PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 246-269

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Hakkındaki Düşünceleri ve Fen Kazanımlarıyla İlişkilendirme Durumları

Nazihan Ursavaş & Elif Karal

ss. 246 - 269   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.15   |  Makale No: MANU-1902-06-0002

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 166  |  İndirilme Sayısı: 253


Özet

Fen Bilimleri öğretim programında 2013 yılında yapılan güncelleme çalışmaları ile yeni bir beceri alanı olan yaşam becerileri dâhil edilmiştir. Ancak programda yaşam becerilerinin kazanımlara nasıl entegre edileceği, ne tür etkinlikler içinde kullanılacağı veya hangi kazanımın hangi yaşam becerisi ile veya tam tersi olarak hangi yaşam becerisinin hangi kazanımla verileceği ayrıntılı olarak ifade edilmemiştir. Bu nedenle bu çalışmada mesleki deneyim yılları 15-26 arasında değişen yedi (3 kadın, 4 erkek) Fen Bilimleri öğretmeninin yaşam becerileri hakkındaki düşünceleri, tercih ettikleri yaşam becerileri ile belirlenen kazanımlar çerçevesinde her bir kazanımın tek tek hangi yaşam becerileri ile işlenebileceğine yönelik görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Özel durum desenine göre gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakat formu ile kazanım değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin yaşam becerileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, en fazla analitik yaşam becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durdukları, yaşam becerilerini bilinçli ve programlı olarak değil, tesadüfen kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin belirlenen kazanımları en fazla analitik düşünme ve karar verme becerileri ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışma alanda görev yapan öğretmenler için programda çok fazla açıklama getirilmeyen yaşam becerilerini nasıl kullanacaklarını görebilmeleri ve kendi uygulamalarına entegre edebilmeleri açısından faydalıdır. Bu nedenle daha fazla kazanıma yönelik benzer çalışmaların ortaya konularak öğretmenlerin uygulama noktasında karşılaştıkları sorunlar azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Becerileri, Analitik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Karar Verme, Girişimcilik, Takım Çalışması, İletişim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ursavas, N. & Karal, E. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Hakkındaki Düşünceleri ve Fen Kazanımlarıyla İlişkilendirme Durumları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 246-269. doi: 10.29329/mjer.2019.218.15

Harvard
Ursavas, N. and Karal, E. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Hakkındaki Düşünceleri ve Fen Kazanımlarıyla İlişkilendirme Durumları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 246-269.

Chicago 16th edition
Ursavas, Nazihan and Elif Karal (2019). "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri Hakkındaki Düşünceleri ve Fen Kazanımlarıyla İlişkilendirme Durumları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):246-269. doi:10.29329/mjer.2019.218.15.

Kaynakça
 1. Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11). [Google Scholar]
 2. Aytar A. , Ursavaş N. (2017) Sınıf öğretmen adaylarının tercih ettikleri yaşam becerileri. 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.97-97  [Google Scholar]
 3. Bowley, C., Cropley, B., Neil, R., Hanton, S., & Mitchell, I. (2018, September). A life skills development programme for youth football coaches: Programme development and preliminary evaluation. British Psychological Society. [Google Scholar]
 4. Bartzer, S. (2001). The development of creative thinking through an adequate engineering education, International Conference on Engineering Education, 18-22, August 6-10, Oslo, Norway [Google Scholar]
 5. Care, E., Kim, H., Anderson, K., ve Gustafsson-Wright, E. (2017). Skills for a changing world: National perspectives and the global movement. Center for Universal Education at The Brookings Institution. [Google Scholar]
 6. Cassidy, K., Franco, Y., ve Meo, E. (2018). Preparation for adulthood: A teacher ınquiry study for facilitating life skills in secondary education in the united states. Journal of Educational Issues, 4(1), 33-46. [Google Scholar]
 7. Castells, M. (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 8. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education.  [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2007). Designing a qualitative study. Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches. [Google Scholar]
 10. Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti gösterme ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 11. Deveci, İ. (2016). Science-based entrepreneur project development process for pre-service science teachers: Difficulties Faced. Research in Teacher Eduaction, 6(1), 30-35. [Google Scholar]
 12. Deveci, İ., ve Çepni, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149. [Google Scholar]
 13. Developing Entrepreneurial Graduates, (2008). Putting entrepreneurship at the centre of higher education. september 2008, Published by NESTA. [Google Scholar]
 14. Deveci, İ., Konuş, F. Z., ve Aydiz, M. (2018). Investigation in terms of life skills of the 2018 science curriculum acquisitions. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 765-797. [Google Scholar]
 15. Erduran Avcı, D., Kamer, D. (2018). Views of teachers regarding the life skills provided in science curriculum. Euroasian Journal of Educational Research 77, 1-18.  [Google Scholar]
 16. European Commission, (2011). Entrepreneurship education: Enabling teachers as a critical success factor. A report on teacher education and training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education. Published by: Entrepreneurship Unit Bruxelles. [Google Scholar]
 17. European Commission/EACEA/Eurydice (2012). Developing key competences at school in Europe: Challenges and opportunities for policy. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Google Scholar]
 18. Ghombavani, F. P., Alwi, N. H., Ghadi, I., ve Tarmizi, R. A. (2012). Construct validity examination of life skills for primary school students in Iran. Mediterranean Journal of Social Science, 3(11). [Google Scholar]
 19. Gürgen, H. (1997). Örgütlerde iletişim kalitesi. Der Yayınları. [Google Scholar]
 20. Güneş, F., ve Uygun, T. (2016). Öğretmen yetiştirmede beceri uyuşmazlığı. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 1-14. [Google Scholar]
 21. Güvenç, G., ve Aktas, V. (2006). Ergenlik döneminde yas, toplumsal cinsiyet, bireysel ve ıliskisel tutumlar, benlik degeri ve yasam becerilerine ıliskin algi arasindaki ıliskiler. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 45. [Google Scholar]
 22. Jamali, S., Sabokdast, S., Nia, H. S., Goudarzian, A. H., Beik, S., ve Allen, K. A. (2016). The effect of life skills training on mental health of ıranian middle school students: A preliminary study. Iranian Journal of Psychiatry, 11(4), 269. [Google Scholar]
 23. Jenny, S. E.,ve  Rhodes, S. (2017). Physical Education professionals developing life skills in children affected by poverty. Physical Educator, 74(4), 653-671. [Google Scholar]
 24. Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102. [Google Scholar]
 25. Kolburan, G., ve Tosun, Ü. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencileri arasında yaşam becerileri eğitimi yoluyla 1. kademede edinilmiş değerleri pekiştiren gelişimsel bir model önerisi. [Google Scholar]
 26. Kuzgun, Y. (2006). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 27. Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75). Sage. [Google Scholar]
 28. LSCE, (2017). Life skills and citizenship education initiative middle east and north Africa. The twelve core life skills. 29.03.2018 tarihinde http://www.lsce-mena.org/uploads/updated_lsce_files/171020_ CPF_Report_(website).pdf den alınmıştır.  [Google Scholar]
 29. LSE, (2017) Prepared by the Slovenian ınstitute for adult education- SIAE (Slovenia), Petra Javrh, Diana Volcjak.   [Google Scholar]
 30. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB.) (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB.) (2017). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 32. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı (2015). Türkiye yeterlilikler çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik, 2015/8213 [Google Scholar]
 33. Meyer, Kimberly and Scott, Wudinger. (2016). Students’ perceptions of life skill development in projectbased learning schools. Journal of Educational Issues, Vol. 2 (1).  [Google Scholar]
 34. Mutluer, C. (2013). Sosyal bilgiler programlarında yer alan beceriler hakkında sosyal bilgiler öğretmen görüşleri (İzmir Menemen Örneği). Electronic Turkish Studies, 8 (7). [Google Scholar]
 35. Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. kademe türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 36. Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S. J., ve Theodorakis, Y. (2005). The effectiveness of teaching a life skills program in a sport context. Journal of applied sport psychology, 17(3), 247-254. [Google Scholar]
 37. Parnonansia, S. J., & Mustikaningtyas, D. (2015). Development of Life Skill-Based Learning Instruments: Biotechnology Material in Junior High School. Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education, 7(1), 14-21. [Google Scholar]
 38. Rezayat, A. A., Niroumand, S., Shiehzadeh, E., Saghebi, A., Oskooie, R. R., ve Dadgarmoghaddam, M. (2017). Assessment of life skills of medical students in Mashhad, Iran, in 2015. Electronic physician, 9(10), 5536. https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html [Google Scholar]
 39. Ridwan, A., Rahmawati, Y., ve Hadinugrahaningsih, T. (2018). Steam integratıon in chemistry learning for developing 21st century skills. MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices, 7(2). [Google Scholar]
 40. Prajapati, RK, Sharma, B. ve Sharma, D. (2017). Yaşam becerileri eğitiminin önemi. Eğitim Araştırmalarında Güncel Konular, 10 (1), 1-6. [Google Scholar]
 41. Roberts, L. (2003). Creativity, tech directions, 63 (3), 12  [Google Scholar]
 42. Robinson, C. W., ve Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effects of a one-year school garden program on six constructs of life skills of elementary school children. HortTechnology, 15 (3), 453-457. [Google Scholar]
 43. Soylu, H. (2004). Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar: Keşif yoluyla öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 44. Sternberg, R.J. ve Grigorenko, E. (2000).  Teaching thinking for successful iIntelligence. U.S.A.: SkyLight Professional Development, Arlington Heights. [Google Scholar]
 45. Toy, S. (2007). Mühendislik ve hukuk fakülteleri öğrencilerinin iletişim becerileri açısından karşılaştırılması ve iletişim becerileriyle bazı değişkenler arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 46. Unicef. (2018). Levels and trends in child malnutrition. eSocialSciences. [Google Scholar]
 47. Ünal, S. (2003). Lise 1 ve 3 öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon [Google Scholar]
 48. Yadav, P., ve Iqbal, N. (2009). Impact of life skill training on self-esteem, adjustment and empathy among adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35, 61-70. [Google Scholar]
 49. World Health Organisation (WHO) (1997). Life skills education in schools. Geneva, Programme on Mental Health, World Health Organization [Google Scholar]