öz yeterlik algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 470263) [Google Scholar]
 29. Ektem, S. Ö. , Keçici, E.  S. & Pilten, G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin süreç odaklı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 661-680. [Google Scholar]
 30. Erdal, H. (2007). 2005 ilköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 206192) [Google Scholar]
 31. Ersoy, E. (2008). İlköğretim birinci kademe fen ve teknoloji dersindeki ölçme ve değerlendirme uygulamasının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.220522) [Google Scholar]
 32. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London. [Google Scholar]
 33. Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. [Google Scholar]
 34. Genç, N. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik algıları (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 230233) [Google Scholar]
 35. Gömleksiz, M. N. & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88. [Google Scholar]
 36. Güneş, T. Dilek, N. Ş. , Hoplan, M. Çelikoğlu, M. & Demir, E. S. (2010,Kasım). Öğretmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. International Conference on New Trends in Education and Their Implications.Antalya. ISBN: 978 605 364 104 9 [Google Scholar]
 37. İslamoğlu, A. H. , Alnıaçık, Ü. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta [Google Scholar]
 38. Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 321-331), Ankara: Asil. [Google Scholar]
 39. Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 215622) [Google Scholar]
 40. Kaplan, S. (2002). İlköğretim I. kademe okul-aile işbirliği mevcut durum ve bir model önerisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.) Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. [Google Scholar]
 41. Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Tanrıöğen, A. (Ed.). Bilimsel araştırma yöntemleri. (ss. 55-84), Ankara: Anı. [Google Scholar]
 42. Karaşahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 308953) [Google Scholar]
 43. Kaya, A. , Balay, R. & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 2(9), 1229- 1259 [Google Scholar]
 44. Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 45. Kutlu, Ö. , Karakaya, İ. & Doğan, D. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 46. MEB (2010). Ortaöğretim DKAB Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Devlet Kitapları Müdürlüğü.Ankara. [Google Scholar]
 47. MEB (2015).İlkokul Matematik Dersi (1,2,3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. [Google Scholar]
 48. Okur, M & Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 387- 400. [Google Scholar]
 49. Okur, M. (2008). 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 220056) [Google Scholar]
 50. Oluk, S. & Çolak, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak çalışan lisansüstü öğrencilerinin karşılaştıkları bazı sorunlar. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 141-144. [Google Scholar]
 51. Orbeyi, S. & Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147. [Google Scholar]
 52. Özenç, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 349958) [Google Scholar]
 53. Özeren, E. (2013). Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları üzerine bir meta analiz çalışması (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 333855) [Google Scholar]
 54. Özerkan, E. (2007).Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 240972) [Google Scholar]
 55. Özpınar, M. & Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29. [Google Scholar]
 56. Öztürk, Y, A. (2014). Beşinci sınıf matematik dersinde uygulanan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, öz yeterlilik algısı ve tutum üzerine etkisi  (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 375592) [Google Scholar]
 57. Palavan Ö. & Donuk, R. (2016) Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin sorunları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 109-128. [Google Scholar]
 58. Pallant, J. (2011). SPSS survival manual. UK: McGraw-Hill Education [Google Scholar]
 59. Sağlam Arslan, A., Devecioğlu Kaymakçı, Y. & Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme- değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 1‐12. [Google Scholar]
 60. Sağlam, F. Ş. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 357569) [Google Scholar]
 61. Scheffe, H. (1953). A method of judging all contrasts in the analysis of variance. Biometrika, 40, 87-104. [Google Scholar]
 62. Taşkaya, S. M., Turhan, M. & Yetkin, R. (2015). Kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları (Ağrı ili örneği), Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 198-210. [Google Scholar]
 63. Torun F. (2010). Farklı statülerde çalışan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine bakışları (Isparta ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 263726) [Google Scholar]
 64. Tuncer, M. & Özeren, E. (2015). Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları üzerine bir meta analiz çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 374-386. [Google Scholar]
 65. Veenman, S. (1995). Cognitive and noncognitive effects of multigrade and multi-age classes: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 65(4), 319-381. [Google Scholar]
 66. Yayla, R. G. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntem teknikleri ve uygulamaları hakkındaki görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 322010) [Google Scholar]
 67. Yıldırım, Z. (2002). Müfredat laboratuvar okullarında okul-veli, okul üniversite ve okul-çevre işbirliği (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 124670) [Google Scholar]
 68. Yıldız N. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerin kültürü ile etkileşiminin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 280632) [Google Scholar]