PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 173-198

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programlarının (2006-2018) Program Ögelerine Göre Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

Mehmet Aydın Sağlık & Necdet Aykaç

ss. 173 - 198   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.11   |  Makale No: MANU-1904-08-0004

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 84  |  İndirilme Sayısı: 282


Özet

The aim of this research is to make a comparative evaluation of the curricula of the 2006 and 2018 Technology and Design courses according to the program components. The data obtained by document analysis were evaluated with descriptive analysis. The research is a descriptively designed descriptive study. The data obtained by document analysis were evaluated with descriptive analysis. As a result of the research, it can be said that in 2006 and 2018 TT course curriculum, the elements of the curriculum are fully present but are taken into consideration in both programs, even with some changes. 2006 and 2018 curriculum; It is seen that there are significant differences in learning areas, content and measurement and evaluation dimensions. It is seen that the most important difference between the programs is in the learning area approach and the subjects and units are completely changed. It was found that there was no significant difference in acquisitions numbers in both programs but the acquisitions were almost completely changed depending on the learning areas. It was determined that the acquisitions were numerically higher in both programs, the content and learning teaching process changed almost completely, while the basic approach remained the same in the assessment assessment dimension, but the tools and methods that were dealt with in the 2006 program were not included in the 2018 program.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji ve tasarım dersi, öğretim programı, program ögeleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Saglik, M.A. & Aykac, N. (2019). Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programlarının (2006-2018) Program Ögelerine Göre Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 173-198. doi: 10.29329/mjer.2019.218.11

Harvard
Saglik, M. and Aykac, N. (2019). Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programlarının (2006-2018) Program Ögelerine Göre Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 173-198.

Chicago 16th edition
Saglik, Mehmet Aydin and Necdet Aykac (2019). "Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programlarının (2006-2018) Program Ögelerine Göre Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):173-198. doi:10.29329/mjer.2019.218.11.

Kaynakça
 1. Akyüz, Y. (2016). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Atik, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe öğretim programlarının eğitim programı ögeleri açısından değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3): 586-607. [Google Scholar]
 3. Aykaç, N. (2011). Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze sosyal bilgiler programının eğitim programı ögeleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10 (2), 406-420. [Google Scholar]
 4. Aykaç, N.; Küçük, H.; Kartal, M.; Tilkibaş, Ş., ve Keskin, G. (2011). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze 4. ve 5. sınıf fen öğretim programlarının öğretim programının ögelerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(3), 824-835. [Google Scholar]
 5. Akgün, S. (2012). Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Kocaeli ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.  [Google Scholar]
 6. Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 14 (1):1219-1258. [Google Scholar]
 7. Başaran, İ.E. (1983 ). Temel Eğitim ve Yönetimi. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 8. Çelebi Uzgur, B., ve Aykaç, N. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ege bölgesi örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (34), 273-297. [Google Scholar]
 9. Cüma, S. (2008). İlköğretim okullarındaki Teknoloji ve Tasarım dersi 6. sınıf programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 10. Demiralp, N. (2017). Coğrafya öğretiminde programların tasarım ve program ögeleri açısından incelenmesi ve 2017 öğretim Programı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 6 (17), 521-545. [Google Scholar]
 11. Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: A Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 12. Demirci, A. ve Aykurt, G. (2014). Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen ve öğrencilerin karşılaştığı sorunlar. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 43(203), 170-191. [Google Scholar]
 13. Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel ögeler açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 799-825. [Google Scholar]
 14. Doğan, H. (1983). Teknoloji Eğitimi. Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 15. Ergun, D. (2005). Sosyoloji ve Eğitim. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. [Google Scholar]
 16. Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet dönemi (1929-1930, 1949, 1981) ortaokul Türkçe öğretimi programlarının içerik, genel ve özel amaçlarıyla karşılaştırmalı gelişim düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 11-26. [Google Scholar]
 17. Gündüz, F.G. ve Demir, E.B. (2018). Ortaokul 5. sınıf 2017 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi taslak öğretim programı ile 2012 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının karşılaştırılması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 9 (2), 147-175. [Google Scholar]
 18. İlkokul Programı (1936). T. C. Kültür Bakanlığı. İstanbul: Devlet Basımevi. [Google Scholar]
 19. İlkokul Programı (1948). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 20. Kaya, Ö. (2008). Temel eğitimde uygulanan Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı ve 7. sınıf öğretim programı uygulamalarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 21. Keskin, A. (2003). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 22. Kocabatmaz, H. (2011). Teknoloji ve Tasarım öğretim programının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 23. Kocaoluk, F. ve Kocaoluk, M. Ş. (1998). İlköğretim Okulu Programı, cilt.1, 30. Baskı, İstanbul: Kocaoluk Yayınevi. [Google Scholar]
 24. Koç, A. (2010). Teknoloji ve Tasarım dersi programı üzerine İş Eğitimi öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi (Antalya ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Koç Aydın, A. ve Çıtak, E. (2017). 2009 Felsefe öğretim programının program geliştirmenin temel ögeleri kapsamında değerlendirilmesi. Dört Öge, 4 (8), 67-90. [Google Scholar]
 26. Özay Köse, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme düzeyleri. C.B.Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 71-88. [Google Scholar]
 27. Kuran, K. ve Kanatlı, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi/The evaluation of classroom teachers' opinions on the alternative assessments techniques. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234. [Google Scholar]
 28. MEB (1981). Onuncu Milli Eğitim Şurası, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 29. MEB (1996). On Beşinci Milli Eğitim Şurası, Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 30. MEB Tebliğler Dergisi (2004). Cilt:67. Sayı:2563 [Google Scholar]
 31. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-7-8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. [Google Scholar]
 32. MEB. (2018). Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı (Ortaokul 7 ve 8. sınıflar). Ankara [Google Scholar]
 33. Özdemir, B. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk Edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 34. Palaz, M. ve Togay, A. (2010). Teknoloji ve Tasarım dersi programına ilişkin dersin öğretmenlerinin bakış açıları, Milli Eğitim Dergisi, (187), 350-371 [Google Scholar]
 35. Sağlam, U. G. (2011). 6-7-8. sınıf matematik öğretmenlerinin öğretim yöntem/ teknik ve materyallerine ilişkin görüşleri, ( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 36. Sağlık, M. A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji ve tasarım dersine yönelik tutumları ile akademik başarılarının incelenmesi. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5,(30), 4411-4427. [Google Scholar]
 37. Sağlık, M. A. ve Aldan Karademir, Ç. (2019). Teknoloji ve tasarım dersi 2018 öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Educaition, 7(1), 302-319. [Google Scholar]
 38. Sözen, E ve Ada, S. (2018). 2005 ve 2018 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının (sbdöp) karşılaştırılması.  Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6 (1), 53-71. [Google Scholar]
 39. Şeker, H.; Görgen, İ.; Kablan, Z.; Küçüktepe, C.; Tuncel, İ.; Alcı, B.; Baykara, K. ve Turan, H. (2017). Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Curr Res Educ, 3(3), 116-128. [Google Scholar]
 41. Tan, A. (2006). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin resim dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 42. Tay, B ve Baş, M. (2015). 2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi X (II), 314-374. [Google Scholar]
 43. TTKB (1953). http://ttkb.meb.gov.tr/kurulkararlari/fihristler/fihrist_1953.pdf Erişim Tarihi: 10.11.2018 [Google Scholar]
 44. TTKB (1970). https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165001_8_sura.pdf Erişim Tarihi: 10.11.2018 [Google Scholar]
 45. Tulukçu, A. (2017). Teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin 2016 yılı öğretim programına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 46. Uluğ, F. (2000). İlköğretimde teknoloji eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 146, 54-68. [Google Scholar]
 47. Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 163-188. [Google Scholar]
 48. Yalçın, Z. (2007). İlköğretim II. kademe teknoloji ve tasarım dersine öğretmen ve öğrenci yaklaşımları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 49. Yazıcı, F. ve Sözbilir, M. (2016). İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme yöntemlerine bakış açıları, kullanım kriterleri ve karşılaştıkları problemler: Erzurum örneklemi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 75-93. [Google Scholar]
 50. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 51. Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143. [Google Scholar]