PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 301-319

Kamuya Hizmet Veren Bir Kuruluşta Çalışanların Web Tabanlı Hizmet-içi Eğitime ve E-Öğrenme Materyalinin Kullanışlılığa İlişkin Görüşleri

Esin Arslan, Serpil Yalçınalp & Ümmühan Avcı

ss. 301 - 319   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.18   |  Makale No: MANU-1908-27-0004

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 41  |  İndirilme Sayısı: 188


Özet

Bu araştırmanın amacı kamuya hizmet veren bir kuruluşta uygulanmış olan web tabanlı hizmet içi “Office 2010 Eğitimi (e-öğrenme)” programına ve kullanılan e-öğrenme materyalinin kullanışlılığına ilişkin katılımcı görüşlerini değerlendirmektir. Bu araştırmada karma araştırma yöntemlerinden yakınsak paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini kamuya hizmet veren bir kuruluşta çalışmakta olan 41 personel oluşturmaktadır. Bu durum çalışmasında veriler 33 likert tipi sorudan oluşan “E-öğrenme Materyali Kullanışlılık Anketi” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Anketten elde edilen veriler betimsel istatistikler ile görüşme formlarından elde edilen veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu; katılımcıların hizmet içi “Office 2010 Eğitimi (e-öğrenme)” programına ilişkin görüş ve önerilerinin büyük çoğunlukla olumlu olduğu, ayrıca programın sunumunda kullanılan e-öğrenme materyalini de oldukça kullanışlı buldukları belirlenmiştir. Sonuçların ışığında benzeri eğitimlerin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: e-öğrenme, web tabanlı öğrenme, uzaktan eğitim, hizmet-içi eğitim, e-öğrenme materyali, kullanışlılık


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Arslan, E., Yalcinalp, S. & Avci, U. (2019). Kamuya Hizmet Veren Bir Kuruluşta Çalışanların Web Tabanlı Hizmet-içi Eğitime ve E-Öğrenme Materyalinin Kullanışlılığa İlişkin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 301-319. doi: 10.29329/mjer.2019.218.18

Harvard
Arslan, E., Yalcinalp, S. and Avci, U. (2019). Kamuya Hizmet Veren Bir Kuruluşta Çalışanların Web Tabanlı Hizmet-içi Eğitime ve E-Öğrenme Materyalinin Kullanışlılığa İlişkin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 301-319.

Chicago 16th edition
Arslan, Esin, Serpil Yalcinalp and Ummuhan Avci (2019). "Kamuya Hizmet Veren Bir Kuruluşta Çalışanların Web Tabanlı Hizmet-içi Eğitime ve E-Öğrenme Materyalinin Kullanışlılığa İlişkin Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):301-319. doi:10.29329/mjer.2019.218.18.

Kaynakça
 1. Akahori, K., Horiguschi, H., Suzuki, K., & Nambu, M. (2001). Development and evaluation of Web-based in-service training system for improving the ICT leadership of school teachers. Journal of Universal Computer Science, 7(3), 211-225. [Google Scholar]
 2. Attri, R & Wu, W (2016). E-learning Strategies at Workplace That Support Speed to Proficiency in Complex Skills. Proceedıngs Of The 11th International Conference On E-Learning (Icel 2016). Book Series: Proceedings of the International Conference on e-Learning, 176-184 [Google Scholar]
 3. Baran, F.  (2008) Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan hizmet-içi eğitim yöntemiyle bilgisayar eğitimi uygulamasına ilişkin öğretmen görüş ve önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 4. Blaga, M,. Harpa, R., Radulescu, I.R., & Stepjanovic, Z. (2017). E-learning for textile enterprises innovation improvement. 17th World Textile Conference Autex 2017 - Shaping The Future Of Textiles, Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, Volume: 254 [Google Scholar]
 5. Cho, J., & Trent, A. (2006). Validity in qualitative research revisited. Qualitative Research, 6(3), 319-340. [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications. [Google Scholar]
 7. Dogu, O., Karabay, O., ve Parlak, Z. (2016). A New Model For In-Service Education In A Public Hospital: Web-Based Distance Education. 2nd International Conference On Lifelong Learning And Leadership For All (ICLEL 2016) , 618-624    [Google Scholar]
 8. Fan, Y. C., Wang, T. H., & Wang, K. H. (2011). A web-based model for developing assessment literacy of secondary in-service teachers. Computers & Education, 57(2), 1727-1740. [Google Scholar]
 9. Holmberg, B. (1977). Distance education: A survey and bibliography. London: Kogan Page.  [Google Scholar]
 10. Jimenez, J.E. & O'Shanahan, I. (2016) Effects of web-based training on Spanish pre-service and in-service teacher knowledge and implicit beliefs on learning to read. Teaching And Teacher Education, 55, 175-187. [Google Scholar]
 11. Kao, R.H. &  Lin, C.T. (2018). The usage intention of e-learning for police education and training. International Journal Of Police Strategies & Management. 41(1), 98-112. [Google Scholar]
 12. Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 13. Lee, S. & Kim, B.G., (2015). Users' preferential factors in Web-based e-learning systems for ease of workplace learning in Korea. Learning and Individual Differences, 39, 96-104. [Google Scholar]
 14. Moreira, J.A., Reis-Monteiro, A., & Machado, A. (2017). Higher Education Distance Learning and e-Learning in Prisons in Portugal, COMUNICAR, 51, 39-49 [Google Scholar]
 15. Pyon, C.U., Bae, S., Woo, J.Y., & Park, S.C., (2005). The framework of web-based voice of the customers management for business process Management in service industry. E-Commerce and Web Technologıes, Proceedings. Book Series: Lecture Notes In Computer Science, 3590, 168-177 [Google Scholar]
 16. Ramakrishnan, S., Udayakumar, K., & Kalanidhi, A. (2000). Web based postgraduate engineering programmes for in-service technical teachers. 3rd UICEE Annual Conference On Engineerıng Education, Conference Proceedings: Collaboration In Engineering Education, Book Series: Monash Engineering Education Series, 351-352. [Google Scholar]
 17. Sabuncuoğlu, Z. (2005). İnsan kaynakları yönetimi. Bursa: Alfa Aktüel Basım Yayınları. [Google Scholar]
 18. Schunk, D. H. (2008). Learning Theories: An Educational Perspective. Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Eğitimsel bir Bakışla Öğrenme Teorileri. (Çev. Ed. Şahin M.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  [Google Scholar]
 19. Stadler, A., de Camargo,R.T.M, & Maioli, M.R. (2017). E-Learning As A Training Tool For Civil Servants: A Case In The State Of Parana – Brazil. Turkish Online Journal Of Distance Education-TOJET, 18(2), 94-105 [Google Scholar]
 20. Subramanian, V, (2016). Towards Business Process Management based Workplace e-Learning.  2016 IEEE 16th International Conference On Advanced Learning Technologies (ICALT). Book Series: IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. [Google Scholar]
 21. Şener Bilgiç, E. (2005). E-Öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri. (Uzmanlık Yeterlilik Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara. XIII. 116s. [Google Scholar]
 22. Tuncer, M. ve Taşpınar M. (2007). Sanal eğitim-öğretim ve geleceği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20), 112-133. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 24. Yılmaz, H. ve Düğenci, M. (2010). Hizmet içi eğitime farklı bir yaklaşım: e-hizmet içi eğitim. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 67-74. [Google Scholar]