PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 288-300

Özel Yetenekli Öğrencilerin e-Öykü Oluşturma Deneyimlerine Ait Görüşleri

Ayşe Alkan

ss. 288 - 300   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.17   |  Makale No: MANU-1902-26-0001.R2

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 57  |  İndirilme Sayısı: 220


Özet

Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanılması bireylere çoklu ortam oluşturmalarına, öğrenmelerinde kalıcılığı ve akademik başarıyı arttırmaya, öğrenci ilgi ve motivasyonun artmasına yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı; özel yetenekli öğrencilere zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı sağlamak için bilişim teknolojileri dersinde “siber zorbalık” konusunun e-öykü (dijital öykü) yöntemiyle işlenmesi ve öğrencilerin e-öykü geliştirme konusunda görüşlerini almaktır. Araştırma 2018/2019 eğitim-öğretim yılında Samsun/Türkiye’de yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 özel yetenekli 4.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan ve açık uçlu üç sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için tanımlayıcı analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrenciler e-öykü oluşturmayı zevkli, heyecanlı, ilginç ve farklı bulduklarını belirtmiştir. Özel yetenekli öğrenciler e-öykü yöntemini sözel derslerde kullanmayı daha uygun bulmuşlardır. E-öykü hazırlama sürecinde zamanı kullanma ve internet bağlantısı kopma dışında bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojisi, dijital öykü, e-öykü, özel yetenek


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Alkan, A. (2019). Özel Yetenekli Öğrencilerin e-Öykü Oluşturma Deneyimlerine Ait Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 288-300. doi: 10.29329/mjer.2019.218.17

Harvard
Alkan, A. (2019). Özel Yetenekli Öğrencilerin e-Öykü Oluşturma Deneyimlerine Ait Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 288-300.

Chicago 16th edition
Alkan, Ayse (2019). "Özel Yetenekli Öğrencilerin e-Öykü Oluşturma Deneyimlerine Ait Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):288-300. doi:10.29329/mjer.2019.218.17.

Kaynakça
 1. Abidin, M. J. A., Pour-Mohammadi, M., Souriyavongsa, T., Tiang, C. D. B. ve Kim, N. O. L. (2011). Improving listening comprehension among Malay preschool children using digital stories. International Journal of Humanities and Social Science, 1(14), 159-164. [Google Scholar]
 2. Ballast, K., Stephens, L. ve Radcliffe, R. (2008). The effects of digital storytelling on sixth grade students’ writing and their attitudes about writing. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 875-879). Chesapeake, VA: AACE. [Google Scholar]
 3. Blas, N. D. ve Paolini, P. (2012). Digital storytelling at school-engagement and educational benefits. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (248-250), İtalya: Roma. [Google Scholar]
 4. Çilenti, K. (1979). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Kadıoğlu Matbaası: Ankara. [Google Scholar]
 5. Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi. [Google Scholar]
 6. Coutinho, C. (2010). Storytelling as a Strategy for Integrating Technologies into the Curriculum: An Empirical Study with Post-Graduate Teachers. In C. Maddux; D.  [Google Scholar]
 7. Figa, E. (2004). The virtualization of stories and storytelling. Storytelling Magazine, 16(2), 34-36.  [Google Scholar]
 8. Gordon, C. (2011). Digital Storytelling in the Classroom: Three case studies. (Unpublished doctoral dissertation). Arizona State University. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (UMI 3487362) [Google Scholar]
 9. Hur, J. W. ve Suh, S. (2012). Making learning active with interactive whiteboards, podcasts, and digital storytelling in ELL classrooms. Computers in the Schools, 29(4), 320-338.  [Google Scholar]
 10. Chung, S. K. (2007). Art education technology: Digital storytelling. Art Education, 60(2), 17-22. [Google Scholar]
 11. İşman, A. (2005). Uzaktan eğitim (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Kocaman Karoğlu, A. (2015). Oğretim surecinde hikaye anlatmanın teknolojiyle değişen doğası: dijital hikaye anlatımı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve uygulama, 5(2), 89-106. [Google Scholar]
 13. Miller, E. A. (2009). Digital storytelling. (Unpublished master’s thesis). University of Northern Iowa. [Google Scholar]
 14. Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarında kullanımına yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1189-1210. [Google Scholar]
 15. Punch, F. K. (2005). Sosyal araştırmalara giriş nitel ve nicel yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, & Z. Akyüz, Trans.). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 16. Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2006, No. 1, pp. 709-716).  [Google Scholar]
 17. Robin, B. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220-228. [Google Scholar]
 18. Sanchez, T. R. ve Stewart, V. (2006). The remarkable Abigail: Story-telling for character education. The High School Journal, 89(4), 14-21.  [Google Scholar]
 19. Smeda, N., Dakich, E. ve Sharda, N. (2012). Digital storytelling with Web 2.0 tools for collaborative learning. In A. Okada, T. Connolly, & P. Scott (eds.), Collaborative learning 2.0: Open educational resources (pp. 145-163). Hershey: IGI Global. [Google Scholar]
 20. Stojke, A. E. (2009). Digital storytelling as a tool for revision. (Unpublished doctoral dissertation). Oakland University, Rochester, Michigan. [Google Scholar]
 21. Şahin, N.(2010). 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinde Ağ Araştırması (Webquest) Aracı Kullanarak Oluşturulan Eğitim Ortamının Akademik Başarı ve Derse Karşı Olan Tutuma Etkisi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 22. Xu, Y., Park, H. ve Baek, Y. (2011). A new approach toward digital storytelling: An activity focused on writing selfefficacy in a virtual learning environment. Educational Technology & Society, 14(4), 181-191. [Google Scholar]
 23. Yang, Y.-T. C. ve Wu, W.-C. I. (2012). Digital Storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation. A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352. [Google Scholar]
 24. Yoon, T. (2012). Are you digitized? Ways to provide motivation for ELLs using digital storytelling. International Journal of Research Studies in Educational Technology, 2(1), 1-10. [Google Scholar]
 25. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Bsk.), Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]